Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Efedrin Stragen

Stragen Nordic

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3 mg/ml (klar, färglös)

Adrenerga och dopaminerga medel.

Aktiv substans: Efedrin (vattenfritt)
ATC-kod: C01CA
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-10-14.

Indikationer

Hypotoni i samband med spinal-, epidural- eller allmänanestesi.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot efedrin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Efedrin får endast användas av eller under överinseende av anestesiolog.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år
Långsam intravenös injektion av 3 till 6 mg (högst 9 mg), upprepas vid behov var 3–4 min till högst 30 mg. Vid avsaknad av effekt efter 30 mg ska valet av läkemedel omprövas. Den totala tillförda dosen under 24 timmar får inte överstiga 150 mg.

Pediatrisk population

Barn under 12 år
Dosen för barn är 0,5 till 0,75 mg/kg eller 17–25 mg/m2 var 3–4 minut beroende på hur patienten svarar.

Äldre
Som för vuxna.

Administreringss ätt

För intravenös användning.

Anvisningar om administrering av läkemedlet finns i produktresumén eller bipacksedeln.

Varningar och försiktighet

Efedrin bör användas med försiktighet till patienter med:

 • Hypertyreos

 • Hypertoni

 • Hjärt-kärlsjukdom

 • Diabetes mellitus

 • Trångvinkelglaukom

 • Prostatahypertrofi

 • Stor försiktighet krävs hos patienter med hjärt-kärlsjukdom som t.ex. ischemisk hjärtsjukdom, arytmi eller takykardi, ocklusiva kärlsjukdomar inklusive arterioskleros, hypertoni eller aneurysmer. Anginös smärta kan förväntas hos patienter med angina pectoris.

  Efedrin bör användas med försiktighet till patienter som genomgår anestesi med cyklopropan, halotan eller andra halogenerade anestetika eftersom de kan framkalla kammarflimmer. En ökad risk för vasokonstriktion och/eller akuta hypertoniepisoder ska övervägas när efedrin administreras samtidigt med indirekt sympatomimetiskt medel (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenylefrin, metylfenidat).

  Efedrin interagerar med monoaminoxidashämmare och ska inte ges till patienter som erhåller sådan behandling eller inom 14 dagar efter att behandlingen satts ut. Det är tillrådligt att undvika efedrin och andra sympatomimetika när reversibla MAOI-preparat tas (se Interaktioner).

  En ökad risk för arytmier kan även förekomma om efedrin ges till patienter som erhåller hjärtglykosider, kinidin eller tricykliska antidepressiva.

  Efedrin höjer blodtrycket och särskild försiktighet bör därför iakttas hos patienter som erhåller blodtryckssänkande behandling. Interaktioner mellan efedrin och alfa- och betablockerande läkemedel kan vara komplicerade.

  Negativa metabola effekter av höga efedrindoser kan förvärras vid samtidig administrering av höga doser kortikosteroider. Patienterna ska därför övervakas noga när de två läkemedelsbehandlingarna används tillsammans, även om denna försiktighetsåtgärd inte är så tillämplig på inhalerad kortikoidbehandling. Hypokalemi i samband med höga efedrindoser kan leda till ökad känslighet för digitalisinducerade hjärtarytmier. Hypokalemia kan förstärkas genom samtidig administrering av aminofyllin eller andra xantiner, kortikosteroider eller genom urindrivande behandling.

  Försiktighetsmått vid användning
  Detta läkemedel innehåller 3,32 mg (0,144 mmol) natrium per ml injektion (totalt 33,2 mg eller 1,44 mmol natrium i en 10 ml-spruta). Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

  Interaktioner

  Kombinationer som inte rekommenderas:
  Indirekta sympatomimetiska medel (fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenylefrin, metylfenidat)
  Risk för vasokonstriktion och/eller akuta hypertoniepisoder (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Flyktiga halogena anestetika
  Allvarliga kammararytmier (ökning av hjärtats retbarhet) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Tricykliska antidepressiva (t.ex. imipramin)
  Paroxysmal hypertoni med eventuella arytmier (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

  Noradrenerga-serotoninerga antidepressiva (minalcipran, venlafaxin)
  Paroxysmal hypertoni med eventuella arytmier (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

  Guanetidin och relaterade produkter
  Betydande höjning av blodtrycket (hyperreaktivitet sammankopplad med minskning av sympatisk tonus och/eller hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer). Använd med försiktighet lägre doser av sympatomimetiska medel, om kombinationen inte kan undvikas.

  Sibutramin
  Paroxysmal hypertoni med eventuella arytmier (hämning av adrenalin- eller noradrenalininträde i sympatiska fibrer).

  Kombinationer som kräver försiktighet för att användas:
  Icke-selektiva MAO-hämmare:
  Ökning av adrenalinets och noradrenalinets blodtryckshöjande effekt, vanligtvis måttlig. Bör användas under strikt medicinskt överinseende (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Selektiva MAO-A-hämmare (moklobemid, toloxaton):
  Genom extrapolering från icke-selektiva MAO-hämmare. Risk för ökning av den blodtryckshöjande effekten. Bör användas under strikt medicinskt överinseende (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Linezolid: Genom extrapolering från icke-selektiva MAO-hämmare. Risk för ökning av den blodtryckshöjande effekten. Bör endast användas under strikt medicinskt överinseende.

  Teofyllin: Samtidig administrering av efedrin och teofyllin kan resultera i sömnlöshet, nervositet och mag-tarmproblem.

  Klonidin: Förstärkt blodtrycksvar på efedrin hos patienter som förbehandlats med klonidin.

  Kortikosteroider: Efedrin har visat sig öka clearance hos dexametason. Den potentiella påverkan på dexametasoneffekten bör övervakas och dosen bör justeras då så är lämpligt.

  Antihypertensiva läkemedel: Efedrin kan motverka effekterna hos alfablockerare och eventuellt andra antihypertensiva läkemedel för att sänka blodtrycket.

  Oxytocin: Hypertoni med kärlsammandragande sympatomimetika.

  Graviditet

  Kategori C

  Det finns inga eller otillräckliga uppgifter från användning av efedrin hos gravida kvinnor.

  Efedrin ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med det, eftersom efedrin går över placenta och detta har förknippats med en ökning av fostrets hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet.

  Under kejsarsnitt kan efedrin användas för att förhindra hypotoni orsakad av spinalanestesi. Fosteracidos har iakttagits vid användning av efedrin; den omvandlades dock inte till några skadliga effekter på det neonatala utfallet enligt Apgar-poäng.

  Eftersom parenteral administrering av efedrin kan göra att fostrets hjärtfrekvens accelererar ska det inte användas när moderns blodtryck överstiger 130/80 mmHg.

  Amning

  Grupp III

  Efedrin utsöndras i bröstmjölk och därför ska amning avbrytas i 2 dagar efter administrering. Irritabilitet och stört sömnmönster har rapporterats hos ammade spädbarn.

  Biverkningar

  Bedömningen av biverkningar grundar sig på följande definition av frekvenser:
  Mycket vanliga: ≥1/10; Vanliga: ≥1/100, <1/10; Mindre vanliga: ≥1/1 000, <1/100; Sällsynta: ≥1/10 000, <1/1 000; Mycket sällsynta: <1/10 000; Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  Immunsystemet:
  Ingen känd frekvens: överkänslighet

  Psykiska störningar:
  Vanliga: förvirring, ångest, depression
  Ingen känd frekvens : psykotiska tillstånd, rädsla

  Centrala och perifera nervsystemet:
  Vanliga: nervositet, irritabilitet, rastlöshet, svaghet, sömnlöshet, huvudvärk, svettning
  Ingen känd frekvens : tremor, hypersalivation

  Ögon:
  Ingen känd frekvens : episoder med trångvinkelglaukom

  Hjärtat:
  Vanliga: hjärtklappning, hypertoni, takykardi
  Sällsynta: hjärtarytmier
  Ingen känd frekvens : anginös smärta, reflexbradykardi, hjärtstillestånd, hypotoni

  Blodkärl:
  Ingen känd frekvens : cerebral blödning

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:
  Vanliga: dyspné
  Ingen känd frekvens : lungödem

  Magtarmkanalen:
  Vanliga: illamående, kräkning
  Ingen känd frekvens : minskad aptit

  Njurar och urinvägar:
  Sällsynta: akut urinretention

  Undersökningar:
  Ingen känd frekvens : hypokalemi, ändrade blodglukosnivåer

  Överdosering

  I händelse av överdos iakttas förekomst av illamående, kräkning, feber, paranoid psykos, ventrikulär och supraventrikulär arytmi, hypertoni, andningsdepression, konvulsioner och koma.
  Den dödliga dosen hos människa är cirka 2 g motsvarande blodkoncentrationer på cirka 3,5 till 20 mg/l.

  Behandling
  Behandling av efedrinöverdos med denna produkt kan kräva intensiv stöd­behandling. Långsam intravenös injektion av labetalol 50–200 mg kan ges med elektrokardiografövervakning för behandling av supraventrikulär takykardi. Markant hypokalemi (<2,8 mmol/l) på grund av kompartmentbyte av kalium predisponerar för hjärtarytmier och kan korrigeras genom infundering av kaliumklorid förutom propranolol och för att korrigera respiratorisk alkalos, då sådan förekommer.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism
  Efedrin är en sympatomimetisk amin som verkar direkt på alfa- och betareceptorer samt indirekt genom att öka frisättningen av noradrenalin genom de sympatiska nervändarna. Liksom alla sympatomimetiska medel stimulerar efedrin det centrala nervsystemet, det kardiovaskulära systemet, det respiratoriska systemet och sfinktrarna i matsmältnings- och urinsystemen.

  Farmakokinetik

  En liten mängd efedrin metaboliseras, men huvuddelen av efedrin utsöndras oförändrat i urinen. Efedrins halveringstid i plasma är 3–6 timmar beroende på urinets pH. Någon enstaka gång har längre halveringstider på upp till cirka 9 timmar rapporterats. Elimineringen av efedrin ökar (och halveringstiden sänks därmed) med sjunkande pH i urinen.

  Prekliniska uppgifter

  Inga studier har utförts enligt dagens standarder på fertilitet. Antiöstrogena effekter av efedrin har dock fastställts hos ofullgångna råttor som givits efedrin i en dos på 5 mg/kg peroralt, vilket ger en antydan om potentialen för effekter på kvinnlig fertilitet.

  Innehåll

  En 10 ml förfylld spruta innehåller 30 mg efedrinhydroklorid, natriumklorid, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, saltsyra (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

  Totalt natriuminnehåll i en 10 ml förfylld spruta: 33,2 mg.

  Blandbarhet

  Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Bruksanvisning: se produktresumé eller bipacksedel.

  Efter öppnandet måste produkten användas omedelbart.

  Förvara blistern i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  Egenskaper hos läkemedelsformen

  pH = 4,5 till 5,5

  Förpackningsinformation

  Efedrin Stragen
  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 3 mg/ml (klar, färglös)
  10 x 10 milliliter förfylld spruta (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Adrenerga och dopaminerga medel