Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Canephron

Midsona

Dragerad tablett (Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.)

Övriga urologiska medel

Aktiv substans: Centaurium erythraea (flockarun) torkad ört; pulver / Levisticum officinale (libbsticka) torkad rot; pulver / Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver
ATC-kod: G04BX
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-18.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt tillsammans med rikligt vätskeintag för att

a) förebygga återkommande bildning av njursten

b) lindra symtom (såsom miktionssveda och/eller ökad miktionsfrekvens) vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor.

Används sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna, andra växter i familjen Apiaceae (umbellatväxter) eller mot något hjälpämne.

Magsår.

Nedsatt njurfunktion.

Sjukdomar för vilka minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion.

Dosering

Dosering:

För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

Vuxna och äldre

2 tabletter 3 gånger dagligen.

För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

Kvinnor (vuxna och äldre)

2 tabletter 3 gånger dagligen.

Pediatrisk population

Användning till barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte.

Administreringssätt:

Tabletten sväljs hel med vätska (t.ex. ett glas vatten).

Patienten bör dricka minst två liter vatten per dygn.

Behandlingstid:

För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

Canephron bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle.

Behandlingen kan vid behov upprepas.

För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Varningar och försiktighet

Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom såsom feber, flanksmärta, dysuri, kramper i urinvägarna eller blod i urinen inträffar under användningen av Canephron.

Användning av Canephron för att lindra symtom vid urinvägsinfektion hos män rekommenderas inte pga risk för utveckling av komplikationer som kräver kontakt med läkare.

Canephron innehåller sackaros, laktos och glukos. Patienter som har något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist, galaktosintolerans eller total laktosintolerans.

Pediatrisk population:

Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte pga risk för utveckling av komplikationer som kräver kontakt med läkare.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

Läkemedlets säkerhet under graviditet har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

Läkemedlets säkerhet under amning har inte fastställts. I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Canephron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Gastrointestinala besvär (illamående, kräkningar, diarré) har rapporterats. Överkänslighet eller allergiska reaktioner kan förekomma. Frekvensen är inte känd.

Överdosering

Inget fall av överdosering har rapporterats.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter har observerats i Ames test (med och utan metabolisk aktivering) eller i mikrokärntest på råtta.

Innehåll

En dragerad tablett innehåller:

18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn (flockarun) herba, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av flockarun.

18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) radix, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka.

18 mg pulveriserad Rosmarinus officinalis L. (rosmarin) folium, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.

Hjälpämne med känd effekt:

Sackaros: 60,4 mg

Laktosmonohydrat: 45,0 mg

Spraytorkad flytande glukos: 1,1 mg

Övriga hjälpämnen:

Talk

Majsstärkelse

Kalciumkarbonat

Povidon

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Dextrin

Magnesiumstearat

Titandioxid

Shellack

Riboflavin

Montanglykolvax

Järnoxid (röd)

Ricinolja (jungfruolja)

Blandbarhet

Ej relevant

Miljöpåverkan

Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Rosmarinus officinalis (rosmarin) torkat blad; pulver

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: 4 år

Särskilda förvaringsanvsiningar: Förvaras vid högst 30°C.

Förpackningsinformation

Canephron
Dragerad tablett Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.
60 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF