Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Uvicur

Midsona

Dragerad tablett (Avlång, ljusgrön dragerad tablett. Längd: 16 mm. Bredd: 8,2 mm. Tjocklek: ca 7,2 mm.)

Övriga urologiska medel

Aktiv substans: Arctostaphylos uva-ursi (mjölon) torkat blad; torrt extrakt (3,5-5,5:1); etanol 60 %
ATC-kod: G04BX
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-15.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom miktionssveda och/eller ökad miktionsfrekvens. Används sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

- Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

- Njursjukdomar.

Dosering

Dosering

Kvinnor (vuxna och äldre)

2 dragerade tabletter 3 gånger dagligen.

Barn och ungdomar

Uvicur rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år (se Varningar och försiktighet).

Män

Användning hos män rekommenderas inte (se Varningar och försiktighet).

Behandlingstid

Uvicur bör inte tas längre än 1 vecka.

Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Uvicur, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Administreringssätt

För oral användning.

De dragerade tabletterna tas med tillräcklig mängd vätska.

Varningar och försiktighet

Uvicur rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år och inte till män, eftersom urinvägssymtom i dessa patientgrupper kräver medicinsk rådgivning.

Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom så som feber, dysuri, krampartad smärta i urinvägarna eller blod i urinen inträffar under användning av Uvicur.

Användning av Uvicur kan orsaka en grön-/brunfärgning av urinen.

Uvicur innehåller laktos. Patienter med sällsynta, ärftliga tillstånd som galaktosintolerans, Lapp-laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:3

Säkerheten under graviditet och amning har inte fastställts.

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Uvicur under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har ej studerats.

Amning

Grupp IVb

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Uvicur under amning.

Trafik

Uvicur har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Allergiska reaktioner (t.ex. klåda) och mag-tarmbesvär (t ex illamående, kräkningar och buksmärta) har rapporterats. Frekvensen är inte känd.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Uvicur har iakttagits i Ames test (med och utan metabolisk aktivering).

Studier avseende reproduktionstoxicitet och karcinogenicitet har inte utförts.

Innehåll

1 dragerad tablett innehåller: 265 mg torrt extrakt från Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (mjölon), folium, motsvarande 62,3 – 77,7 mg hydrokinonderivat, beräknat som vattenfri arbutin. Vid tillverkning av en tablett åtgår ca 1,2 g torkade blad.

Extraktionsmedel: Etanol 60 % (v/v).

Hjälpämnen: laktosmonohydrat 60 mg, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, makrogol, titandioxid (E171), O-laquer green (färgblandning innehållande hydratiserad aluminiumoxid, kinolingult (E104) och indigokarmin (E132)), långkedjiga partiella glycerider.

Miljöpåverkan

Arctostaphylos uva-ursi (mjölon) torkat blad; torrt extrakt (3,5-5,5:1); etanol 60 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Förpackningsinformation

Uvicur
Dragerad tablett Avlång, ljusgrön dragerad tablett. Längd: 16 mm. Bredd: 8,2 mm. Tjocklek: ca 7,2 mm.
30 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF