Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Paracetamol Alternova

Orifarm Generics AB

Filmdragerad tablett 1 g (Kapselformad, bikonvex, vit filmdragerad tablett, 20 mm x 10 mm med brytskåra.)

Analgetika och antipyretika, anilider

Aktiv substans: Paracetamol
ATC-kod: N02BE01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-13.

Indikationer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Paracetamol Alternova 500 mg filmdragerade tabletter är inte avsedda för barn som väger mindre än 15 kg.

Paracetamol Alternova 1 g filmdragerade tabletter är inte avsedda för barn som väger mindre än 50 kg.

Dosering

Paracetamol Alternova 1 g

Vanlig dos är:

Vuxna och ungdomar (som väger mer än 50 kg)

Vanlig dos är 500-1000 mg var 4:e till 6:e timme vid behov, dock högst 4 g per dygn. Den högsta engångsdosen är 1000 mg.

Maximal daglig dos får ej överskridas på grund av risken för allvarlig leverskada.

Pediatrisk population (vikt 20-50 kg)

Rekommenderad maximal daglig dos av paracetamol är ungefär 60 mg/kg uppdelat på 4 till 6 separata doser, eller ungefär 15 mg/kg var 6:e timme eller 10 mg/kg var 4:e timme. Maximal daglig dos bör ej överskridas på grund av risken för allvarig leverskada.

Pediatrisk dos bör baseras på kroppsvikt och lämplig läkemedelsform bör användas. Åldersintervallen som anges nedan för respektive viktgrupp tjänar endast som vägledning. Regelbunden dosering minimerar smärta och febersvängningar. Hos barn bör administreringen vara regelbunden, även nattetid, helst med 6 timmars intervall, eller annars med minst 4 timmars intervall.

Paracetamol Alternova 500 mg

Vanlig dos är:

Vuxna och ungdomar som väger mer än 50 kg:

Vanlig dos är 1 till 2 tabletter (500 mg till 1000 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, maximalt 4 g dagligen.

Barn och ungdomar som väger 43-50 kg (ungefär 12-15 år):

Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 4:e timme vid behov, maximalt 2,5 g dagligen.

Barn som väger 34-43 kg (ungefär 11-12 år):

Vanlig dos är 1 tablett (500 mg) var 6:e timme vid behov, maximalt 2 g dagligen.

Barn som väger 26-34 kg (ungefär 8-11 år):

Vanlig dos är ½ tablett (250 mg) var 4:e timme eller 500 mg var 6:e timme vid behov, maximalt 1,5 g dagligen.

Barn som väger 15-25 kg (ungefär 3-7 år):

Vanlig dos är ½ tablett (250 mg) var 4:e till 6:e timme vid behov, maximalt 1 g dagligen.

Nedsatt njurfunktion

Vid nedsatt njurfunktion ska dosen minskas:

Glomerulär filtrationshastighet

Dosering

10 – 50 ml/min

500 mg var 6:e timme

<10 ml/min

500 mg var 8:e timme

Nedsatt leverfunktion

Paracetamol bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion eller Gilberts syndrom. Dosen ska minskas eller dosintervallet förlängas. Dosen bör inte överstiga 60 mg/kg/dygn (upp till högst 2 g/dygn).

Äldre

Ingen justering av dosen är nödvändig.

Kronisk alkoholism

Kronisk överkonsumtion av alkohol kan sänka tröskelvärdet för paracetamol-toxicitet. Hos dessa patienter bör intervallet mellan två doser vara minst 8 timmar. 2 g paracetamol per dag bör ej överskridas.

Vuxna med vikt under 50 kg, eller dehydrering, eller malnutrition

Dosen bör inte överstiga 60 mg/kg/dygn (upp till höghst 2 g/dygn)

Administreringssätt:

För oral användning.

Tabletten sväljs med ett glas vatten.

Paracetamol Alternova filmdragerade tabletter är försedda med ett filmöverdrag som blir halt vid kontakt med saliven och därmed går det lättare att svälja tabletten, samtidigt som den karaktäristiska smaken av paracetamol döljs.

Varningar och försiktighet

Långvarig eller frekvent användning bör undvikas. Patienter bör uppmanas att inte samtidigt ta andra läkemedel innehållande paracetamol. Intag av flera dygnsdoser vid ett administreringstillfälle kan allvarligt skada levern, i sådana fall uppstår inte medvetslöshet. Sjukvård ska dock uppsökas omedelbart. Långvarig användning, förutom under medicinsk uppsikt, kan vara skadlig. Kombination med annat antipyretikum hos ungdomar som behandlas med 60 mg/kg paracetamol dagligen är inte berättigat, förutom i fall av utebliven effekt.

Försiktighet bör iakttas vid användning av paracetamol till patienter med måttlig och svår njurinsufficiens, lindrig till måttlig leverinsufficiens (inklusive Gilberts syndrom), svår leverinsufficiens (child-pugh>9), akut hepatit, samtidig behandling med läkemedel som påverkar leverfunktionen, glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist, hemolytisk anemi, alkoholmissbruk, dehydrering och kronisk malnutrition.

Riskerna vid överdosering är större hos patienter med icke-cirrotisk leverskada på grund av alkoholanvändning. Försiktighet ska iakttas hos patienter med kronisk alkoholism. I sådant fall ska dosen inte överstiga 2 g per dygn. Alkohol ska inte användas vid behandling med paracetamol.

Efter långtidsbehandling (>3 månader) med smärtstillande läkemedel, varannan dag eller oftare, kan huvudvärk utvecklas eller förvärras. Huvudvärk som orsakas av överdosering av smärtstillande läkemedel (MOH – medication overuse headache) ska inte behandlas genom att öka dosen. I sådana fall ska behandling med smärtstillande läkemedel avbrytas efter kontakt med läkare.

Plötsligt avbrytande av långtidsbehandling, hög dos eller felaktig användning kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet och autonoma symtom. Dessa utsättningssymtom är övergående inom några dagar. Innan de gått över bör ytterligare intag av analgetika undvikas och inte återupptas utan medicinsk rådgivning.

Försiktighet bör iakttas hos astmapatienter som är känsliga mot acetylsalicylsyra, då milda reaktioner av bronkospasm har rapporterats med paracetamol (korsreaktion).

Läkare ska omedelbart rådfrågas vid överdosering, även om patienten känner sig bra, på grund av risken för irreversibel leverskada.

Påverkan på laboratorietester

Paracetamol kan påverka urinsyratester i serum via fosforwolframsyra och blodsockertester via glukos-oxidas-peroxidas.

Interaktioner

Användning av substanser som inducerar leverenzymer, såsom karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin, och johannesört (hypericum perforatum) kan öka levertoxiciteten för paracetamol genom ökad och snabbare formation av toxiska metaboliter. Därför bör försiktighet iakttas vid samtidig behandling med enzyminducerande substanser

Isoniazid påverkar paracetamols farmakokinetik och kan potentiera levertoxicitet.

Vid samtidig behandling med probenecid bör sänkning av paracetamoldosen övervägas. Probenecid i det närmaste halverar clearance av paracetamol genom att hämma dess konjugering med glukuronsyra.

I en farmakokinetisk studie har paracetamol rapporterats minska lamotrigins exponering med 20 %. Den kliniska relevansen är oklar.

Paracetamol kan påverka kloramfenikols farmakokinetik. Monitorering av plasmanivåerna av kloramfenikol rekommenderas, om paracetamol kombineras med kloramfenikolbehandling via injektion.

Absorptionshastigheten av paracetamol kan ökas av metoklopramid och domperidon samt reduceras av kolestyramin. Intag av kolestyramin och paracetamol bör ske med en timmes mellanrum för att uppnå maximal effekt. Samtidigt intag av läkemedel som fördröjer magtömningen, kan fördröja absorptionen och insättande av effekten av paracetamol.

Den antikoagulerande effekten av warfarin och andra kumariner kan förstärkas av regelbunden användning av paracetamol med ökad risk för blödning. Effekten kan ses redan vid doser på 2 g paracetamol per dygn efter 3 dygn. Enstaka doser paracetamol i normal dosering anses inte ha någon betydande effekt. INR-värdena bör kontrolleras oftare under tiden som denna kombination ges samt efter avbrytande av behandlingen.

Graviditet

Kategori A

En stor mängd data från användning hos gravida kvinnor visar ingen ökning av varken missbildningar eller toxicitet hos foster eller nyfödda. Paracetamol kan användas under graviditeten om det är kliniskt nödvändigt, men bör användas vid lägsta effektiva dos och under kortast möjliga tid och med lägsta möjliga frekvens.

Amning

Grupp II

Efter oral administrering utsöndras paracetamol i bröstmjölk i små mängder. Påverkan på det ammade barnet har ej rapporterats. Paracetamol kan användas av ammande kvinnor så länge den rekommenderade dosen ej överskrids. Vid långtidsbehandling bör försiktighet iakttas.

Trafik

Paracetamol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Med vanliga terapeutiska doser uppträder biverkningar sällan.

Frekvensen av biverkningar klassificeras enligt följande: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Trombocytrubbningar, störningar i stamcellernas funktion.

Mycket sällsynta

Trombocytopeni, leukopeni, neutropeni och hemolytisk anemi.

Immunsystemet

Sällsynta

Överkänslighet (exklusive angioödem).

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynta

Hypoglykemi.

Psykiska störningar

Sällsynta

Depression, förvirring, hallucinationer.

Centrala och perifera nervsystemet

Sällsynta

Tremor, huvudvärk.

Ögon

Sällsynta

Synstörningar.

Hjärtat

Sällsynta

Ödem.

Magtarmkanalen

Sällsynta

Blödning, buksmärtor, diarré, illamående, kräkningar.

Lever och gallvägar

Sällsynta

Störningar av leverfunktionen, leversvikt, levernekros, gulsot.

Mycket sällsynta

Levertoxicitet.

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Klåda, utslag, svettningar, purpura, angioödem, urtikaria.

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Steril pyuri (grumlig urin) och njurbiverkningar

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Sällsynta

Yrsel (ej svindel), sjukdomskänsla, pyrexi, sedering, läkemedelsinteraktioner.

Mycket sällsynta

Överkänslighetsreaktioner (som kräver utsättning av läkemedlet)

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Sällsynta

Överdosering och förgiftning

Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats.

Några fall av epidermal nekrolys, Steven Johnsons syndrom, erythema multiforme, ödem i struphuvudet, anafylaktisk chock, anemi, leverförändringar och hepatit, njurförändringar (allvarlig njurfunktionsnedsättning, interstitiell nefrit, hematuri, anures) gastrointestinala effekter och svindel har rapporterats.

Mycket vanliga
(≥1/10)

Överdosering

Det finns risk för förgiftning, i synnerhet hos äldre patienter, små barn, patienter med leversjukdom, vid kronisk alkoholism, hos patienter med kronisk malnutrition samt hos patienter som använder enzyminducerande substanser. Överdosering kan orsaka dödsfall.

Symtom

Symtomen på paracetamol-intoxikation är illamående, kräkningar, anorexi, blekhet och buksmärta och dessa symtom inträder oftast inom 24 timmar efter intag.

Överdosering med 7,5 g paracetamol eller mer som engångsdos till vuxna, eller 140 mg/kg kroppsvikt som engångsdos till barn, orsakar levercytolys som kan ge fullständig och irreversibel nekros och leda till hepatocellulär insufficiens, metabolisk acidos och encefalopati, eventuellt åtföljt av koma och dödsfall. Samtidigt har ökade nivåer av levertransaminaser (ASAT, ALAT), laktatdehydrogenas och bilirubin observerats i kombination med reducerade protrombinnivåer, som kan uppträda 12-48 timmar efter administrering. Kliniska symtom på leverskada börjar vanligen märkas efter två dagar och når maximal styrka efter 4-6 dagar. Även i frånvaro av allvarlig leverskada kan akut njursvikt med nekros i njurtubuli förekomma. Andra symtom på överdos med paracetamol, som ej är relaterade till levern, är hjärtmuskelstörningar och pankreatit.

Akutbehandling:

 • Omedelbar inläggning på sjukhus.

 • Innan behandling påbörjas tas så fort som möjligt ett blodprov för bestämning av den initiala plasmakoncentrationen av paracetamol.

 • Snabbt avlägsnande av intagen produkt genom magtömning, följt av administrering av aktivt kol (adsorbent) och natriumsulfat (laxativ).

 • Dialys kan sänka plasmakoncentrationen av paracetamol.

 • Behandlingen består av intravenös eller oral administrering av antidot N-acetylcystein inom 10 timmar efter överdoseringen. N-acetylcystein kan även ges efter 10 timmar, men i sådana fall ska behandlingen pågå under längre tid.

 • Symtomatisk behandling.

 • Levertest bör göras i början av behandlingen och sedan upprepas var 24:e timme. I de flesta fall återgår levertransaminaserna till normala nivåer inom 1-2 veckor och leverfunktionen återhämtar sig helt. I mycket sällsynta fall kan dock levertransplantation krävas.

 • Farmakodynamik

  Paracetamol är ett anilid-derivat med motsvarande analgetiska och antipyretiska egenskaper som acetylsalicylsyra. Paracetamol ger dock ej upphov till gastrointestinal irritation och tolereras även väl av patienter med ulcus. Paracetamol påverkar ej trombocytaggregation eller blödningstid. Paracetamol tolereras i allmänhet väl av patienter med överkänslighet mot acetylsalicylsyra.

  Den antipyretiska effekten erhålles genom påverkan av värmereglerande centra i CNS varigenom värmeavgivningen ökas.

  Latenstiden för den analgetiskaeffekten är ca ½ timme, maximal effekt uppnås inom 1-2 timmar och durationen är 4-5 timmar. Den antipyretiska effektens förlopp är något långsammare: Således är latenstiden ca ½-1 timme, maximal febernedsättning noteras efter 2-3 timmar och effektdurationen är ca 8 timmar.

  Farmakokinetik

  Absorption:

  Paracetamol absorberas snabbt och nästan fullständigt efter peroral tillförsel.

  Maximala plasmakoncentrationen uppnås inom ½-1 timme.

  Distribution:

  Paracetamol distribueras snabbt till alla vävnader. Koncentrationerna är jämförbara i blod, saliv och plasma. Distributionsvolymen är ca 1 L/kg kroppsvikt. Vid terapeutiska doser är proteinbindningen låg.

  Metabolism:

  Paracetamol metaboliseras främst i levern via två större metabolismvägar: till glukuronsyra och till svavelsyrakonjugat. Den senare vägen mättas snabbt vid doser som överstiger de terapeutiska doserna. En mindre väg katalyseras av cytokrom P450 (huvudsakligen CYP2E1) och ger upphov till bildning av en intermediär reagens (N-acetyl-p-bensokinoneimin), som vid normal användning snabbt detoxifieras genom glutation och utsöndras med urinen, efter konjugering med cystein och merkaptursyra. Vid överdosering erhålls en ökning av denna toxiska metabolit.

  Eliminering:

  Eliminering sker väsentligen via urinen. 90 % av den intagna dosen utsöndras via njurarna inom 24 timmar, främst som glukuronid (60-80 %) och sulfatkonjugat (20-30 %). Mindre än 5 % utsöndras i oförändrad form. Elimineringshalveringstiden är cirka 2 timmar.

  Nedsatt njurfunktion:

  Hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 10 ml/min) är eliminationen av paracetamol och dess metaboliter fördröjd.

  Äldre patienter:

  Konjugeringen är oförändrad i denna patientgrupp

  Prekliniska uppgifter

  I djurstudier på råtta och mus avseende akut, subkronisk och kronisk toxicitet av paracetamol har gastrointestinala skador, förändringar i blodvärdena, degeneration av lever- och njurparenkym samt nekros observerats. Dessa förändringar kan dels hänföras till verkningsmekanismen och dels till metabolismen av paracetamol.

  Omfattande studier har inte visat några tecken på relevant genotoxisk risk med paracetamol i terapeutiska, dvs. icke-toxiska, doser.

  Långtidsstudier på råtta och mus har inte visat tecken på relevanta karcinogena effekter vid icke-levertoxiska doser av paracetamol.

  Paracetamol passerar över placentabarriären.

  Djurstudier har inte visat tecken på reproduktionstoxicitet.

  Innehåll

  Paracetamol Alternova 500 mg filmdragerade tabletter:

  En filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol.

  Paracetamol Alternova 1 g filmdragerade tabletter:

  En filmdragerad tablett innehåller 1 g paracetamol.

  Kärna:

  Stärkelse, pregelatiniserad

  Majsstärkelse

  Povidon

  Stearinsyra

  Talk

  Filmdragering:

  Hypromellos

  Makrogol 400

  Titandioxid (E171)

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Miljöpåverkan

  Paracetamol

  Miljörisk: Användning av paracetamol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Paracetamol bryts ned långsamt i miljön.

  Bioackumulering: Paracetamol har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  4 år.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Paracetamol Alternova
  Filmdragerad tablett 1 g Kapselformad, bikonvex, vit filmdragerad tablett, 20 mm x 10 mm med brytskåra.
  100 tablett(er) burk, 65:44, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Paracetamol