Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Allgil

Apofri

Ögondroppar, lösning 20 mg/ml (Klar, genomskinlig lösning med osmolariteten 260 – 350 mOsm/kg och pH 4,5-6.0.)

Avsvällande medel och antiallergika

Aktiv substans: Kromoglicinsyra
ATC-kod: S01GX01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-02

Indikationer

Allergisk konjunktivit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i ansnittet Innehåll.

Dosering

Dosering

Dosen bör bestämmas individuellt för varje patient.

Normaldos för barn och vuxna:

20 mg/ml ögondroppar: 1–2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen

Allgil ögondroppar bör användas regelbundet för att en optimal kontroll av symtomen ska erhållas. Behandlingen bör fortsätta så länge patienten utsätts för allergenet även om symtomen har försvunnit.

Administrering

Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av de olika dropparna.

Varningar och försiktighet

Inga kända.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori A

Data från ett begränsat antal graviditeter tyder inte på skadliga effekter av natriumkromoglikat på graviditeten eller fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal- / fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Eftersom systemexponeringen för natriumkromoglikat är försumbar efter topikal applicering i ögat förväntas inga effekter på fostret/ det diande barnet så kan Allgilanvändas under graviditet.

Amning

Grupp II

Allgil kan användas under amning.

Trafik

Instillation av Allgil ögondroppar kan orsaka en lokal irritation som kan påverka förmågan att köra bil och hantera maskiner.

Biverkningar

Vanliga (>1/100) Ögon: Övergående sveda vid instillation.

Andra symtom på lokal irritation har rapporterats i sällsynta fall.

Överdosering

Låg akut toxicitet.

Farmakodynamik

Allgil ögondroppar är ett preparat för behandling av allergisk konjunktivit. Verkningsmekanismen är ej helt klarlagd, men i vissa djurförsök och in vitro-studier har det visats att den aktiva substansen natriumkromoglikat förhindrat degranulation av mastcellen och därigenom frigörandet av histamin och andra inflammationsframkallande substanser.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans som inte adresserats i andra delar av produktresumén.

Innehåll

En ml innehåller natriumkromoglikat 20 mg.

Hjälpämnen: Dinatriumedetat, sorbitol, natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Natriumkromoglikat

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av natriumkromoglikat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att natriumkromoglikat är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Natriumkromoglikat har låg potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Obruten flaska: 3 år

Bruten flaska hållbar: 12 veckor för enskild patient och en vecka för användning till flera patienter (klinik).

Ögondropparna är fria från konserveringsmedel.

Förvaras vid högst 25 °C.

Undvik att flasköppningen av droppflaskan kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Klar, genomskinlig lösning med osmolariteten 260 – 350 mOsm/kg och pH 4,5 - 6.0.

Förpackningsinformation

Allgil
Ögondroppar, lösning 20 mg/ml Klar, genomskinlig lösning med osmolariteten 260 – 350 mOsm/kg och pH 4,5-6.0.
10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska