Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Differin

2care4 (Parallelimport FRA)

Gel 1 mg/g

Medel mot akne

Aktiv substans: Adapalen
ATC-kod: D10AD03
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-20

Indikationer

Acne vulgaris på bröst, rygg och i ansiktet, då komedoner, papler och pustler dominerar.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Ett tunt lager påstrykes 1 gång dagligen på de acneangripna områdena före sänggåendet. De angripna områdena skall vara torra och rena innan applicering.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av Differin gel har inte studerats hos barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Om en reaktion som tyder på känslighet eller om en svår irritation uppstår ska behandlingen med Differin gel avbrytas. Beroende på graden av den lokala reaktionen, bör patienten rekommenderas att använda läkemedlet mindre frekvent, tillfälligt upphöra med behandlingen tills reaktionen avklingat eller att helt avbryta den. Behandling med en applikation dagligen kan återupptas om så bedöms möjligt.

Differin gel får inte komma i kontakt med ögon, mun, näsborrar eller slemhinnor. Om läkemedlet kommer i ögat, skölj omedelbart med varmt vatten. Läkemedlet bör inte användas på skadad (sår och skrubbsår), solbränd eller eksematös hud. Det bör heller inte användas av patienter med allvarlig acne på stora delar av kroppen, perioral dermatit och, tills ytterligare data föreligger, ej heller på acne rosacea.

Exponering i kraftigt solljus eller ultraviolett strålning, vilket även gäller solarium, bör minimeras vid användning av adapalen. Det rekommenderas att använda solskyddsprodukter och täckande kläder över behandlade områden när exponering i solljus inte kan undvikas.

Differin gel innehåller:

 • metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218) som kan orsaka allergiska reaktioner (kan uppstå efter avslutad behandling)

 • propylenglykol som kan vara irriterande för huden

 • Interaktioner

  Absorption av adapalen genom human hud är låg (se Farmakokinetik), och interaktion med systemisk medicinering är därför osannolik. Det finns inga bevis för att effekten av perorala preparat, till exempel preventivmedel och antibiotika, påverkas av kutan användning av Differin gel.

  Det finns inga kända interaktioner mellan annan samtidig användning av läkemedel som används kutant och Differin gel.

  Utvärtes medel mot acne som t ex lösningar med erytromycin (upp till 4%) eller klindamycinfosfat (1% som bas), eller vattenbaserade geler med upp till 10% benzoylperoxid kan användas på morgonen, då Differin gel används på natten eftersom det inte förekommer någon ömsesidig nedbrytning eller kumulativ irritation. Andra retinoider eller produkter med liknade verkningsmekanism ska emellertid inte användas samtidigt med adapalen.

  Differin gel kan orsaka mild lokalirritation och det är därför möjligt att samtidig användning av peelingprodukter, rengöringsvätskor, starkt uttorkande produkter, adstringerande eller irriterande produkter (aromatiska och alkoholbaserade produkter) kan orsaka en additiv irriterande verkning.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid hög systemisk exponering med orala doser (se Prekliniska uppgifter).

  Klinisk erfarenhet från lokalt applicerad adapalen under graviditet är begränsad men de få data som finns tillgängliga av exponering tidigt under graviditeten indikerar inga skadliga effekter på graviditeten eller fostrets hälsa. På grund av de begränsade data som är tillgängliga, och eftersom en mycket liten passage av adapalen är möjlig genom huden, ska Differin gel inte användas under graviditet.

  Om en graviditet skulle inträffa, ska behandlingen avbrytas.

  Amning

  Grupp IVa

  Inga studier på passage till mjölk efter kutan applicering av Differin gel har utförts på vare sig djur eller människa. Inga effekter på det diande barnet förväntas eftersom den systemiska exponeringen för Differin gel av den ammande mamman är försumbar. Differin gel kan användas under amning.

  För att undvika exponering av det nyfödda barnet ska applicering av Differin gel på bröstet undvikas under amning.

  Trafik

  Differin gel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Differin gel kan orsaka följande biverkningar:

  Vanliga (≥1/100, <1/10): Torr hud, hudirritation, brännande känsla i huden, erytem.

  Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100): Kontaktdermatit, obehag i huden, solsveda, pruritus, hudexfoliation, acne.

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Allergisk dermatit (allergisk kontaktdermatit), hudsmärta, svullnad av hud, ögonlocksirritation, ögonlockserytem, ögonlockspruritus och ögonlockssvullnad.

  Erytem, fjällning, torrhet, klåda, brännande känsla, hudirritation och uppflammande av acne uppträder vanligtvis under den första behandlingsmånaden och minskar sedan i frekvens och allvarlighetsgrad. Dessa biverkningar är reversibla.

  Överdosering

  Differin skall uteslutande användas på huden och inte intas peroralt.

  Om Differin gel appliceras i överskott uppnås varken snabbare eller bättre resultat och uttalad rodnad, avflagning eller obehag kan förekomma.

  Den perorala akutdosen av Differin gel som krävs för att orsaka toxiska effekter i möss och råttor är större än 10 g/kg. Om gelen av misstag intages peroralt bör en lämplig ventrikeltömningsmetod övervägas om inte mängden är liten.

  Farmakodynamik

  Adapalen är en substans med retinoidliknande effekter, som i in vivo och in vitro inflammationsmodeller visats ha antiinflammatoriska egenskaper. Mekanistiskt binder adapalen till specifika nukleära retinoidsyrareceptorer.

  Adapalens verkningsmekanism antas vara en normalisering av differentieringen av follikulära epitelceller, vilket resulterar i en nedsatt mikrokomedonbildning.

  Mekanistiskt hämmar adapalen i inflammationsmodeller polymorfonukleära leukocyters kemotaktiska och kemokinetiska respons och även metabolismen av arakidonsyra genom lipooxidation till proinflammatoriska mediatorer. Undersökningar hos patienter talar för att lokalt (kutant) applicerat adapalen kan reducera de inflammatoriska acnekomponenterna (papler och pustler).

  Farmakokinetik

  Absorptionen av adapalen genom human hud är låg; i kliniska prövningar kunde knappt mätbara nivåer av adapalen i plasma uppmätas med en analytisk känslighet på 0,15 ng/ml efter kronisk applicering.

  Efter administrering av 14C-adapalen i råttor (i.v., i.p., p.o. och kutant), kaniner (i.v., p.o. och kutant) och hundar (i.v. och p.o.) var radioaktiviteten distribuerad över flera vävnader. De högsta nivåerna återfanns i lever, mjälte, binjurar och ovarier. Metabolismen hos djur är tentativt identifierad att ske huvudsakligen genom O-demetylering, hydroxylering och konjugering. Utsöndring föregår primärt biliärt.

  Prekliniska uppgifter

  I djurstudier har adapalen visat sig tolereras väl vid kutan applikation i perioder på upp till 6 månader hos kaniner och 2 år hos möss. Huvudsymtomen på förgiftning var hos alla djurarter vid peroral dosering relaterade till ett hypervitamin A syndrom och omfattade benupplösning, förhöjda alkaliska fosfataser och lätt anemi. Höga perorala doser av adapalen orsakade inga neurologiska, kardiovaskulära eller respiratoriska effekter hos djur. Adapalen är inte mutagent. Livslånga undersökningar med adapalen har utförts på mus med topikala doser på 0,6, 2 och 6 mg/kg/dag och på råtta med perorala doser på 0,15, 0,5 och 1,5 mg/kg/dag. Det enda statistiskt signifikanta resultatet var en ökning av godartat feokromocytom i adrenala medulla hos vuxna hanråttor som fick adapalen 1,5 mg/kg/dag. Dessa förändringar förmodas inte att ha någon klinisk relevans för dermal användning av adapalen.

  Innehåll

  Visa innehåll

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.