Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Dimor® Comp

Nordic Drugs

Tablett 2 mg/125 mg (Vit till benvit kapselformad tablett (cirka 16,6 x 6,8 mm) med ”LO-SI” präglat på ena sidan och ”2” och ”125” präglat på den andra sidan, på ömse sidor om en brytskåra.)

Propulsionsdämpande medel

Aktiv substans: Loperamid / Simetikon
ATC-kod: A07DA53
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-13

Indikationer

Dimor Comp är indicerat för symtomatisk behandling av akut diarré hos vuxna och ungdomar över 12 år när den akuta diarrén är förenad med gasrelaterad obehagskänsla i buken, inklusive uppkördhet, kramper eller flatulens.

Kontraindikationer

Dimor Comp får inte användas till:

• Barn under 12 år

• Patienter med känd överkänslighet (allergi) mot loperamidhydroklorid, simetikon eller mot något hjälpämne

• Patienter med akut dysenteri, som kännetecknas av blod i avföringen och hög feber

• Patienter med akut ulcerös kolit

• Patienter med pseudomembranös kolit associerad med bredspektrumantibiotika

• Patienter med bakteriell enterokolit orsakad av invasiva organismer, såsom Salmonella, Shigella och Campylobacter

Dimor Comp ska inte användas i fall där hämning av peristaltiken bör undvikas på grund av möjlig risk för betydande sequelae, inklusive ileus, megakolon och toxisk megakolon. Vid förstoppning, ileus eller bukdistension måste behandlingen med läkemedlet avbrytas omedelbart.

Dosering

Tabletterna ska tas med vätska.

Vuxna över 18 år:

Ta två tabletter initialt, följt av en tablett efter varje lös avföring. Maximal dos bör inte överstiga 4 tabletter per dag i högst 2 dagar.

Ungdomar mellan 12 och 18 år:

Ta en tablett initialt, följt av en tablett efter varje lös avföring. Maximal dos bör inte överstiga 4 tabletter per dag i högst 2 dagar.

Användning till barn:

Dimor Comp får inte användas till barn under 12 års ålder.

Användning till äldre:

Ingen dosjustering behövs för äldre patienter.

Användning vid nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig vid nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion:

Även om inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med leversvikt ska Dimor Comp användas med försiktighet till dessa patienter på grund av minskad första passage-metabolism (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Behandling av diarré med loperamid-simetikon är endast symtomatisk. Närhelst en underliggande etiologi kan fastställas, bör specifik behandling ges, om så är lämpligt.

Hos patienter med (svår) diarré kan vätske- och elektrolytbrist uppträda. Det är viktigt att uppmärksamma behovet av adekvat vätske- och elektrolytsubstitution.

Om ingen klinisk förbättring ses inom 48 timmar ska Dimor Comp sättas ut. Patienten bör rekommenderas att kontakta läkare.

Patienter med AIDS som behandlas med Dimor Comp mot diarré måste avbryta behandlingen vid första tecken på bukdistension. Det har förekommit enstaka rapporter om förstoppning med en förhöjd risk för toxisk megakolon hos AIDS-patienter med infektiös kolit från både virala och bakteriella patogener vid behandling med loperamidhydroklorid.

Hjärtbiverkningar, inklusive QT-förlängning och torsades de pointes, har rapporterats i samband med överdosering. Vissa fall har haft en dödlig utgång (se avsnitt Överdosering). Patienter ska inte överskrida den rekommenderade dosen och/eller den rekommenderade behandlingstiden.

Även om inga farmakokinetiska data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion ska Dimor Comp användas med försiktighet till dessa patienter på grund av minskad första passage-metabolism. Läkemedlet måste användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion, eftersom det kan orsaka en relativ överdos som leder till toxiska effekter på centrala nervsystemet (CNS). Dimor Comp får ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion endast under medicinsk övervakning.

Interaktioner

Prekliniska data har visat att loperamid är ett P-glykoproteinsubstrat. Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) och kinidin eller ritonavir, som båda är P-glykoproteinhämmare, ledde till en 2- till 3-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. Den kliniska relevansen av denna farmakokinetiska interaktion med P-glykoproteinhämmare, när loperamid ges i rekommenderade doser, är okänd.

Samtidig administrering av loperamid (4 mg som engångsdos) och itrakonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, ledde till en 3- till 4-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. I samma studie gav en CYP2C8-hämmare, gemfibrozil, en cirka 2-faldig ökning av loperamidkoncentrationen. Kombinationen av itrakonazol och gemfibrozil ledde till en 4-faldig ökning av de maximala plasmanivåerna av loperamid och en 13-faldig ökning av den totala plasmaexponeringen. Dessa ökningar var inte förenade med några uppmätta CNS-effekter, mätt med psykomotoriska tester (d.v.s. subjektiv dåsighet och Digit Symbol Substitution Test).

Samtidig administrering av loperamid (16 mg som engångsdos) och ketokonazol, en hämmare av CYP3A4 och P-glykoprotein, ledde till en 5-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av loperamid. Denna ökning var inte förenad med ökade farmakodynamiska effekter mätt med pupillometri.

Samtidig behandling med peroralt desmopressin ledde till en 3-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av desmopressin, förmodligen på grund av långsammare gastrointestinal motilitet.

Det förväntas att läkemedel med liknande farmakologiska egenskaper kan potentiera effekten av loperamid och att läkemedel som påskyndar mag-tarmpassagen kan minska dess effekt.

Eftersom simetikon inte absorberas från mag-tarmkanalen, förväntas inga relevanta interaktioner mellan simetikon och andra läkemedel.

Graviditet

Kategori B:1

Det finns begränsade data från behandling av gravida kvinnor med loperamid. I en av två epidemiologiska studier tydde användning av loperamid under tidig graviditet på en möjlig måttligt förhöjd risk för hypospadi; dock kunde ingen ökad risk för allvarliga missbildningar identifieras. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Om möjligt bör man undvika att använda Dimor Comp under graviditetens första trimester; det kan dock användas under graviditetens andra och tredje trimester när dietåtgärder är otillräckliga och en läkemedelsinducerad hämning av tarmperistaltiken är indikerad.

Amning

Grupp II

Endast mycket små mängder loperamidhydroklorid kan förekomma i bröstmjölk. Därför kan Dimor Comp användas under amning när koståtgärder inte räcker och det är indicerat med en läkemedelsinducerad hämning av tarmmotiliteten.

Trafik

Trötthet, yrsel och dåsighet har rapporterats hos patienter som tar loperamid. Patienter som får dessa symtom ska inte köra bil eller använda några maskiner.

Se avsnitt Biverkningar.

Biverkningar

Användning av loperamid plus simetikon vid behandling av symtom som diarré och gasrelaterad obehagskänsla i buken kopplad till akut diarrésjukdom studerades i fem placebokontrollerade och aktivt kontrollerade kliniska studier med 462 vuxna som behandlades med loperamid plus simetikon. De vanligaste rapporterade biverkningarna i samband med användning av läkemedlet i dessa kliniska studier var illamående och smakförändringar, som rapporterades hos 1,7 % respektive 1,9 % av patienterna och som klassificerades som Vanliga.

Ovannämnda biverkningar ingår i nedanstående tabell, som visar de biverkningar som har rapporterats vid användning av loperamid plus simetikon, eller loperamid ensamt, antingen i kliniska prövningar eller efter lansering. De angivna frekvenskategorierna är baserade på följande konvention:

Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystemklass

Biverkningar

Frekvens

Vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet, inklusive: Anafylaktisk chock, anafylaktoid reaktion

Centrala och perifera nervsystemet

Somnolens

Medvetslöshet, sänkt medvetandegrad, yrsel

Magtarmkanalen

(Se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

Illamående, smakförändringar

Förstoppning

Megakolon inklusive toxisk megakolon, ileus, buksmärtor, kräkningar, bukdistension, dyspepsi, flatulens

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Angioödem, urtikaria, klåda

Njurar och urinvägar

Urinretention

Överdosering

Symtom

I händelse av överdosering (inklusive relativ överdosering till följd av leverdysfunktion) kan CNS-depression (stupor, koordinationssvårigheter, somnolens, mios, muskelhypertoni, andningsdepression), muntorrhet, obehagskänsla i buken, illamående och kräkningar, förstoppning, urinretention och paralytisk ileus uppträda. Barn kan vara känsligare för CNS-effekter än vuxna.

Hos enskilda personer som har överdoserat loperamidhydroklorid har hjärtbiverkningar såsom förlängt QT-intervall, torsades de pointes, andra svåra ventrikelarytmier, hjärtstillestånd och synkope observerats (se avsnitt Varningar och Försiktighet). Fall med dödlig utgång har också rapporterats.

Behandling

Om symtom på överdosering uppträder kan naloxon ges som antidot. Eftersom loperamid har längre effektduration än naloxon (1–3 timmar) kan upprepad behandling med naloxon vara indicerad. Patienten ska därför övervakas noggrant under minst 48 timmar så att eventuell CNS-depression kan upptäckas.

Farmakodynamik

Loperamid binder till opiatreceptorn i tarmväggen, och minskar därigenom den propulsiva peristaltiken, ökar tarmpassagetiden och ökar resorptionen av vatten och elektrolyter. Loperamid påverkar inte normalfloran. Loperamid ökar tonus i analsfinktern. Dimor Comp har ingen centralnervös effekt.

Simetikon är ett inert ytaktivt medel med antiskumbildande egenskaper, som därigenom potentiellt lindrar gasrelaterade symtom i samband med diarré.

Farmakokinetik

Absorption: Huvuddelen av intaget loperamid absorberas från tarmen, men till följd av en betydande första passage-metabolism är den systemiska biotillgängligheten endast cirka 0,3 %. Simetikonkomponenten i loperamid-simetikon absorberas inte.

Distribution: Studier av distributionen hos råttor visar en hög affinitet för tarmväggen med en preferens för bindning till receptorer i det longitudinella muskelskiktet. Plasmaproteinbindningen av loperamid är 95 %, främst till albumin. Prekliniska data har visat att loperamid är ett P-glykoproteinsubstrat.

Metabolism: Loperamid tas nästan fullständigt upp av levern, där det huvudsakligen metaboliseras, konjugeras och utsöndras via gallan. Oxidativ N-demetylering är den främsta metaboliseringsvägen för loperamid, och reaktionen medieras huvudsakligen av CYP3A4 och CYP2C8. På grund av denna mycket höga första passage-effekt, förblir plasmakoncentrationerna av oförändrat läkemedel ytterst låga.

Eliminering: Halveringstiden för loperamid i människa är cirka 11 timmar, med ett intervall på 9–14 timmar. Utsöndringen av oförändrat loperamid och metaboliter sker huvudsakligen via faeces.

Prekliniska uppgifter

Akuta och kroniska studier av loperamid visade ingen specifik toxicitet. Resultaten av utförda in vivo- och in vitro-studier tydde på att loperamid inte är genotoxiskt. I reproduktionsstudier gav mycket höga doser av loperamid (40 mg/kg/dag – 240 gånger den maximala nivån vid användning till människa) nedsatt fertilitet och fosteröverlevnad i samband med maternell toxicitet hos råttor. Lägre doser hade ingen effekt på moderns eller fostrets hälsa och påverkade inte den peri- och postnatala utvecklingen.

Toxikologisk utvärdering in vitro och in vivo av loperamid visar inte på några signifikanta elektrofysiologiska hjärteffekter inom det behandlingsrelevanta koncentrationsintervallet eller vid relevanta multipler av detta intervall (upp till 47 gånger). Vid extremt höga koncentrationer i samband med överdosering (se avsnitt Varningar och Försiktighet) har emellertid loperamid elektrofysiologiska hjärteffekter bestående av hämning av kalium- (hERG) och natriumströmmar samt arytmier.

Simetikon ingår i gruppen linjära polydimetylsilikoner, som har varit i omfattande allmän och medicinsk användning i många år. De betraktas som biologiskt inerta, uppvisar inte toxiska egenskaper och har inte varit föremål för specifika toxicitetsstudier på djur.

Innehåll

Varje tablett innehåller loperamidhydroklorid 2 mg och simetikon motsvarande 125 mg dimetikon.

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Natriumstärkelseglykolat

Hypromellos (E464)

Povidon (E2101)

Kalciumfosfat (E341)

Mannitol (E421)

Magnesiumstearat (E572)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar

Förpackningsinformation

Dimor® Comp
Tablett 2 mg/125 mg Vit till benvit kapselformad tablett (cirka 16,6 x 6,8 mm) med ”LO-SI” präglat på ena sidan och ”2” och ”125” präglat på den andra sidan, på ömse sidor om en brytskåra.
12 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF