Aciclovir 2care4

2care4 (Parallelimport GBR)

Tablett 200 mg

Tillhandahålls ej

Antiviralt medel

Aktiv substans: Aciklovir
ATC-kod: J05AB01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Oklart om läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Sök mer information på www.lakemedelsforsakringen.se

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-08-07.

Indikationer

Behandling av patienter med infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes simplexvirus, inklusive initial och återkommande genital herpes (exklusive neonatal HSV och svåra HSV-infektioner hos immunsupprimerade barn).

Suppressiv (förebyggande) behandling av återkommande herpes simplexinfektioner hos immunkompetenta patienter.

Profylax mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Behandling av varicella (vattkoppor) och herpes zoster (bältros) infektioner.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot aciklovir eller valaciklovir eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Administreringsväg: Oral.

Tabletterna kan lösas i minst 50 ml vatten eller sväljas hela med lite vatten. Säkerställ adekvat hydrering hos patienter som behandlas med höga doser aciklovir.

Dosering hos vuxna

Behandling av herpes simplexinfektioner:

200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen av dygnet. Behandlingstiden är 5 dagar men kan vid svåra initiala infektioner förlängas.

Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt gastrointestinal absorption kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan intravenös behandling övervägas.

Behandlingen bör påbörjas så fort som möjligt efter att infektionen brutit ut, vid återkommande infektioner redan i prodromalstadiet eller vid debut av första lesionen.

Suppressiv behandling av herpes simplexinfektioner hos immunkompetenta patienter:

200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, cirka var 6:e timme.

Många patienter kan lämpligen behandlas med 400 mg aciklovir 2 gånger dagligen, cirka var 12:e timme.

Nedtrappning till 200 mg aciklovir 3 gånger dagligen var 8:e timme eller 2 gånger dagligen var 12:e timme kan visa sig vara effektiv.

Vid en daglig dos på 800 mg aciklovir kan vissa patienter få genombrottsinfektion.

Uppehåll i behandlingen bör göras med 6-12 månaders mellanrum för observation av eventuella förändringar i sjukdomens spontanförlopp.

Profylax mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar:

200 mg aciklovir 4 gånger dagligen, cirka var 6:e timme.

Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt gastrointestinal absorption kan dosen dubbleras till 400 mg eller alternativt kan intravenös behandling övervägas.

Behandlingens längd vid profylaktisk administrering bestäms utifrån längden på riskperioden.

Behandling av varicella och herpes zosterinfektioner: 800 mg aciklovir 5 gånger dagligen, cirka var 4:e timme under den vakna delen av dygnet, under 7 dagar.

Hos patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar (t.ex. efter benmärgstransplantation) eller hos patienter med nedsatt gastrointestinal absorption bör intravenös behandling övervägas.

Behandlingen bör påbörjas så fort som möjligt efter att infektionen brutit ut: Bästa resultat fås om behandlingen av herpes zoster påbörjas så fort som möjlig efter eksemdebut. Behandling av vattkoppor hos immunkompetenta patienter bör påbörjas inom 24 timmar efter att eksemdebut.

Pediatrisk population

Behandling av herpes simplexinfektioner och profylax mot herpes simplexinfektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar:

Vuxendos kan ges till barn över två år.

Halva vuxendosen kan ges till barn under två år

Behandling av varicellainfektion:

6 år och äldre: 800 mg aciklovir 4 gånger dagligen

2-5 år: 400 mg aciklovir 4 gånger dagligen

Under 2 år: 200 mg aciklovir 4 gånger dagligen

Behandlingstiden är 5 dagar.

Doseringen kan beräknas mer noggrant enligt följande: 20 mg/kg kroppsvikt (överskrid inte 800 mg) aciklovir 4 gånger dagligen.

Data för suppressiv behandling av herpes simplexinfektioner och för behandling av herpes zosterinfektioner hos immunkompetenta barn saknas.

Dosering hos äldre personer

Hos äldre personer avtar totala clearance av aciklovir med kreatininclearance. En adekvat hydrering av äldre personer som behandlas med höga orala doser av aciklovir bör upprätthållas. Dosreduktion bör beaktas hos äldre personer med nedsatt njurfunktion.

Dosering vid nedsatt njurfunktion

Försiktighet rekommenderas vid administrering av aciklovir till patienter med nedsatt njurfunktion. Adekvat hydrering bör upprätthållas.

Vid behandling av herpes simplexinfektioner hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance under 10 ml/min) rekommenderas en dosjustering till 200 mg aciklovir 2 gånger dagligen var 12:e timme.

Hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <10 ml/minut) rekommenderas en dosjustering till 800 mg aciklovir 2 gånger dagligen var 12:e timme vid behandling av en herpes zosterinfektioner. Hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance mellan 10 och 25 ml/minut) rekommenderas en dosjustering till 800 mg aciklovir 3 gånger dagligen var 8:e timme för samma infektion.

Varningar och försiktighet

Tillräcklig hydrering måste upprätthållas hos patienter som ges aciklovir intravenöst eller i höga orala doser.

Risken för nedsatt njurfunktion ökar vid användning av andra nefrotoxiska läkemedel.

Användning hos patienter med nedsatt njurfunktion och hos äldre personer

Aciklovir elimineras genom renal utsöndring och dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).

Äldre personer har sannolikt nedsatt njurfunktion och behovet av dosjustering skall därför övervägas i denna patientgrupp. Både äldre personer och patienter med nedsatt njurfunktion har en ökad risk att utveckla neurologiska biverkningar och bör följas noggrant utifrån symtom på dessa effekter. Hos rapporterade fall, var dessa reaktioner i allmänhet reversibla då behandlingen avslutats (se avsnitt Biverkningar).

Långdragna eller upprepade behandlingar med aciklovir hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan resultera i selektion av virusstammar med minskad känslighet. Dessa kanske inte svarar på fortsatt behandling (se Farmakodynamik).

Hydreringsstatus: Det viktigt att säkerställa advekvat hydrering hos patienter som får höga doser aciklovir.

Tillgängliga data från kliniska prövningar är otillräckliga för att kunna fastslå att behandling med aciklovir minskar incidensen av komplikationer associerat till vattkoppor hos immunokompetenta patienter.

Pediatrisk population

Oralt aciklovir bör användas vid HSV-infektioner till barn främst för behandling av icke-allvarliga hud och slemhinnor. För behandling av neonatal HSV och svåra HSV-infektioner hos immunsupprimerade barn bör aciklovir för infusion användas.

Interaktioner

Acikovir utsöndras främst i oförändrad form via urinen genom aktiv renal tubulär sekretion. Samtidig administrering av läkemedel som konkurrerar om denna mekanism kan göra att plasmakoncentrationen av aciklovir ökar. Probenecid och cimetidin ökar AUC för aciklovir genom denna mekanism och reducerar dess renala clearance.

Liknande ökning av AUC i plasma för aciklovir och för den inaktiva metaboliten av mykofenolatmofetil (en immunosuppresivt läkemedel som används vid transplantationer) har observerats när substanserna har administrerats samtidigt. Dosjustering är dock inte nödvändig eftersom aciklovir har ett brett terapeutiskt fönster.

En experimentell studie på fem manliga försökspersoner visar att samtidig behandling med aciklovir ökar AUC av totalt administrerat teofyllin med ca 50%. Vid samtidig behandling med aciklovir rekommenderas att plasmakoncentrationen mäts.

Graviditet

Kategori B:3

Användning av aciklovir under graviditet ska endast övervägas om de potentiella fördelarna överväger eventuella okända risker.

Det finns ett graviditetsregister som dokumenterat utfall av behandling till gravida kvinnormed någon beredning av aciklovir efter marknadsföring. Data från registerstudien visar inte på någon ökning av missbildningar hos de foster som exponerats för aciklovir under graviditeten jämfört med den allmänna populationen och eventuella missbildningar visade inga unika eller konsekventa mönster för att kunna fastställa ett samband. Systemisk administrering av aciklovir i internationellt accepterade standardtester gav inga embryotoxiska eller teratogena effekter hos kaniner, råttor eller möss. I ett icke-standardiserat test på råttor, hade fosterskador observerats, men endast efter så höga subkutana doser att maternal toxicitet produceras. Den kliniska relevansen av dessa fynd är osäker.

Försiktighet bör dock iakttas genom att överväga den eventuella nyttan av behandlingen mot möjliga risker. Resultat från reproduktionstoxikologiska studier finns i avsnitt Prekliniska uppgifter.

Amning

Grupp II

Aciklovir har påvisats i bröstmjölk efter peroral administrering av 200 mg aciklovir 5 gånger dagligen, i koncentrationer från 0,6 till 4,1 gånger motsvarande plasmanivåer. Dessa nivåer kan potentiellt utsätta spädbarn för aciklovirdoser på upp till 0,3 mg/kg/dag. Försiktighet rekommenderas därför om aciklovir ska ges vid amning.

Trafik

Patienten kliniska status samt biverkningsprofilen för aciklovir ska tas i beaktande när patientens förmåga att framföra fordon eller använda maskiner bedöms.

Inga studier har utförts för att undersöka om aciklovir har någon effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Denna effekt kan inte förutspås utifrån den aktiva substansens farmakologi men biverkningsprofilen bör beaktas.

Biverkningar

Frekvenserna associerade med biverkningarna är uppskattade. För de flesta biverkningar fanns inte tillräckliga data för att uppskatta förekomsten. Incidensen av biverkningarna kan dessutom variera beroende på indikation. Följande frekvensordning har används vid klassificering av biverkningar:

Mycket vanliga ≥1/10

Vanliga ≥1/100 och <1/10

Mindre vanliga ≥1/1000 och <1/100

Sällsynta ≥1/10000 och <1/1000

Mycket sällsynta <1/10000

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta: Anemi, leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Sällsynta: anafylaxi

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Huvudvärk och yrsel

Mycket sällsynta: Agitation, förvirring, tremor, ataxi, dysartri, hallucinationer, psykotiska symtom, kramper, somnolens, encefalopati, koma.

Ovanstående biverkningar är generellt reversibla och har främst rapporterats hos patienter med nedsatt njurfunktion eller med andra predisponerade faktorer (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynta: Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta

Lever och gallvägar

Sällsynta: Reversibel ökning i bilirubin och leverrelaterade enzymer

Mycket sällsynta: Hepatit, gulsot

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Pruritus, hudutslag (inklusive fotosensitivitet)

Mindre vanliga: Urtikaria. Ökat diffust håravfall. Eftersom denna typ av håravfall är associerad med många olika typer av sjukdomar och läkemedel är sambandet med aciklovirbehandlingen ej klarlagt.

Sällsynta: Angioödem.

Njurar och urinvägar

Sällsynta: Ökning av urea och kreatinin i blodet

Mycket sällsynta: Akut njursvikt har rapporteras, njursmärta. Njursmärta kan ha samband med njursvikt och kristalluri.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga: Trötthet, feber

Överdosering

Symtom och tecken: Aciklovir absorberas endast delvis från magtarmkanalen. Vid överdosering, har patienter intagit upp till 20 g aciklovir vid ett tillfälle, vanligen utan toxiska effekter. Oavsiktlig upprepad överdosering av oralt aciklovir under flera dagar har associerats med gastrointestinala biverkningar (t.ex. illamående och kräkningar) samt neurologiska biverkningar (huvudvärk och förvirring).

Överdosering av intravenös aciklovir har resulterat i ökning av serumkreatinin, uremi och påföljande njursvikt. Neurologiska biverkningar som innefattar förvirring, hallucinationer, agitation, kramper och koma har observerats i samband med intravenös överdosering.

Behandling: Patienter bör observeras noggrant efter symtom på toxicitet. Hemodialys ökar signifikant elimineringen av aciklovir i blodet och skall därmed övervägas som behandlingsalternativ vid symtomatisk överdosering.

Farmakodynamik

Aciklovir är en syntetisk purin-nukleosidanalog med in vitro och in vivo aktivitet mot humant herpes virus, däribland herpes simplex-virus (HSV) typ I och II samt varicella zoster virus (VSV). Aciklovirs hämmande effekten på HSV I, HSV II och VZV är mycket selektiv. Enzymet tymidinkinas (TK) i normala, icke-infekterade celler använder inte effektivt aciklovir som substrat, därmed är toxiciteten i däggdjursceller låg. TK som uttrycks av HSV och VZV omvandlar aciklovir till aciklovirmonofosfat, en nukleosidanalog som därefter omvandlas via difosfat till trifosfat av cellulära enzym. Aciklovirtrifosfat stör det virala DNA-polymeraset genom inkorporering och hämmar den virala replikationen med terminering av DNA-kedjan som resultat.

Vid kraftigt nedsatt immunförsvar kan långdragna eller upprepade behandlingar med aciklovir resultera i selektion av virusstammar med minskad känslighet. Dessa kanske inte svarar på fortsatt behandling. De flesta av kliniskt isolerade virus med reducerad känslighet har vanligen haft brist på viralt TK. Även stammar med förändrat viralt TK eller viralt DNA-polymeras har observerats. Aciklovir exponering av HSV isolat in vitro kan också leda till utvecklingen av mindre känsliga stammar. Sambandet mellan HSV känslighet in vitro och kliniskt svar på aciklovirbehandling är inte fullständigt kartlagt.

Farmakokinetik

Aciklovir absorberas endast delvis från magtarmkanalen. 200 mg Aciclovir Ranbaxy givet oralt var 4:e timme ger steady-state koncentrationer i plasma på maximum (CSS, max) 3,1 µM (0,7 µg/ml ) respektive minimum (CSS, min) 1,8 µM (0,4 µg/ml). Motsvarande CSS, max- och CSS, min-värden efter 400 mg var 5,3 µM (1,2 µg/ml) respektive 2,7 µM (0,6 µg/ml) och för 800 mg, 8 µM (1,8 µg/ml) respektive 4 µM (0,9 µg/ml).

Efter en intravenös administrering av aciklovir är halveringstiden för vuxna ca 2,9 timmar. Huvuddelen av dosen utsöndras oförändrad i urinen. Renalt clearance av aciklovir är väsentligt högre än kreatininclearance, vilket tyder på att tubulär sekretion och glomerulär filtration bidrar till renal elimination av substansen. Den enda signifikanta metaboliten är 9-karboxymetoximetylguanin och står för ca 10-15 % av administrerad dos som återfinns i urinen. Om aciklovir ges en timme efter administrering av 1 gram probenecid ökar halveringstiden med 18 % och AUC med 40 %.

Hos vuxna, var de maximala steady-state koncentrationerna (CSS, max) i plasma efter en timmes infusion på 2,5 mg/kg, 5 mg/kg och 10 mg/kg; 22,7 µM (5,1 µg/ml), 43,6 µM (9,8 µg/ml) respektive 92 µM (20,7 µg/ml). Motsvarande minimum koncentrationer (CSS, min) 7 timmar senare var 2,2 µM (0,5 µg/ml), 3,1 µM (0,7 µg/ml) respektive 10,2 µM (2,3 µg/ml).

Hos barn över 1 år sågs liknande medelvärden av maximal (CSS, max) och minimum (CSS, min) koncentrationer då en dos på 250 mg/m2 användes istället för 5 mg/kg och en dos på 500 mg/m2 användes istället för 10 mg/kg. Hos nyfödda barn och spädbarn (0-3 månader) som fick 10 mg/kg under en timmes infusion var 8:e timme, uppgick CSS, max till 61,2 µM (13,8 µg/ml) och CSS, min till 10,1 µM (2,3 µg/ml). Hos dessa patienter var halveringstiden i plasma 3,8 timmar.

Hos en grupp nyfödda som behandlades med 15 mg/kg var 8:e timme påvisades ungefärlig dosproportionell ökning, med ett Cmax på 83,5 mikromol (18,8 mikrogram/ml) och Cmin för 14,1 mikromol (3,2 mikrogram/ml).

Hos äldre sjunker total clearance med ökande ålder, associerat med minskning i kreatininclearance. Endast en liten förändring sker av halveringstiden i plasma.

Vid kronisk njursvikt var den genomsnittliga halveringstiden 19,5 timmar. Halveringstiden under hemodialys är 5,7 timmar (medelvärde). PlasmanivåerµM av aciklovir sjönk ca 60 % under hemodialys.

Nivåer i cerbrospinalvätskan är ca 50 % av motsvarande nivåer i plasma. Plasmaproteinbindningen är relativt låg (9-33 %) och läkemedelsinteraktioner pga. konkurrens av bindningsstället förväntas inte.

Prekliniska uppgifter

Mutagenicitet:

Resultaten från ett brett spektrum av mutagenicitetstester in vitro och in vivo tyder på att aciclovir inte utgör en genetisk risk för människor.

Karcinogenicitet:

Långtidsstudier på råtta och mus visade ingen carcinogen potential hos aciklovir.

Teratogenicitet:

Systemisk administrering av aciklovir i internationellt accepterade standardtester visade inte på embryotoxiska eller teratogena effekter hos råttor, kaniner eller möss.

I ett icke-standardtest på råtta sågs inga effekter på fetus förutom vid höga för moderdjuret toxiska doser. Den kliniska relevansen av dessa fynd är inte klarlagd.

Fertilitet

I stor utsträckning har reversibla biverkningar på spermatogenes och generell toxicitet rapporterats för råtta och hund, dock endast i doser av aciklovir som överskred de rekommenderade. I två-generationsstudie på mus upptäcktes inte någon effekt på fertiliteten.

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Inga särskilda anvisningar.

Liknande preparat inom:

Aciklovir