Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Eliquis

Bristol-Myers Squibb

Filmdragerad tablett 2,5 mg (Gula, runda tabletter med 893 präglat på ena sidan och 2½ på den andra sidan.)

Antitrombotiska medel, direkt faktor Xa-hämmare.

Aktiv substans: Apixaban
ATC-kod: B01AF02
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 02/2019

Indikationer

Profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.

Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥ 75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II).

Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), och profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna (se Varningar och försiktighet beträffande hemodynamiskt instabila patienter med lungemboli).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • Pågående kliniskt signifikant blödning.

 • Leversjukdom associerad med koagulationsrubbning och kliniskt relevant blödningsrisk (se Farmakokinetik).

 • Händelse eller tillstånd som bedöms som en betydande riskfaktor för större blödning. Detta kan inkludera pågående eller nyligen inträffad gastrointestinal ulceration, förekomst av maligna neoplasmer med hög blödningsrisk, nyligen inträffad hjärn- eller ryggradsskada, nyligen genomgången hjärn-, ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen inträffad intrakraniell blödning, kända eller misstänkta esofagusvaricer, arteriovenösa missbildningar, vaskuläraneurysm eller omfattande intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar.

 • Samtidig behandling med något annat antikoagulantium såsom ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (enoxaparin, dalteparin m fl), heparinderivat (fondaparinux m fl), orala antikoagulantia (warfarin, rivaroxaban, dabigatran m fl) förutom vid särskilda omständigheter under byte av antikoagulationsbehandling (se Dosering) eller då UFH ges i doser nödvändiga för att bibehålla en central ven- eller artärkateter öppen (se Interaktioner).

Dosering

Profylax av VTE (VTEp): elektiv höft- eller knäledsplastik

Rekommenderad dos av apixaban är 2,5 mg oralt två gånger dagligen. Den initiala dosen bör tas 12 till 24 timmar efter operation.

Läkare bör, när tidpunkt för behandlingsstart inom ovanstående intervall bestäms överväga de potentiella fördelarna med tidig VTE profylax, så väl som riskerna för post-operativ blödning.

Patienter som genomgår höftledsplastik

Rekommenderad behandlingslängd är 32 till 38 dagar.

Patienter som genomgår knäledsplastik

Rekommenderad behandlingslängd är 10 till 14 dagar.

Profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF)

Den rekommenderade dosen av apixaban är 5 mg oralt två gånger dagligen.

Dosreduktion

För patienter med NVAF och som uppfyller minst två av följande kriterier, är den rekommenderade dosen av apixaban 2,5 mg oralt två gånger dagligen: ålder ≥ 80 år, kroppsvikt ≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l).

Långtidsbehandling rekommenderas.

Behandling av DVT och LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE)

Rekommenderad dos av apixaban för behandling av akut DVT och behandling av LE är 10 mg taget peroralt två gånger dagligen under de första 7 dagarna följt av 5 mg två gånger dagligen. I enlighet med tillgängliga medicinska riktlinjer ska kortvarig behandling (minst 3 månader) vara baserad på övergående riskfaktorer (t.ex. nyligen genomgången operation, trauma, immobilisering).

Rekommenderad dos av apixaban som profylax av recidiverande DVT och LE är 2,5 mg taget peroralt två gånger dagligen. När profylax av recidiverande DVT och LE är indicerad, ska 2,5 mg dosen två gånger dagligen sättas in efter slutförd 6-månadersbehandling med apixaban 5 mg två gånger dagligen eller med annat antikoagulantium, enligt anvisningarna i tabell 1 nedan.

Tabell 1:

Doseringsschema

Maximal dagsdos

Behandling av DVT eller LE

10 mg två gånger dagligen under de första 7 dagarna

20 mg

följt av 5 mg två gånger dagligen

10 mg

Profylax av recidiverande DVT och/eller LE efter slutförd 6-månadersbehandling för DVT eller LE

2,5 mg två gånger dagligen

5 mg

Den samlade behandlingstiden ska anpassas individuellt efter att nyttan med behandlingen har vägts omsorgsfullt mot blödningsrisken .

Missad dos

Om en dos missas ska patienten ta Eliquis omedelbart och sedan fortsätta ta tabletterna två gånger dagligen som tidigare.

Övergång

Övergång från parenteral antikoagulationsbehandling till Eliquis (och vice versa) kan ske vid nästa schemalagda doseringstillfälle. Dessa läkemedel ska inte ges samtidigt.

Övergång från behandling med vitamin K-antagonist (VKA) till Eliquis

Då patienter övergår från behandling med vitamin K-antagonist (VKA) till Eliquis, ska behandlingen med warfarin, eller annan VKA, avslutas och behandlingen med Eliquis inledas när INR (international normalized ratio) är < 2.

Övergång från Eliquis till VKA-behandling

Då patienter övergår från Eliquis till VKA-behandling ska administreringen av Eliquis fortgå i minst 2 dagar efter det att VKA-behandlingen har påbörjats. Efter 2 dagars samtidig administrering av Eliquis och VKA, ska INR mätas före nästa schemalagda dos av Eliquis. Samtidig administrering av Eliquis och VKA ska fortgå tills INR är ≥ 2.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning rekommenderas följande:

 • vid profylax av VTE i samband med elektiv höft- eller knäledsplastik (VTEp), vid behandling av DVT, behandling av LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE), behövs ingen dosjustering;

 • vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l) och en ålder ≥ 80 år eller kroppsvikt ≤ 60 kg, är en dosreduktion nödvändig enligt ovan beskrivning. I avsaknad av andra kriterier för att minska dosen (ålder, kroppsvikt), behövs ingen dosjustering.

 • Hos patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) gäller följande rekommendationer:

 • vid profylax av VTE i samband med elektiv höft- eller knäledsplastik (VTEp), vid behandling av DVT, behandling av LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE) ska apixaban användas med försiktighet.

 • vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF,

  bör den lägre apixabandoseringen på 2,5 mg två gånger dagligen ges.

 • Apixaban rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller till patienter som genomgår dialys eftersom klinisk erfarenhet hos sådana patienter saknas.

  Nedsatt leverfunktion

  Eliquis är kontraindicerat hos patienter med leversjukdom associerad med koagulationsrubbning och kliniskt relevant blödningsrisk.

  Det rekommenderas inte till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion.

  Det kan användas med försiktighet till patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A eller B). Ingen dosjustering behövs för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

  Patienter med förhöjda leverenzymvärden alaninaminotransferas (ALAT)/aspartataminotransferas (ASAT )>2 x övre normalgräns) eller totalt bilirubin ≥ 1,5 x övre normalgräns var exkluderade i kliniska prövningar. Därför bör Eliquis användas med försiktighet i denna patientgrupp. Innan behandling med Eliquis påbörjas, ska leverfunktionstester utföras.

  Kroppsvikt

  VTEp och VTE behandling - Ingen dosjustering behövs .

  NVAF - Ingen dosjustering behövs, om inte patienten uppfyller kriterierna för dosreduktion (se stycket Dosreduktion i början av Dosering).

  Kön

  Ingen dosjustering behövs.

  Äldre personer

  VTEp och VTE behandling - Ingen dosjustering behövs.

  NVAF - Ingen dosjustering behövs, om inte patienten uppfyller kriterierna för dosreduktion.

  Patienter som genomgår konvertering

  Behandling med apixaban kan initieras eller fortskrida hos NVAF patienter som kan behöva konvertering.

  För patienter som inte tidigare behandlats med antikoagulantia bör minst 5 doser apixaban 5 mg två gånger dagligen (2.5 mg två gånger dagligen för patienter som uppfyller kriterierna för en dosreduktion (se ovan sektioner Dosreduktion och Nedsatt njurfunktion)) ges innan konvertering för att säkerställa tillräcklig antikoagulation (se Famakodynamik).

  Om konvertering är nödvändig innan 5 doser apixaban kan ges bör en laddningsdos på 10 mg ges, följt av 5 mg två gånger dagligen. Dosen bör reduceras till en laddningsdos på 5 mg följt av 2.5 mg två gånger dagligen om patienten uppfyller kriterierna för dosreduktion (se ovan sektioner Dosreduktion och Nedsatt njurfunktion). Laddningsdosen bör ges minst 2 timmar innan konvertering (se Farmakodynamik).

  Innan konvertering ska det säkerställas att patienten tagit apixaban enligt ordination. Beslut om initiering och duration av behandling bör ta hänsyn till etablerade riktlinjer för antikoagulationsbehandling hos patienter som genomgår konvertering.

  Pediatrisk population

  Säkerhet och effekt för Eliquis för barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga.

  Administreringssätt

  Oral användning

  Eliquis ska intas med vatten, med eller utan föda.

  För patienter som inte kan svälja hela tabletter kan Eliquistabletterna krossas och lösas upp i vatten, eller i 5 % glukoslösning (D5W), eller i äppeljuice, eller blandas med äppelmos, och omedelbart administreras oralt. Alternativt kan Eliquistabletterna krossas och lösas upp i 60 ml vatten eller D5W och omedelbart ges genom nasogastrisk sond.

  Krossade Eliquis tabletter är stabila i vatten, D5W, äppeljuice och äppelmos i upp till 4 timmar.

  Varningar och försiktighet

  Blödningsrisk

  Som med andra antikoagulantia ska patienter som tar Eliquis noggrant observeras avseende tecken på blödning. Försiktighet rekommenderas vid tillstånd med ökad blödningsrisk. Administreringen av Eliquis bör avbrytas vid svår blödning. Trots att behandling med apixaban inte kräver rutinmässig laboratorisk övervakning kan ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa-test vara användbart i undantagsfall, vid vilka information om apixabanexponering kan vara avgörande för kliniska beslut, såsom vid överdosering och akut kirurgi.

  Interaktioner med andra läkemedel som påverkar hemostasen

  På grund av en ökad risk för blödning är samtidig behandling med något annat antikoagulantium kontraindicerad.

  Vid samtidig behandling med Eliquis och trombocytaggregationshämmande läkemedel ökar risken för blödning.

  Försiktighet måste iakttas om patienten samtidigt behandlas med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) eller serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI), eller icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) inklusive acetylsalicylsyra.

  Efter kirurgi, rekommenderas inte samtidig behandling av Eliquis med andra trombocytaggregationshämmare.

  Hos patienter med förmaksflimmer och tillstånd som kräver mono- eller duoterapi med trombocytaggregationshämmare, krävs en noggrann utvärdering av de potentiella fördelarna mot de potentiella riskerna innan denna behandling kombineras med Eliquis.

  I en klinisk studie på patienter med förmaksflimmer, ökade samtidig användning av ASA blödningsrisken med apixaban från 1,8 % per år till 3,4 % per år och blödningsrisken med warfarin från 2,7 % per år till 4,6 % per år. I denna kliniska studie förekom en begränsad (2,1 %) samtidig behandling med en andra trombocytaggregationshämmare.

  I en klinisk studie på högriskpatienter efter akut koronart syndrom, karakteriserade av multipla samtidiga hjärt- och icke hjärtrelaterade sjukdomar, som behandlades med ASA eller kombinationen ASA och klopidogrel, rapporterades en signifikant ökad risk för större blödning enligt ISTH (international society of thrombosis and haemostasis) (5,13 % årligen) med apixaban jämfört med placebo (2,04 % per år).

  Användning av trombolys för behandling av akut ischemisk stroke

  Erfarenheten är mycket begränsad avseende användning av trombolys för behandling av akut ischemisk stroke hos patienter som behandlas med apixaban.

  Patienter med mekanisk hjärtklaffprotes

  Säkerhet och effekt för Eliquis har inte studerats hos patienter med mekanisk hjärtklaffprotes, med eller utan förmaksflimmer. Därför rekommenderas inte Eliquis under dessa förutsättningar.

  Kirurgi och invasiva ingrepp

  Eliquis bör sättas ut minst 48 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp förenade med en måttlig eller hög risk för blödning. Detta innefattar ingrepp varvid sannolikheten för klinisk signifikanta blödningar inte kan uteslutas eller vid vilka risk för blödning är oacceptabel.

  Eliquis bör sättas ut minst 24 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp förenade med en låg risk för blödning. Detta innefattar interventioner varvid eventuell blödning förväntas bli minimal, vid icke-kritiskt område eller vara lättkontrollerad.

  Om kirurgi eller invasiva ingrepp inte kan senareläggas, utöva lämplig försiktighet och ta hänsyn till den ökade risken för blödning. Risken för blödning ska värderas mot hur brådskande ingreppet är.

  Eliquisbehandlingen bör återupptas så snart som möjligt efter det invasiva ingreppet eller kirurgin, förutsatt att den kliniska situationen tillåter det samt att adekvat hemostas har uppnåtts.

  Tillfälligt behandlingsavbrott

  Då behandlingen med antikoagulantia, inklusive Eliquis, avbryts på grund av blödning, inför elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp, utsätts patienten för en ökad risk för trombos. Uppehåll i behandlingen bör undvikas och om antikoagulation med Eliquis av någon anledning tillfälligt måste avbrytas bör behandlingen återupptas så snart som möjligt.

  Spinal-/epiduralanestesi eller -punktion

  När neuraxialanestesi (spinal-/epiduralanestesi) eller spinal-/epiduralpunktion utförs, utsätts patienter som behandlas med antitrombotiska läkemedel för profylax av tromboemboliska komplikationer, för risken att utveckla ett epidural- eller spinalhematom som kan resultera i långvarig eller permanent förlamning. Risken för dessa händelser kan öka genom postoperativt kvarliggande epiduralkateter eller samtidig användning av läkemedel som påverkar hemostasen. Kvarliggande epidural eller intratekal kateter måste avlägsnas minst 5 timmar innan den första Eliquis‑dosen ges. Risken kan också öka av traumatisk eller upprepad epidural- eller spinalpunktion. Patienterna ska övervakas med täta intervall avseende tecken och symtom på neurologisk försämring (t.ex. domning eller svaghetskänsla i benen, onormal tarm- eller blåsfunktion). Om en neurologisk påverkan noteras krävs omedelbar diagnos och behandling. Innan en neuroaxialintervention inleds ska läkaren väga den potentiella nyttan mot risken för patienter med pågående behandling med antikoagulantia och för patienter som kommer att få antikoagulantia som trombosprofylax.

  Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av apixaban med kvarliggande intratekala eller epidurala katetrar. Ifall det finns ett sådant behov och baserat på generella PK-data för apixaban, bör det vara ett tidsintervall på 20‑30 timmar (dvs 2 x halveringstiden) mellan den sista dosen apixaban och avlägsnande av kateter, och minst en dos bör utebli före katetern tas ut. Nästa dos av apixaban kan ges då minst 5 timmar har gått efter det att katetern avlägsnats. Liksom för alla nya antikoagulantia, finns begränsad erfarenhet med neuroaxial blockad och extrem försiktighet rekommenderas därför när apixaban används vid neuraxial blockad.

  Hemodynamiskt instabila patienter med lungembolism eller patienter som behöver trombolys eller pulmonell embolektomi

  Eliquis rekommenderas inte som ett alternativ till ofraktionerat heparin hos patienter med lungembolism som är hemodynamiskt instabila eller som kan komma att genomgå trombolys eller pulmonell embolektomi eftersom säkerheten och effekten för apixaban inte har fastställts i dessa kliniska situationer.

  Patienter med aktiv cancer

  Säkerhet och effekt för apixaban som behandling av DVT, behandling av LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE) hos patienter med aktiv cancer har inte fastställts.

  Patienter med nedsatt njurfunktion

  Begränsade kliniska data tyder på att plasmakoncentrationerna av apixaban ökar hos patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) vilket kan leda till en ökad blödningsrisk. Vid profylax av VTE i samband med elektiv höft- eller knäledsplastik (VTEp), vid behandling av DVT, behandling av LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE) ska apixaban användas med försiktighet hos patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min).

  Vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF, bör patienter med allvarlig nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15-29 ml/min) och patienter med serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l) tillsammans med ålder ≥ 80 år eller kroppsvikt ≤ 60 kg få en lägre dosering av apixaban på 2,5 mg två gånger dagligen.

  Apixaban rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller till patienter som genomgår dialys eftersom klinisk erfarenhet hos sådana patienter saknas.

  Äldre patienter

  Blödningsrisken kan öka i takt med stigande ålder.

  Även samtidig behandling med Eliquis och ASA bör ske med försiktighet till äldre patienter på grund av en potentiellt högre blödningsrisk.

  Kroppsvikt

  Låg kroppsvikt (< 60 kg) kan öka risken för blödning.

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Eliquis är kontraindicerat hos patienter med leversjukdom associerad med koagulationsrubbning och kliniskt relevant blödningsrisk.

  Det rekommenderas inte till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion.

  Det bör användas med försiktighet till patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A eller B).

  Patienter med förhöjda leverenzymer ALAT/ASAT > 2 x övre normalgräns eller total bilirubin ≥ 1.5 x övre normalgräns exkluderades från kliniska prövningar. Därför bör Eliquis användas med försiktighet i denna population. Innan behandling med Eliquis påbörjas bör leverfunktionstester utföras.

  Interaktion med hämmare av både cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) och P‑glykoprotein (P‑gp)

  Användning av Eliquis rekommenderas inte till patienter som samtidigt får systembehandling med kraftfulla hämmare av både CYP3A4 och P‑gp, som azolantimykotika (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol och posakonazol) och HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir). Dessa läkemedel kan öka apixaban-exponeringen 2‑faldigt eller mer i närvaro av ytterligare faktorer som ökar apixaban-exponeringen (t.ex. allvarligt nedsatt njurfunktion).

  Interaktion med inducerare av både CYP3A4 och P‑gp

  Samtidig användning av Eliquis och starka inducerare av CYP3A4 och P‑gp (t.ex. rifampicin, fenytoin, karbamezipin, fenobarbital och johannesört) kan leda till en 50‑procentig minskning av apixaban-exponeringen. I en klinisk prövning på patienter med förmaksflimmer, observerades en minskad effekt och en högre risk för blödning vid samtidig behandling med apixaban och starka inducerare av både CYP3A4 och P‑gp, jämfört med vid behandling med enbart apixaban.

  Hos patienter som får samtidig systemisk behandling med starka inducerare av både CYP3A4 och P-gp gäller följande rekommendationer:

 • vid profylax av VTE i samband med elektiv höft- eller knäledsplastik, vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och vid profylax av recidiverande DVT och LE bör apixaban användas med försiktighet,

 • vid behandling av DVT och behandling av LE bör apixaban inte användas eftersom effekten kan försämras.

 • Höftfrakturkirurgi

  Det finns inga kliniska prövningar av apixaban som utvärderar säkerhet och effekt hos patienter som genomgår höftfrakturkirurgi. Läkemedlet rekommenderas därför inte till dessa patienter.

  Laboratorievärden

  Koagulationstester [t.ex. protrombintid (PT), INR och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT)] påverkas som förväntat av apixabans verkningssätt. De förändringar som observerats i dessa koagulationstester vid den väntade terapeutiska dosen är små och mycket varierande.

  Information om hjälpämnen

  Eliquis innehåller laktos. Personer med de sällsynta ärftliga tillstånden galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte ta detta läkemedel.

  Interaktioner

  Hämmare av CYP3A4 och P-gp

  Samtidig administrering av apixaban och ketokonazol (400 mg en gång dagligen), en stark hämmare av både CYP3A4 och P‑gp, ledde till en fördubbling av genomsnittlig AUC för apixaban och en 1,6‑faldig ökning av genomsnittligt Cmax.

  Användning av Eliquis rekommenderas inte till patienter som samtidigt får systembehandling med kraftfulla hämmare av både CYP3A4 och P‑gp, som azolantimykotika (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol och posakonazol) och HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir).

  Aktiva substanser som inte anses vara starka hämmare av både CYP3A4 och P-gp (såsom diltiazem, naproxen, klaritromycin, amidaron, verapamil och kinidin) förväntas öka plasmakoncentrationen av apixaban i mindre utsträckning. Ingen dosjustering krävs för apixaban när det ges samtidigt med mindre potenta hämmare av både CYP3A4 och P‑gp. Exempelvis gav diltiazem (360 mg en gång dagligen), som betraktas som en måttlig hämmare av CYP3A4 och en svag hämmare av P‑gp, en 1,4‑faldig ökning av genomsnittlig AUC och 1,3-faldig ökning av Cmax för apixaban. Naproxen (500 mg, singeldos), en hämmare av P-gp men inte av CYP3A4, gav en 1,5‑faldig respektive 1,6-faldig ökning av genomsnittlig AUC respektive Cmax för apixaban. Klaritromycin (500 mg två gånger dagligen), en hämmare av P‑gp och en stark hämmare av CYP3A4, gav en 1,6-faldig ökning av genomsnittlig AUC och en 1,3‑faldig ökning av Cmax för apixaban.

  Inducerare av CYP3A4 och P‑gp

  Samtidig administrering av apixaban och rifampicin, en stark inducerare av både CYP3A4 och P‑gp, ledde till en minskning på cirka 54 % respektive 42 % för genomsnittlig AUC och Cmax för apixaban. Samtidig användning av apixaban och andra starka inducerare av CYP3A4 och P-gp (t.ex, fenytoin, karbamezipin, fenobarbital och johannesört) kan också leda till sänkta plasmakoncentrationer av apixaban. Ingen dosjustering krävs för apixaban när det ges samtidigt med dessa läkemedel. Däremot ska apixaban användas med försiktighet som profylax av VTE i samband med elektiv höft- och knäledsplastik, som profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och som profylax av recidiverande av DVT och LE hos patienter som får samtidig systemisk behandling med starka inducerare av både CYP3A4 och P-gp.

  Apixaban rekommenderas inte för behandling av DVT och LE hos patienter som får samtidig systemisk behandling med starka inducerare av både CYP3A4 och P-gp eftersom effekten kan försämras.

  Antikoagulantia, trombocytaggregationshämmare, SSRI/SNRI och NSAID

  På grund av en ökad risk för blödning är samtidig behandling med något annat antikoagulantium kontraindicerad.

  Efter kombinerad administrering av enoxaparin (40 mg singeldos) och apixaban (5 mg singeldos) observerades en additativ effekt på anti-faktor Xa-aktiviteten.

  Inga farmakokinetiska eller farmakodynamiska interaktioner kunde iakttas när apixaban gavs samtidigt som ASA 325 mg en gång dagligen.

  Apixaban administrerat samtidigt som klopidogrel (75 mg en gång dagligen) eller kombinationen klopidogrel 75 mg och ASA 162 mg en gång dagligen eller med prasugrel (60 mg följt av 10 mg en gång dagligen) i fas I-studier visade ingen relevant ökning av blödningstid, eller ytterligare hämning av trombocytaggregation jämfört med administrering av trombocythämmande medel utan apixaban. Ökningen av koagulationsvärden (PT, INR och aPTT) motsvarade effekterna av behandling med enbart apixaban.

  Naproxen (500 mg), en hämmare av P‑gp, gav en 1,5‑faldig respektive 1,6‑faldig ökning av genomsnittlig AUC respektive Cmax för apixaban. Motsvarande ökningar observerades i koagulationstester för apixaban. Inga förändringar observerades av naproxens effekt på arakidonsyrainducerad trombocytaggregation och ingen kliniskt relevant förlängd blödningstid sågs efter samtidig administrering av apixaban och naproxen.

  Trots dessa resultat kan det farmakodynamiska svaret vara mer uttalat hos vissa individer då trombocythämmande medel administreras samtidigt med apixaban. Eliquis bör användas med försiktighet vid samtidig behandling med SSRI/SNRI eller NSAID (inklusive acetylsalicylsyra), då dessa läkemedel vanligen medför ökad blödningsrisk. En signifikant ökad blödningsrisk rapporterades hos patienter med akut koronart syndrom som i en klinisk studie fick en trippelkombination av apixaban, ASA och klopidogrel.

  Läkemedel som förknippas med allvarliga blödningar rekommenderas inte samtidigt med Eliquis, som: trombolytiska medel, GPIIb/IIIa-receptorantagonister, tienopyridiner (t.ex. klopidogrel), dipyridamol, dextran och sulfinpyrazon.

  Övriga samtidiga behandlingar

  Inga kliniskt signifikanta farmakokinetiska eller farmakodynamiska interaktioner sågs när apixaban togs samtidigt som atenolol eller famotidin. Samtidig administrering av apixaban 10 mg och atenolol 100 mg hade ingen kliniskt relevant effekt på apixabans farmakokinetiska egenskaper. Efter samtidig administrering av de två läkemedlena var genomsnittlig AUC och Cmax för apixaban 15 % respektive 18 % lägre än då apixaban gavs ensamt. Administrering av apixaban 10 mg och famotidin 40 mg hade ingen effekt på AUC

  eller Cmax för apixaban.

  Effekt av apixaban på andra läkemedel

  In vitro -studier av apixaban visade ingen hämmande effekt på aktiviteten av CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 eller CYP3A4 (IC50 > 45 μM) och en svagt hämmande effekt på aktiviteten av CYP2C19 (IC50 > 20 μM) vid koncentrationer som ligger signifikant högre än de maximala plasmakoncentrationer som observerats hos patienter. Apixaban inducerade inte CYP1A2, CYP2B6 eller CYP3A4/5 vid koncentrationer på upp till 20 μM. Apixaban förväntas därför inte förändra metabolisk clearance av läkemedel som ges samtidigt och som metaboliseras av dessa enzymer. Apixaban är inte en signifikant hämmare av P‑gp.

  I de studier av friska försökspersoner som beskrivs nedan förändrade inte apixaban de farmakokinetiska egenskaperna hos digoxin, naproxen eller atenolol på något avgörande sätt.

  Digoxin

  Samtidig administrering av apixaban (20 mg en gång dagligen) och digoxin (0,25 mg en gång dagligen), ett P‑gp-substrat, påverkade inte AUC eller Cmax för digoxin. Apixaban hämmar därför inte P‑gp-medierad substrattransport.

  Naproxen

  Samtidig administrering av singeldoser av apixaban (10 mg) och naproxen (500 mg), ett ofta använt NSAID, hade ingen effekt på AUC eller Cmax för naproxen.

  Atenolol

  Samtidig administrering av en singeldos av apixaban (10 mg) och atenolol (100 mg), en ofta använd betablockerare, hade ingen effekt på farmakokinetiken för atenolol.

  Aktivt kol

  Administrering av aktivt kol minskar exponeringen av apixaban.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Det finns inga data från behandling av gravida kvinnor med apixaban. Djurstudier visar inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter. Apixaban rekommenderas inte under graviditet.

  Amning

  Grupp IVa

  Det är okänt om apixaban eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga data från djur har visat att apixaban utsöndras i mjölk. Hos råtta fann man en hög mjölk/plasma-kvot hos moderdjuret (Cmax cirka 8, AUC cirka 30), möjligen beroende på aktiv transport över till mjölken. Risker för nyfödda och spädbarn kan inte uteslutas.

  Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller sätta ut/avstå från behandling med apixaban.

  Trafik

  Eliquis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Säkerheten för apixaban har studerats i 7 kliniska fas III-studier på mer än 21 000 patienter: mer än 5 000 patienter i VTEp-studier, mer än 11 000 patienter i NVAF-studier och mer än 4 000 patienter i studier av VTE-behandling (VTE), under en total genomsnittlig exponering på 20 dagar, 1,7 år respektive 221 dagar.

  Vanliga biverkningar var blödning, kontusion, näsblödning och hematom (se tabell 2 för biverkningsprofil och frekvenser per indikation).

  I VTEp-studierna uppträdde biverkningar hos totalt 11 % av patienterna behandlade med apixaban 2,5 mg två gånger dagligen. Den totala incidensen av biverkningar relaterade till blödning med apixaban var 10 % i studierna av apixaban vs enoxaparin.

  I NVAF-studierna var den totala incidensen av biverkningar relaterade till blödning med apixaban 24,3 % i studien av apixaban vs warfarin och 9,6 % i studien av apixaban vs acetylsalicylsyra. I studien av apixaban vs warfarin var incidensen av större gastrointestinala blödningar, enligt ISTH, (inklusive övre GI, lägre GI och rektala blödningar) 0,76 %/år med apixaban. Incidensen av större intraokulära blödningar, enligt ISTH, var 0,18 %/år med apixaban.

  I studierna av VTE-behandling var den totala incidensen av biverkningar relaterade till blödning med apixaban 15,6 % i studien av apixaban vs enoxaparin/warfarin och 13,3 % i studien av apixaban vs placebo.

  Biverkningstabell

  I tabell 2 listas biverkningarna, för VTEp, NVAF respektive behandling av VTE, indelade efter organsystemklass och frekvenser enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000); mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Tabell 2

  Organsystemklass

  Profylax av VTE hos vuxna patienter som har genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik (VTEp)

  Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med NVAF med en eller flera riskfaktorer (NVAF)

  Behandling av DVT och LE och profylax av recidiverade DVT och LE (VTE)

  Blodet och lymfsystemet

  Anemi

  Vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Trombocytopeni

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Immunsystemet

  Överkänslighet, allergiskt ödem och anafylaxi

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Klåda

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga*

  Centrala och perifera nervsystemet

  Hjärnblödning

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Ögon

  Ögonblödning (inkl. konjunktival blödning)

  Sällsynta

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Blodkärl

  Blödning, hematom

  Vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Hypotoni (inkl. hypotoni under ingreppet)

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Intraabdominal blödning

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Ingen känd frekvens

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Näsblödning

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Hemoptys

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Blödning från andningsvägar

  Ingen känd frekvens

  Sällsynta

  Sällsynta

  Magtarmkanalen

  Illamående

  Vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Gastrointestinal blödning

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Hemorroidal blödning

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Blödning i munnen

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Blod i avföringen

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Rektal blödning, gingival blödning

  Sällsynta

  Vanliga

  Vanliga

  Retroperitoneal blödning

  Ingen känd frekvens

  Sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Lever och gallvägar

  Onormala leverfunktionsvärden, förhöjt aspartataminotransferas, förhöjt alkaliskt fosfatas i blodet, förhöjt bilirubin i blodet

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Förhöjt gammaglutamyltransferas

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Förhöjt alaninaminotransferas

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Hud och subkutan vävnad

  Hudutslag

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Muskelblödning

  Sällsynta

  Sällsynta

  Mindre vanliga

  Njurar och urinvägar

  Hematuri

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Onormal vaginal blödning, urogenital blödning

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Vanliga

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Blödning vid appliceringsstället

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Undersökningar

  Ockult tarmblödning

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

  Kontusion

  Vanliga

  Vanliga

  Vanliga

  Blödning efter ingreppet (inkl. hematom, sårblödning, hematom på platsen för kärlpunktion och blödning på kateterställe), sårsekretion, blödning på incisionsstället (inkl. hematom på incisionsstället), operativ blödning

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  Traumatisk blödning

  Ingen känd frekvens

  Mindre vanliga

  Mindre vanliga

  * Det fanns inga förekomster av generaliserad klåda i CV185057 (långsiktigt förebyggande av VTE)

  Termen “hjärnblödning” omfattar alla intrakraniella eller intraspinala blödningar (dvs. hemorragisk stroke eller putamen, cerebellära, intraventrikulära, eller subdurala blödningar).

  Behandling med Eliquis kan innebära en ökad risk för ockult eller synlig blödning från vilken vävnad eller vilket organ som helst, vilket kan leda till posthemorragisk anemi. Tecken, symtom och svårighetsgrad varierar med var blödningen är lokaliserad och blödningens omfattning.

  Överdosering

  Det finns ingen antidot mot Eliquis. Överdosering av apixaban kan leda till ökad risk för blödning. Om blödningskomplikationer tillstöter måste behandlingen avbrytas och blödningskällan lokaliseras. Inledning av lämplig behandling, som kirurgisk hemostas eller transfusion av färskfrusen plasma, bör övervägas.

  I kontrollerade kliniska prövningar orsakade oralt administrerat apixaban som gavs till friska försökspersoner i doser upp till 50 mg dagligen under 3 till 7 dagar (25 mg två gånger dagligen i 7 dagar eller 50 mg dagligen i 3 dagar) inga kliniskt relevanta biverkningar.

  Hos friska frivilliga, som administrerades aktivt kol 2 och 6 timmar efter intag av en 20 mg-dos apixaban, reducerades medel-AUC med 50 % respektive 27 %, utan påverkan på Cmax. Medelvärdet på apixabans halveringstid reducerades från 13,4 timmar till 5,3 timmar respektive 4,9 timmar, då aktivt kol administrerades 2 och 6 timmar efter apixaban. Därmed kan administrering av aktivt kol vara användbart vid hantering av överdosering eller intag av misstag.

  Om livshotande blödning inte kan kontrolleras genom ovanstående åtgärder kan administrering av protrombinkomplexkoncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa övervägas. Reversering av Eliquis farmakodynamiska effekter, visat vid analyser av ändringar i trombinbildning, var tydligt vid slutet av infusionen och baslinjevärden uppnåddes inom 4 timmar efter starten av en 30-minuters infusion med en 4-faktor PCC hos friska individer. Det finns emellertid ingen klinisk erfarenhet från användning av 4‑faktor PCC-produkter för reversering av blödning hos individer som har fått Eliquis. För närvarande finns inga erfarenheter av användning av rekombinant faktor VIIa till individer som får apixaban. Upprepade doser av rekombinant faktor VIIa kan övervägas och titreras beroende på hur blödningen utvecklas.

  Vid större blödningar bör det övervägas att konsultera en koagulationsexpert, beroende på lokal tillgänglighet.

  Hemodialys reducerade AUC för apixaban med 14 % hos patienter med terminal njursvikt (ESRD), när en singeldos av apixaban 5 mg administrerades per oralt. Därmed är hemodialys sannolikt inte en effektiv metod för hantering av apixabanöverdosering.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Apixaban är en kraftfull, oral, reversibel, direkt och ytterst selektiv hämmare av faktor Xa. Inget antitrombin III krävs för antitrombotisk aktivitet. Apixaban hämmar fri och koagelbunden faktor Xa och protrombinasaktiviteten. Apixaban har ingen direkt påverkan på trombocytaggregationen men hämmar indirekt trombocytaggregation som induceras av trombin. Genom att hämma faktor Xa förebygger apixaban att trombin bildas och tromber utvecklas. Prekliniska studier av apixaban på djur har visat antitrombotisk effekt vid förebyggande av arteriell och venös trombos vid doser som gav bibehållen hemostas.

  Farmakodynamiska effekter

  De farmakodynamiska effekterna av apixaban är en följd av verkningsmekanismen (FXa-hämning). Genom FXa-hämningen förlänger apixaban koaguleringsvärden som protrombintid (PT), INR och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT). Förändringar observerade i dessa koagulationstester vid den förväntade terapeutiska dosen är små och av mycket varierande grad. Värdena bör inte användas för att bedöma de farmakodynamiska effekterna av apixaban. I trombinbildningsanalyser minskade apixaban den endogena trombinpotentialen, ett mått på trombinbildning i human plasma.

  Apixaban uppvisar också anti-FXa-aktivitet vilket visar sig i en sänkt aktivitet hos faktor Xa-enzymet hos flera kommersiella anti-FXa kit. Dock skiljer sig resultaten mellan olika kit. Data från kliniska studier finns bara tillgängliga från den kromogena analysen Rotachrom® Heparin. Anti-FXa-aktiveteten har ett nära och direkt linjärt samband med koncentrationen av apixaban i plasma och når maxvärdet samtidigt som apixabankoncentrationen i plasma är som högst. Förhållandet mellan plasmakoncentrationen av apixaban och anti-FXa-aktiviteten är nästan linjärt över ett brett dosintervall för apixaban.

  Tabell 3 nedan visar den förväntade exponeringen vid steady state och anti-faktor Xa-aktiviteten för varje indikation. Hos patienter som använder apixaban som profylax för VTE vid elektiv höft- eller knäledsplastik, visar resultaten en mindre än 1,6-faldig fluktuation i topp-till-botten nivåer. Hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som använder apixaban som profylax av stroke och systemisk embolism, visar resultaten en mindre än 1,7-faldig fluktuation i topp-till-botten nivåer. Hos patienter som använder apixaban för behandling av DVT och LE eller som profylax för recidiverande DVT och LE, visar resultaten en mindre än 2,2-faldig fluktation i topp-till-botten nivåer.

  Tabell 3: Förväntad apixabanexponering vid steady-state och anti-Xa aktivitet

  Apix.

  Cmax (ng/ml)

  Apix.

  Cmin (ng/ml)

  Apix. Anti-Xa-aktivitet max (IE/ml)

  Apix. Anti-Xa-aktivitet min (IE/ml)

  Median [5:e, 95:e percentilen]

  Profylax av VTE: elektiv höft- eller knäledsplastik

  2,5 mg två gånger dagligen

  77 [41, 146]

  51 [23; 109]

  1,3 [0,67; 2,4]

  0,84 [0,37; 1,8]

  Profylax av stroke och systemisk embolism: NVAF

  2,5 mg två gånger dagligen*

  123 [69, 221]

  79 [34; 162]

  1,8 [1,0; 3,3]

  1,2 [0,51; 2,4]

  5 mg två gånger dagligen

  171 [91, 321]

  103 [41; 230]

  2,6 [1,4; 4,8]

  1,5 [0,61; 3,4]

  Behandling av DVT och LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE)

  2,5 mg två gånger dagligen

  67 [30, 153]

  32 [11; 90]

  1,0 [0,46; 2,5]

  0,49 [0,17; 1,4]

  5 mg två gånger dagligen

  132 [59, 302]

  63 [22; 177]

  2,1 [0,91; 5,2]

  1,0 [0,33; 2,9]

  10 mg två gånger dagligen

  251 [111, 572]

  120 [41; 335]

  4,2 [1,8; 10,8]

  1,9 [0,64; 5,8]

  * Dosjusterad population baserad på 2 av 3 dosreduktionskriterier i ARISTOTLE studien.

  Även om behandling med apixaban inte kräver rutinmässiga kontroller av exponeringen kan ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa-test vara till nytta i undantagsfall där kännedom om apixaban-exponeringen kan underlätta det kliniska beslutsfattandet, t.ex. överdosering och akuta operationer.

  Klinisk effekt och säkerhet

  Profylax av VTE (VTEp): elektiv höft- eller knäledsplastik

  Det kliniska programmet för apixaban utformades för att påvisa effekt och säkerhet med apixaban som förebyggande behandling av VTE i en bred population av vuxna patienter som genomgår planerad höft- eller knäledsplastik. Totalt randomiserades 8 464 patienter i två pivotala, dubbelblinda, multinationella studier där man jämförde apixaban 2,5 mg oralt två gånger dagligen (4 236 patienter) med enoxaparin 40 mg en gång dagligen (4 228 patienter). I gruppen ingick 1 262 patienter som var 75 år eller äldre (varav 618 i apixabangruppen), 1 004 patienter med låg kroppsvikt (≤ 60 kg) (varav 499 i apixabangruppen), 1 492 patienter med BMI ≥ 33 kg/m2 (varav 743 i apixabangruppen) och 415 patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (varav 203 i apixabangruppen).

  I ADVANCE-3-studien deltog 5 407 patienter som genomgick planerad höftledsplastik och i ADVANCE-2-studien deltog 3 057 patienter som genomgick planerad knäledsplastik. Försökspersonerna fick antingen apixaban 2,5 mg oralt två gånger dagligen eller enoxaparin 40 mg subkutant en gång dagligen. Den första dosen apixaban gavs 12–24 timmar efter operationen medan enoxaparin gavs 9‑15 timmar före operationen. Både apixaban och enoxaparin gavs i 32‑–38 dagar i ADVANCE‑3‑studien och i 10–14 dagar i ADVANCE‑2-studien.

  Enligt anamnesen för den studerade populationen som deltog i ADVANCE-3 och ADVANCE-2 (8 464 patienter) hade 46 % hypertoni, 10 % hyperlipidemi, 9 % diabetes och 8 % kranskärlssjukdom.

  Apixaban uppvisade statistiskt signifikant överlägsen minskning av det primära effektmåttet, ett sammantaget mått på total VTE/dödsfall av alla orsaker, och av effektmåttet större VTE, ett sammantaget mått på proximal DVT, icke-fatal lungemboli och VTE-relaterad död, jämfört med enoxaparin vid såväl planerad höft- som knäledsplastik (se tabell 4).

  Tabell 4: Effektresultat från pivotala fas III-studier

  Studie

  ADVANCE-3 (höft)

  ADVANCE-2 (knä)

  Studiebehandling

  Apixaban

  Enoxaparin

  p-värde

  Apixaban

  Enoxaparin

  p-värde

  Dos

  2,5 mg oralt

  två gånger dagligen

  40 mg sc

  en gång dagligen

  2,5 mg oralt

  två gånger dagligen

  40 mg sc

  en gång dagligen

  Behandlingens varaktighet

  35 ± 3 d

  35 ± 3 d

  12 ± 2 d

  12 ± 2 d

  Total VTE/dödsfall av alla orsaker

  Antal händelser/personer

  27/1949

  74/1917

  <0,0001

  147/976

  243/997

  <0,0001

  Frekvens

  1,39%

  3,86%

  15,06%

  24,37%

  Relativ risk

  0,36

  0,62

  95 % KI

  (0,22-0,54)

  (0,51-0,74)

  Större VTE

  Antal händelser/personer

  10/2199

  25/2195

  0,0107

  13/1195

  26/1199

  0,0373

  Frekvens

  0,45%

  1,14%

  1,09%

  2,17%

  Relativ risk

  0,40

  0,50

  95 % KI

  (0,15-0,80)

  (0,26-0,97)

  Säkerhetseffektmåtten större blödning, kombinationen av större blödning och kliniskt relevant icke större blödning (CRNM), och samtliga blödningar, visade liknande frekvens för patienter behandlade med apixaban 2,5 mg jämfört med enoxaparin 40 mg (se tabell 5). Blödning på operationsstället ingick i samtliga blödningskriterier.

  Tabell 5: Blödningsresultat från pivotala fas III-studier*

  ADVANCE-3

  ADVANCE-2

  Apixaban

  2,5 mg oralt

  två gånger dagligen

  35 ± 3 d

  Enoxaparin

  40 mg sc

  en gång dagligen

  35 ± 3 d

  Apixaban

  2,5 mg oralt

  två gånger dagligen

  12 ± 2 d

  Enoxaparin

  40 mg sc

  en gång dagligen

  12 ± 2 d

  Alla behandlade

  n = 2673

  n = 2659

  n = 1501

  n = 1508

  Behandlingsperiod1

  Större

  22 (0,8%)

  18 (0,7%)

  9 (0,6%)

  14 (0,9%)

  Fatal

  0

  0

  0

  0

  Större + CRNM

  129 (4,8%)

  134 (5,0%)

  53 (3,5%)

  72 (4,8%)

  Alla

  313 (11,7%)

  334 (12,6%)

  104 (6,9%)

  126 (8,4%)

  Behandlingsperiod efter operation 2

  Större

  9 (0,3%)

  11 (0,4%)

  4 (0,3%)

  9 (0,6%)

  Fatal

  0

  0

  0

  0

  Större + CRNM

  96 (3,6%)

  115 (4,3%)

  41 (2,7%)

  56 (3,7%)

  Alla

  261 (9,8%)

  293 (11,0%)

  89 (5,9%)

  103 (6,8%)

  * Blödning på operationsstället ingick i samtliga blödningskriterier

  1 Inkluderar händelser som inträffar efter den första dosen av enoxaparin (före operation)

  2 Inkluderar händelser som inträffar efter den första dosen av apixaban (efter operation)

  Total incidens för blödning, anemi och onormala transaminaser (t.ex. ALAT-nivåerna) var numeriskt lägre hos patienterna som fick apixaban än hos dem som fick enoxaparin i fas II- och fas III-studierna vid planerad höft- och knäledsplastik.

  I knäledsplastiksstudien diagnostiserades 4 fall av lungemboli i apixaban-armen mot inga fall i enoxaparin-armen under den avsedda behandlingsperioden. Ingen förklaring kan ges till detta högre antal fall av lungemboli.

  Profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF)

  Totalt randomiserades 23 799 patienter i det kliniska programmet (ARISTOTLE: apixaban vs warfarin, AVERROES: apixaban vs ASA), varav 11 927 randomiserades till apixaban. Programmet utformades för att demonstrera effekt och säkerhet av apixaban för profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) och en eller flera riskfaktorer, såsom:

  •tidigare fall av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA)

  •ålder ≥ 75 år

  •hypertoni

  •diabetes mellitus

  •symtomatisk hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II)

  ARISTOTLE-studien

  I ARISTOTLE-studien randomiserades totalt 18 201 patienter till dubbelblind behandling med apixaban 5 mg två gånger dagligen (eller 2,5 mg två gånger dagligen för utvalda patienter [4,7 %] ) eller warfarin (mål-INR 2,0‑3,0). Patienterna exponerades för studieläkemedlet i genomsnitt 20 månader.

  Medelåldern var 69,1 år, den genomsnittliga CHADS2-poängen var 2,1 och 18,9 % av patienterna hade tidigare drabbats av stroke eller TIA.

  I studien uppnådde apixaban en statistiskt signifikant överlägsenhet jämfört med warfarin, med avseende på det primära effektmåttet profylax av stroke (hemorragisk eller ischemisk) och systemisk embolism (se tabell 6).

  Tabell 6: Effektresultat hos patienter med förmaksflimmer i ARISTOTLE-studien

  Apixaban

  N=9120

  n (%/år)

  Warfarin

  N=9081

  n (%/år)

  Riskratio

  (95 % CI)

  p-värde

  Stroke eller systemisk embolism

  212 (1,27)

  265 (1,60)

  0,79

  (0,66-0,95)

  0,0114

  Stroke

  Ischemisk eller ospecificerad

  162 (0,97)

  175 (1,05)

  0,92

  (0,74-1,13)

  Hemorragisk

  40 (0,24)

  78 (0,47)

  0,51

  (0,35-0,75)

  Systemisk embolism

  15 (0,09)

  17 (0,10)

  0,87

  (0,44-1,75)

  För patienter som randomiserades till warfarin var mediantiden inom terapeutiskt intervall (TTR) (INR 2-3) 66%.

  Apixaban visade en reduktion i stroke och systemisk embolism jämfört med warfarin över de olika nivåerna av TTR mätt på centernivå: inom högsta kvartilen av TTR med avseende på center, var riskration för apixaban vs warfarin 0,73 (95 % CI, 0,38, 1,40).

  De viktigaste sekundära effektmåtten, större blödning och dödsfall av alla orsaker, testades i en förspecificerad hierarkisk teststrategi för att kontrollera studiens övergripande typ 1-fel. Statistiskt signifikant överlägsenhet uppnåddes även för de båda sekundära effektmåtten, omfattande blödning och dödsfall av alla orsaker (se tabell 7). Genom förbättrad monitorering av INR, avtar de observerade fördelarna med apixaban jämfört med warfarin, med avseende på dödsfall av alla orsaker.

  Tabell 7: Sekundära effektmått hos patienter med förmaksflimmer i ARISTOTLE-studien

  Apixaban

  N = 9088

  n (%/år)

  Warfarin

  N = 9052

  n (%/år)

  Riskratio

  (95 % CI)

  p-värde

  Blödning

  Större*

  327 (2,13)

  462 (3,09)

  0,69

  (0,60-0,80)

  <0,0001

  Dödlig

  10 (0,06)

  37 (0,24)

  Intrakraniell

  52 (0,33)

  122 (0,80)

  Större + CRNM

  613 (4,07)

  877 (6,01)

  0,68

  (0,61-0,75)

  <0,0001

  Alla

  2356 (18,1)

  3060 (25,8)

  0,71

  (0,68-0,75)

  <0,0001

  Övriga effektmått

  Dödsfall av alla orsaker

  603 (3,52)

  669 (3,94)

  0,89

  (0,80-1,00)

  0,0465

  Hjärtinfarkt

  90 (0,53)

  102 (0,61)

  0,88

  (0,66-1,17)

  *Större blödning definierad enligt International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) kriterier.

  I ARISTOTLE-studien var den totala andelen behandlingsavbrott på grund av biverkningar 1,8 % för apixaban och 2,6 % för warfarin.

  Effektresultaten för förspecificerade undergrupper, inklusive CHADS2-poäng, ålder, kroppsvikt, kön, njurfunktionsstatus, tidigare stroke eller TIA och diabetes, var enhetliga med de primära effektresultaten för hela studiepopulationen.

  Incidensen av större gastrointestinala blödningar, enligt ISTH, (inklusive övre GI, nedre GI och rektala blödningar) var 0,76 %/år med apixaban och 0,86 %/år med warfarin.

  Resultaten av större blödningar för de förspecificerade undergrupperna inklusive CHADS2-poäng, ålder, kroppsvikt, kön, njurfunktionsstatus, tidigare stroke eller TIA och diabetes, var enhetliga med resultaten för hela studiepopulationen.

  AVERROES-studien

  I AVERROES-studien randomiserades 5 598 patienter, som av prövarna ansågs vara olämpliga för VKA, till behandling med apixaban 5 mg två gånger dagligen (eller 2,5 mg två gånger dagligen till utvalda patienter (6,4 %)) eller ASA. ASA gavs en gång dagligen i doser på 81 mg (64 %), 162 mg (26,9 %), 243 mg (2,1 %) eller 324 mg (6,6 %) efter prövarens bedömning. Patienterna exponerades för studieläkemedlet under i genomsnitt 14 månader. Medelåldern var 69,9 år, den genomsnittliga CHADS2-poängen var 2,0 och 13,6 % av patienterna hade tidigare drabbats av stroke eller TIA.

  Vanliga orsaker för olämplighet för VKA-behandling i AVERROES-studien var obenägenhet/osannolikhet att uppnå INR inom önskat intervall (42,6 %), patienten avböjde VKA-behandling (37,4 %), CHADS2-poäng = 1 och att förskrivaren inte rekommenderade VKA-behandling (21,3 %), patienten ansågs inte pålitlig att följa instruktionerna för VKA-behandling (15,0 %) samt svårigheter/förväntade svårigheter att komma i kontakt med patienten vid behov av snabb dosjustering (11,7 %).

  AVERROES avslutades i förtid efter rekommendation av den oberoende datamonitoreringskommittén, till följd av tydliga bevis på reduktion av stroke och systemisk embolism med en godtagbar säkerhetsprofil.

  Den totala andelen behandlingsavbrott på grund av biverkningar var 1,5 % för apixaban och 1,3 % för ASA i AVERROES-studien.

  I studien uppnådde apixaban en statistiskt signifikant överlägsenhet i det primära effektmåttet profylax av stroke (hemorragisk, ischemisk eller ospecificerad) eller systemisk embolism (se tabell 8) jämfört med ASA.

  Tabell 8: Huvudsakliga effektresultat hos patienter med förmaksflimmer i AVERROES-studien

  Apixaban

  N = 2807

  n (%/år)

  ASA

  N = 2791

  n (%/år)

  Riskratio

  (95 % CI)

  p-värde

  Stroke eller systemisk embolism*

  51 (1,62)

  113 (3,63)

  0,45

  (0,32-0,62)

  <0,0001

  Stroke

  Ischemisk eller ospecificerad

  43 (1,37)

  97 (3,11)

  0,44

  (0,31-0,63)

  Hemorragisk

  6 (0,19)

  9 (0,28)

  0,67

  (0,24-1,88)

  Systemisk embolism

  2 (0,06)

  13 (0,41)

  0,15

  (0,03-0,68)

  Stroke, systemisk embolism, hjärtinfarkt eller vaskulär död*†

  132 (4,21)

  197 (6,35)

  0,66

  (0,53-0,83)

  0,003

  Hjärtinfarkt

  24 (0,76)

  28 (0,89)

  0,86

  (0,50-1,48)

  Vaskulär död

  84 (2,65)

  96 (3,03)

  0,87

  (0,65-1,17)

  Dödsfall av alla orsaker

  111 (3,51)

  140 (4,42)

  0,79

  (0,62-1,02)

  0,068

  * Bedömd genom stegvisa teststrategier designade för att kontrollera studiens totala typ 1-fel

  Sekundärt effektmått

  Det var ingen signifikant skillnad i incidens av större blödningar mellan apixaban och ASA (se tabell 9).

  Tabell 9: Inträffade blödningar hos patienter med förmaksflimmer i AVERROES-studien

  Apixaban

  N = 2798

  n (%/år)

  ASA

  N = 2780

  n (%/år)

  Riskratio (95 % CI)

  p-värde

  Större*

  45 (1,41)

  29 (0,92)

  1,54

  (0,96-2,45)

  0,0716

  Dödlig, n

  5 (0,16)

  5 (0,16)

  Intrakraniella, n

  11 (0,34)

  11 (0,35)

  Större + CRNM†

  140 (4,46)

  101 (3,24)

  1,38

  (1,07-1,78)

  0,0144

  Alla

  325 (10,85)

  250 (8,32)

  1,30

  (1,10-1,53)

  0,0017

  *Större blödning definierad enligt ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) kriterier.

  † Kliniskt relevant icke större

  Patienter som genomgår konvertering

  EMANATE, en öppen multicenter studie, inkluderade 1500 patienter som antingen var behandlingsnaiva till orala antikoagulantia, eller som förbehandlats mindre än 48 timmar med antikoagulantia och som var planerade för konvertering av NVAF. Patienterna randomiserades 1:1 till apixaban eller heparin och/eller VKA för profylax av kardiovaskulära händelser. El- och/eller farmakologisk konvertering genomfördes efter minst 5 doser apixaban 5 mg två gånger dagligen (eller 2.5 mg två gånger dagligen för patienter som uppfyller kriterierna för dosreduktion (se Dosering)) eller minst 2 timmar efter en laddningsdos på 10 mg (eller en laddningsdos på 5 mg för särskilda patientgrupper (se Dosering)) om tidigare konvertering var nödvändig. I apixabangruppen fick 342 patienter en laddningsdos (331 patienter fick 10 mg och 11 patienter fick 5 mg).

  Det förekom ingen stroke (0%) i apixabangruppen (n= 753) och 6 (0.80%) stroke i heparin och/eller VKA gruppen (n= 747; RR 0.00, 95% Cl 0.00, 0.64). Död av alla orsaker inträffade hos 2 patienter (0.27%) i apixabangruppen och hos 1 patient (0.13%) i heparin och/eller VKA gruppen. Inga händelser av systemisk embolism rapporterades.

  Större blödning och kliniskt relevant icke större blödning (CRNM) förekom hos 3 (0.41%) respektive 11 (1.50%) patienter i apixabangruppen jämfört med 6 (0.83%) och 13 (1.80%) patienter i heparin och/eller VKA gruppen.

  Denna explorativa studie visade jämförbar effekt och säkerhet mellan apixaban och heparin och/eller VKA-behandlade grupper vid konvertering.

  Behandling av DVT och LE och profylax av recidiverande DVT och LE (VTE)

  Det kliniska programmet (AMPLIFY: apixaban vs enoxaprin/warfarin, AMPLIFY-EXT: apixaban vs placebo) utformades för att demonstrera effekt och säkerhet för apixaban vid behandling av DVT och/eller LE (AMPLIFY), och förlängd behandling vid profylax av recidiverande DVT och/eller LE efter 6 till 12 månaders antikoagulationsbehandling för DVT och/eller LE (AMPLIFY-EXT). Båda studierna var randomiserade, dubbelblinda, multinationella parallellgruppsprövningar på patienter med symtomatisk proximal DVT eller symtomatisk LE. Alla centrala effektmått på säkerhet och effekt bedömdes av en oberoende, blindad kommitté.

  AMPLIFY-studien

  I AMPLIFY-studien randomiserades totalt 5 395 patienter till behandling med apixaban 10 mg två gånger dagligen peroralt i 7 dagar följt av apixaban 5 mg två gånger dagligen peroralt i 6 månader eller enoxaparin 1 mg/kg två gånger dagligen subkutant i minst 5 dagar (till INR≥ 2) och warfarin (mål-INR 2,0-3,0) peroralt i 6 månader.

  Genomsnittsåldern var 56,9 år och 89,8 % av de randomiserade patienterna hade oprovocerade VTE-händelser.

  För patienter randomiserade till warfarin var den genomsnittliga procentandelen av tiden inom det terapeutiska intervallet (INR 2,0-3,0) 60,9. Apixaban reducerade recidiverande symtomatisk VTE eller VTE-relaterad död över de olika nivåerna av TTR mätt på centernivå; inom den högsta kvartilen av TTR med avseende på center var den relativa risken för apixaban vs enoxaparin/warfarin 0,79 (95 % CI; 0,39; 1,61).

  Studien visade att apixaban inte var sämre än enoxaparin/warfarin vad avser det kombinerade primära effektmåttet av händelser oberoende bedömda som recidiverande symtomatisk VTE (icke-fatal DVT eller icke-fatal LE) eller VTE-relaterad död (se tabell 10).

  Tabell 10: Effektresultat i AMPLIFY-studien

  Apixaban

  N=2 609

  n (%)

  Enoxaparin/Warfarin

  N=2 635

  n (%)

  Relativ risk

  (95 % CI)

  VTE eller VTE-relaterad död

  59 (2,3)

  71 (2,7)

  0,84 (0,60; 1,18)*

  DVT

  20 (0,7)

  33 (1,2)

  LE

  27 (1,0)

  23 (0,9)

  VTE-relaterad död

  12 (0,4)

  15 (0,6)

  VTE eller dödsfall av alla orsaker

  84 (3,2)

  104 (4,0)

  0,82 (0,61; 1,08)

  VTE eller hjärt-kärlrelaterad död

  61 (2,3)

  77 (2,9)

  0,80 (0,57; 1,11)

  VTE, VTE-relaterad död eller större blödning

  73 (2,8)

  118 (4,5)

  0,62 (0,47; 0,83)

  * Inte sämre än enoxaparin/warfarin (p-värde <0,0001)

  Effekten av apixaban som initial behandling av VTE var konsekvent bland patienter som behandlades för LE [relativ risk 0,9; 95 % CI (0,5; 1,6)] eller DVT [relativ risk 0,8; 95 % CI (0,5; 1,3)]. Effekten i alla subgrupper, inkluderande ålder, kön, kroppsmasseindex (BMI), njurfunktion, omfattning av index-LE, lokalisering av DVT-tromb och tidigare parenteral heparinanvändning var generellt överensstämmande.

  Det primära säkerhetsmåttet var större blödning. I studien var apixaban statistiskt överlägset enoxaparin/warfarin vad avser det primära säkerhetsmåttet [relativ risk 0,31, 95 % konfidensintervall (0,17; 0,55), P-värde <0,0001] (se tabell 11)

  Tabell 11: Blödningsresultat i AMPLIFY-studien

  Apixaban

  N=2 676

  n (%)

  Enoxaparin/

  Warfarin

  N=2 689

  n (%)

  Relativ risk

  (95 % CI)

  Större

  15 (0,6)

  49 (1,8)

  0,31 (0,17; 0,55)

  Större + CRNM

  115 (4,3)

  261 (9,7)

  0,44 (0,36; 0,55)

  Mindre

  313 (11,7)

  505 (18,8)

  0,62 (0,54; 0,70)

  Alla

  402 (15,0)

  676 (25,1)

  0,59 (0,53; 0,66)

  Händelser oberoende bedömda som större blödning och kliniskt relevant icke-större (CRNM)-blödning oavsett anatomisk lokalisering var generellt mindre vanliga i apixabangruppen än i enoxaparin/warfarin-gruppen. Händelser bedömda som större gastrointestinal blödning enligt ISTH inträffade hos 6 (0,2 %) apixabanbehandlade patienter och hos 17 (0,6 %) enoxaparin/warfarinbehandlade patienter.

  AMPLIFY-EXT-studien

  I AMPLIFY-EXT-studien randomiserades totalt 2 482 patienter till behandling med apixaban 2,5 mg två gånger dagligen peroralt, apixaban 5 mg två gånger dagligen peroralt eller placebo i 12 månader efter att ha slutfört 6 till 12 månaders initial antikoagulationsbehandling. Av dessa deltog 836 patienter (33,7 %) i AMPLIFY-studien innan de rekryterades till AMPLIFY-EXT-studien.

  Genomsnittsåldern var 56,7 år och 91,7 % av de randomiserade patienterna hade oprovocerade VTE-händelser.

  I studien var båda doserna av apixaban statistiskt överlägsna placebo vad avser det primära effektmåttet symtomatiskt recidiv av VTE (icke-fatal DVT eller icke-fatal LE) eller dödsfall av alla orsaker (se tabell 12).

  Tabell 12: Effektresultat i AMPLIFY-EXT-studien

  Apixaban

  Apixaban

  Placebo

  Relativ risk (95 % CI)

  2,5 mg

  (N=840)

  5,0 mg

  (N=813)

  (N=829)

  Apix 2,5 mg

  vs placebo

  Apix 5,0 mg

  vs placebo

  n (%)

  Recidiv av VTE eller dödsfall av alla orsaker

  19 (2,3)

  14 (1,7)

  77 (9,3)

  0,24

  (0,15; 0,40)¥

  0,19

  (0,11; 0,33)¥

  DVT*

  6 (0,7)

  7 (0,9)

  53 (6,4)

  LE*

  7 (0,8)

  4 (0,5)

  13 (1,6)

  Dödsfall av alla orsaker

  6 (0,7)

  3 (0,4)

  11 (1,3)

  Recidiv av VTE eller VTE-relaterad död

  14 (1,7)

  14 (1,7)

  73 (8,8)

  0,19

  (0,11; 0,33)

  0,20

  (0,11; 0,34)

  Recidiv av VTE eller hjärt-kärl-relaterad död

  14 (1,7)

  14 (1,7)

  76 (9,2)

  0,18

  (0,10; 0,32)

  0,19

  (0,11; 0,33)

  Icke-fatal DVT

  6 (0,7)

  8 (1,0)

  53 (6,4)

  0,11

  (0,05; 0,26)

  0,15

  (0,07; 0,32)

  Icke-fatal LE

  8 (1,0)

  4 (0,5)

  15 (1,8)

  0,51

  (0,22; 1,21)

  0,27

  (0,09; 0,80)

  VTE-relaterad död

  2 (0,2)

  3 (0,4)

  7 (0,8)

  0,28

  (0,06; 1,37)

  0,45

  (0,12; 1,71)

  ¥ p-värde <0.0001

  * För patienter med mer än en händelse som ingick i det sammansatta effektmåttet, rapporterades endast den första händelsen (t.ex. om en försöksperson fick en DVT och sedan en LE, rapporterades endast DVT)

  Enskilda försökspersoner kunde drabbas av fler än en händelse och då räknas in under båda klassificeringarna

  Effekten av apixaban som profylax av recidiv av VTE kvarstod i alla subgrupper, inklusive ålder, kön, BMI och njurfunktion.

  Det primära säkerhetsmåttet var större blödning under behandlingsperioden. I studien fanns det ingen statistisk skillnad vad avser incidensen av större blödning mellan de båda apixabandoserna och placebo. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i incidensen av större + CRNM, mindre och alla blödningar mellan gruppen som fick apixaban 2,5 mg två gånger dagligen och placebogruppen (se tabell 13).

  Tabell 13: Blödningsresultat i AMPLIFY-EXT-studien

  Apixaban

  Apixaban

  Placebo

  Relativ risk (95 % CI)

  2,5 mg

  (N=840)

  5,0 mg

  (N=811)

  (N=826)

  Apix 2,5 mg

  vs placebo

  Apix 5,0 mg

  vs placebo

  n (%)

  Större

  2 (0,2)

  1 (0,1)

  4 (0,5)

  0,49

  (0,09; 2,64)

  0,25

  (0,03; 2,24)

  Större + CRNM

  27 (3,2)

  35 (4,3)

  22 (2,7)

  1,20

  (0,69; 2,10)

  1,62

  (0,96; 2,73)

  Mindre

  75 (8,9)

  98 (12,1)

  58 (7,0)

  1,26

  (0,91; 1,75)

  1,70

  (1,25; 2,31)

  Alla

  94 (11,2)

  121 (14,9)

  74 (9,0)

  1,24

  (0,93; 1,65)

  1,65

  (1,26; 2,16)

  Händelser som oberoende bedömdes som större gastrointestinal blödning enligt ISTH inträffade hos 1 (0,1 %) apixabanbehandlad patient vid dosen 5 mg två gånger dagligen, hos ingen patient vid dosen 2,5 mg två gånger dagligen och hos 1 (0,1 %) placebobehandlad patient.

  Pediatrisk population

  Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Eliquis för en eller flera grupper av den pediatriska populationen för venös och arteriell embolism och trombos.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Absolut biotillgänglighet för apixaban är cirka 50 % för doser upp till 10 mg. Apixaban absorberas snabbt och maximal koncentration (Cmax) nås 3 till 4 timmar efter tablettintaget. Födointag påverkar inte AUC eller Cmax för apixaban vid dosen 10 mg. Apixaban kan tas med eller utan föda.

  Apixaban uppvisar linjär farmakokinetik med dosproportionerlig ökning av exponeringen vid oral dosering upp till 10 mg. Vid doser ≥ 25 mg ses en upplösningsbegränsad absorption av apixaban med lägre biotillgänglighet. Exponeringsvärdena för apixaban uppvisar låg till måttlig variabilitet med en individuell variabilitet på ~20 % CV och interindividuell variabilitet på ~30 % CV.

  Efter oral administrering av 10 mg apixaban, som 2 krossade 5 mg-tabletter upplösta i 30 ml vatten, var exponering jämförbar med exponering efter oral administrering av 2 hela 5 mg-tabletter. Efter oral administrering av 10 mg apixaban, som 2 krossade 5 mg-tabletter med 30 g äppelmos, var Cmax och AUC 21 % respektive 16 % lägre, jämfört med administrering av 2 hela 5 mg-tabletter. Minskningen av exponeringen anses inte kliniskt relevant.

  Efter administrering av en krossad 5 mg apixabantablett, upplöst i 60 ml D5W och administrerad via en nasogastrisk sond, var exponering motsvarande den exponering som setts i andra kliniska studier med friska försökspersoner som fick en oral enkeldos med 5 mg apixaban som hel tablett.

  Givet den förutsägbara, dosproportionella, farmakokinetiska profilen av apixaban, är biotillgänglighetsresultaten från de genomförda studierna gällande även för lägre apixabandoser.

  Distribution

  Plasmaproteinbindningen hos människa är cirka 87 %. Distributionsvolymen (Vss) är cirka 21 liter.

  Biotransformation och eliminering

  Apixaban har flera olika elimineringsvägar. Av den administrerade dosen apixaban till människa återfinns cirka 25 % som metaboliter, varav den största delen i faeces. Renal utsöndring står för ungefär 27 % av total clearance. Vid kliniska och icke-kliniska studier sågs även biliär och direkt intestinal utsöndring.

  Total clearance för apixaban är omkring 3,3 l/h och halveringstiden är cirka 12 timmar.

  O-demetylering och hydroxylering vid 3-oxo-piperidinyldelen är de huvudsakliga ställena för biotransformering. Apixaban metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4/5 med mindre bidrag från CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19 och 2J2. Oförändrat apixaban är den viktigaste läkemedelsrelaterade komponenten i human plasma utan aktivt cirkulerande metaboliter. Apixaban är ett substrat för transportproteinerna P-gp och BCRP (breast cancer resistance protein).

  Nedsatt njurfunktion

  Nedsatt njurfunktion påverkade inte den maximala koncentrationen av apixaban. Man fann en ökad apixabanexponering som korrelerade till försämrad njurfunktion, mätt som kreatininclearance. Hos personer med lätt (kreatininclearance 51‑80 ml/min), måttligt (kreatininclearance 30‑50 ml/min) och allvarligt (kreatininclearance 15‑29 ml/min) nedsatt njurfunktion ökade plasmakoncentrationerna av apixaban (AUC) med 16 %, 29 % respektive 44 % jämfört med hos personer med normal kreatininclearance. Nedsatt njurfunktion hade ingen tydlig effekt på sambandet mellan plasmakoncentrationen av apixaban och anti-FXa-aktiviteten.

  Hos patienter med terminal njursvikt (ESRD), ökade AUC för apixaban med 36 % när en singeldos av apixaban 5 mg administrerades omedelbart efter hemodialys, jämfört med vad som visats hos patienter med normal njurfunktion. Hemodialys som inleddes två timmar efter administrering av en singeldos av apixaban 5 mg, reducerade AUC för apixaban med 14 % hos dessa ESRD-patienter, vilket motsvarar en dialysclearance för apixaban på 18 ml/min. Därmed är hemodialys sannolikt inte en effektiv metod för hantering av apixabanöverdosering.

  Nedsatt leverfunktion

  I en studie som jämförde 8 personer med lätt nedsatt leverfunktion, Child-Pugh A poäng 5 (n = 6) och poäng 6 (n = 2), respektive 8 personer med måttligt nedsatt leverfunktion, Child-Pugh B poäng 7 (n = 6) och poäng 8 (n = 2) med 16 friska kontrollpersoner, såg man ingen förändring av farmakokinetik eller farmakodynamik hos personer med nedsatt leverfunktion vid en singeldos av apixaban 5 mg. Förändringarna i anti-faktor Xa-aktivitet och INR var jämförbara hos personer med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion och friska försökspersoner.

  Äldre

  Äldre patienter (över 65 år) uppvisade högre plasmakoncentrationer än yngre patienter med omkring 32 % högre genomsnittliga AUC-värden, utan påverkan på Cmax.

  Kön

  Exponeringen för apixaban var omkring 18 % högre hos kvinnor än hos män.

  Etniskt ursprung

  Resultaten av fas I-studier visade inga urskiljbara skillnader för apixabans farmakokinetik mellan vita/kaukasiska, asiatiska och svarta/afroamerikanska försökspersoner. Resultaten från en farmakokinetisk populationsanalys av patienter som fick apixaban överensstämde generellt med resultaten från fas I-studierna.

  Kroppsvikt

  Vid en jämförelse med apixabanexponering hos försökspersoner som vägde 65–85 kg, innebar en kroppsvikt på > 120 kg omkring 30 % lägre exponering och en kroppsvikt på < 50 kg omkring 30 % högre exponering.

  Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt samband

  Det farmakokinetiska/farmakodynamiska sambandet (PK/PD) mellan plasmakoncentrationen av apixaban och flera effektmått för PD (anti-FXa-aktivitet, INR, PT, aPTT) har utvärderats efter administrering av varierande doser (0,5–50 mg). Sambandet mellan plasmakoncentrationen av apixaban och anti-faktor Xa-aktiviteten kan bäst beskrivas i en linjär modell. PK/PD-förhållandet hos patienter som fick apixaban var detsamma som förhållande hos friska försökspersoner.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, fertilitet, effekter på embryonal fosterutveckling och juvenil toxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

  De största effekterna som observerades i studier på allmäntoxicitet var relaterade till apixabans farmokodynamiska påverkan på koagulationsparametrarna. I toxicitetsstudierna påvisades liten eller ingen ökad blödningsbenägenhet. Eftersom detta kan bero på en lägre känslighet hos icke-kliniska arter jämfört med människan bör resultatet tolkas med försiktighet vid extrapolering till människor.

  Innehåll

  Varje filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg apixaban, 51,43 mg laktos, mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), titandioxid (E171), triacetin (E1518) och gul järndioxid (E172).

  Miljöpåverkan

  Apixaban

  Miljörisk: Användning av apixaban har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Apixaban bryts ned långsamt i miljön.

  Bioackumulering: Apixaban har låg potential att bioackumuleras.

  Förpackningsinformation

  Eliquis
  Filmdragerad tablett 2,5 mg Gula, runda tabletter med 893 präglat på ena sidan och 2½ på den andra sidan.
  20 tablett(er) blister, 247:81, F
  60 tablett(er) blister, 653:97, F
  168 tablett(er) blister, 1748:13, F
  60 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
  100 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej