Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Paracetamol Orifarm

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 500 mg (vita till benvita, filmdragerade tabletter 17 x 7,2 mm, präglade med "PARA 500” på ena sidan och brytskåra på andra sidan)

Analgetikum, antipyretikum

Aktiv substans: Paracetamol
ATC-kod: N02BE01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Inskränkt förskrivning
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-08-08.

Indikationer

Behandling av symptom på mild till måttlig smärta och feber.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

 • Svår leverinsufficiens

Dosering

Dosering

Vuxna

1000 mg 3-4 gånger per dygn. Den maximala dagliga dosen är 4 g. I vissa fall är 500 mg 3-4 gånger per dygn tillräckligt.

Pediatrisk population

Barn

10-15 mg/kg 3-4 gånger per dygn, se tabell nedan.

Kroppsvikt

ålder

Dos

15-25 kg

3-7 år

250 mg paracetamol 3-4 gånger per dygn.

25-40 kg

7-12 år

250-500 mg paracetamol 3-4 gånger per dygn.

> 40 kg

> 12 år

500-1000 mg paracetamol 3-4 gånger per dygn.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosreduktion behövs för äldre.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion eller Gilberts syndrom måste dosen reduceras eller dosintervallet förlängas.

Hos patienter med nedsatt njurfunktion skall dosen reduceras:

Glomerulär filtration

Dos

10-50 ml/min

500 mg var 6:e timme

< 10 ml/min

500 mg var 8:e timme

Barn och ungdomar med låg kroppsvikt

Paracetamol Orifarm rekommenderas inte för barn under 3 år eller med en kroppsvikt under 15 kg. Det finns andra mer lämpliga styrkor och/eller läkemedelsformer tillgängliga för barn med låg kroppsvikt eller för barn som inte kan svälja en tablett.

Administreringssätt

För oral användning.

Varningar och försiktighet

Överskrid inte rekommenderad dos.

Om hög feber eller sekundär infektion inträffar eller om symtomen kvarstår efter 3 dagar, skall läkare kontaktas.

Generellt skall läkemedel som innehåller paracetamol enbart tas under ett par dagar utan läkares eller tandläkares rekommendation och inte i höga doser.

Patienter skall informeras om att inte ta andra läkemedel som innehåller paracetamol samtidigt som de tar detta läkemedel.

Paracetamol skall användas med försiktighet vid dehydrering och kronisk malnutrition.

Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är känsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).


Försiktighet bör iakttas vid administrering av paracetamol till patienter med svår njur- eller svår leverfunktionsnedsättning eller svår hemolytisk anaemi. Risken för överdosering är större hos användare med icke-cirrotisk alkoholrelaterad leversjukdom. Hos patienter med alkoholmissbruk skall dosen reduceras. Dygnsdosen skall inte överskrida 2 gram i detta fall.

Försiktighet bör iakttas när paracetamol används i kombination med inducerare av CYP3A4 eller vid användning av substanser som inducerar leverenzymer (t ex. rifampicin, cimetidin, anti-epileptika (glutethimide, fenobarbital, karbamazepin)).

Hos patienter med glutation-utarmade tillstånd såsom sepsis, kan användningen av paracetamol öka risken för metabolisk acidos.


Efter felaktig användning av analgetika i hög dos under lång tid kan huvudvärk inträffa. Denna huvudvärk skall inte behandlas med högre doser av läkemedlet.

Vanemässig användning av analgetika, speciellt i kombination med flera analgetiska substanser, kan leda till permanent njurskada med risk för njursvikt (analgetisk nefropati).

Långvarig och frekvent användning avrådes. Användning av flera dygnsdoser vid samma tillfälle kan ge allvarliga skador på levern, vilket inte resulterar i medvetslöshet. Läkarvård skall sökas omedelbart. Långvarig användning, förutom under läkares överseende, kan vara skadligt. Hos barn som behandlas med 60 mg paracetamol/kg/dygn, är inte kombinationsbehandling med annan antipyretika motiverad utom vid otillräcklig effekt.

Abrupt utsättande efter felaktig användning av analgetika i hög dos under lång tid kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet och autonoma symtom. Dessa abstinensbesvär försvinner inom några dagar. Under denna tid skall användning av analgetika undvikas och användningen inte påbörjas igen utom på läkares inrådan.  

Interaktioner

Den anti-koagulanta effekten av warfarin och andra kumarinpreparat kan öka vid långvarig daglig användning av paracetamol med ökad risk för blödning. Interaktionen är dos-beroende men kan ses redan vid dygnsdoser på 1,5-2 g. Tillfällig användning har ingen signifikant effekt.

Samtidig användning av paracetamol och AZT (zidovudin) ökar tendensen för neutropeni. Läkemedlet skall därför ges samtidigt som AZT enbart efter läkares ordination.

Samtidigt intag av läkemedel som ökar magtömningshastigheten, t ex metoklopramid, påskyndar absorption och den insättande effekten av paracetamol.

Samtidigt intag av läkemedel som sänker magtömningshastigheten, kan fördröja absorption och den insättande effekten av paracetamol.

Absorptionshastigheten av paracetamol kan öka vid samtidig användning av metoklopramid eller domperidon och absorption reduceras vid samtidig användning av kolestyramin. Intag av kolestyramin och paracetamol skall ske med minst en timmas mellanrum.

Probenecid reducerar clearance av paracetamol med nästan 50 %. Därför kan dosen av paracetamol kan halveras vid samtidig behandling med probenecid.

Alkoholmissbruk ökar risken för paracetamol toxicitet.

Enzyminducerande läkemedel såsom rifampicin, vissa anti-epileptika och johannesört kan orsaka minskade plasmakoncentrationer och minskad effekt av paracetamol. Dessutom förväntas risken för leverskada vara större hos patienter som samtidigt behandlas med enzyminducerare och den maximala terapeutiska dosen paracetamol.

Paracetamol kan påverka plasmakoncentrationerna av kloramfenikol. Därför rekommenderas kontroll av plasmakoncentrationerna vid behandling med kloramfenikol för injektion.

Effekter på laboratorietest

Användning av paracetamol kan påverka test för urinsyra där fosfovolframsyra och blodglukostest där glukos-oxidas-peroxidas används.

Graviditet

Kategori A

Graviditet

Epidemiologiska data från användning av orala terapeutiska doser av paracetamol indikerar inga ogynnsamma effekter på graviditeten eller på fostret/det nyfödda barnet. Prospektiva data från graviditeter där läkemedlet överdoserats visar ingen ökad risk för missbildningar. Reproduktiva studier med peroral användning av läkemedlet visade inga missbildningar eller toxiska effekter på fostret.

Därför kan paracetamol, vid normal användning, användas under graviditet efter att en nytta-riskbedömning har gjorts.

Under graviditet ska paracetamol tas med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens.

Amning

Grupp II

Efter oral användning utsöndras paracetamol i bröstmjölk, i små kvantiteter.  Inga ogynnsamma effekter på ammande barn har påvisats. Terapeutiska doser av läkemedlet kan användas vid amning.  

Trafik

Paracetamol Orifarm har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Inga studier på effekten på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Biverkningar

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Trombocytopeni, leukopeni, hemolytisk anemi, neutropeni/ agranulocytosis.

Immunsystemet

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Anafylaktisk reaktion.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Bronkospasm (se Varningar och försiktighet).

Lever och gallvägar 

Sällsynta (≥1/10 000 to <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ökade levertransaminaser.

Störningar av leverfunktionen.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta (≥1/10 000 to <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Exantem, urtikaria.

Angioödem, allergisk dermatit (allergisk reaktion), Stevens-Johnson syndrom, toxisk epidermal nekrolys.

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Risk för njurskada kan förekomma under långtidsbehandling (se Varningar och försiktighet).

Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.


Leverskada vid användning av paracetamol har uppträtt i samband med alkoholmissbruk.


Pediatrisk population 

Frekvens, typ och svårighetsgrad av biverkningar hos barn förväntas bli den samma som hos vuxna.


Paracetamol har använts i stor utsträckning och rapporter om biverkningar är sällsynta och normalt associerade med överdos. Nefrotoxiska effekter är mindre vanliga och har inte rapporterats i association med terapeutiska doser, utom efter långvarig användning.

Överdosering

Det finns en risk för förgiftning, särskilt hos äldre, hos barn, hos patienter med leversjukdom, vid kronisk alkoholism och hos patienter med kronisk undernäring. Överdosering kan vara fatal i dessa fall.

Leverskada är möjligt hos vuxna som tagit 10 g paracetamol eller mer. Intag av 5 g paracetamol eller mer kan leda till leverskada hos patienter med riskfaktorer (se nedan).

Det anses att överskott av den giftiga metaboliten (som normalt detoxifieras av glutation vid intag av normal dos) binds irreversibelt till lever vävnad.

Riskfaktorer:

Om patienten:

 • långtidsbehandlas med karbamazepin, fenobarbiton, fenytoin, primidon, rifampicin, johannesört eller andra läkemedel som inducerar leverenzym  

  eller

 • Regelmässigt konsumerar alkohol i stora mängder  

  eller

 • sannolikt har utarmade förråd av glutation i levern (t. ex. ätstörningar, cystisk fibros, HIV infektion, svält, kakexi.

 • Symptom

  Symptom på överdosering av paracetamol, under de första 24 timmarna, är blekhet, illamående, kräkningar, anorexi och buksmärtor.

  Leverskada kan visa sig 12 till 48 timmar efter intag. Avvikelser i glukosmetabolism och metabol acidos kan förekomma. Vid svåra fall av förgiftning kan leversvikt utvecklas till encefalopati, blödning, hypoglykemi, cerebral ödem och död. Akut njursvikt med akut tubulär nekros (med tydliga tecken på smärta i ländryggen, hematuri och proteinuri) kan utvecklas i frånvaro av allvarlig leverskada. Hjärtarrytmier och pankreatit har rapporterats.

  Hantering

  Omedelbar behandling är nödvändig vid överdosering av paracetamol. Även utan tidiga signifikanta symtom, patienter skall remitteras till sjukhus omgående för omedelbar läkarvård.

  Symtom kan vara begränsade till illamående eller kräkningar och speglar inte nödvändigtvis graden av överdosering eller risken för organskador. Vård bör ske i enlighet med etablerade behandlingsriktlinjer.

  Behandling med aktivt kol bör övervägas om överdosen har tagits inom 1 timme. Plasmakoncentrationer av paracetamol skall mätas efter 4 timmar eller senare efter överdoseringstillfället (mätningar innan denna tidpunkt är opålitliga). Behandling med N-acetylcystein kan användas upp till 24 timmar efter intag av paracetamol, även om den maximala skyddande effekten sker vid intag inom 8 timmar efter intag.  Effektiviteten av antidoten minskar kraftigt efter denna tidsrymd. Vid behov ska patienten ges N-acetylcystein intravenöst, i linje med etablerad dosering. Om kräkning inte är ett problem kan metionin givet oralt vara ett lämpligt alternativ om patienten befinner sig långt ifrån ett sjukhus. Behandling av patienter med allvarlig leverfunktionsnedsättning som överdoserat mer är 24 timmar tidigare skall ske i samråd med Giftinformationscentralen eller sjukhusavdelning specialiserad på leversjukdomar. Dialysis kan reducera plasmakoncentrationer av paracetamol.

  Farmakodynamik

  Paracetamol är ett antipyretikum och ett analgetikum. Paracetamol ger antipyres genom att verka på värmeregleringscentrum i hypotalamus och smärtlindring genom förhöjning av smärttröskeln.  Paracetamol har analgetiska och antipyretiska effecter liknande acetylsalicylsyra, men har inga användbara anti-inflammatoriska egenskaper.

  Paracetamols analgetiska effekt fås genom hämning av prostaglandinsyntes. Prostaglandiner verkar göra smärtreceptorer mer känsliga för mekanisk stimulering eller för andra kemiska mediatorer.  Paracetamol sänker kroppstemperaturen hos patienter med feber men sänker sällan normal kroppstemperatur. Detta sker genom hämning av syntes och frisättning av prostaglandiner.

  Läkemedlet verkar på hypothalamus genom att ge antipyres, värmeavledning ökar som en följd av vasodilation och ökat perifiert blodflöde.

  Paracetamol tolereras normalt väl av patienter som är överkänsliga mot acetylsalicylsyra.

  Farmakokinetik

  Paracetamol absorberas snabbt och nästan fullständigt från matsmältningskanalen. Maximala plasmakoncentrationer uppnås efter 30 minuter till 2 timmar efter oral dosering.

  Paracetamol metaboliseras i levern och utsöndras i urin främst som glukoronid och sulfatekonjugat samt ca 10% som glutationkonjugat. Mindre än 5% utsöndras som oförändrat paracetamol. Halveringstiden för elimination varierar mellan ca 1-4 timmar. Plasmaproteinbindning är försumbar vid normala terapeutiska koncentrationer, även om den är dosberoende.

  Prekliniska uppgifter

  I djurförsök avseende akut, subkronisk och kronisk toxicitet för paracetamol hos råttor och möss har gastrointestinala lesioner, förändringar i antal blodkroppar, degenerering av lever och njurparenkym och även nekros observerats.

  Orsakerna till dessa förändringar beror dels på verkningsmekanismen och dels på metabolismen av paracetamol. Omfattande undersökningar visade inga tecken på en relevant genotoxiskt risk vid terapeutiska, dvs icke-toxiska, doser.

  Långtidsstudier i råttor och möss påvisade relevanta tumörframkallande effekter vid icke-hepatotoxiska doser av paracetamol. 

  Paracetamol passerar genom placenta.

  Djurförsök påvisar inte bevis för reproduktiv toxicitet.

  Innehåll

  Varje tablett innehåller 500 mg paracetamol

  Tablettkärna:

  Pregelatiniserad stärkelse

  Povidon

  Natriumstärkelseglykolat 

  Stearinsyra

  Filmdragering:

  Hypromellos

  Makrogol

  Blandbarhet

  Ej relevant

  Miljöpåverkan

  Paracetamol

  Miljörisk: Användning av paracetamol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Paracetamol bryts ned långsamt i miljön.

  Bioackumulering: Paracetamol har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  3 år.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Inga särskilda förvaringsanvisningar

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Inga särskilda anvisningar

  Förpackningsinformation

  Paracetamol Orifarm
  Filmdragerad tablett 500 mg vita till benvita, filmdragerade tabletter 17 x 7,2 mm, präglade med "PARA 500” på ena sidan och brytskåra på andra sidan
  20 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
  100 tablett(er) tablettburk, 69:60, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Paracetamol