Oxybutynin Accord

Accord Healthcare AB

Tablett 5 mg (vit till benvit, luktfri, 7,9 mm rund, bikonvex tablett och märkt ”B” och ”R” på vardera sida av brytskåran och omärkt på den andra sidan.)

Antikolinergikum

Aktiv substans: Oxibutynin
ATC-kod: G04BD04
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-04.

Indikationer

Vuxna

Behandling av frekventa och kraftiga urinträngningar eller trängningsinkontinens som kan inträffa vid överaktiv blåsa orsakad av neurogena blåsrubbningar (överaktiv detrusor) eller idiopatisk överaktiv blåsa.

Pediatrisk population

Oxybutyninhydroklorid är indicerat för barn över 5 år för:

 • Urininkontinens, frekventa och kraftiga urinträngningar vid tillstånd med överaktiv blåsa orsakade av idiopatisk överaktiv blåsa eller neurogena blåsrubbningar (detrusoröveraktivitet).

 • Nattlig enures associerad med detrusoröveraktivitet, i samband med läkemedelsfri behandling, när annan behandling ej varit framgångsrik.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Myasthenia gravis.

 • Trångvinkelglaukom eller grund bakre ögonkammare.

 • Funktionell eller organisk gastrointestinal obstruktion, paralytisk ileus eller intestinal atoni

 • Patienter med ileostomi, kolostomi, toxisk megakolon, svår ulcerös kolit.

 • Patienter med urinvägsobstruktion där urinretention kan inträffa.

 • Täta trängningar på natten orsakade av hjärt- eller njursjukdom.

Dosering

Vuxna: Doseringen bör bestämmas individuellt, med en initialdos på 2,5 mg tre gånger dagligen. Därefter bör lägsta effektiva dos väljas Den dagliga dosen kan variera mellan 10 och 15 mg per dygn (maximaldosen är 20 mg per dygn) fördelad på 2–3 (max. 4) doser.

Äldre: Halveringstiden är längre hos äldre personer. Därför bör en dos på 2,5 mg två gånger dagligen, särskilt om patienten är bräcklig, vara tillräcklig. Denna dos kan titreras uppåt till 5 mg två gånger dagligen för att erhålla ett kliniskt svar under förutsättningen att biverkningarna tolereras väl.

Barn (under 5 år): Säkerhet och effekt för oxybutyninhydroklorid för patienter under 5 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Barn (över 5 år): Doseringen bör bestämmas individuellt, med en initialdos på 2,5 mg två gånger dagligen. Därefter bör lägsta effektiva dos väljas Den maximala doseringen, vilken relateras till kroppsvikten (0,3–0,4 mg/kg/dygn), är angiven i följande tabell:

Ålder

Dosering

5-9 år

2,5 mg tre gånger dagligen

9-12 år

5 mg två gånger dagligen

Över 12 år

5 mg tre gånger dagligen

Tabletterna kan intas på fastande mage.

Tabletten ska sväljas hel, med lämplig mängd vatten.

Varningar och försiktighet

 • Oxybutyninhydroklorid ska användas med försiktighet av äldre sköra patienter och barn, vilka kan vara mera känsliga för läkemedlets effekter, av patienter med autonom neuropati (t ex vid Parkinsons sjukdom), nedsatt lever- eller njurfunktion och svår gastrointestinal motilitet (se även avsnitt Kontraindikatoiner).

 • Antikolinergika ska användas med försiktighet hos äldre patienter på grund av risken för kognitiv nedsättning.

 • Gastrointestinala sjukdomar: Antikolinerga läkemedel kan minska den gastroinsterinala motiliteten och ska användas med försiktighet hos patienter med gastrointestinala obstruktiva sjukdomar, intestinal atoni och ulcerös kolit.

 • Takykardi (och därmed hypertyreoidism, kongestiv hjärtinsufficiens, hjärtarytmier, koronar hjärtsjukdom, hypertension), kognitiva störningar och prostatahypertrofi kan förvärras av oxybutyninhydroklorid.

 • Antikolinerga CNS- effekter (såsom hallucinationer, agitation, förvirring, sömnstörningar) har rapporterats. Övervakning rekommenderas särskilt under de första månaderna av behandlingen eller vid ökning av dosen. Om antikolinerga CNS-effekter utvecklas kan avbrytning av behandlingen eller minskning av dosen övervägas.

 • Eftersom oxybutynin kan orsaka trångvinkelglaukom bör patienterna uppmanas att omedelbart kontakta läkare om de erfar plötslig förlust av synskärpa eller ögonsmärta.

 • Oxybutynin kan minska salivutsöndringen vilket kan leda till karies, parodontit och oral candidainfektion. Regelbundna tandläkarkontroller rekommenderas därför vid långtidsbehandling.

 • Antikolinerga läkemedel bör användas med försiktighet hos patienter med hernia hiati/gastroesofagal reflux och/eller vilka samtidigt tar läkemedel (t.ex. bisfosfonater) som kan orsaka eller förvärra esofagit.

 • När oxybutynin används i miljöer där temperaturen är hög kan det förorsaka överhettning på grund av minskad svettutsöndring.

Pediatrisk population

Användning av oxybutynin hos barn under 5 år rekommenderas inte eftersom oxybutynins säkerhet i denna åldersgrupp inte har fastställts.

Det finns begränsat med data som stödjer behandling med Oxybutyninhydroklorid av barn med monosymtomatisk nattlig enures (ej relaterad till detrusoröveraktivitet).

Hos barn över 5 år ska oxybutyninhydroklorid användas med försiktighet eftersom de kan vara mer känsliga för produktens effekter, särskilt biverkningar i centrala nervsystemet och psykiska biverkningar.

Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktos intolerans, Lapp laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, bör inte använda detta läkemedel.

Interaktioner

Försiktighet bör iakttas om andra antikolinerga läkemedel används tillsammans med oxybutynin, eftersom den antikolinerga effekten kan förstärkas.

Den antikolinerga effekten av oxybutynin ökar vid samtidig användning av andra antikolinergika eller läkemedel med antikolinerg aktivitet, exempelvis amantadin och andra antikolinerga läkemedel mot Parkinsons sjukdom (t.ex. biperidon, levodopa), antihistaminer, antipsykotika (t.ex. fentiaziner, butyrofenoner, klozapin), kinidin, digitalis, tricykliska antidepressiva läkemedel, atropin och liknande substanser såsom spasmolytika och dipyridamol.

Genom minskad gastrointestinal motilitet kan oxybutynin påverka absorptionen av andra läkemedel. 

Oxybutynin metaboliseras via isoenzymet CYP3A4, i cytokrom P450-systemet. Samtidig behandling med CYP3A4 inhibitorer kan hämma metabolismen av oxybutynin och öka oxybutyninexponeringen (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, erytromycin). 

Oxybutynin kan, som ett antikolinergikum, motverka effekten av prokinetiska behandlingar (t.ex. metoklopramid och domperidon).

Samtidig behandling med kolinesterashämmare kan leda till minskad effekt av kolinesterashämmaren.

Patienter bör informeras om att alkohol kan öka dåsighet orsakad av antikolinerga medel såsom oxybutynin (se "Trafik").

Graviditet

Kategori B:3

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med oxybutynin saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se “Prekliniska uppgifter”). Djurstudier är otillräckliga avseende effekt på graviditet, embryonal/fetal utveckling, födsel eller postnatal utveckling (se “Prekliniska uppgifter). Risken för människa är okänd.

Oxybutynin bör inte användas under graviditet om inte helt nödvändigt.

Amning

Grupp III

Små mängder oxybutynin passerar över i modersmjölken när oxybutynin används under amning. Amning bör undvikas vid behandling med oxybutynin.

Trafik

Oxybutynin kan orsaka dåsighet och dimsyn.

Patienter bör uppmärksammas på att skärpt uppmärksamhet krävs t.ex. vid bilkörning, användning av maskiner eller riskfyllt arbete.

Biverkningar

I kliniska studier inkluderande fler än 3000 patienter som exponerades föroxybutyninhydroklorid, orsakades biverkningarna huvudsakligen av de antikolinerga effekterna hos oxybutyninhydroklorid. Muntorrhet var den vanligast rapporterade biverkningen.

Biverkningsfrekvenserna baseras på säkerhetsdata från kliniska studier med oxybutyninhydroklorid 2,5 mg och 5 mg samt på erfarenheter som erhållits efter att läkemedlet har börjat marknadsföras.

Reaktionerna har rangordnats under rubrikerna för organsystemen och efter frekvens enligt följande, där så varit möjligt: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, ≤1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (≤1/10,000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Nedanstående biverkningar (märkta med en asterisk*), som inte har observerats i kliniska studier utan rapporterats efter att läkemedlet har börjat marknadsföras, har rangordnats under frekvensen ”Sällsynta/ingen känd frekvens”.

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd frekvens

Infektioner och infestationer

urinvägs-infektion

Immunsystemet

överkänslighet

Psykiska störningar

förvirring

rastlöshet, desorientering, koncentrations-svårigheter

excitation/

agitation, ångest*, hallucinationer, mardrömmar*, paranoia, kognitiva störningar hos äldre, symtom på depression, beroende (hos patienter med anamnes på läkemedels- eller drogmissbruk)

Centrala och perifera nervsystemet

yrsel, huvudvärk, somnolens/

trötthet

dåsighet

konvulsioner*, kognitiva störningar*

Ögon

minskat tårflöde/torra ögon

överkänslighet mot ljus

mydriasis

trångvinkel-glaukom *, mydriasis, högt intraokulärt tryck, dimsyn

Hjärtat

takykardi, hjärtarytmier

Blodkärl

ansiktsrodnad (kan vara mer märkbart hos barn)

Magtarm-kanalen

förstoppning, illamående, muntorrhet

dyspepsi, diarré, kräkningar

abdominalt obehag/smärta, anorexi, minskad aptit, dysfagi

gastroesofageal refluxsjukdom, pseudoobstruktion hos riskpatienter (äldre eller patienter med förstoppning och som behandlas med andra läkemedel som minskar tarmmotilitet)

Hud och subkutan vävnad

torr hud/ minskad svettning

fototoxicitet

urtikaria, angiödem, allergiska reaktioner t.ex. hudutslag, hypidros

Njurar och urinvägar

urinretention

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

erektil dysfunktion

Skador och förgiftningar och behandlings-komplikationer

värmeslag

Överdosering

Symtomen vid överdosering kännetecknas av en intensifiering av de vanligasteeffekterna vid rubbningar i CNS (från rastlöshet och excitation till psykotiskt beteende), cirkulationsrubbningar (rodnad, blodtrycksfall, cirkulationssvikt, osv.), andningsinsufficiens, paralys och koma.

Följande åtgärder vidtas:

1) Omedelbar magsköljning.

2) Fysostigmin som långsam intravenös injektion.

Vuxna: 0,5 till 2,0 mg fysostigmin långsamt intravenöst. Vid behov kan dosen upprepas efter 5 minuter upp till totalt 5 mg.

Barn: 30 mikrogram fysostigmin långsamt intravenöst. Vid behov kan dosen upprepas efter 5 minuter upp till totalt 2 mg.

Feber ska behandlas symptomatiskt genom tvättning med ljummen svamp eller ispaket.

Vid uttalad rastlöshet eller excitation kan 10 mg diazepam injiceras intravenöst. Takykardi kan behandlas med intravenös propranolol och urinretention med urinblåsekateter.

Om den curareliknande effekten progredierar till förlamning av andningsmusklerna, krävs mekanisk ventilation.

Farmakodynamik

Oxybutynin har direkt spasmolytisk effekt på den glatta muskulaturem i urinblåsan samt den antikolinerga effekten i blockeringen av muskarineffekten av acetylkolin på den glatta muskulaturen.

Dessa egenskaper orsakar avslappning av urinblåsans detrusor-muskel. Hos patienter med en instabil blåsa ökar oxybutynin urinblåsans kapacitet och minskar frekvensen av ohämmad kontraktion av detrusor-muskeln.

Farmakokinetik

Absorption

Oxybutynin absorberas snabbt från mag-tarmkanalen efter en oral dos med en maximal koncentration i plasma uppnådd inom 1 timma. Första-passage effekten är hög och därför når mindre än 10 % av dosen blodcirkulationen oförändrad.

Distribution

Oxybutynin distribueras i kroppsvävnaderna efter systemisk absorption. Distributionsvolymen uppskattades till 193 l efter intravenös administrering av 5 mg oxybutyninhydroklorid.

Metabolism

Oxybutynin metaboliseras vidsträckt huvudsakligen via cytokrom P450-systemet i levern, särskilt CYP3A4, som finns i levern och i magslemhinnan. Metaboliterna omfattar fenylcyklohexylglykolsyra, som är farmakologiskt inaktiv, och N-desetyloxybutynin, som är farmakologiskt aktiv.

Utsöndring

Oxybutynin metaboliseras i stor utsträckning av levern (se ovan) och mindre än 0,1 % av den administrerade dosen utsöndras oförändrad i urinen. Mindre än 0,1 % av den administrerade dosen utsöndras dessutom som metaboliten N-desetyloxybutynin.

Äldre

Biotillgängligheten är högre hos äldre pratienter; AUC är 2-4-faldigt högre efter upprepad administrering och halveringstiden 3–5 gånger längre (se avsnitt “Dosering”).

Prekliniska uppgifter

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på studier avseende akut toxicitet, upprepad dostoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet samt lokaltoxicitet . Vid en subkutant administrerad oxybutyninkoncentration på 0,4 mg/kg/dag, ökar förekomsten av organanomalier signifikant, men observeras bara vid tecken på toxicitet hos modern. Eftersom tillräcklig kunskap om sambandet mellan toxicitet hos modern och effekter på fosterutvecklingen saknas, kan relevansen för säkerheten för människa inte fastställas. I en subkutan fertilitetsstudie på råttor, rapporterades inga effekter hos hanarna, medan en nedsatt fertilitet observerades hos honorna. Vid en plasmakoncentration på 5 mg/kg sågs dock inga negativa effekter.

Innehåll

En 2,5 mg tablett innehåller 2,5mg oxybutyninhydroklorid.

En 5 mg tablett innehåller 5 mg oxybutyninhydroklorid.

Hjälpämnen

Pulvriserad cellulosa, laktosmonohydrat, talk, magnesiumstearat (E 572).

En 2,5 mg tablett innehåller 53,25 mg laktosmonohydrat och en 5 mg tablett innehåller 106,50 mg laktosmonohydrat.

Miljöpåverkan

Oxibutynin

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av oxybutynin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att oxybutynin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Oxybutynin har hög potential att bioackumuleras.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Oxybutynin Accord
Tablett 2,5 mg vit till benvit, luktfri, 5 mm rund, bikonvex tablett och märkt ”BS” på den ena sidan

Tablett 5 mg vit till benvit, luktfri, 7,9 mm rund, bikonvex tablett och märkt ”B” och ”R” på vardera sida av brytskåran och omärkt på den andra sidan.
100 tablett(er) blister, 144:36, F