Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma

EQL Pharma

Filmdragerad tablett 800 mg (Vita till off white, kapselformade, 19,5 x 8,5 mm filmdragerade tabletter märkta med ”7” och ”3” på var sin sida om skåran på ena sidan och ”F” på andra sidan)

Antibakteriella betalaktamer, penicillin

Aktiv substans: Fenoximetylpenicillin
ATC-kod: J01CE02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-04.

Indikationer

Fenoximetylpenicillin EQL Pharma är indikerat för behandling av följande infektioner om de är eller troligtvis är orsakade av bakterier som är mottagliga för fenoximetylpenicillin.

 • faryngotonsillit,

 • samhällsförvärvad pneumoni,

 • okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (erysipelas),

 • acrodermatit,

 • kutan borreliainfektion (erythema migrans),

 • akut otitis media,

 • akut sinuit,

 • tandabscess.

 • Lokala officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel ska följas.

  Kontraindikationer

  Överkänslighet mot penicillin eller mot något hjälpämne.

  Dosering

  Infektion

  Tablett styrka

  Dosering

  Behandlingstid

  Faryngotonsillit

  Vikt > 40 kg

  1 g

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  10 dagar

  Samhällsförvärvad pneumoni

  Vikt > 40 kg

  1 g

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  7-10 dagar

  Okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner (Erysipelas)

  Vikt >40 kg

  1 g

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  7-10 dagar

  Acrodermatitis, okomplicerad

  Vuxna

  1 g

  2 tabletter 3 ggr dagligen

  3 veckor

  Kutan borreliainfektion (erythema migrans)

  Vuxna och barn över 12 år

  1 g

  1 tablett 3 ggr dagligen

  10 dagar

  Akut otitis media

  Vikt 20-40 kg

  Vikt > 40 kg

  1 g

  800 mg

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  2 tabletter 2-3 ggr dagligen

  5 dagar,

  när det finns risk för komplikationer 5-10 dagar,

  för återkommande akut otitis media 10 dagar

  Akut sinusitis

  Vikt 20-40 kg

  Vikt > 40 kg

  1 g

  800 mg

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  2 tabletter 2-3 ggr dagligen

  7-10 dagar

  Tandabscess

  Vikt 20-40 kg

  Vikt > 40 kg

  Ytterligare antibiotika som täcker anaeroba bakterier är vanligtvis nödvändig vid behandling av tandabscess.

  1 g

  800 mg

  1 tablett 2-3 ggr dagligen

  2 tabletter 2-3 ggr dagligen

  7-10 dagar

  Allmänt angående doseringen

  För att undvika komplikationer (reumatisk feber) skall infektioner förorsakade av betahemolyserande streptokocker behandlas i 10 dagar.

  PK/PD data tyder på att dosering tre gånger per dygn ger en ökad klinisk effekt och rekommenderas.

  Tabletterna ska tas på fastande mage eller en timme före eller två timmar efter måltid.

  Hos barn är följsamheten bättre om intag sker tillsammans med föda.

  Varningar och försiktighet

  Korsallergi mellan penicilliner och cefalosporiner förekommer. Diarré/pseudomembranös kolit orsakad av Clostridium difficile förekommer. Patienter med diarré ska därför följas noggrant.

  Interaktioner

  Följande kombinationer med Fenoximetylpenicillin EQL Pharma kan kräva dosanpassning: antikonceptionella medel (p-piller) och metotrexat.

  Vissa antibiotika skulle i sällsynta fall kunna minska effekten av p-piller genom att interferera med återabsorption av okonjugerad steroid i tarmen. Härigenom skulle plasmanivåerna av aktiv steroid sjunka. Graviditeter har främst inträffat hos p-pillerbehandlade kvinnor som samtidigt intagit ampicillin, amoxicillin eller tetracykliner.

  Ett allvarligt fall med svår toxisk reaktion på metotrexat har beskrivits där patienten samtidigt behandlades med furosemid och penicillin V, organiska syror som kan hämma den tubulära sekretionen av metotrexat. En misstänkt interaktion finns också beskriven efter kombination av metotrexat och mezlocillin samt ett annat fall efter kombination av metotrexat och amoxicillin.

  Probenecid fördröjer den renala utsöndringen av penicillin, vilket kan ge högre serumkoncentrationer av fenoximetylpenicillin under längre tid.

  Graviditet

  Kategori A

  Omfattande kliniska data talar för att fenoximetylpenicillin inte medför ökad risk för fosterskada.

  Amning

  Grupp II

  Fenoximetylpenicillin passerar över i modersmjölk, men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

  Trafik

  Inga effekter har observerats.

  Biverkningar

  Cirka 5% av behandlade patienter kan förväntas uppleva biverkningar.

  Vanligast är gastrointestinala besvär med lös avföring.

  Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: Vanliga (>1/100, <1/10); Mindre vanliga (>1/1000, <1/100); Sällsynta (>1/10 000, <1/1000); Mycket sällsynta

  (<1/10 000).

  -

  Blodet och lymfsystemet

  Mindre vanliga

  Eosinofili.

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Lös avföring, illamående.

  Hud och subkutan vävnad

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Exantem.

  Urtikaria.

  Immunsystemet

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Generaliserad överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk.

  Anafylaktisk reaktion.

  Svampöverväxt i munhåla och underliv kan förekomma.

  Överdosering

  Toxicitet : Stora doser tolereras vanligen väl. Akuta reaktioner beror främst på hypersensibilisering. Viss risk för hyperkalemi vid mycket kraftig överdos av penicilliner i kaliumsalt.

  Symtom: Toxiska reaktioner; illamående, kräkningar, diarré, elektrolytrubbningar, medvetandesänkning, muskelfascikulationer, myoklonier, kramper, koma, hemolytiska reaktioner, njursvikt, acidos.

  I undantagsfall kan anafylaktisk chock inträffa inom 20-40 minuter.

  Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Symtomatisk behandling. I svåra fall hemoperfusion eller hemodialys. Behandling vid anafylaktisk reaktion: Epinefrin (adrenalin) 0,1-0,5 mg långsamt intravenöst, hydrokortison 200 mg intravenöst, eventuellt prometazin 25 mg intravenöst, vätska, acidoskorrektion.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Fenoximetylpenicillin är ett betalaktamantibiotikum som verkar genom att hämma bakteriernas cellväggssyntes. Effekten är baktericid.

  Farmakokinetiskt/farmacodynamiskt förhållande

  Tillgänglig kunskap om farmakokinetik och farmakodynamik visar att för betalaktam antibiotika gäller att effekten främst är beroende av den tid den fria antibiotikakoncentrationen i serum ligger över den minsta hämmande koncentrationen för den aktuella bakterien (T>MIC). Baserat på denna kunskap bör kortare doseringsintervall övervägas för maximal klinisk effekt.

  Resistens

  Resistensmekanismer: Resistens kan uppstå på grund av bakteriell syntes av ett stort antal betalaktamaser som hydrolyserar penicillinet. Flera av dessa kan hämmas med klavulansyra. Dessutom kan resistens uppstå på grund av produktion av förändrade penicillinbindande proteiner (PBP). Resistensen är ofta plasmidmedierad.

  Korsresistens förekommer inom betalaktamgruppen (penicilliner och cefalosporiner).

  Resistenssituationen varierar geografiskt och information om de lokala resistensförhållandena bör inhämtas från lokalt mikrobiologiskt laboratorium.

  Kliniska brytpunkter

  EUCAST kliniska MIC-brytpunkter för att skilja känsliga (S) patogener från resistenta (R) patogener är:

  Känsligheten hos streptokocker grupp A, C och G och S. pneumoniae till fenoximetylpenicillin härleds från känsligheten för bensylpenicillin.

  EUCAST art-relaterade brytpunkter (Mottagliga ≤ / Resistenta>) Enhet: mg /l

  Staphylococcus

  ≤ 0,12 /> 0,12

  Streptococcus A, C, G

  ≤ 0,25 /> 0,25

  S. pneumoniae

  ≤ 0,06 /> 2

  Stafylokocker: De flesta stafylokocker är penicillinas-producerande. Penicillinas-producerande stammar är resistenta. Den angivna benzylpenicillin brytpunkt kommer huvudsakligen, men inte entydigt, separera beta-laktamas producenter från icke-producenter.

  Vanligen mottagliga arter

  Streptococcus A, C, G

  Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

  Staphylococcus aureus

  Streptococcus pneumoniae

  Staphylococcus epidermidis

  Farmakokinetik

  Fenoximetylpenicillinkalium är vattenlösligt och syrastabilt samt absorberas till ca 50%. Efter engångsdoser på 800 mg givna till vuxna personer på fastande mage uppnås efter 0,5-1 timme maximala serumkoncentrationer på i medeltal ca 10 mikrog/ml. Samtidigt födointag medför minskad absorptionsgrad och lägre maximal serumkoncentration. Den biologiska halveringstiden i serum är ca 30 minuter och proteinbindningsgraden ca 80%. Fenoximetyl-penicillin utsöndras huvudsakligen med urinen där 30-50% av en given dos kan påvisas i antibakteriellt aktiv form inom 8 timmar.

  Prekliniska uppgifter

  Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

  Innehåll

  En filmdragerad tablett innehåller 800 mg eller 1 g av fenoximetylpenicillinkalium.

  Povidon, Mikrokristallin cellulosa, Talk, Vattenfri kolloidal kiseldioxid, Magnesiumstearat, Hypromellos, Makrogol, Titandioxid (E171)

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  2 år

  Förvaras vid högst 30 °C.

  Förpackningsinformation

  Fenoximetylpenicillin EQL Pharma
  Filmdragerad tablett 800 mg Vita till off white, kapselformade, 19,5 x 8,5 mm filmdragerade tabletter märkta med ”7” och ”3” på var sin sida om skåran på ena sidan och ”F” på andra sidan
  14 tablett(er) blister, 69:60, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  20 tablett(er) blister, 85:69, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  30 tablett(er) blister, 97:80, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  40 tablett(er) blister, 118:32, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  Filmdragerad tablett 1 g Vita till off white, kapselformade, 21 x 9,5 mm filmdragerade tabletter märkta med ”E” och ”86” på var sin sida om skåran på ena sidan och omärkt på andra sidan
  14 tablett(er) blister, 75:48, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  20 tablett(er) blister, 86:69, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  30 tablett(er) blister, 90:13, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  40 tablett(er) blister, 117:05, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
  100 tablett(er) blister, 235:-, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Fenoximetylpenicillin