Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Bepandex

Bayer

Kutan spray, lösning 5 mg/ml (Klar och färglös lösning.)

Tillhandahålls ej

Antiseptika och sårmedel.

Aktiv substans: Klorhexidin
ATC-kod: D08AC02
Recept: Vissa förpackningar är receptbelagda
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-04-07.

Indikationer

Desinfektion av små sår t.ex. skrubbsår, skärsår, rivsår och brännskador.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot klorhexidin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Förteckning över hjälpämnen.

Bepandex får inte appliceras på en perforerad trumhinna, eftersom läkemedlet innehåller klorhexidin.

Dosering

Vuxna, äldre och barn över 1 år

Bepandex kutan spray appliceras, efter behov, en till flera gånger om dagen. För lokal användning på huden.

Behandlingstiden bör inte överskrida 1 vecka.

Pediatrisk population

På grund av läkemedelsformen rekommenderas inte användning på spädbarn (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Ska inte användas vid djupa sår och bensår ( ulcus cruris) eller under ocklusivförband.

Bepandex får inte komma i kontakt med ögon eller slemhinnor.

Behandlingen ska avbrytas vid första tecken på överkänslighet. Svåra överkänslighetsreaktioner i form av anafylaktisk chock kan förekomma (se avsnitt Biverkningar). Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård.

Pediatrisk population

Bepandex ska inte användas på spädbarn, eftersom irritation i andningsvägarna kan inträffa vid oavsiktlig inandning.

Interaktioner

Klorhexidin är inkompatibelt med tvål och andra anjoniska föreningar. Som en försiktighetsåtgärd mot eventuella interaktioner (antagonism eller inaktivering) får Bepandex spray inte användas samtidigt som andra antiseptika.

Graviditet

Kategori A

Graviditet och amning

Inga kända risker.

Ammande kvinnor ska dock inte använda Bepandex på brösten.

Fertilitet

Läkemedlets eventuella effekt på fertilitet har inte studerats.

Amning

Grupp IVa

Ammande kvinnor ska inte använda Bepandex på brösten.

Trafik

Bepandex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Klassificering av organsystem

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Mycket sällsynta
(<1/10 000)

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Hud och subkutan vävnad

Sveda

Kontaktdermatit

Urtikaria

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Klorhexidindiglukonatlösning är ett känt antiseptikum och har en uttalad antimikrobiell effekt på grampositiva bakterier, som t.ex. stammar av Staphylococcus aureus. I något mindre utsträckning är den också verksam mot gramnegativa bakterier. Några Pseudomonas- och Proteusarter är resistenta. Den har bara svag effekt på svampar och är inte verksam mot virus, mykobakterier eller sporer av bakterier och svampar.

Dexpantenol skyddar den omgivande huden från uttorkning och håller den mjuk och elastisk.

Farmakokinetik

Det finns inget som tyder på att klorhexidin absorberas perkutant genom den intakta huden. Hos spädbarn som badats i en detergentlösning med 4-procentigt klorhexidinglukonat har låga koncentrationer av klorhexidin (≤1 µg/ml) kunnat påvisas.

Prekliniska uppgifter

Klorhexidin visar ingen eller obetydlig systemisk och lokal toxicitet i undersökningar beträffande akut, subakut och kronisk toxicitet. Studier avseende reproduktionstoxicitet och cancerogenicitet visade inte heller på några risker för människa. Klorhexidin har rapporterats vara ototoxiskt i studier på marsvin och katt.

Klorhexidin inducerar genmutationer i bakteriella testsystem. Inga genotoxiska effekter sågs emellertid i tester på däggdjursceller (DNA-reparation och kromosommutation) eller i mikrokärntest in vivo på mus.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml innehåller:

5 mg klorhexidindiglukonat (motsvarande ca 2,9 mg klorhexidin).

Förteckning över hjälpämnen

Renat vatten, etanol, dexpantenol, DL-pantolakton, makrogollauryleter.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år.

Hållbar i 1 år när flaskan har öppnats.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Bepandex
Kutan spray, lösning 5 mg/ml Klar och färglös lösning.