Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Intratect

Unimedic Pharma

Infusionsvätska, lösning 50 g/l (klar eller lätt opaliserande och färglös till svagt gul)

Humant normalt immunoglobulin för intravaskulärt bruk

Aktiv substans: Immunglobulin, humant normalt, för intravenös administrering
ATC-kod: J06BA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-03-07.

Indikationer

Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primära immunbristsyndrom med nedsatt produktion av antikroppar (se avsnitt Varningar och försiktighet)

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats

 • hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipelt myelom i platåfasen som inte har svarat på pneumokockimmunisering

 • hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT)

 • medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner.

 • Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • primär immuntrombocytopeni (ITP) hos patienter med stor blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom.

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA.

  Dosering

  Substitutionsterapi ska initieras och övervakas under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.

  Dosering

  Dosen och doseringen beror på indikationen.

  Vid substitutionsterapi kan dosen behöva anpassas individuellt till varje patient beroende på det farmakokinetiska och kliniska svaret. Följande doseringsanvisningar ges som vägledning.

  Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom

  Doseringen bör resultera i en lägsta nivå för IgG (uppmätt före nästa infusion) på minst 5 till 6 g/l. Det tar tre till sex månader efter behandlingsstart att uppnå jämvikt. Den rekommenderade startdosen är 8–16 ml (0,4–0,8 g)/kg administrerat en gång, följt av minst 4 ml (0,2 g)/kg var tredje till var fjärde vecka.

  Den dos som krävs för att uppnå ett lägsta värde på 5–6 g/l är i storleksordningen 4–16 ml (0,2–0,8 g)/kg/månad. Doseringsintervallet när steady state har uppnåtts varierar från 3 till 4 veckor.

  Dalvärden ska mätas och bedömas tillsammans med incidensen för infektion. För att minska infektionsfrekvensen kan det bli nödvändigt att öka dosen och sikta på högre dalvärden.

  Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi hos vilka antibiotikaprofylax har misslyckats, hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multiplt myelom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering, medfödd AIDS med återkommande bakteriella infektioner

  Den rekommenderade dosen är 4–8 ml (0,2–0,4 g)/kg var tredje till var fjärde vecka.

  Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

  Den rekommenderade dosen är 4–8 ml (0,2–0,4 g)/kg var tredje till var fjärde vecka. Den lägsta nivån ska hållas över 5 g/l.

  Primär immuntrombocytopeni

  Det finns två alternativa behandlingsprogram:

 • 16–20 ml (0,8–1 g)/kg dag ett. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

 • 8 ml (0,4 g)/kg dagligen i två till fem dagar.

 • Behandlingen kan upprepas vid recidiv.

  Guillain-Barrés syndrom

  8 ml (0,4 g)/kg/dag i 5 dagar.

  Kawasakis sjukdom

  32–40 ml (1,6–2,0 g)/kg ska administreras i uppdelade doser under två till fem dagar eller 40 ml (2,0 g)/kg som en engångsdos. Patienter bör samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra.

  Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell:

  Indikation

  Dos

  Infusionsfrekvens

  Substitutionsterapi vid primär immunbrist

  Startdos:

  0,4–0,8 g/kg

  Därefter:

  0,2–0,8 g/kg

  var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5–6 g/l.

  Substitutionsterapi vid sekundär immunbrist

  0,2–0,4 g/kg

  var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5–6 g/l.

  Medfödd AIDS

  0,2–0,4 g/kg

  var tredje till var fjärde vecka

  Hypogammaglobulinemi (< 4 g/l) hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

  0,2–0,4 g/kg

  var tredje till var fjärde vecka för att uppnå en lägsta IGg-nivå på minst 5 g/l

  Immunmodulering:

  Primär immuntrombocytopeni

  0,8–1 g/kg

  dag 1, upprepas eventuellt en gång inom 3 dagar

  eller

  0,4 g/kg/dag

  i 2–5 dagar

  Guillain-Barrés syndrom

  0,4 g/kg/dag

  i 5 dagar

  Kawasakis sjukdom

  1,6–2 g/kg

  eller

  uppdelade doser i 2–5 dagar tillsammans med acetylsalicylsyra

  2 g/kg

  som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

  Pediatrisk population

  Doseringen till barn och ungdomar (0–18 år) är inte annorlunda än till vuxna, eftersom doseringen för varje indikation anges efter kroppsvikt och justeras efter det kliniska resultatet av ovan nämnda tillstånd.

  Administreringssätt

  För intravenös användning.

  Intratect ska infunderas intravenöst med en initial hastighet på högst 1,4 ml/kg/timme i 30 minuter.

  Om detta tolereras väl (se avsnitt Varningar och försiktighet) kan administreringshastigheten för återstoden av infusionen gradvis ökas till högst 1,9 ml/kg/timme.

  Varningar och försiktighet

  Vissa allvarliga biverkningar kan bero på infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten som anges i avsnitt Dosering måste följas noggrant. Patienter måste övervakas och observeras noggrant för eventuella symtom under hela infusionsperioden.

  Vissa biverkningar kan inträffa oftare

 • vid hög infusionshastighet

 • hos patienter som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när den humana normala immunglobulinprodukten bytts ut eller när det gått lång tid sedan den senaste infusionen.

 • Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienterna

 • inte är känsliga mot humant normalt immunglobulin genom att initialt infundera produkten långsamt (1,4 ml/kg/timme motsvarande 0,023 ml/kg/min),

 • övervakas noggrant för eventuella symtom under infusionsperioden. Särskilt patienter som inte tidigare behandlats med humant normalt immunglobulin, patienter som bytt från en annan IVIg-produkt eller patienter hos vilka det har gått lång tid sedan den senaste infusionen ska övervakas under den första infusionen samt under den första timmen därefter, för att upptäcka eventuella tecken på biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst 20 minuter efter administreringen.

 • Vid biverkningar måste antingen administreringshastigheten minskas eller infusionen avbrytas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningens typ och svårighetsgrad.

  Vid chock ska sedvanlig chockbehandling sättas in.

  Hos alla patienter kräver administrering av IVIg:

  • adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusionen startar

  • övervakning av urinmängd

  • övervakning av serumkreatininnivåer

  • undvikande av samtidig administrering av loopdiuretika

  Överkänslighet

  Äkta överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan inträffa hos patienter med antikroppar mot IgA.

  IVIg är inte indicerat för patienter med selektiv IgA-brist, hos vilka IgA-bristen utgör den enda oroande abnormiteten.

  I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin inducera ett blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med humant normalt immunglobulin.

  Tromboemboli

  Det finns kliniska belägg för ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser t.ex. hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive slaganfall), lungemboli och djup ventrombos, vilka antas vara relaterade till en relativ ökning av blodviskositet genom det höga inflödet av immunglobulin hos riskpatienter. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg hos överviktiga patienter och patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (t.ex. hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus och kärlsjukdom eller trombotiska episoder i anamnesen, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långvarig immobilisering, svårt hypovolemiska patienter, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).

  Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.

  Akut njursvikt

  Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som får IVIg-terapi. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats, t.ex. preexisterande njursvikt, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidig behandling med nefrotoxiska läkemedel eller över 65 års ålder.

  Vid nedsatt njurfunktion ska utsättande av IVIg övervägas. Dessa rapporter om nedsatt njurfunktion och akut njursvikt har förknippats med användningen av många av de registrerade IVIg-produkter som innehåller olika hjälpämnen som sackaros, glukos och maltos, men de som innehåller sackaros som stabilisator stod för en oproportionerlig del av det totala antalet. Hos riskpatienter kan man överväga att använda IVIg-produkter som inte innehåller dessa hjälpämnen. Intratect innehåller inte sackaros, maltos eller glukos.

  Hos patienter som löper risk att drabbas av akut njursvikt ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.

  Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

  Aseptiskt meningitsyndrom (AMS) har rapporterats förekomma i samband med IVIg-behandling.

  Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdsymtom.

  Syndromet börjar vanligen inom några timmar till två dagar efter IVIg-behandling. Studier av cerebrospinalvätska uppvisar ofta positiva resultat med pleocytos med upp till flera tusen blodkroppar per mm3, övervägande från den granulocytiska serien, och förhöjda proteinnivåer med upp till flera hundra mg/dl.

  AMS kan förekomma oftare i samband med högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).

  Hemolytisk anemi

  IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera immunglobulinbeläggning av erytrocyter in vivo , vilket orsakar en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling på grund av förbättrad sekvestrering av röda blodkroppar (RBC). IVIg-mottagare ska övervakas för kliniska tecken och symtom på hemolys (se avsnitt Biverkningar).

  Interferens med serologisk testning

  Efter infusion av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod leda till vilseledande positiva resultat vid serologiska tester.

  Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D kan påverka vissa serologiska tester för antikroppar mot röda blodkroppar, t.ex. direkt antiglobulintest (DAT, direkt Coombs test).

  Överförbara agens

  Standardåtgärder för att förhindra infektioner till följd av användning av läkemedel framställda av humant blod eller human plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt effektiva tillverkningssteg för att inaktivera eller eliminera virus som en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas vid administrering av läkemedel framställda av humant blod eller plasma. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.

  De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunbristvirus (HIV), hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV). Vidtagna åtgärder kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus t.ex. hepatit A-virus och parvovirus B19.

  Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och innehållet av antikroppar antas också utgöra ett viktigt bidrag till virussäkerheten.

  Det är starkt rekommenderat att varje gång Intratect administreras till en patient ska produktens namn och produktens tillverkningssatsnummer dokumenteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens tillverkningssatsnummer.

  Pediatrisk population

  De varningar och försiktighetsåtgärder som anges för vuxna ska även beaktas för den pediatriska populationen.

  Interaktioner

  Levande försvagade virusvacciner

  Administrering av immunglobulin kan under en period om minst sex veckor och upp till tre månader minska effekten av levande försvagade vacciner, t.ex. mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor. Vänta minst tre månader efter administrering av läkemedlet innan patienten vaccineras med levande försvagade virusvacciner. Vid mässling kan försämrat anslag kvarstå i upp till ett år. Patienter som får mässlingvaccin bör därför kontrolleras med avseende på antikroppar.

  Pediatrisk population

  Det förväntas att samma interaktioner som anges för vuxna även kan uppträda i den pediatriska populationen.

  Graviditet

  Kategori B:2

  Läkemedlets säkerhet vid användning under graviditet har inte fastställs i kontrollerade kliniska prövningar och ska därför endast förskrivas med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-produkter har visat sig passera placentan, i ökande grad under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner antyder att inga skadliga effekter på graviditeten, fostret eller det nyfödda barnet förväntas.

  Amning

  Grupp II

  Immunglobuliner utsöndras i mjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som infekterar via slemhinna.

  Trafik

  Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som är förknippade med Intratect. Patienter som upplever biverkningar under behandlingen bör vänta tills dessa avklingat innan de framför fordon eller använder maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Frekvensgrupperna som anges nedan har i allmänhet beräknats baserat på antalet behandlade patienter om inte annat anges, t.ex. enligt antal infusioner.

  Ospecificerade överkänslighetsreaktioner som frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig smärta i länd- och/eller korsryggen kan inträffa emellanåt.

  I sällsynta fall kan humana normala immunglobuliner orsaka ett plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om patienten inte visat sig vara överkänslig vid tidigare administrering.

  Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner har setts vid användning av humant normalt immunglobulin. Reversibla hemolytiska reaktioner har observerats hos patienter, särskilt personer med blodgrupp A, B och AB. I sällsynta fall kan hemolytisk anemi som kräver transfusion utvecklas efter högdosbehandling med IVIg (se även avsnitt Varningar och försiktighet).

  Ökning av serumkreatininnivån och/eller akut njursvikt har observerats.

  Mycket sällsynt: Tromboemboliska komplikationer såsom hjärtinfarkt, slaganfall, lungemboli och djupa ventromboser.

  För säkerhetsinformation avseende överförbara agens, se avsnitt Varningar och försiktighet.

  Lista över biverkningar i tabellform

  Misstänkta biverkningar som rapporterats i slutförda kliniska studier:

  Tre kliniska studier har utförts med Intratect (50 g/l): två i patienter med primär immunbrist (PID) och en i patienter med idiopatisk trombocytopen purpura (ITP). I de två PID‑studierna behandlades totalt 68 patienter med Intratect (50 g/l) och utvärderades avseende säkerhet. Behandlingstiden var 6 respektive 12 månader. ITP‑studien utfördes på 24 patienter.

  Dessa 92 patienter fick totalt 830 infusioner Intratect (50 g/l) och totalt 51 biverkningar rapporterades.

  En klinisk läkemedelsprövning har utförts med Intratect 100 g/l på patienter med PID. 30 patienter behandlades med Intratect 100 g/l i 3 till 6 månader och säkerhetsprofilen utvärderades. Dessa 30 patienter fick totalt 165 infusioner med Intratect 100 g/l, och av dessa var 19 infusioner (11,5 %) associerade med biverkningar.

  Majoriteten av dessa biverkningar var lindriga till måttliga och upphörde utan behandling. Inga allvarliga biverkningar observerades under studierna.

  Tabellen som presenteras nedan är uppdelad enligt organklassificeringen i MedDRA-systemet (klassificering av organsystem samt fördragen term).

  Frekvenser har utvärderats enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Intratect (50 g/l), indikation PID och ITP (Frekvenser beräknade per administrerade infusioner (n=830) respektive behandlade patienter (n=92)

  MedDRA-

  klassificering av organsystem

  Biverkning

  ( MedDRA föredragen term )

  Frekvens

  baserat på antalet administrerade infusioner (n=830)

  Frekvens

  baserat på antalet behandlade patienter (n=92)

  Blodet och lymfsystemet

  Hemolys (lindrig)

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk

  Vanliga

  Mycket vanliga

  Smakrubbning

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Blodkärl

  Hypertoni, ytlig tromboflebit

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Magtarmkanalen

  Illamående, kräkningar, gastrointestinal smärta

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Hud och subkutan vävnad

  Papulösa utslag

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Pyrexi

  Vanliga

  Mycket vanliga

  Frossa, värmekänsla

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Undersökningar

  Ökad kroppstemperatur, positivt Coombs test (indirekt och direkt)

  Mindre vanlig

  Vanliga

  Frekvens av biverkningar i kliniska studier med Intratect 100 g/l, indikation PID och ITP (Frekvenser beräknade per administrerade infusioner (n=165) respektive behandlade patienter (n=30)

  MedDRA -

  klassificering av organsystem

  Biverkning

  ( MedDRA föredragen term )

  Frekvens

  baserat på antalet administrerade infusioner (n=165)

  Frekvens

  baserat på antalet behandlade patienter (n=30)

  Immunsystemet

  Infusionsrelaterad reaktion

  Vanliga

  Vanliga

  Överkänslighet

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk

  Vanliga

  Vanliga

  Sensoriska rubbningar

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Hjärtat

  Palpitationer

  Vanliga

  Vanliga

  Blodkärl

  Hyperemi, hypertoni

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Magtarmkanalen

  Diarré, buksmärta

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Hud och subkutan vävnad

  Hudsmärta, hudutslag

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Ledsmärta, ryggsmärta, skelettsmärta

  Vanliga

  Vanliga

  Myalgi

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Obehag

  Vanliga

  Mycket vanliga

  Trötthet, frossa, hypotermi

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Detaljer om ytterligare spontant rapporterade biverkningar:

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Hjärtat: Angina pectoris

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället: Frossa

  Immunsystemet: Anafylaktisk chock, allergisk reaktion

  Undersökningar: Blodtrycksfall

  Muskuloskeletala systemet och bindväv: Ryggsmärta

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum: Dyspné utan närmare specifikation

  Blodkärl: Chock

  Blodet och lymfsystemet: Leukopeni

  Beskrivning av valda biverkningar

  De rapporterade biverkningarna för Intratect överensstämmer med den förväntade biverkningsprofilen för humana normala immunglobuliner.

  Pediatrisk population

  Biverkningar hos den pediatriska populationen förväntas vara av samma frekvens, typ och svårighetsgrad som hos vuxna.

  Överdosering

  Överdoseringen kan leda till övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, t.ex. äldre patienter eller patienter med nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

  Pediatrisk population

  Liksom vid användning av andra intravenösa immunglobuliner kan överdosering leda till vätskeöverbelastning och hyperviskositet i den pediatriska populationen med förhöjd risk, t.ex. på grund av nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

  Farmakodynamik

  Humant normalt immunglobulin innehåller i huvudsak immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.

  Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns i den normala populationen. De framställs normalt av poolad plasma från minst 1 000 donationer. Det har en fördelning av immunglobulin G-subklasser som till stor del liknar den i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga nivåer av immunglobulin G till normala nivåer.

  Verkningsmekanismen för andra indikationer än substitutionsterapi är inte helt klarlagd, men omfattar immunmodulerande effekter.

  Pediatrisk population

  De farmakodynamiska egenskaperna hos den pediatriska populationen förväntas vara desamma som hos vuxna.

  Farmakokinetik

  Humant normalt immunglobulin har en omedelbar och fullständig biotillgänglighet i patientens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, och efter ungefär 3–5 dagar nås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.

  Intratect har en halveringstid på cirka 27 dagar. Denna halveringstid kan variera mellan patienter, särskilt vid primär immunbrist.

  IgG och IgG-komplex bryts ner i det retikuloendoteliala systemets celler.

  Prekliniska uppgifter

  Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Gängse studier avseende allmäntoxicitet och embryofetal toxicitet går inte att genomföra på grund av induktion av och interferens med antikroppar. Läkemedlets effekt på immunsystemet hos nyfödda har inte undersökts.

  Eftersom kliniska erfarenhet inte tyder på tumörframkallande eller mutagena effekter hos immunglobuliner anses inte experimentella studier, särskilt inte på heterologa arter, nödvändiga.

  Innehåll

  Humant normalt immunglobulin (IVIg)

  En ml innehåller:

  Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst 96% rent IgG).

  Varje injektionsflaska à 20 ml innehåller: 1 g

  Varje injektionsflaska à 50 ml innehåller: 2,5 g

  Varje injektionsflaska à 100 ml innehåller: 5 g

  Varje injektionsflaska à 200 ml innehåller: 10 g

  Fördelning av IgG-subklasser (ungefärliga värden):

  IgG1 57%

  IgG2 37%

  IgG3 3%

  IgG4 3%

  Maximalt IgA-innehåll är 900 mikrogram/ml.

  Framställd ur human plasma.

  Glycin, vatten för injektionsvätskor.

  Blandbarhet

  Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaring:

  Förvaras vid högst 25 ºC. Får ej frysas.

  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Hantering:

  Efter första öppnande rekommenderas omedelbar användning.

  Produkten ska ha antagit rums- eller kroppstemperatur före användning.

  Lösningen ska vara klar eller lätt opaliserande och färglös till svagt gul. Använd inte lösningar som är grumliga eller som innehåller fällningar.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Intratect
  Infusionsvätska, lösning 50 g/l klar eller lätt opaliserande och färglös till svagt gul
  20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
  50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
  100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
  200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF