Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Olynth

McNeil

Nässpray, lösning 1 mg/ml (Klar till svagt opalescent, färglös till svagt gulaktig lösning.)

Tillhandahålls ej

Medel vid nässjukdomar, sympatomimetika

Aktiv substans: Xylometazolin
ATC-kod: R01AA07
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-09.

Indikationer

Temporär symtomatisk behandling av nästäppa på grund av rinit eller sinuit.

Kontraindikationer

Olynth 1 mg/ml nässpray skall inte användas:

 • till patienter som är överkänsliga mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • till patienter med förhöjt intraokulärt tryck, särskilt patienter med trångvinkelglaukom.

 • till patienter med torr inflammation i nässlemhinnan (rhinitis sicca).

 • till barn som är under 12 år.

 • efter transsfenoidal hypofysektomi eller transnasala/transorala operationer under vilka dura mater har blottlagts.

 • till patienter som behandlas med monoaminooxidashämmare (MAOI) eller som har använt sådana läkemedel under de 2 senaste veckorna eller andra läkemedel med potentiellt blodtryckshöjande effekt.

 • till patienter som har atrofisk eller vasomotorisk rinit.

 • Dosering

  För nasal användning.

  Vuxna och barn över 12 år:

  En sprayning i vardera näsborren högst tre gånger om dagen. Detta läkemedel skall användas i högst 7 dagar om inte läkare föreskriver annat.

  För att minimera risken för smittspridning, skall läkemedlet inte användas av fler än en person och munstycket skall sköljas efter varje användning.

  Barn

  Olynth 1 mg/ml nässpray är kontraindicerat för barn som är under 12 år (se Kontraindikationer).

  Äldre patienter

  Dosering som för vuxna.

  Varningar och försiktighet

  Liksom andra läkemedel i samma grupp skall xylometazolin administreras med försiktighet till patienter som reagerar kraftigt på sympatomimetika. Användning av sådana läkemedel kan hos dem orsaka insomni, vertigo, tremor, arytmi eller blodtrycksstegring.

  Försiktighet skall iakttas vid behandling av patienter med hjärt- eller kärlsjukdom, hypertoni, hypertyreoidism eller diabetes, liksom vid prostatahypertrofi och feokromocytom. Patienter med långt QT-syndrom som behandlas med xylometazolin kan ha en ökad risk för allvarliga ventrikulära arytmier.

  Vid långvarig behandling med xylometazolin kan symtomen på rinit och svullnaden i slemhinnan ibland återkomma när behandlingen avbryts. I sådana fall kan detta bero på den så kallade reboundeffekten, som orsakas av läkemedlet självt, och progrediera till kronisk svullnad och atrofi i nässlemhinnan (rhinitis medicamentosa och rhinitis sicca). För att undvika detta skall behandlingstiden begränsas till kortast möjliga tid (se Dosering). Eventuella nasala och paranasala bakteriella inflammationer skall behandlas på lämpligt sätt. I behandlingen av allergisk rinit får detta läkemedel endast användas som temporär stödbehandling.

  Interaktioner

  Xylometazolin bör inte användas samtidigt med tri eller tetracykliska antidepressiva läkemedel eller monoaminooxidas-(MAO)-hämmare eller under två veckor efter användning av MAO-hämmare.

  Graviditet

  Kategori C

  Det finns ingen information om huruvida xylometazolin passerar placenta eller utsöndras i bröstmjölk. På grund av dess potentiella systemiska kärlsammandragande effekt, skall detta läkemedel inte användas under graviditet.

  Amning

  Grupp IVa

  Under amning skall detta läkemedel användas med försiktighet eftersom det inte är känt huruvida den aktiva substansen utsöndras i bröstmjölk.

  Trafik

  Rätt använt har xylometazolin ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  De vanligast rapporterade biverkningarna av detta läkemedel har varit sveda eller brännande känsla i näsan och halsen samt torr nässlemhinna.

  Frekvenskategorierna för biverkningar definieras enligt följande:

  Mycket vanliga ≥1/10

  Vanliga ≥1/100 till <1/10

  Mindre vanliga ≥1/1 000 till <1/100

  Sällsynta ≥1/10 000 till <1/1 000

  Mycket sällsynta <1/10 000 inklusive isolerade rapporter

  Ingen känd frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

  Vanliga

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Immunsystemet

  Systemisk allergisk reaktion

  Psykiska störningar

  Nervositet, insomni

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk, yrsel

  Ögon

  Övergående synrubbningar

  Hjärtat

  Hjärtklappning

  Blodkärl

  Blodtrycksstegring

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Sveda eller brännande känsla i näsa och hals, och torr nässlemhinna

  Rebound-effekt, näsblod

  Magtarmkanalen

  Illamående

  Överdosering

  Eftersom xylometazolin är en imidazolin, kan systemisk överdos resultera i ett brett spektrum av symtom som hör samman med stimulering eller hämning av hjärta och nervsystem.

  Fall av överdosering har främst beskrivits i samband med barn. De förgiftningssymtom som har rapporterats har inkluderat allvarlig paralys av centrala nervsystemet, sedering, muntorrhet och svettning, liksom symtom orsakade av stimulering av sympatiska nervsystemet (takykardi, oregelbunden puls och blodtrycksstegring). En droppe (enkeldos) av xylometazolinberedningen avsedd för vuxna (1 mg/ml) administrerad intranasalt orsakade fyra timmars koma hos ett 15 dagar gammalt spädbarn. Spädbarnet återhämtade sig helt under uppföljningen.

  Behandlingen av förgiftning riktar sig mot symtomen och deras orsak, och kan inkludera administrering av medicinskt kol, ventrikelsköljning och syrgasinhalation. För att sänka blodtrycket administreras 5 mg fentolamin i koksaltlösning långsamt intravenöst eller 100 mg oralt. Vid behov ges febernedsättande och kramplösande medel. Vasopressorer är kontraindicerade.

  Farmakodynamik

  Xylometazolin är ett imidazolderivat med sympatomimetisk effekt. Xylometazolin sprayat på nässlemhinnan orsakar snabbt en långvarig kärlsammandragning, som leder till att nästäppan minskar.

  Denna effekt kan förmedlas via direkt stimulering av de postsynaptiska alfareceptorerna. Xylometazolin har ingen känd effekt på adrenerga betareceptorer.

  I behandlingen av allergisk rinit lämpar sig xylometazolin i form av nässpray endast för temporär användning eller för att underlätta administreringen av annat läkemedel med lokal effekt på nässlemhinnan.

  De reboundsymtom (svullen slemhinna och nästäppa) som ibland förekommer till följd av långvarig användning kan bero på läkemedlets stimulerande effekt på de presynaptiska alfa2-receptorerna och dess hämmande effekt på frisättningen av noradrenalin. Vasokonstriktorer ger ofta reboundsymtom efter 2-3 veckors kontinuerlig behandling, men xylometazolin har administrerats till friska försökspersoner i ända upp till 6 veckor utan förekomst av svullna slemhinnor eller takyfylaxi.

  In vitro har xylometazolin visat sig nedsätta funktionen hos kinocilier, men denna effekt är inte permanent.

  Olynth 1 mg/ml innehåller bland annat hyaluronsyra (i form av natriumhyaluronat), som har en fuktgivande effekt på nässlemhinnan.

  Farmakokinetik

  Vid lokal användning uppnås normalt vasokontriktion inom 5-10 minuter efter administrering av läkemedlet. Den avsvällande effekten i näsan varar vanligen i ca 6-8 timmar. När läkemedlet används och doseras rätt är absorptionen till den systemiska cirkulationen mycket försumbar. Vid stora doser och vid nedsväljning kan emellertid absorption och därav följande systemiska effekter förekomma. Det finns mycket knapphändig information tillgänglig om distributionen, metabolismen och utsöndringen av xylometazolin i människans organsystem.

  Prekliniska uppgifter

  Inga väsentliga uppgifter om klinisk säkerhet.

  Innehåll

  Xylometazolinhydroklorid 1 mg i 1 ml lösning

  Varje spraydos (140 µl) innehåller 140 µg xylometazolinhydroklorid

  Förteckning över hjälpämnen

  Natriumhyaluronat

  Sorbitol (E420)

  Glycerol (E422)

  Natriumdivätefosfatdihydrat

  Dinatriumfosfatdihydrat

  Natriumklorid

  Vatten för injektionsvätskor

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Miljöpåverkan

  Xylometazolin

  Miljörisk: Användning av xylometazolin har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Xylometazolin är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Xylometazolin har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  2 år. Förvaras vid högst 25ºC.

  Olynth 1 mg/ml skall inte användas under längre tid än 12 månader efter öppnandet.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

  Förpackningsinformation

  Olynth
  Nässpray, lösning 1 mg/ml Klar till svagt opalescent, färglös till svagt gulaktig lösning.
  10 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Xylometazolin