Isotretinoin Ebb

Ebb Medical (Parallelimport DEU)

Kapsel, mjuk 10 mg (ovala, rödorange, mjuka gelatinkapslar (12,3 × 8,1 mm).)

Tillhandahålls ej

Medel mot akne för systemisk användning, retinoider för behandling av akne

Aktiv substans: Isotretinoin
ATC-kod: D10BA01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-10.

Indikationer

Svåra former av akne (till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för permanent ärrbildning) som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska antibakteriella läkemedel och lokalbehandling.

Kontraindikationer

Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor som är gravida eller ammar. (Se Graviditet och Amning).

Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor i barnafödande ålder, såvida de inte uppfyller villkoren i nedanstående program för att förhindra graviditet (se Dosering).

Isotretinoin är dessutom kontraindicerat för patienter med något av följande:

 • Leverinsufficiens

 • Kraftigt förhöjda värden av blodfetter

 • Hypervitaminos A

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, soja, jordnötter eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Samt för patienter som:

 • Får samtidig behandling med tetracykliner (se Interaktioner)

Dosering

Isotretinoin ska endast förskrivas av eller under överinseende av läkare som har specialistkunskaper i användning av systemiska retinoider för behandling av svår akne samt är fullt införstådd med riskerna med isotretinoinbehandling och kraven på övervakning.

Kapslarna ska tas tillsammans med mat en eller två gånger dagligen.

Vuxna (även ungdomar och äldre) och barn i åldrarna 12 år och äldre:

Behandlingen med isotretinoin bör inledas med en dos på 0,5 mg/kg dagligen. Klinisk effekt av isotretinoin samt vissa av biverkningarna är dosrelaterade och varierar från patient till patient. Detta innebär att dosen måste justeras individuellt under behandlingen. För de flesta patienter ligger dosen på 0,5–1,0 mg/kg dagligen.

Långsiktig förbättrings- och återfallsfrekvens har ett närmare samband med den totala dos som administreras än med behandlingens duration eller daglig dos. Ingen väsentlig ytterligare behandlingsvinst har kunnat påvisas utöver en kumulativ behandlingsdos på 120–150 mg/kg. Behandlingens duration beror på den individuella dagliga dosen. En behandlingstid på 16–24 veckor är normalt tillräckligt för att uppnå förbättring.

Hos de flesta patienter uppnås fullständig utläkning av aknen efter en enda behandlingskur. Vid definitivt återfall kan ytterligare en behandlingskur med isotretinoin övervägas, med samma dagliga dos och kumulativa behandlingsdos. Eftersom ytterligare förbättring av aknen kan observeras upp till 8 veckor efter att behandlingen har avslutats bör en eventuell ytterligare behandlingskur inte övervägas förrän minst denna tidsperiod har förflutit.

Pediatrisk population

Isotretinoin Orifarm rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data avseende effekt och säkerhet.

Patienter med svår njurinsufficiens

Hos patienter med svår njurinsufficiens bör behandlingen inledas med en lägre dos (t.ex. 10 mg/dag). Dosen bör därefter ökas upp till 1 mg/kg/dag eller tills patienten får maximal tolererad dos (se Varningar och försiktighet).

Patienter med intolerans

Hos patienter som visar svår intolerans mot den rekommenderade dosen kan behandlingen fortsättas vid en lägre dos, med längre behandlingstid och ökad risk för återfall som följd. För att uppnå maximal effekt hos dessa patienter bör behandlingen normalt fortsättas vid högsta tolererade dos.

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel är TERATOGENT.

Program för att förhindra graviditet

Isotretinoin är kontraindicerat för kvinnor i barnafödande ålder, såvida de inte uppfyller samtliga villkor i nedanstående ”Program för att förhindra graviditet”:

 • Kvinnan har svår akne (till exempel nodulär eller konglobat akne eller akne med risk för permanent ärrbildning) som inte kontrolleras med adekvat standardbehandling med systemiska antibakteriella läkemedel och lokalbehandling (se avsnitt Indikationer).

 • Hon förstår den teratogena risken.

 • Hon är införstådd med behovet av strikt uppföljning varje månad.

 • Hon är införstådd med och accepterar behovet av att använda effektivt preventivmedel, utan uppehåll, i 1 månad innan behandlingen inleds, under hela behandlingstiden samt i 1 månad efter att behandlingen avslutats. Minst en och helst två kompletterande preventivmetoder ska användas. Den första preventivmetoden måste vara tillförlitlig, till exempel en hormonell metod, och den andra metoden ska vara en barriärmetod (pessar eller kondom).

 • Även om hon har amenorré måste hon följa samtliga råd om effektiva preventivmetoder.

 • Hon skall vara i stånd att följa effektiva preventivmetoder.

 • Hon har informerats om och förstått de potentiella konsekvenserna av en graviditet och behovet av att snabbt kontakta läkaren om det föreligger risk för graviditet.

 • Hon är införstådd med och accepterar behovet av att genomgå graviditetstest före, under och 5 veckor efter avslutad behandling.

 • Hon har bekräftat att hon är införstådd med de risker och nödvändiga försiktighetsåtgärder som associeras med användningen av isotretinoin.

Dessa villkor gäller även kvinnor som i nuläget inte är sexuellt aktiva, såvida inte förskrivaren anser att det finns tungt vägande skäl som indikerar att det inte finns någon risk för graviditet.

Förskrivaren måste tillse följande:

 • Att patienten uppfyller ovanstående villkor för att förhindra graviditet, däribland bekräftelse på att hon har förstått ovanstående på ett tillfredställande sätt.

 • Att patienten har godkänt ovannämnda villkor.

 • Att patienten har använt minst en och helst två effektiva preventivmetoder, inklusive en barriärmetod, i minst 1 månad innan behandlingen inleds och fortsätter att använda effektivt preventivmedel under hela behandlingsperioden och i minst 1 månad efter att behandlingen avslutats.

 • Att negativa resultat av graviditetstester har erhållits före, under och 5 veckor efter avslutad behandling. Datum och resultat för graviditetstesterna ska dokumenteras.

Preventivmedel

Kvinnliga patienter måste förses med omfattade information om att förhindra graviditet och bör remitteras till preventivmedelsrådgivning om de inte använder en effektiv preventivmetod i nuläget.

Minimikravet är att kvinnliga patienter som löper en potentiell risk att bli gravida måste använda minst en effektiv preventivmetod. Helst ska patienten använda två kompletterande preventivmetoder, varav en barriärmetod. Preventivmedel ska användas i minst 1 månad efter avslutad behandling med isotretinoin, även hos patienter med amenorré.

Graviditetstest

Det är rekommenderat att medicinskt övervakade graviditetstester med en sensitivitet på minst 25 mIU/ml utförts i enlighet med lokal praxis under menstruationscykelns första 3 dagar, enligt följande.

Innan behandlingen påbörjas:

För att utesluta möjligheten av graviditet innan patienten börjar med preventivmedel rekommenderas att ett medicinskt övervakat graviditetstest utförs och datum och resultat för testet registreras. Hos patienter som inte har regelbunden menstruation ska tiden för detta graviditetstest avgöras av patientens sexuella aktivitet och bör göras omkring 3 veckor efter det senaste oskyddade samlaget. Förskrivaren bör upplysa patienten om preventivmedel.

Ett medicinskt övervakat graviditetstest ska också utföras under rådgivningen när isotretinoin skrivs ut eller under de 3 dagarna före besöket hos den förskrivande läkaren, och bör skjutas upp tills patienten har använt effektivt preventivmedel i minst 1 månad. Detta test ska säkerställa att patienten inte är gravid när behandlingen med isotretinoin påbörjas.

Uppföljningsbesök

Uppföljningsbesök ska ske med 28 dagars mellanrum. Behovet av upprepade medicinskt övervakade graviditetstester varje månad avgörs enligt lokal praxis med hänsyn till patientens sexuella aktivitet och den senaste tidens menstruationsanamnes (onormal menstruation, utebliven menstruation eller amenorré). Vid behov ska ett uppföljande graviditetstest göras samma dag som förskrivningsbesöket eller högst 3 dagar före besöket hos förskrivaren.

Behandlingens slut

Fem veckor efter avslutad behandling ska kvinnliga patienter genomgå ett slutligt graviditetstest för att utesluta graviditet.

Förskrivnings- och expedieringsbegränsningar

Förskrivning av isotretinoin till kvinnor i barnafödande åldrar bör begränsas till 30 dagars behandling och fortsatt behandling bör kräva ett nytt recept. Helst bör graviditetstest, utskrift av recept och expediering av isotretinoin ske samma dag. Expediering av isotretinoin bör ske inom max 7 dagar efter förskrivningen.

Manliga patienter:

Tillgängliga data tyder på att den nivå av exponering som modern utsätts för via sperma från patienter som får isotretinoin inte är tillräckligt hög för att associeras med de teratogena effekterna av isotretinoin. Manliga patienter ska påminnas om att de inte får dela med sig av läkemedlet till någon annan, särskilt inte till kvinnor.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Patienterna ska instrueras att aldrig ge detta läkemedel till någon annan och att återlämna eventuella oanvända kapslar till apoteket när behandlingen är avslutad.

Patienter ska inte lämna blod under behandlingen och 1 månad efter utsättning av isotretinoin på grund av den möjliga risken för fostret hos en gravid kvinna som får en blodtransfusion.

Informationsmaterial

För att hjälpa förskrivare, apotekspersonal och patienter att undvika fosterexponering för isotretinoin ska innehavaren av godkännande för försäljning tillhandahålla informationsmaterial för att förstärka varningarna för teratogeniciteten hos isotretinoin, för att ge råd om preventivmedel innan behandlingen inleds och för att ge vägledning om behovet av graviditetstester.

Läkaren ska förse samtliga patienter, både manliga och kvinnliga, med fullständig patientinformation om den teratogena risken och de stränga åtgärder för att förhindra graviditet som specificeras i avsnittet Program för att förhindra graviditet.

Psykiska störningar

Depression, psykotiska symtom, förvärring av befintlig depression, ångest, tendens till aggressivitet, humörsvängningar och, i mycket sällsynta fall, självmordstankar, självmordsförsök och självmord har rapporterats hos patienter som behandlats med isotretinoin (se avsnitt 4.8). Särskild försiktighet ska iakttas för patienter med depression i anamnesen, och alla patienter ska övervakas noggrant med avseende på tecken på depression och ska remitteras till lämplig behandling om nödvändigt. Att avbryta behandlingen med isotretinoin är eventuellt inte tillräckligt för att lindra symtomen, och därför kan ytterligare psykiatrisk eller psykologisk utvärdering vara nödvändig.

Hud och subkutan vävnad

Akut försämring av akne förekommer ibland inledningsvis under behandlingen, men detta avtar med fortsatt behandling, vanligen inom 7‑10 dagar, och vanligen krävs ingen dosjustering.

Exponering för intensivt solljus eller UV-strålning bör undvikas. Vid behov ska en solskyddsprodukt med hög skyddsfaktor, minst SPF 15, användas.

Aggressiv kemisk dermabrasion och hudbehandling med laser ska undvikas av patienter som får isotretinoin under en period på 5‑6 månader efter avslutad behandling, på grund av risken för hypertrofisk ärrbildning på atypiska områden och i mer sällsynta fall postinflammatorisk hyper- eller hypopigmentering i de behandlade områdena. Hårborttagning med vax bör undvikas av patienter som får isotretinoin under en period på minst 6 månader efter avslutad behandling, på grund av risken för avskrapning av epidermis.

Samtidig administrering av isotretinoin och lokala keratolytiska eller exfoliativa medel mot akne bör undvikas eftersom lokal irritation kan förvärras (se avsnitt Interaktioner).

Patienterna bör rådas att använda en fuktgivande hudsalva eller hudkräm och läppbalsam från det att behandlingen inleds, eftersom isotretinoin sannolikt orsakar torr hud och torra läppar.

Det har förekommit rapporter efter läkemedlets godkännande om allvarliga hudreaktioner (t.ex. erythema multiforme (EM), Stevens‑Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN)) som har associerats med användning av isotretinoin. Eftersom dessa biverkningar kan vara svåra att skilja från andra hudreaktioner som kan uppstå (se avsnitt Biverkningar) ska patienterna upplysas om tecken och symtom samt övervakas noggrant med avseende på allvarliga hudreaktioner. Om det föreligger en misstänkt allvarlig hudreaktion ska behandlingen med isotretinoin avbrytas.

Allergiska reaktioner

Sällsynta fall av anafylaktiska reaktioner har rapporterats, i vissa fall efter tidigare lokal exponering för retinoider. Sällsynta fall av allergiska hudreaktioner har rapporterats. Allvarliga fall av allergisk vaskulit, ofta med purpura (blåmärken och röda fläckar) på extremiteterna samt extrakutant engagemang har rapporterats. Vid allvarliga allergiska reaktioner ska behandlingen avbrytas och patienten övervakas noggrant.

Ögon

Torra ögon, hornhinneopacitet, försämrat mörkerseende och keratit försvinner vanligen efter avslutad behandling. Torra ögon kan avhjälpas genom att man applicerar en smörjande ögonsalva eller tårersättningsmedel. Kontaktlinsintolerans kan uppstå och kan innebära att patienten måste bära glasögon under behandlingen.

Försämrat mörkerseende har också rapporterats och uppstod plötsligt hos vissa patienter (se avsnitt Trafik). Patienter som upplever synsvårigheter ska remitteras till oftalmolog för expertutlåtande. Utsättning av isotretinoin kan vara nödvändigt.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi, artralgi och förhöjda värden av kreatinfosfokinas i serum har rapporterats hos patienter som får isotretinoin, särskilt hos patienter som är mycket fysiskt aktiva (se avsnitt Biverkningar).

Benförändringar inklusive prematur epifysslutning, hyperostos och förkalkning av senor och ligament har förekommit efter flera års administrering vid mycket höga doser för behandling av keratiniseringsrubbningar. Dosnivåerna, behandlingens varaktighet och den totala kumulativa dosen för dessa patienter överskred i allmänhet kraftigt det som rekommenderas för behandling av akne.

Idiopatisk (godartad) intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri)

Fall av idiopatisk intrakraniell hypertension har rapporterats, varav några i samband med samtidig användning av tetracykliner (se avsnitt 4.3 och avsnitt 4.5). Tecken och symtom på idiopatisk intrakraniell hypertension är bland annat huvudvärk, illamående och kräkning, synstörningar och papillödem. Patienter som utvecklar idiopatisk intrakraniell hypertension bör omedelbart sluta att ta isotretinoin.

Lever och gallvägar

Leverenzymer bör kontrolleras innan behandlingen påbörjas, en månad efter att behandlingen har påbörjats och därefter med tre månaders intervall, såvida inte mer frekvent övervakning är kliniskt indicerad. Övergående och reversibla förhöjningar av levertransaminaser har rapporterats. I många fall har dessa förändringar legat inom det normala intervallet och värdena har återgått till ursprunglig nivå under behandlingen. Vid bestående kliniskt relevant förhöjning av transaminasnivåerna bör dock en sänkning av dosen eller utsättning av behandlingen övervägas.

Njurinsufficiens

Njurinsufficiens och njursvikt påverkar inte de farmakokinetiska egenskaperna hos isotretinoin. Därför kan isotretinoin ges till patienter med njurinsufficiens. Det är emellertid rekommenderat att patienterna börjar med en låg dos och titreras upp till den maximala tolererade dosen (se avsnitt Dosering).

Lipidmetabolism

Lipider i serum (fastevärden) bör kontrolleras innan behandlingen påbörjas, en månad efter att behandlingen har påbörjats och därefter tre gånger med en månads intervall, såvida inte mer frekvent övervakning är kliniskt indicerad. Förhöjda värden av lipider i serum återgår vanligen till normal nivå när dosen reduceras eller behandlingen avbryts, och kan även svara på kostförändringar.

Isotretinoin har associeras med en ökning av triglyceridnivåerna i plasma. Isotretinoin ska sättas ut om hypertriglyceridemin inte kan kontrolleras på en acceptabel nivå eller om symptom på pankreatit uppstår (se avsnitt Biverkningar). Nivåer över 800 mg/dl eller 9 mmol/l associeras ibland med akut pankreatit, vilket kan vara livshotande.

Magtarmkanalen

Isotretinoin har associerats med inflammatorisk tarmsjukdom (inklusive regional ileit) hos patienter som inte tidigare haft magtarmsjukdomar. Patienter som upplever svår (blodig) diarré ska omedelbart sluta att ta isotretinoin.

Högriskpatienter

För patienter som lider av diabetes, övervikt, alkoholism eller störd lipidmetabolism, och som får behandling med isotretinoin, kan mer frekventa kontroller av serumvärden av lipider och/eller blodsocker vara nödvändigt. Förhöjda fastevärden för blodsocker har rapporterats, och nya fall av diabetes har diagnostiserats under behandling med isotretinoin.

Interaktioner

Patienterna får inte ta A-vitamin som samtidig behandling på grund av risken för att utveckla hypervitaminos A.

Fall av idiopatisk (godartad) intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri) har rapporterats vid samtidig användning av isotretinoin och tetracykliner. Samtidig behandling med tetracykliner måste därför undvikas (se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Metotrexat

Ökad risk för levertoxicitet. Patienter som behandlas med retinoider och metotrexat måste övervakas med avseende på kliniska symtom och tecken på levertoxicitet.

Samtidig administrering av isotretinoin och topikala keratolytiska eller exfoliativa medel mot akne bör undvikas eftersom lokal irritation kan förvärras (se Varningar och försiktighet).

Graviditet

Kategori D

Graviditet är en absolut kontraindikation för behandling med isotretinoin (se Kontraindikationer). Om patienten trots de följande försiktighetsåtgärderna blir gravid under behandlingen med isotretinoin eller under månaden därefter är risken mycket stor för svåra och allvarliga missbildningar hos fostret.

De missbildningar av fostret som associeras med exponering för isotretinoin är bland andra missbildningar i centrala nervsystemet (hydrocefalus, cerebellära missbildningar/abnormaliteter, mikrocefali), ansiktsdysmorfi, gomspalt, missbildningar av ytterörat (avsaknad av ytteröra, små eller inga yttre hörselgångar), ögonabnormaliteter (mikroftalmi), kardiovaskulära missbildningar (konotrunkala missbildningar såsom Fallots tetrad, transposition av de stora blodkärlen, septumdefekter) samt abnormalitet i sköldkörtel och bisköldkörtel. Det föreligger också en ökad incidens av spontana aborter.

Om en kvinna som behandlas med isotretinoin blir gravid måste behandlingen avbrytas och patienten ska remitteras till en läkare som är specialiserad på eller har erfarenhet av teratologi för utvärdering och rådgivning.

Amning

Grupp IVa

Isotretinoin är ytterst lipofilt, och därför är det högst sannolikt att det överförs till bröstmjölk. På grund av risken för biverkningar hos modern och det exponerade barnet är användning av isotretinoin kontraindicerad hos ammande mödrar.

Trafik

Isotretinoin Orifarm har mindre eller måttliga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ett antal fall av försämrat mörkerseende har förekommit under behandling med isotretinoin och har i sällsynta fall kvarstått efter behandlingen (se Varningar och försiktighet samt Biverkningar). Eftersom detta uppstod plötsligt hos vissa patienter bör patienterna varnas för detta potentiella problem och uppmanas att vara försiktiga när de framför fordon eller använder maskiner.

Det har i mycket sällsynta fall rapporterats dåsighet, yrsel och synstörningar. Patienterna bör varnas för att de, om någon av dessa effekter uppstår, inte ska framföra fordon, använda maskiner eller delta i andra aktiviteter som innebär att dessa symtom kan göra att de själva eller andra utsätts för risker.

Biverkningar

Följande symtom är de vanligaste biverkningarna som har rapporterats med isotretinoin: torra slemhinnor, till exempel på läpparna (keilit), i näsan (epistaxis) och ögonen (konjunktivit), torr hud. Vissa av de biverkningar som associeras med användning av isotretinoin är dosrelaterade. Biverkningarna är i allmänhet reversibla efter dosändring eller utsättning av behandlingen, men vissa kan kvarstå även efter avslutad behandling.

Nedanstående biverkningar delas in utifrån frekvens enligt följande:

Mycket vanliga (≥ 1/10); Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); Mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); Sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000); Mycket sällsynta (< 1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Grampositiv (mukokutan) bakteriell infektion

Blodet och lymfsystemet:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Anemi, förhöjd sänka, trombocytopeni, trombocytos

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Neutropeni

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Lymfadenopati

Immunsystemet:

Sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000)

Allergiska hudreaktioner, anafylaktiska reaktioner, överkänslighet

Metabolism och nutrition:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Diabetes mellitus, hyperurikemi

Psykiska störningar:

Sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000)

Depression, förvärrad befintlig depression, benägenhet för aggressivitet, oro, humörsvängningar.

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Onormalt beteende, psykotiska störningar, självmordstankar, självmordsförsök, självmord.

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Huvudvärk

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Idiopatisk intrakraniell hypertension, konvulsioner, dåsighet, yrsel

Ögon:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Blefarit, konjunktivit, torra ögon, ögonirritation

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Dimsyn, katarakt, färgblindhet (nedsatt färgseende), kontaktlinsintolerans, hornhinneopacitet, nedsatt mörkerseende, keratit, papillödem (som ett tecken på idiopatisk intrakraniell hypertension), ljusskygghet, synstörningar

Öron och balansorgan:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Nedsatt hörsel

Blodkärl:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Vaskulit (exempelvis Wegeners granulomatos, allergisk vaskulit)

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Epistaxis, torr näsa, nasofaryngit

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Bronkospasm (särskilt hos patienter med astma), heshet

Magtarmkanalen:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Kolit, ileit, torr hals, gastrointestinal blödning, blodig diarré och inflammatorisk tarmsjukdom, illamående, pankreatit (se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Förhöjt transaminas (se avsnitt 4.4)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Hepatit

Hud och subkutan vävnad:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Keilit, dermatit, torr hud, lokaliserad exfoliation, pruritus, erytematöst utslag, skör hud (risk för friktionstrauma)

Sällsynta

(≥1/10 000 till <1/1 000)

Alopeci

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Fulminant akne, förvärrad akne (uppblossande akne), erytem (ansikte), exantem, hårsjukdomar, hirsutism, nageldystrofi, paronyki, ljuskänslighetsreaktion, pyogent granulom, hyperpigmentering av huden, ökad svettning

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Artralgi, myalgi, ryggsmärta (särskilt hos ungdomar)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Artrit, kalcinos (förkalkning av ligament och senor), prematur epifysslutning, exostos, (hyperostos), nedsatt bentäthet, tendonit, rabdomyolys

Njurar och urinvägar:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Glomerulonefrit

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Sexuell dysfunktion inklusive erektil dysfunktion och minskad libido

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Granulerad vävnad (ökad bildning av), sjukdomskänsla

Undersökningar:

Mycket vanliga

(≥1/10)

Ökade nivåer av triglycerider i blodet, minskat HDL-värde

Vanliga

(≥1/100 till <1/10)

Förhöjt kolesterol i blodet, förhöjt blodsocker, hematuri, proteinuri

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Förhöjt kreatinfosfokinas i blodet

* kan inte beräknas från tillgängliga data

Incidensen för dessa biverkningar har beräknats utifrån poolade data från kliniska prövningar som omfattade 824 patienter samt utifrån data som framkommit efter läkemedlets godkännande.

Överdosering

Isotretinoin är ett derivat av A-vitamin. Även om den akuta toxiciteten för isotretinoin är låg, kan tecken på hypervitaminos A uppstå vid oavsiktlig överdosering. Manifestationerna av akut vitamin A-toxicitet är bland andra svår huvudvärk, illamående eller kräkning, dåsighet, irritabilitet och pruritus. Tecken och symtom på oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med isotretinoin är troligen liknande. Dessa symtom kan förväntas vara reversibla och avta utan behov av behandling.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Isotretinoin är en stereoisomer av all-trans-retinoinsyra (tretinoin). Den exakta verkningsmekanismen för isotretinoin har ännu inte klarlagts i detalj, men man har konstaterat att den förbättring som observeras i den kliniska bilden av svår akne är associerad med hämmad talgkörtelaktivitet och histologiskt påvisad reduktion av talgkörtlarnas storlek. Dessutom har isotretinoin konstaterats ha en antiinflammatorisk dermal effekt.

Effekt

Ökad förhorning av talgkörtelns epitel leder till avstötning av korneocyter i körtelgången samt blockering av keratin och talgöverskott. Detta följs av komedonbildning och så småningom inflammatoriska lesioner. Isotretinoin hämmar proliferationen av sebocyter och tycks verka mot akne genom att återställa differentieringen. Talg är ett viktigt substrat för tillväxten av Propionibacterium acnes, varför minskad talgproduktion hämmar bakteriell kolonisering av utförsgången.

Farmakokinetik

Absorption

Absorptionen av isotretinoin från magtarmkanalen är varierande och doslinjär över det terapeutiska intervallet. Den absoluta biotillgängligheten för isotretinoin har inte bestämts, eftersom substansen inte finns tillgänglig som intravenös beredning för humant bruk, men extrapolering från studier på hund antyder en relativt låg och varierande systemisk biotillgänglighet. När isotretinoin tas tillsammans med föda fördubblas biotillgängligheten jämfört med om det tas på fastande mage.

Distribution

Isotretinoin är i stor utsträckning bundet till plasmaproteiner, huvudsakligen albumin (99,9 %). Distributionsvolymen för isotretinoin hos människa har inte bestämt eftersom isotretinoin inte finns tillgängligt som intravenös beredning för humant bruk. När det gäller människor finns endast knapphändig information om vävnadsdistributionen av isotretinoin. Koncentrationerna av isotretinoin i epidermis är endast hälften så höga som i serum. Plasmakoncentrationerna av isotretinoin är omkring 1,7 gånger högre än i helblod på grund av dålig penetrering av isotretinoin i röda blodkroppar.

Metabolism

Efter oral administrering av isotretinoin har tre huvudsakliga metaboliter identifierats i plasma: 4‑oxo‑isotretinoin, tretinoin, (all-trans-retinoinsyra) och 4-oxo-tretinoin. Dessa metaboliter har visat biologisk aktivitet i flera in vitro-test. 4‑oxo‑isotretinoin har i en klinisk studie visat sig bidra signifikant till isotretinoins effekt (reducerad talgutsöndringshastighet trots icke mätbara plasmanivåer av isotretinoin och tretinoin). Andra mindre metaboliter är till exempel glukuronidkonjugat. Den huvudsakliga metaboliten är 4-oxo-isotretinoin med plasmakoncentrationer vid steady-state som är 2,5 gånger högre än ursprungssubstansens.

Isotretinoin och tretinoin (all-trans-retinoinsyra) metaboliseras reversibelt (interkonverteras) och metabolismen av tretinoin är därför förbunden med den för isotretinoin. Man uppskattar att 20–30 % av en isotretinoindos metaboliseras genom isomerisering.

Enterohepatisk cirkulation kan spela en betydelsefull roll i farmakokinetiken av isotretinoin hos människa.

Metabolismstudier in vitro visar att flera CYP-enzymer är inblandade i metabolismen av isotretinoin till 4-oxo-isotretinoin och tretinoin. Ingen enskild isoform förefaller ha en dominerande roll. Isotretinoin och dess metaboliter påverkar inte CYP-aktiviteten i någon högre grad.

Eliminering

Efter oral administrering av radioaktivmärkt isotretinoin återfanns ungefär lika stora dosfraktioner i urin och faeces. Efter oral administrering av isotretinoin är den slutgiltiga halveringstiden för eliminering av oförändrad substans hos patienter med akne i medeltal 19 timmar. Den slutgiltiga halveringstiden för eliminering av 4‑oxo‑isotretinoin är längre med ett medelvärde på 29 timmar.

Isotretinoin är en fysiologisk retinoid och endogena retinoidkoncentrationer uppnås inom cirka två veckor efter isotretinoinbehandlingens slut.

Farmakokinetik hos specifika populationer

Eftersom isotretinoin är kontraindicerat för patienter med nedsatt leverfunktion är informationen om kinetiken av isotretinoin begränsad för denna patientgrupp. Njursvikt reducerar inte plasmaclearance av isotretinoin eller 4‑oxo‑isotretinoin signifikant.

Prekliniska uppgifter

Akut toxicitet

Den akuta orala toxiciteten hos isotretinoin har fastställts hos olika djurslag. LD50 är omkring 2 000 mg/kg för kanin, omkring 3 000 mg/kg för mus och över 4 000 mg/kg för råtta.

Kronisk toxicitet

En långtidsstudie på råtta som pågick i över två år (isotretinoindoserna 2, 8 och 32 mg/kg/dag) visade tecken på partiellt håravfall och förhöjda plasmatriglycerider för de högre doserna. Biverkningsspektrat för isotretinoin hos gnagare påminner därmed om A-vitamin, men innefattar inte den kraftiga vävnads- och organförkalkning som observerats med A-vitamin hos råtta. Levercellförändringar som observerats med A-vitamin förekom inte med isotretinoin.

Alla observerade biverkningar som förekommer vid hypervitaminos A-syndrom var spontant reversibla efter utsättning av isotretinoin. Även försöksdjur med dåligt allmäntillstånd hade i stort sett återhämtat sig inom 1–2 veckor.

Teratogenicitet

Liksom andra derivat av A-vitamin har isotretinoin i djurförsök visat sig vara teratogent och embryotoxiskt.

På grund av den teratogena potentialen hos isotretinoin finns det terapeutiska konsekvenser vid administrering till kvinnor i barnafödande åldrar (se Kontraindikationer, Varningar och försiktighet, Graviditet och Amning).

Fertilitet

Isotretinoin i terapeutiska doser påverkar inte antalet spermier, deras rörlighet eller morfologi och äventyrar inte embryots bildning eller utveckling om det är mannen som använder isotretinoin.

Mutagenicitet

Isotretinoin har inte visat sig vara mutagent eller karcinogent i djurförsök in vitro eller in vivo .

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 30 ºC.

Återlämna eventuella oanvända kapslar till apotekspersonalen.

Liknande preparat inom:

Isotretinoin