Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Lamisil Singeldos

Orifarm (Parallelimport DEU)

Kutan lösning 1 %

Tillhandahålls ej

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans: Terbinafin
ATC-kod: D01AE15
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-02-25.

Indikationer

Lamisil Singeldos är indicerat för behandling av tinea pedis (fotsvamp) för vuxna (se Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna: en enda administrering.

Lamisil Singeldos ska appliceras en gång på båda fötterna, även om det bara finns synliga tecken på svampinfektion på en fot. Detta säkerställer eliminering av svamp (dermatofyter) i områden på foten där inga tecken på svampinfektion är synliga.

Dosering till särskilda patientgrupper:

Pediatrisk population:

Säkerheten för användning av Lamisil Singeldos till barn har inte fastställts .

Dess användning rekommenderas därför inte till patienter under 18 års ålder.

Administreringssätt

Patienterna bör tvätta och torka både fötter och händer innan läkemedlet appliceras. Behandla en fot i taget.

Patienterna ska börja med tårna och applicera ett tunt jämnt lager mellan och runt alla tår, samt över fotsulan och 1,5 cm upp längs fotens sidor. Läkemedlet ska appliceras på samma sätt på andra foten, även om huden ser frisk ut där. Låt produkten torka till en tunn film i 1–2 minuter. Patienterna bör därefter tvätta händerna. Lamisil Singeldos bör inte masseras in i huden.

Bästa resultat uppnås om det behandlade området inte tvättas förrän 24 timmar efter applikationen. Lamisil Singeldos bör således appliceras efter en dusch eller ett bad och fötterna bör inte tvättas förrän samma tid nästa dag. Efter att fötterna tvättats skall de torkas torra genom att försiktigt trycka handduken mot huden.

Patienterna bör använda den mängd läkemedel som krävs för att täcka båda fötterna enligt anvisningarna ovan. Oanvänt läkemedel ska kasseras.

En lindring av de kliniska symtomen syns normalt efter några dagar. Om ingen förbättring skett efter en vecka, skall diagnosen omvärderas och patienten bör därför söka läkare. Det finns inga data avseende upprepad behandling med Lamisil Singeldos. En andra behandling kan således inte rekommenderas under en och samma utbrott av fotsvamp.

Äldre patienter:

Ingen dosjustering är nödvändig.

Varningar och försiktighet

Lamisil Singeldos skall användas med försiktighet hos patienter med hudpåverkan där alkohol kan vara irriterande (efter solexponering eller svår hudfjällning). Lösningen ska inte användas i ansiktet. Lamisil Singeldos är endast avsett för utvärtes bruk. Lösningen kan irritera ögonen. Om det av misstag kommer i kontakt med ögonen, skölj dessa noggrant med rinnande vatten.

Lamisil Singeldos förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Lamisil Singeldos rekommenderas inte för behandling av hyperkeratotisk kronisk plantar tinea pedis (mockasintyp).

Vid en allergisk reaktion ska den tunna filmen tas bort med ett organiskt lösningsmedel, t.ex. denaturerad alkohol och fötterna tvättas med varmt tvålvatten.

Information om hjälpämnen

Lamisil Singeldos innehåller etanol: förvaras utom räckhåll för öppen eld.

Interaktioner

Inga kända interaktioner.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av terbinafin hos gravida kvinnor. Fostertoxiska studier hos djur har inte visat på några biverkningar. Lamisil Singeldos skall inte användas vid graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

Amning

Grupp IVb

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Lamisil Singeldos ska därför inte användas vid amning.

Trafik

Lamisil Singeldos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningarna inkluderar lätta och övergående reaktioner på applikationsstället. I mycket sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma.

Tabell över biverkningar

Biverkningar är listade nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10); mindre vanliga (≥1/1000 till <1/100); sällsynta (≥1/10,000 till <1/1000); mycket sällsynt (<1/10,000), eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Inom varje frekvensområde presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hud och subkutan vävnad:

Mycket sällsynta (<1/10 000, inklusive isolerade rapporter): allergiska reaktioner som utslag, pruritus, dermatitis bullous och urtikaria.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga (>1/1 000, <1/100): reaktioner på applikationsstället som torr hud, hudirritation eller brännande känsla.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket,

Box 26, 751 03 Uppsala eller webplatsen www.lakemedelsverket.se.

Överdosering

Vid oavsiktlig oralt intag skall lösningens alkoholhalt (81,05% v/v) beaktas.

Det är mycket osannolikt att överdosering inträffar eftersom läkemedlet endast är avsedd för engångsdosering, kutan användning och innehållet i tuben endast räcker till en applikation. Vid oavsiktligt intag av en 4 g tub av läkemedlet, som innehåller 40 mg terbinafin, är intaget mycket lägre än det i en tablett Lamisil à 250 mg (vuxen peroral dos). Om flera tuber av Lamisil Singeldos intas av misstag, kan biverkningar som påminner om dem som inträffar vid en överdos av Lamisil tabletter fröväntas. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående, smärta i epigastriet och yrsel.

Behandling av överdosering

Vid oavsiktligt oralt intag är rekommenderad behandling av överdosering att avlägsna den aktiva substansen, huvudsakligen genom intag av aktivt kol och om nödvändigt symtomatisk understödjande behandling.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism och farmakodynamiska effekter

Terbinafin är en allylamin som interfererar specifikt i ett tidigt skede av svampens sterolbiosyntes. Detta leder till en brist på ergosterol och till intracellulär ackumulering av squalen som resulterar i att svampen dör. Terbinafin verkar genom hämning av squalenepoxidas i svampens cellmembran. Enzymet squalenepoxidas har inget samband med cytokrom P450-systemet. Terbinafin påverkar inte metabolismen av hormoner eller andra läkemedel.

Terbinafin har ett brett spektrum av antimykotisk aktivitet på svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter såsom Trichophyton (t.ex. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum.

Vid låga koncentrationer har terbinafin fungicid effekt mot dermatofyter.

Studier av patienter har visat att en enda dos Lamisil Singeldos 1% kutan lösning på båda fötterna är effektiv hos patienter med tinea pedis (fotsvamp) med förändringar mellan tårna och vidare utbredning till närliggande hudområden på fötternas sidor och sulor.

Terbinafin har långvarig verkan, mindre än 12,5% patienter med fotsvamp som behandlats med terbinafin 1% lösning påvisar återfall eller återinfektion inom 3 månader efter behandlingsstart.

Farmakokinetik

När Lamisil Singeldos 1% kutan lösning applicerats på huden bildas en film på huden.

Terbinafin binds eller hålls troligtvis kvar i den lipida delen av stratum corneum, vilket tros bidra till den långa halveringstiden av läkemedlet från stratum corneum. Terbinafin kvarstår i stratum corneum i upp till 13 dagar i nivåer som överstiger minsta hämmande koncentration (MIC) in vitro för terbinafin mot dermatofyter.

Tvättning av filmen minskar terbinafininnehållet i stratum corneum och skall därför undvikas de första 24 timmarna efter applikation för att tillåta så stor penetration av terbinafin in i stratum corneum som möjligt.

Det ocklusiva tillståndet, som rimligen uppträder vid terapeutisk användning, resulterar i en 2,7-faldig ökning av terbinafinexponeringen av stratum corneum efter en applicering av Lamisil Singeldos. Det är troligt att penetreringen av terbinafin är högre i stratum corneum hos patienter med tinea pedis än på ryggen hos friska frivilliga. Inte på grund av en påverkad integritet av stratum corneum, utan på grund av den ocklusiva effekten som uppträder i det interdigitala utrymmet. Den ocklusiva effekten ökar troligtvis när man bär skor.

Den systemiska biotillgängligheten är mycket låg både hos friska frivilliga och patienter. En applikation av Lamisil Singeldos 1% kutan lösning på ryggen, på ett område 3 gånger större än båda fötterna, ledde till en uppskattad exponering av terbinafin som var mindre än 0,5 % av exponeringen efter peroral administrering av en tablett à 250 mg.

Prekliniska uppgifter

Vid långtidsstudier (upp till 1 år) på råttor och hundar noterades inga tydliga toxiska effekter hos någon av arterna vid perorala doser om cirka 100 mg/kg/dag. Vid höga perorala doser identifierades levern och eventuellt också njurarna som potentiella målorgan.

I en tvåårig oral karcinogenicitetsstudie på möss noterades inga neoplastiska eller andra onormala fynd som kunde bero på behandlingen vid doser upp till 130 mg/kg/dag (hanar) och 156 mg/kg/dag (honor). Vid en tvåårig oral karcinogenitetsstudie av råttor med den högsta dosnivån, 69 mg/kg/dag, observerades en ökad incidens av levertumörer hos hanar. De förändringar som kan förknippas med peroxisomproliferation har visat sig vara artspecifika eftersom de inte observerats i karcinogenicitetsstudier på möss eller i andra studier på möss, hundar eller apor.

Vid studier av peroral högdostillförsel av terbinafin på apor har refraktionsrubbningar i retina observerats vid de högre doserna (icke-toxisk effektnivå 50 mg/kg). Rubbningarna förknippades med förekomst av en terbinafinmetabolit i ögonvävnad och försvann när läkemedlet sattes ut. Inga histologiska förändringar kunde iakttas.

En serie standardtester av gentoxicitet in vitro och in vivo gav inga belägg för mutagen eller klastogen potential för läkemedlet.

Inga negativa effekter på fertilitet eller andra reproduktionsparametrar observerades vid studier på råttor och kanin.

Upprepad dermal administrering av Lamisil Singeldos 1% kutan lösning hos råttor och minigrisar ger terbinafinnivåer i plasma som är minst 50–100 gånger lägre än de effektnivåer för biverkningar som fastställts i djurstudier med terbinafin. Användning av produkten förväntas således inte ge några systemiska biverkningar. Lamisil Singeldos tolererades väl i en mängd tolerabilitetsstudier och orsakade inte sensibilisering.

Säkerheten hos akrylater/oktylakrylamid, ett hjälpämne som nyligen börjat användas i topikala läkemedel för användning på huden, har utvärderats med konventionella studier av toxicitet (med en dos och upprepad dos), genotoxicitet samt lokala tolerabilitetsstudier.

Innehåll

Visa innehåll

Miljöpåverkan

Terbinafin

Miljörisk: Användning av terbinafin har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Terbinafin bryts ned i miljön.

Bioackumulering: Terbinafin har hög potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 30°C.