Mekostest

Navamedic

Plåster för provokationstest (består av 2 plåster med 12 lappar i varje. Varje lapp är täckt med en film som innehåller testämnet)

Allergitest

Aktiv substans: 1,3-difenylguanidin / 2,2'-ditiobisbensotiazol / 2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol / 4-tert-butylfenol-formaldehydharts / 5-kloro-2-metyl-4-isotiazolin-3-on / Amylkanelaldehyd / Bensokain / Bensylparahydroxibensoat / Bisfenol A epoxiharts / Butylparahydroxibensoat / Cinkokain / Dipentametylentiuramdisulfid / Disulfiram / Etylendiamindihydroklorid / Etylparahydroxibensoat / Eugenol / Geraniol / Hydroxicitronellal / Isoeugenol / Kaliumdikromat / Kanelaldehyd / Kanelalkohol / Kliokinol / Klorkinaldol / Kloroallylhexaminiumklorid / Koboltdikloridhexahydrat / Kolofonium / Merkaptobensotiazol / Metylparahydroxibensoat / N-N'-difenyl-p-fenylendiamin / N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid / N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin / N-hydroximetylsuccinimid / N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin / Neomycin / Nickelsulfathexahydrat / P-fenylendiamin / Perubalsam / Propylparahydroxibensoat / Slånlavsextrakt / Tetrakain / Tetrametyltiurammonosulfid / Tiomersal (syra) / Tiram / Ullfettalkoholer / Zinkdibutylditiokarbamat / Zinkdietylditiokarbamat
ATC-kod: V04CL
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-09-01.

Indikationer

Mekostest är endast avsett för diagnostik hos vuxna.

Diagnos av allergisk kontaktdermatit.

Kontraindikationer

Svår eller generellt utbredd aktiv dermatit. Testningen ska skjutas upp tills det akuta förloppet är över. Känd överkänslighet mot något av testets övriga innehållsämnen förutom de aktiva substanserna (se avsnitt Innehåll).

Dosering

1. Öppna förpackningen och ta fram plåstret.

2. Ta bort skyddsplasten från testytan på plåstret. Var försiktig så att inte testämnet vidrörs.

3. Placera testet på patientens rygg – eventuellt kan överarmens utsida användas. Jämna ut försiktigt mot kanterna så att vart och ett av allergenerna får ordentlig kontakt med huden. De två plåstren placeras några centimeter från ryggraden, ett på varje sida.

4. Markera på huden, med en medicinsk markeringspenna, platsen för de två jacken på varje plåster.

Plåstret ska appliceras på oskadad hud som inte har acne, ärr, dermatit eller andra tillstånd som kan störa testresultatet (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Patienten ska bära Mekostest under 48 timmar utan att ta bort testet och måste se till att inte testområdet blir fuktigt (vatten, svett).

Efter denna period ska testet tas bort. Avläsningen av testet ska göras 30 minuter efter borttagning av plåstret och sedan ytterligare en gång 1–2 dagar efter borttagningen, när de allergiska reaktionerna har utvecklats fullt ut och lindriga irritationsreaktioner har försvunnit. Neomycinsulfat och p-fenylendiamin kan emellertid ibland ge reaktioner som kanske inte uppträder förrän 4–5 dagar efter appliceringen. Patienterna ska instrueras om att rapportera detta. Vid behov kan ytterligare ett läkarbesök under dag 5–7 verifiera en sen reaktion.

Avläsning av testresultatet ska göras av läkare.

Tolkning En identifikationsmall följer med varje förpackning av Mekostest för snabb identifikation av vilket allergen som ger en reaktion. För att säkerställa korrekt placering ska markeringarna på huden överensstämma med jacken på mallen. Lägg märke till skillnaden mellan sida 1 och 2 på mallen, vilket motsvarar plåster 1 och 2. Den tolkningsmetod som rekommenderas av International Contact Dermatitis Research Group är:

- Negativ reaktion

? Tveksam reaktion: svagt makulärt erytem, ingen eller insignifikant infiltration

+ Svag (icke-vesikulär) positiv reaktion: erytem, svag infiltration, möjliga papler

++ Stark (vesikulär) positiv reaktion: erytem, infiltration, papler, vesiklar

+++ Extremt positiv reaktion: intensivt erytem, infiltrat, sammanväxta vesiklar.

IR Irritationsreaktion av olika typer NT Inte testat

Observera

  • Patienter som uppvisar en negativ reaktion kan fortfarande vara överkänsliga för andra ämnen som inte omfattas av detta plåster. Dessutom kan falska negativa resultat förekomma. Nytt test eller test med kompletterande ämnen kan vara indicerat.

  • En positiv reaktion bör möta kriterierna för en allergisk reaktion (papulärt eller vesikulärt erytem och infiltration).

  • Pustler, liksom lappfollikulärt eller homogent erytem utan infiltration är oftast tecken på irritation och indikerar inte allergi.

Det som är viktigt i utvärderingen av ett positivt testsvar är inte antalet plustecken som kan hänföras till testsvaret utan att bestämma om svaret är en sann positiv reaktion (orsakad av allergi) eller en icke-specifik irritationsreaktion.

Pediatrisk användning:

Mekostest bör endast användas hos vuxna eftersom säkerhet och effekt för användning av Mekostest hos barn inte har fastställts.

Varningar och försiktighet

Sensibilisering för ett ämne i testplåstren sker endast i sällsynta fall. En testreaktion som uppträder på dag 10 eller senare kan vara ett tecken på kontaktsensibilisering.

”Excited skin syndrome” (”angry back”) är ett hyperreaktivt tillstånd som orsakas av dermatit på andra delar av kroppen eller av en stark positiv testreaktion. Därför bör testresultaten utvärderas noggrant hos patienter med multipla, positiva, simultana lapptestresultat. För att avgöra vilka svar som är falskt positiva kan det vara nödvändigt med ett nytt test vid ett senare tillfälle.

Användning av Mekostest till patienter med anafylaktoida reaktioner i anamnesen bör utvärderas noggrant före appliceringen.

Mycket kraftig svettning och exponering för solljus på testområdet ska undvikas. Solbrun hud kan minska plåstertestets reaktivitet och orsaka falska negativa testresultat.

Undvik att applicera plåstret på hud med acne, ärr, dermatit eller andra tillstånd som kan störa testresultatet.

Om det utvecklas en kraftig lapptestreaktion kan patienten behandlas med en lokal kortikosteroid. I sällsynta fall kan behandling med en systemisk kortikosteroid vara nödvändig.

Butylhydroxianisol (BHA) (E320) och butylhydroxitoluen (BHT) (E312) finns som anatioxidanter i allergenlapp nr 7 Kolofonium (plåster 1). BHA och BHT kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktdermatit) vilket innebär att en falskt positiv reaktion för Kolofonium kan uppkomma.

Interaktioner

Användning av immunhämmande medel (inklusive steroider) kan undertrycka en positiv testreaktion. Användning av lokala steroider på testområdet eller orala steroider (motsvarande 20 mg prednisolon eller mer per dag) bör sättas ut under minst två veckor före testet.

Inga interaktionsstudier har genomförts.

Graviditet

Kategori B:2

Det finns inga data från användning av Mekostest hos gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga avseende reproduktionstoxicitet. Mekostest rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt, och ska inte användas under amningsperioden.

Amning

Grupp IVa

Mekostest rekommenderas inte under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt, och ska inte användas under amningsperioden.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Systemorganklass

Frekvens

Biverkning

Mycket vanliga (≥1/10)

Långvarig reaktion, irritation orsakad av klistret i plåstret

Vanliga (≥1/100, <1/10)

Övergående hypopigmentering/hyperpigmentering

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Uppflammande dermatit

Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

Sensibilisering

I mycket sällsynta fall och endast i relation till vissa subsanser har anafylaktiska reaktioner (systemreaktion, eventuellt med livshotande blodtrycksfall) inträffat. Allergimottagningarna är av andra anledningar beredda på behandling av sådana incidenter. Anafylaktiska reaktioner i relation till applikationen av Mekostest har inte dokumenterats.

Irritation orsakad av klistret i plåstret upphör snabbt.

En positiv testreaktion försvinner vanligtvis inom 1–2 veckor. Långvariga reaktioner är positiva reaktioner som kan kvarstå i flera veckor eller månader.

En positiv testreaktion kan efterlämna ett område med övergående hypopigmentering/hyperpigmentering vid appliceringsstället.

Uppflammande dermatit kan observeras om testet utförs under dermatitens aktiva fas. Sensibilisering, se avsnitt Varningar och försiktighet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan). Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Ej relevant.

Farmakodynamik

Ett positivt svar på lapptestet är en klassisk fördröjd överkänslighetsreaktion (typ IV), som kan uppträda inom 6 till 96 timmar efter exponering. Det cellmedierade svaret omfattar Langerhans celler och T-lymfocyter, som interagerar och producerar lymfokiner. Dessa lymfokiner bildar sedan lymfocytkloner vilka triggar makrofager att ge upphov till en kutan inflammation.

Kliniska tecken på en positiv kontaktdermatitreaktion är: erytem, ödematösa papler, vesiklar och ett palperbart inflammatoriskt infiltrat i testområdet.

Farmakokinetik

Ej relevant.

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för akut toxicitet. Vissa av ämnena har visat karcinogen potential i djurstudier. Dessa fynd utgör emellertid inte någon signifikant risk vid klinisk användning av Mekostest med beaktande av dosnivåer, exponeringstid och/eller andra exponeringssätt för samma ämnen.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Aktiv substans

mikrogram/cm2

mikrogram/lapp

Plåster 1

1. Nickelsulfat

200

162

2. Ullfettalkoholer

1 000

810

3. Neomycinsulfat

600

486

4. Kaliumdikromat

54

44

5. Kainmixa)

630

510

6. Parfymmixb)

430

348

7. Kolofonium

1200

972

8. Parabenmixc)

1000

810

9. Kinolinmixd)

190

154

10. Perubalsam

800

648

11. Etylendiamindihydroklorid

50

41

12. Koboltklorid

20

16

Plåster 2

13. p-tert-butylfenol-formaldehydharts

45

36

14. Epoxiharts

50

41

15. Carbamixe)

250

203

16. Svartgummimixf)

75

61

17. Cl+Me-isotiazolinon

4

3

18. Kloroallylhexaminiumklorid (Quaternium-15)

100

81

19. Merkaptobensotiazol

75

61

20. p-fenylendiamin

80

65

21. Formaldehydg)

180

146

22. Merkaptomixh)

75

61

23. Tiomersal

7

6

24. Tiurammixi)

27

22

a) Fem delar bensokain, en del cinkokainhydroklorid och tetrakainhydroklorid.

b) Fem delar geraniol och slånlavsextrakt, fyra delar hydroxicitronellal och kanelalkohol, två delar kanelaldehyd och eugenol och en del isoeugenol och α-amylkanelaldehyd.

c) Lika viktdelar metylparahydroxibensoat, etylenparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och bensylparahydroxibensoat. d) Lika viktdelar kliokinol och klorkinaldol.

e) Lika viktdelar difenylguanidin, zinkdietylditiokarbamat och zinkdibutylditiokarbamat.

f) Två delar N-isopropyl-N’-fenyl-parafenylendiamin, fem delar N-cyklohexyl-N’-fenyl-parafenylendiamin och fem delar N,N’-difenyl-parafenylendiamin.

g) Innehåller N-hydroximetylsuccinimid.

h) Lika viktdelar morfolinylmerkaptobensotiazol, N-cyklohexylbensotiazylsulfenamid och dibensotiazyldisulfid.

i) Lika viktdelar disulfiram, dipentametylentiuramdisulfid, tetrametyltiuramdisulfid och tetrametyltiurammonosulfid.

Förteckning över hjälpämnen

Förutom de aktiva substanserna som listas i avsnitt 2 innehåller testet följande hjälpämnen: Plåster av polyesterfibrer plus bindemedel (etylenacetatsampolymer) med akrylklister, polyesterlappar, povidon 90, hydroxipropylcellulosa, metylcellulosa, beta-cyklodextrin, natriumkarbonat, natriumbikarbonat, butylhydroxianisol och butylhydroxitoluen.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2-8°C).

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Mekostest
Plåster för provokationstest består av 2 plåster med 12 lappar i varje. Varje lapp är täckt med en film som innehåller testämnet
10 styck plåster (fri prissättning), EF

Liknande preparat inom:

Allergitest