Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Crominet

Orifarm Generics AB

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml (Ögondroppar, lösning)

Tillhandahålls ej

Avsvällande medel och antiallergika

Aktiv substans: Kromoglicinsyra
ATC-kod: S01GX01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-10-30.

Indikationer

Allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosen bör bestämmas individuellt för varje patient.

Vuxna och barn från 7 år:

1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen

Pediatrisk population

Natriumkromoglikat rekommenderas inte till barn under 7 år.

Natriumkromoglikat ögondroppar bör användas regelbundet för att en optimal kontroll av symtomen ska erhållas. Behandlingen bör fortsätta så länge patienten utsätts för allergenet även om symtomen har försvunnit.

Om ytterligare ögonpreparat används bör ett intervall på fem minuter hållas mellan appliceringen av de olika preparaten.

Varningar och försiktighet

Crominet innehåller bensalkoniumklorid:

Liksom andra oftalmiska lösningar innehållande bensalkoniumklorid bör mjuka kontaktlinser inte bäras under behandlingsperioden eftersom bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser och ge ögonirritation.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori B:1

Crominet kan användas under graviditet.

Data från ett begränsat antal gravida kvinnor tyder inte på skadliga effekter på graviditeten. Inga missbildningar eller feto/ neonatal toxicitet av natriumkromoglikat har observerats. Djurstudier tyder inte på reproduktionstoxicitet.

Amning

Grupp II

Crominet kan användas under amning.

Eftersom den systemiska exponeringen av natriumkromoglikat är försumbar efter topikal applicering i ögat förväntas inga effekter på det ammande barnet.

Trafik

Vid appliceringstillfället kan Crominet ögondroppar orsaka övergående dimsyn. Kör inte fordon eller använd maskiner förrän du ser tydligt.

Biverkningar

Mindre än 1 % av de behandlade patienterna kan uppleva biverkningar. De vanligaste biverkningarna är övergående sveda och lokal irritation i ögat.

Vanliga (>1/100 till <1/10)

Mycket sällsynt (1/10 000)

Ögon:

Övergående sveda och brännande känsla vid appliceringstillfället.

Immunsystemet:

Överkänslighetsreaktioner

Överdosering

Ingen åtgärd annat än medicinsk övervakning bör vara nödvändig.

Farmakodynamik

In vitro och in vivo djur-studier har visat att natriumkromoglikat hämmar degranuleringen av sensibiliserade mastceller som uppstår efter exponering för specifika antigener. Natriumkromoglikat verkar genom att hämma frisättningen av histamin och andra membran medierade faktorer från mastcellerna.

Natriumkromoglikat har in vitro visat en hämmande effekt på degranulering av icke-sensibiliserade råttmastceller genom fosfolipas A och efterföljande frisättning av kemiska mediatorer. Natriumkromoglikat hämmade inte den enzymatiska aktiviteten av frisatt fosfolipas A på dess specifika substrat.

Natriumkromoglikat är inte direkt kärlsammandragande och har ingen direkt verkan på histamin.

Farmakokinetik

Natriumkromoglikat absorberas dåligt. När flera doser av natriumkromoglikat ögondroppar appliceras i normala kaninögon absorberas mindre än 0,07% av den administrerade dosen till systemcirkulationen (förmodligen med hjälp av ögat, näsgångarna, munhålan och mag-tarmkanalen). Små mängder (mindre än 0,01%) av natriumkromoglikat tränger in i kammarvattnet och clearance från denna kammare är så gott som fullbordad inom 24 timmar efter att behandlingen har avslutats.

I normala frivilliga visar analys av läkemedelsutsöndring att cirka 0,03% av natriumkromoglikat absorberas efter administrering i ögat.

Prekliniska uppgifter

Djurstudier har visat att natriumkromoglikat har låg lokal och systemisk toxicitet

Innehåll

En ml innehåller natriumkromoglikat 20 mg och bensalkoniumklorid 0,1 mg.

Övriga hjälpämnen: dinatriumedetat och renat vatten.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

Förvara flaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras under 25° C.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Crominet
Ögondroppar, lösning 20 mg/ml Ögondroppar, lösning
5 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
13.5 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej