Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Lansoprazol SUN

Ranbaxy

Munsönderfallande tablett 30 mg (Släta, runda, vitaktiga tabletter med gråa fläckar. Diametern är 13 mm.)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans: Lansoprazol
ATC-kod: A02BC03
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-14.

Indikationer

 • Behandling av duodenalsår och ventrikelsår

 • Behandling av refluxesofagit

 • Profylax av refluxesofagit

 • Eradikering av Helicobacter pylori (H. pylori) i kombination med lämplig antibiotikaterapi för behandling av H. pylori-relaterade sår

 • Behandling av NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling

 • Profylax till patienter med ökad risk för NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår (se avsnitt Dosering), vilka behöver fortsatt NSAID-behandling

 • Symtomatisk behandling av gastroesofagal refluxsjukdom

 • Zollinger-Ellisons syndrom.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Lansoprazol ska inte administreras tillsammans med atazanavir (se Interaktioner).

Dosering

För optimal effekt skall Lansoprazol Ranbaxy tas en gång dagligen på morgonen, utom när det används för H. pylori- eradikering då behandling ska ske två gånger per dag, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Lansoprazol Ranbaxy ska tas minst 30 minuter före maten (se avsnitt Farmakokinetik). Lansoprazol Ranbaxy ska läggas på tungan där de långsamt får smälta. Tabletten löses snabbt upp i munnen och frisätter de magsaftsresistenta mikrogranulatkornen. Dessa kan sväljas ner med hjälp av ett glas vatten.

De munsönderfallande tabletterna kan lösas upp i en liten mängd vatten och administreras via en nasogastrisk sond eller oral spruta.

Administrering via en nasogastrisk sond:

 • Ta ut kolven ur sprutan (minst en 5 ml spruta för 15 mg tablett och 10 ml spruta för 30 mg tablett).

 • Placera tabletten i sprutan.

 • Sätt tillbaka kolven i sprutan.

 • För 15 mg tablett: Dra upp 4 ml kranvatten i sprutan.

 • För 30 mg tablett: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan.

 • Vänd sprutan och dra även upp 1 ml luft i den.

 • Skaka sprutan försiktigt i 10-20 sekunder tills tabletten är upplöst.

 • För in sprutspetsen i sonden och töm sprutans innehåll i den nasogastriska sonden.

 • Fyll sprutan på nytt med 2-5 ml kranvatten och spruta in innehållet i sonden.

Oral administrering via spruta:

 • Ta ut kolven ur sprutan (minst en 5 ml-spruta för 15 mg tablett och 10 ml spruta för 30 mg tablett).

 • Placera tabletten i sprutan.

 • Sätt tillbaka kolven i sprutan.

 • För 15 mg tablett: Dra upp 4 ml kranvatten i sprutan.

 • För 30 mg tablett: Dra upp 10 ml kranvatten i sprutan.

 • Vänd sprutan och dra även upp 1 ml luft i den.

 • Skaka sprutan försiktigt i 10-20 sekunder tills tabletten är upplöst.

 • Innehållet kan tömmas direkt i munnen.

 • Fyll sprutan på nytt med 2-5 ml kranvatten för att spola ut resterna i sprutan in i munnen.

 • Upprepa det föregående steget om det behövs.

Behandling av duodenalsår:

Rekommenderad dos är 30 mg en gång dagligen under 2 veckor. För de patienter vars sår inte har läkts inom denna tid, fortsätter behandlingen med samma dos i ytterligare två veckor.

Behandling av ventrikelsår:

Rekommenderad dos är 30 mg en gång dagligen under 4 veckor. Såret läks vanligen inom 4 veckor, men för de patienter vars sår inte läkts inom denna tid, kan behandling med samma dos fortsätta i ytterligare 4 veckor.

Behandling av refluxesofagit:

Rekommenderad dos är 30 mg en gång dagligen under 4 veckor. För de patienter vars sår inte läkts inom denna tid, kan behandling med samma dos fortsätta i ytterligare 4 veckor.

Profylax av refluxesofagit:

15 mg en gång dagligen. Dosen kan vid behov ökas upp till 30 mg dagligen.

Eradikering av Hel icobacter pylori:

Vid val av lämplig kombinationsbehandling bör hänsyn tas till officiella lokala riktlinjer för bakterieresistens, behandlingstid (vanligen 7 dagar, men ibland upp till 14 dagar) och lämplig användning av antibakteriella medel.

Rekommenderad dos är 30 mg av Lansoprazol Ranbaxy två gånger dagligen under 7 dagar i kombination med något av följande:

 • klaritromycin 250–500 mg två gånger dagligen + amoxicillin 1 g två gånger dagligen

 • klaritromycin 250 mg två gånger dagligen + metronidazol 400–500 mg två gånger dagligen.

 • Resultaten av H. pylori-eradikering då klaritromycin har kombinerats med antingen amoxicillin eller metronidazol ger eradikeringsgrader på upp till 90 %, då det används i kombination med Lansoprazol Ranbaxy.

  Sex månader efter framgångsrik eradikeringsbehandling är risken för återinfektion låg och återfall är därför osannolikt.

  Behandlingsregimer med lansoprazol 30 mg två gånger dagligen, amoxicillin 1 g två gånger dagligen och metronidazol 400–500 mg två gånger dagligen har också undersökts. Lägre eradikeringsgrader observerades med denna kombination än med behandlingsregimer som omfattade klaritromycin. Den kan vara lämplig för patienter som inte kan ta klaritromycin som del av en eradikeringsbehandling, då den lokala resistensen mot metronidazol är låg.

  Behandling av NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår hos patienter som behöver fortsatt NSAID-behandling:

  30 mg en gång dagligen under fyra veckor. Hos patienter vars sår inte har läkt helt kan behandlingen fortsätta ytterligare fyra veckor. Patienter med ökad risk eller med sår som har svårt att läka bör troligen behandlas under längre tid och/eller med högre dos.

  Profylax till patienter med ökad risk för NSAID-relaterade ventrikelsår och duodenalsår (såsom patienter > 65 år eller med anamnes på ventrikelsår eller duodenalsår), vilka behöver fortsatt NSAID-behandling:

  15 mg en gång dagligen. Om behandlingen misslyckas bör dosen 30 mg en gång dagligen användas.

  Symtomatisk behandling av gastroesofagal refluxsjukdom:

  Rekommenderad dos är 15 mg eller 30 mg dagligen. Symtomlindring uppnås snabbt. Individuell dosjustering bör övervägas. Om symtomen inte lindras inom 4 veckor med en daglig dos på 30 mg, rekommenderas ytterligare undersökningar.

  Zollinger-Ellisons syndrom:

  Rekommenderad initial dos är 60 mg dagligen. Dosen bör anpassas individuellt och behandlingen bör fortsätta så länge behov kvarstår. Dagliga doser på upp till 180 mg har använts. Om doser högre än 120 mg dagligen krävs, bör dosen fördelas på två doseringstillfällen.

  Nedsatt lever- eller njurfunktion:

  Det behövs ingen dosjustering för patienter med nedsatt njurfunktion.

  Patienter med måttlig eller allvarlig leversjukdom skall kontrolleras regelbundet och 50 % reduktion av den dagliga dosen rekommenderas (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

  Äldre:

  På grund av reducerad clearance av lansoprazol hos äldre kan det vara nödvändigt med en dosjustering baserad på individuella behov. Till äldre bör en daglig dos på 30 mg inte överskridas om det inte finns tvingande kliniska indikationer.

  Barn:

  Lansoprazol Ranbaxy rekommenderas inte till barn beroende på otillräckliga kliniska data (se även avsnitt Farmakokinetik).

  Behandling av små barn under ett år bör undvikas eftersom tillgänglig data inte visat fördelaktiga effekter vid behandling av gastroesofagal refluxsjukdom.

  Varningar och försiktighet

  Liksom när det gäller andra behandlingar mot magsår ska möjligheten för malign ventrikeltumör uteslutas vid behandling av ventrikelsår med lansoprazol, eftersom lansoprazol kan maskera symtomen och fördröja diagnosen.

  Lansoprazol ska användas med försiktighet till patienter med måttligt och allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt Dosering och Farmakokinetik).

  Sänkt surhetsgrad i ventrikeln orsakad av lansoprazol kan förväntas öka mängden bakterier som normalt finns i mag-tarmkanalen. Behandling med lansoprazol kan leda till en något ökad risk för gastrointestinala infektioner såsom Salmonella och Campylobacter .

  Hos patienter med ventrikel-/duodenalsår bör övervägas om H. pylori-infektion kan vara en etiologisk faktor.

  Om lansoprazol används i kombination med antibiotika för eradikering av H. pylori, ska även anvisningarna för användning av dessa antibiotika följas.

  Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda till en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framför allt hos äldre eller hos patienter med andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den totala risken för frakturer med 10-40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter med risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av vitamin D och kalcium ska tillgodoses.

  Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare såsom lansoprazol. Patienterna hade behandlats under minst tre månader och i de flesta fall under ett år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och ventrikulär arrytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

  När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.

  Eftersom det finns begränsade säkerhetsdata på patienter som fått underhållsbehandling under längre tid än 1 år, ska regelbunden omprövning av behandlingen och noggrann bedömning av risker och fördelar göras hos dessa patienter.

  Mycket sällsynta fall av kolit har rapporterats hos patienter som tagit lansoprazol. Vid allvarlig och/eller ihållande diarré bör därför avbrytande av behandling övervägas.

  Behandling för att förebygga peptiska sår hos patienter som behöver kontinuerlig NSAID-behandling ska begränsas till högriskpatienter (t.ex. tidigare mag-tarmblödning, perforering eller ulcus, framskriden ålder, samtidig användning av läkemedel kända att öka sannolikheten för övre gastrointestinala biverkningar [t.ex. kortikosteroider eller antikoagulantia], förekomst av en allvarlig komorbiditetsfaktor eller långvarig användning av NSAID i högsta rekommenderade doser).

  Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

  Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår, särskilt på solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast och läkaren ska överväga att sätta ut Lansoprazol Ranbaxy. SCLE efter föregående behandling med en protonpumpshämmare kan öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.

  Lansoprazol Ranbaxy munsönderfallande tablett innehåller sackaros. Patienter med något av följande sällsynt medfödda tillstånd bör inte använda detta läkemedel: intolerans mot fruktos, glukos-galaktosmalabsorption eller sackaros-isomaltasbrist.

  Interferens med laboratorietester

  Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika denna störning ska behandling med Lansoprazol Ranbaxy avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar (se avsnitt Farmakodynamik). Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den första mätningen ska mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med protonpumpshämmare avbröts.

  Interaktioner

  Lansoprazols effekter på andra läkemedel

  Läkemedel med pH-beroende absorption

  Lansoprazol kan störa absorptionen av läkemedel för vilka ventrikelns pH är kritiskt för biotillgängligheten.

  Atazanavir:

  En studie har visat att samtidig administrering av lansoprazol (60 mg en gång dagligen) och atazanavir 400 mg till friska frivilliga försökspersoner medförde väsentligt minskad exponering för atazanavir (ca 90 % minskning av AUC och Cmax). Lansoprazol bör inte administreras tillsammans med atazanavir (se Kontraindikationer).

  Ketokonazol och itrakonazol:

  Absorptionen av ketokonazol och itrakonazol från mag-tarmkanalen förbättras av närvaro av magsyra. Administrering av lansoprazol kan leda till subterapeutiska koncentrationer av ketokonazol och itrakonazol och kombinationen bör undvikas.

  Digoxin:

  Samtidig administrering av lansoprazol och digoxin kan leda till förhöjda plasmanivåer av digoxin. Plasmanivåerna av digoxin bör därför kontrolleras och digoxindosen vid behov justeras vid insättande och utsättande av lansoprazolbehandling.

  Läkemedel som metaboliseras av cytokrom P450-enzymer

  Lansoprazol kan höja plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Försiktighet bör iakttas om lansoprazol kombineras med läkemedel som metaboliseras av detta enzym och som har ett smalt terapeutiskt fönster.

  Teofyllin:

  Lansoprazol sänker plasmakoncentrationerna av teofyllin, vilket kan minska den förväntade kliniska effekten av dosen. Försiktighet bör iakttas vid kombination av de två läkemedlen.

  Takrolimus:

  Samtidig administrering av lansoprazol höjer plasmakoncentrationerna av takrolimus (ett CYP3A- och P-gp-substrat). Lansoprazolexponering ökade den genomsnittliga exponeringen för takrolimus med upp till 81 %. Kontroll av plasmakoncentrationerna av takrolimus rekommenderas vid insättande och utsättande av samtidig behandling med lansoprazol.

  Läkemedel som transporteras av P-glykoprotein

  Lansoprazol har observerats hämma transportproteinet P-glykoprotein (P-gp) in vitro. Den kliniska relevansen för detta är inte känd.

  Andra läkemedels effekter på lansoprazol

  Läkemedel som hämmar CYP2C19

  Fluvoxamin:

  Dosreduktion kan övervägas vid kombination av lansoprazol och CYP2C19-hämmaren fluvoxamin. En studie visar att plasmakoncentrationerna av lansoprazol ökar upp till 4 gånger.

  Läkemedel som inducerar CYP2C19 och CYP3A4

  Enzyminducerare som påverkar CYP2C19 och CYP3A4 såsom rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum) kan sänka plasmakoncentrationerna av lansoprazol markant.

  Övriga

  Sukralfat/antacida:

  Sukralfat/antacida kan minska lansoprazols biotillgänglighet. Därför bör lansoprazol tas minst 1 timme efter intag av dessa läkemedel.

  Diuretika:

  Patienter som tar protonpumpshämmare tillsammans med diuretika kan drabbas av hypogmagnesemi (se Varningar och försiktighet).

  Inga kliniskt signifikanta interaktioner av lansoprazol med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel har visats, även om inga formella interaktionsstudier har genomförts.

  Graviditet

  Kategori B:1

  För lansoprazol saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel.

  Användning av lansoprazol under graviditet rekommenderas därför inte.

  Amning

  Grupp IVa

  Det är inte känt om lansoprazol utsöndras i bröstmjölk. Djurstudier har visat utsöndring av lansoprazol i mjölk.

  Vid beslut om huruvida amning ska fortsätta/avbrytas eller om behandling med lansoprazol ska fortsätta/avbrytas ska amningens nytta för barnet vägas mot lansoprazolbehandlingens nytta för modern.

  Trafik

  Biverkningar såsom yrsel, svindel, synstörningar och somnolens kan förekomma (se Biverkningar). Vid dessa besvär kan reaktionsförmågan vara nedsatt.

  Biverkningar

  Frekvenserna definieras som vanliga (> 1/100, < 1/10); mindre vanliga (> 1/1 000, < 1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Blodet och lymfsystemet

  Trombocytopeni, eosinofili, leukopeni

  Anemi

  Agranulocytos, pancytopeni

  Psykiska störningar

  Depression

  Sömnlöshet, hallucinationer, förvirring

  Synhallucinatio ner

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk, yrsel

  Rastlöshet, svindel, parestesi, sömnighet, tremor

  Ögon

  Synstörningar

  Magtarmkanalen

  Illamående, diarré, magsmärtor, förstoppning, kräkningar, flatulens, torr mun eller hals, funduskörtelpolyper (godartade)

  Glossit, candidiasis i esofagus, pankreatit, smakstörningar

  Kolit, stomatit

  Lever och gallvägar

  Förhöjda leverenzymnivåer

  Hepatit, ikterus

  Hud och subkutan vävnad

  Urticaria, klåda, hudutslag

  Petekier, purpura, håravfall, erythema multiforme, ljuskänslighet

  Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys

  Subakut kutan lupus erythematosus (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Metabolism och nutrition

  Hypomagnesemi (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Artralgi, myalgi, höft-, handleds- eller kotfrakturer (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Njurar och urinvägar

  Interstitiell nefrit

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Gynekomasti

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet

  Ödem

  Feber, hyperhidros, angioödem, anorexi, impotens

  Anafylaktisk chock

  Undersökningar

  Förhöjda kolesterol- och triglyceridnivåer, hyponatremi

  Överdosering

  Effekterna av överdosering av lansoprazol hos människa är inte kända (även om den akuta toxiciteten troligen är låg) och följaktligen kan anvisningar om behandling inte lämnas. Dagliga doser på upp till 180 mg lansoprazol oralt och upp till 90 mg lansoprazol intravenöst har emellertid administrerats i prövningar utan några signifikanta biverkningar.

  Möjliga symtom på överdosering av lansoprazol anges i avsnitt Biverkningar.

  Vid misstänkt överdosering skall patienten övervakas. Lansoprazol elimineras inte i någon betydande grad vid hemodialys. Vid behov rekommenderas ventrikeltömning, kol och symtomatisk behandling.

  Farmakodynamik

  Lansoprazol är en protonpumpshämmare. Det hämmar det sista steget vid bildningen av magsyra genom att hämma aktiviteten hos H+/K+ ATPas i ventrikelns parietalceller. Hämningen är dosberoende och reversibel och effekten gäller både basal och stimulerad sekretion av magsyra. Lansoprazol koncentreras i parietalcellerna och blir aktivt i den sura miljön, varpå det reagerar med sulfhydrylgruppen i H+/K+ATPas, vilket medför hämning av enzymaktiviteten.

  Effekt på magsyrasekretionen:

  Lansoprazol är en specifik hämmare av parietalcellens protonpump. En oral engångsdos av 30 mg lansoprazol hämmar pentagastrinstimulerad sekretion av magsyra med ca 80 %. Efter upprepad daglig administrering i sju dagar, uppnås ca 90 % hämning av magsyrasekretionen. Det har motsvarande effekt på den basala sekretionen av magsyra. En oral engångsdos på 30 mg minskar den basala sekretionen med ca 70 % och patientens symtom lindras följaktligen redan efter första dosen. Efter åtta dagars upprepad administrering är reduktionen ca 85 %. Snabb symtomlindring uppnås med en munsönderfallande tablett (30 mg) dagligen och de flesta patienter med duodenalsår tillfrisknar inom 2 veckor och patienter med ventrikelsår och refluxesofagit inom 4 veckor. Genom att sänka surhetsgraden i ventrikeln, skapar lansoprazol en miljö i vilken lämpliga antibiotika kan ha effekt mot H. pylori.

  Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den minskade syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade CgA-nivån kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer.

  Tillgängliga publicerade data tyder på att behandling med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5 dagar och 2 veckor före CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt förhöjda efter PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.

  Farmakokinetik

  Lansoprazol är ett racemat av två aktiva enantiomerer, som metaboliseras till den aktiva formen i parietalcellernas sura miljö. Eftersom lansoprazol snabbt inaktiveras av magsyra, sker oral administrering i enterodragerad form för att få systemisk absorption.

  Absorption och distribution

  Lansoprazol har hög (80–90 %) biotillgänglighet efter en engångsdos. Maximala plasmakoncentrationer uppnås inom 1,5–2,0 timmar. Intag av föda sänker absorptionshastigheten för lansoprazol och minskar biotillgängligheten med ca 50 %. Plasmaproteinbindningen är 97 %.

  Studier har visat att munsönderfallande tabletter som löses upp i en liten mängd vatten och ges med spruta direkt i munnen eller administreras via nasogastrisk sond ger ekvivalent AUC jämfört med vanligt administreringssätt.

  Metabolism och eliminering

  Lansoprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern och metaboliterna utsöndras via både njur- och gallvägar. Lansoprazols metabolism katalyseras huvudsakligen av enzymet CYP2C19. Enzymet CYP3A4 bidrar också till metabolismen. Halveringstiden för eliminering i plasma varierar mellan 1 och 2 timmar efter engångsdoser eller upprepade doser hos friska försökspersoner. Det finns inget belägg för ackumulering efter upprepade doser hos friska försökspersoner. Sulfon-, sulfid- och 5-hydroxylderivat av lansoprazol har identifierats i plasma. Dessa metaboliter har mycket liten eller ingen antisekretorisk effekt.

  En studie med 14C-märkt lansoprazol visade att ungefär en tredjedel av den administrerade radioaktiva dosen utsöndrades i urinen och två tredjedelar återfanns i feces.

  Farmakokinetik hos äldre patienter

  Elimineringen av lansoprazol är reducerad hos äldre, med en ökad elimineringshalveringstid på ca 50–100 %. De maximala plasmanivåerna var inte förhöjda hos äldre.

  Farmakokinetik hos pediatriska patienter

  Utvärdering av farmakokinetiken hos barn i åldern 1–17 år visade likartad exponering som hos vuxna i doser på 15 mg hos barn med en kroppsvikt under 30 kg och 30 mg hos dem med högre kroppsvikt. Undersökning av en dos på 17 mg/m2 kroppsyta eller 1 mg/kg kroppsvikt gav också jämförbar exponering för lansoprazol hos barn i åldern 2–3 månader och upp till 1 år, jämfört med hos vuxna.

  Högre exponering för lansoprazol, jämfört med hos vuxna, har observerats hos barn under 2–3 månaders ålder i doser på 1,0 mg/kg och 0,5 mg/kg kroppsvikt givet som engångsdos.

  Farmakokinetik vid leverinsufficiens

  Exponeringen för lansoprazol är fördubblad hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion och ännu mycket större hos patienter med måttligt och allvarligt nedsatt leverfunktion.

  Långsamma CYP2C19-metaboliserare

  CYP2C19 uppvisar genetisk polymorfism och 2–6 % av populationen, som kallas långsamma metaboliserare, är homozygota för en muterad CYP2C19-allel och saknar därför ett funktionellt CYP2C19-enzym. Exponeringen för lansoprazol är flerfaldigt högre hos långsamma metaboliserare än hos snabba metaboliserare.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

  I två karcinogenicitetsstudier på råtta gav lansoprazol dosrelaterad ECL-cellshyperplasi och ECL-cellskarcinoider i magsäcken i samband med hypergastrinemi på grund av hämmad syrasekretion. Även intestinal metaplasi observerades, liksom Leydigcellhyperplasi och benigna Leydigcellstumörer. Efter 18 månaders behandling observerades retinal atrofi. Detta har ej setts hos apa, hund eller mus.

  I karcinogenitetsstudier på mus utvecklades dosrelaterad ECL-cellshyperplasi liksom levertumörer och adenom i rete testis.

  Den kliniska relevansen av dessa fynd är oklar.

  Innehåll

  En munsönderfallande tablett innehåller 15 mg lansoprazol

  En munsönderfallande tablett innehåller 30 mg lansoprazol

  Hjälpämne med känd effekt:

  En tablett à 15 mg innehåller ca 15 mg sackaros.

  En tablett à 30 mg innehåller ca 30 mg sackaros.

  Övriga innehållsämnen:

  Sockersfärer (innehållande sackaros och majsstärkelse),

  magnesiumkarbonat,

  hypromellos,

  polysorbate 80,

  makrogol 6000,

  trietylcitrat,

  talk,

  sampolymer av metakrylsyra och etylakrylat,

  sampolymer av metylakrylat, metylmetakrylat och metakrylsyra,

  mikrokristallin cellulosa,

  hydroxipropylcellulosa,

  natriumsackarin,

  mannitol (E421),

  tropiska aromämnen,

  äppelsyra,

  magnesiumstearat.

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 30°C.

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Lansoprazol SUN
  Munsönderfallande tablett 15 mg Släta, runda, vitaktiga tabletter med gråa fläckar. Diametern är 10 mm.
  98 tablett(er) blister, 211:82, F
  14 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  56 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  Munsönderfallande tablett 30 mg Släta, runda, vitaktiga tabletter med gråa fläckar. Diametern är 13 mm.
  56 tablett(er) blister, 219:55, F
  98 tablett(er) blister, 432:60, F
  14 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  28 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Lansoprazol