Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Hizentra

CSL Behring

Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml (Klar och svagt gul eller ljusbrun lösning)

Humant normalt immunglobulin för extravaskulärt bruk

Aktiv substans: Immunglobulin, humant normalt
ATC-kod: J06BA01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 02/2019

Indikationer

Substitutionsterapi hos vuxna, barn och ungdomar (0–18 år) vid:

 • Primär immunbristssyndrom med nedsatt antikroppsproduktion (se Varningar och försiktighet).

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hos vilka profylaktiska antibiotikabehandlingar har misslyckats eller är kontraindicerade.

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande infektioner hos patienter med multipelt myelom (MM).

 • Hypogammaglobulinemi hos patienter, före och efter allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT).

 • Immunomodulerande terapi hos vuxna, barn och ungdomar (0‑18 år):

 • Hizentra är indicerat för underhållsbehandling av patienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati (CIDP) efter stabilisering med IVIg.

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll (se Varningar och försiktighet).

  Patienter med hyperprolinemi typ I eller II.

  Hizentra får inte ges intravaskulärt.

  Dosering

  Dosen och doseringsregimen är beroende av indikation.

  Behandling ska initieras och övervakas under ledning av sjukvårdspersonal med erfarenhet av behandling av immunbrist/CIDP med SCIg.

  Vuxna och barn (0–18 år)

  Substitutionsterapi: Läkemedlet ska administreras subkutant.

  Vid substitutionsterapi kan dosen behöva anpassas individuellt till varje patient beroende på det kliniska svaret och lägsta nivåer av serum-IgG. Följande doser anges som vägledning.

  Doseringsregimen bör uppnå en lägsta nivå av IgG (uppmätt innan nästa infusion) om minst 5 till 6 g/l, med målet att ligga inom referensintervallet för serum-IgG för åldersgruppen. En startdos på minst 0,2-0,5 g/kg (1,0-2,5 ml/kg) kroppsvikt kan krävas. Den kan behöva fördelas på flera dagar. Efter att steady state av IgG-nivåer uppnåtts, administreras underhållsdoser med jämna mellanrum för att uppnå en total månatlig dos i storleksordningen 0,4-0,8 g/kg (2,0-4,0 ml/kg) kroppsvikt. Varje enskild dos kan behöva injiceras på olika ställen på kroppen.

  Lägsta nivåer ska mätas och bedömas i samband med patientens kliniska svar. Beroende på det kliniska svaret (t.ex. infektionsfrekvens), kan justering av dos och/eller dosintervall övervägas för att man ska kunna uppnå högre lägsta nivåer.

  Immunomodulerande terapi vid CIDP

  Behandling med Hizentra påbörjas 1 vecka efter den sista infusionen IVIg. Den rekommenderade subkutana dosen är 0,2‑0,4 g/kg kroppsvikt per vecka administrerat 1 eller 2 gånger under 1 eller 2 dagar i följd. Den initiala subkutana dosen kan ha en 1:1-konversion mot den tidigare IVIg-dosen (beräknad som veckodos).

  Exempel en dos på 1 g/kg IVIg given var tredje vecka räknas om till 0,33 g/kg Hizentra som veckodos.

  Veckodosen kan fördelas i mindre doser och administreras efter önskat antal gånger per vecka. För dosering varannan vecka ska veckodosen av Hizentra dubbleras.

  Dosen kan behöva anpassas för att uppnå önskad klinisk respons. Patientens individuella kliniska respons ska vara den främsta faktorn vid dosjustering. Vid eventuell klinisk försämring kan dosen ökas tilll den rekommenderade maximala veckodosen 0,4 g/kg. Underhållsbehandling med Hizentra vid CIDP har inte studerats i perioder längre än 18 månader. Behandling längre än 18 månader ska anpassas efter patientens respons och uppvisade behov av fortsatt behandling.

  Effekten av Hizentra jämfört med placebo har visats efter byte från intravenösa immunoglobuliner (IVIg). Direkt jämförande data för Hizentra mot IVIg finns inte tillgängliga. Se Farmakodynamik.

  Pediatrisk population

  Doseringen till barn och ungdomar (0-18 år) skiljer sig inte från den för vuxna, då doseringen ges enligt kroppsvikt för varje indikation och justeras enligt det kliniska svaret vid substitutionsterapiindikationerna.

  Hizentra utvärderades hos 54 pediatriska patienter med PID i åldern 2 till <12 år och hos 45 tonåringar i åldern 12 till <18 år. Inga specifika doskrav för barn var nödvändiga för att uppnå de önskade nivåerna av serum-IgG. Hizentra har inte utvärderats i kliniska studier på pediatriska patienter med CIDP som är under 18 år.

  Äldre patienter

  Då doseringen ges enligt kroppsvikt och justeras enligt det kliniska svaret av de ovan nämnda tillstånden, så anses doseringen hos äldre patienter inte vara annorlunda än den för patienter i åldern 18‑65 år.

  Hizentra utvärderades i kliniska studier på 9 patienter med PID som var >65 år. Inga specifika dosjusteringar var nödvändiga för att uppnå de önskade nivåerna av serumg-IgG.

  Hizentra utvärderades i kliniska studier på 61 patienter med CIDP som var >65 år. Inga specifika dosjusteringar var nödvändiga för att uppnå det önskade kliniska resultatet.

  Administreringssätt

  Endast för subkutan använding

  Hembehandling

  Subkutan infusion för behandling i hemmet ska initieras och övervakas av sjukvårdspersonal med erfarenhet av att instruera patienter för behandling i hemmet. Infusionsanordning lämplig för subkutan administrering av immunglobuliner kan användas. Patienten eller vårdgivaren måste instrueras i hur infusionsanordningar ska användas, att behandlingsdagbok skall föras och hur eventuella allvarliga biverkningar känns igen och hanteras.

  Hizentra kan injiceras på ställen som buk, lår, överarm och/eller lateral höft.

  Infusionshastighet

  Den rekommenderade initiala infusionshastigheten beror på patientens individuella behov och ska inte överskrida 20 ml/timme/ställe. Om den tolereras väl (se Varningar och försiktighet), kan infusionshastigheten sedan gradvis ökas till 35 ml/timme/ställe för de två följande infusionerna. Därefter kan infusionshastigheten ökas ytterligare enligt patientens tolerabilitet.

  Fler än en infusionsanordning kan användas samtidigt. Mängden infuserad produkt på ett specifikt ställe kan variera. Hos nyfödda och barn kan infusionsställe bytas för var 5-15 ml. Hos vuxna kan doser upp till 50 ml/ställe ges. Det finns ingen gräns för antalet infusionsställen. Infusionsställena ska vara på minst 5 cm avstånd från varandra.

  Varningar och försiktighet

  Hizentra är endast avsett för subkutan användning. Om Hizentra av misstag administreras i ett blodkärl kan patienter drabbas av chock.

  Den rekommenderade infusionshastigheten som anges under Dosering ska följas. Patient­er ska övervakas och hållas under noggrann observation för eventuella biverkningar under hela infusionsperioden.

  Vissa biverkningar är vanligare hos patient­er som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, när den humana normala immunglobulinprodukten byts eller vid uppehåll i behandling i mer än åtta veckor.

  Eventuella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa att patienter:

 • inte är känsliga för humant normalt immunglobulin, genom att initialt infundera produkten långsamt (se Dosering);

 • övervakas noggrant för eventuella symtom under hela infusions­perioden. Patienter som är naiva för humant normalt immunglobulin, patienter som byter från annan produkt eller när det har gått lång tid sedan föregående infusion, ska övervakas särskilt under den första infusionen och i en timme därefter, för att upptäcka eventuella biverkningar. Alla andra patienter ska observeras i minst 20 minuter efter administrering.

 • Vid misstänkt allergi eller anafylaktisk reaktion ska infusionen omedelbart avbrytas. Vid chock ska behandling ges i enlighet med gällande riktlinjer.

  Överkänslighet

  Äkta överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan särskilt ske hos patienter med anti-IgA antikroppar och dessa borde behandlas med särkild försiktighet. Patienter med anti-IgA antikroppar där behandling med subkutana IgG-produkter är den enda återstående valmöjligheten, borde byta till Hizentra enbart under noga medicinsk övervakning.

  I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin orsaka blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som tidigare har tolererat behandling med humant normalt immunglobulin.

  Tromboembolism

  Arteriella och venösa tromboembolihändelser inklusive myokardinfarkt, stroke, djup ventrombos och lungembolism har associerats med användningen av immunglobuliner. Försiktighet ska iakttas när det gäller patienter med befintliga riskfaktorer för tromboshändelser (t.ex. hög ålder, hypertoni, diabetes mellitus och tidigare vaskulär sjukdom eller trombosepisoder, patienter med förvärvad eller ärftlig trombofili, patienter med långvariga perioder med immobilisering, kraftigt hypovolemiska patienter, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet). Patienter ska informeras om de inledande symtomen på tromboembolihändelser, inklusive andfåddhet, smärta och svullnad i en extremitet, fokala neurologiska bortfall och bröstsmärta och de ska uppmanas att omedelbart kontakta läkare vid symtomdebut. Patienter ska vara tillräckligt hydrerade innan immunglobuliner används.

  Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

  AMS har rapporterats vid användning av IVIg eller SCIg. Syndromet debuterar vanligtvis inom några timmar till 2 dagar efter behandling med immunglobulin. AMS kännetecknas av följande tecken och symtom: svår huvudvärk, stel nacke, dåsighet, feber, ljuskänslighet, illamående och kräkning. Patienter som uppvisar tecken och symtom på AMS ska genomgå en grundlig neurologisk undersökning, inklusive CSF-undersökningar, för att utesluta andra orsaker till meningit. Om behandlingen med immunglobulin avbryts kan AMS läka ut på några dagar utan följdverkningar.

  Information om säkerhet gällande överförbara agens

  Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma omfattar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för att inaktivera eller eliminera virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som framställts av humant blod eller human plasma ges. Detta gäller även nya hittills okända virus och andra patogener.

  De vidtagna åtgärderna anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, HBV och HCV, och för icke-höljeförsedda virus som HAV och parvovirus B19.

  Det finns övertygande klinisk erfarenhet av att hepatit A eller parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner och det antas också att antikroppsinnehållet ger ett viktigt bidrag till virussäkerheten.

  Det rekommenderas bestämt att varje gång Hizentra ges till en patient ska läkemedlets namn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och läkemedlets satsnummer.

  Interferens med serologiska tester

  Efter infusion av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av de olika passivt överförda antikropparna i patientens blod ge falskt positiva resultat i serologiska tester.

  Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t.ex. A, B, D, kan påverka vissa serologiska tester av alloantikroppar mot röda blodkroppar (Coombs test).

  Natriuminnehåll

  Hizentra är näst intill natriumfritt.

  Pediatrisk population

  Samma varningar och försiktighetsåtgärder gäller för den pediatriska populationen.

  Äldre patienter

  Samma varningar och försiktighetsåtgärder gäller för äldre patienter.

  Interaktioner

  Levande, försvagade virusvacciner

  Administrering av immunglobuliner kan försämra effekten av levande, försvagade virusvacciner som t.ex. mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor under en period på minst sex veckor och upp till tre månader. Efter administrering av detta läkemedel, bör det vara ett uppehåll på tre månader före vaccination med levande, försvagade virusvacciner. För mässling kan risken för sämre effekt kvarstå i upp till ett år. Därför bör patient­er som får mässlingsvaccin få sin antikroppsstatus kontrollerad.

  Pediatrisk population

  Samma interaktioner kan uppkomma i den pediatriska populationen.

  Äldre patienter

  Samma interaktioner kan uppkomma hos äldre patienter.

  Graviditet

  Kategori B:2

  Uppgifter från prospektiva kliniska studier på användning av humant normalt immunglobulin hos gravida kvinnor är begränsade. Därför ska Hizentra endast ges med försiktighet till gravida kvinnor. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet eller på fostret och det nyfödda barnet förväntas.

  Fortsatt behandling av den gravida kvinnan säkerställer en passiv immunitet för det nyfödda barnet.

  Amning

  Grupp II

  Data från prospektiva kliniska studier där användning av humant normalt immunglobulin på ammande mödrar studeras är begränsat. Därför bör Hizentra enbart ges med försiktighet till ammande mödrar. Klinisk erfarenhet med immunglobuliner antyder dock att inga skadliga effekter på det nyfödda barnet förväntas. Immunglobuliner utsöndras i mjölken och kan bidra till överföring av skyddande antikroppar till det nyfödda barnet.

  Trafik

  Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som är associerade med Hizentra. Patienter som upplever biverkningar under behandling ska vänta på att dessa försvinner innan de framför fordon eller använder maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Biverkningar som frossbrytningar, huvudvärk, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, artralgi, lågt blodtryck och måttlig smärta i nedre delen av ryggen kan förekomma emellanåt.

  I sällsynta fall kan humana normala immunglobuliner orsaka ett plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om patienten inte har visat överkänslighet vid tidigare administrering.

  Symtom vid administreringsstället: svullnad, ömhet, rodnad, induration, lokal värmekänsla, klåda, blåmärke och hudutslag.

  För information om säkerhet avseende överförbara agens, se Varningar och försiktighet.

  Biverkningar listade i tabellform

  Biverkningar har sammanställts från sju fas III-studier hos patienter med primär immunbrist (n = 231) och två fas III‑studier hos patienter med CIDP (n = 197) med Hizentra (totalt n = 428). Biverkningarna som rapporterades i dessa kliniska studier är sammanfattade och kategoriserade enligt MedDRA-klassificeringen av organsystem (systemorganklass och föredragna termer) och frekvens nedan.

  Frekvens per patient har utvärderats enligt följande kriterier: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), och Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000). För spontana biverkningar efter läkemedlets godkännande är frekvensen kategoriserad som ingen känd frekvens.

  Frekvens av biverkningar associerade med Hizentra från kliniska studier och efter godkännande, rapporterat per patient.

  MedDRA-klassificering av organsystem

  Biverkningsfrekvens (MedDRA-term)

  Biverkningsfrekvens

  Immunsystemet

  Överkänslighet

  Mindre vanliga

  Anafylaktiska reaktioner

  Ingen känd frekvens

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk (inklusive migrän)

  Mycket vanliga

  Yrsel

  Vanliga

  Aseptiskt meningitsyndrom, tremor (inklusive psykomotorisk hyperaktivitet)

  Mindre vanliga

  Brännande känsla

  Ingen känd frekvens

  Hjärtat

  Takykardi

  Mindre vanliga

  Blodkärl

  Hypertension

  Vanliga

  Värmevallningar

  Mindre vanliga

  Emboliska och trombotiska händelser

  Ingen känd frekvens

  Magtarmkanalen

  Diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar

  Vanliga

  Hud och subkutan vävnad

  Utslag

  Mycket vanliga

  Pruritus, urtikaria

  Vanliga

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Muskuloskeletal smärta (inklusive muskelspasmer och muskulär svaghet)

  Mycket vanliga

  Artralgi

  Vanliga

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings-stället

  Reaktioner vid infusionsstället

  Mycket vanliga

  Pyrexi, utmattning (inklusive sjukdomskänsla), smärta i bröstkorgen, influensaliknande sjukdom, smärta,

  Vanliga

  Frossa (inklusive hypotermi)

  Mindre vanliga

  Sår vid infusionsstället

  Ingen känd frekvens

  Undersökningar

  Ökat blodkreatinin

  Mindre vanliga

  Pediatrisk population

  Kliniska prövningar av Hizentra visade en totalt sett likartad säkerhetsprofil hos pediatriska och vuxna patienter med PID.

  Hizentra har inte utvärderats i kliniska studier på pediatriska patienter med CIDP som var under 18 år.

  Äldre patienter

  Samma biverkningar kan uppkomma hos äldre patienter. Begränsade data från kliniska prövningar visade inga skillnader i säkerhetsprofilen hos patienter ≥65 år jämfört med yngre patienter.

  Erfarenheter efter marknadsföring av Hizentra hos patienter ≥65 år visar en generellt sett liknande säkerhetsprofil i denna åldergrupp jämfört med yngre patienter.

  Se Varningar och försiktighet för mer information om riskfaktorer och övervakningsrekommendationer.

  Överdosering

  Konsekvenserna av överdosering är inte kända.

  Farmakodynamik

  Humant normalt immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.

  Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns hos normalpopulationen. Det bereds vanligen från poolad plasma från minst 1 000 donatorer. Det har en fördelning av immunglobulin G-subklasser som nästan motsvarar den hos naturlig human plasma.

  Verkningsmekanism

  Vid immunbristtillstånd kan adekvata doser av Hizentra återställa onormalt låga nivåer av immunglobulin G-antikroppar till normalnivån och bidra till infektionsbekämpning.

  Verkningsmekanismen vid andra indikationer än som substitutionsterapi är inte helt klarlagd, men innefattar bland annat immunmodulerande effekter.

  PID

  I den europeiska studien, behandlades sammanlagt 51 patienter med primära immunbristsyndrom i åldrarna 3 till 60 år med Hizentra i upp till 41 veckor. Medeldosen som administrerades varje vecka var 0,12 g/kg kroppsvikt. Kontinuerliga lägsta IgG-nivåer med medelkoncentrationer på 7,99-8,25 g/l uppnåddes därigenom under hela behandlings­perioden. Patienter fick sammanlagt 1 831 veckovisa infusioner av Hizentra.

  I den amerikanska studien, behandlades sammanlagt 49 patienter med primära immunbristsyndrom i åldrarna 5 till 72 år med Hizentra i upp till 15 månader. Medeldosen som administrerades varje vecka var 0,23 g/kg kroppsvikt. Kontinuerliga lägsta IgG-nivåer med en medelkoncentration på 12,53 g/l uppnåddes därigenom under hela behandlings­perioden. Patienter fick sammanlagt 2 264 veckovisa infusioner av Hizentra.

  Inga allvarliga bakterieinfektioner rapporterades under effektperioden för patienter som fick Hizentra i kliniska studier.

  CIDP

  Säkerheten, effekten och toleransen för Hizentra hos patienter med CIDP har bedömts i en multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, parallellgrupp fas III PATH [polyneuropati och behandling med Hizentra] studie. 172 vuxna med fastställd eller trolig CIPD som tidigare behandlats med och svarat på IVIg randomiserades till 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt veckovis, 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt veckovis eller placebogrupp. Patienterna följdes i 24 veckor. Den genomsnittliga perioden för exponering var 118,9 dagar respektive 129 dagar i gruppen som fick 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt respektive 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt (maximal exponering var upp till 167 och 166 dagar i respektive grupp). Patienterna använde generellt 4 infusionsställen parallellt (upp till 8 ställen parallellt). Sammanlagt fick 57 patienter i placebogruppen fick 1 514 infusioner, 57 patienter i gruppen som fick 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt fick 2 007 infusioner och 58 patienter i gruppen som fick 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt fick 2 218 infusioner (sammanlagt 5 739 infusioner).

  Det primära effektmåttet var den procent av patienter som fick ett återfall av CIDP (definierat som en ≥ 1 poäng ökning på en justerad INCAT-skala [Inflammatory Neuropathy Cause and Treatment] jämfört med baslinjen) eller som av någon annan anledning avbröt behandlingsperioden med Hizentra.

  För det primära effektmåttet visade båda doserna av Hizentra överlägsenhet gentemot placebo. En statistiskt signifikant lägre procent av patienterna som behandlades med Hizentra, 32,8 % för 0,4 g/kg kroppsvikt och 38,6 % för 0,2 g/kg kroppsvikt, fick återfall av CIDP eller avbröt av annan anledning studien jämfört med 63,2 % av patienterna som behandlades med placebo (p < 0,001 respektive p = 0,007). När hänsyn endast tas till återfall, var återfallsfrekvensen för CIDP 19,0 % för 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt och 33,3 % för 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt jämfört med 56,1 % för placebo (p < 0,001 respektive p = 0,012). Därmed förhindrade Hizentra återfall under behandlingsperioden i upp till 24 veckor hos 81 % av patienterna som fick 0,4 g/kg kroppsvikt respektive hos 67 % av patienterna som fick 0,2 g per kg kroppsvikt. I placebogruppen förblev 44 % återfallsfria.

  Tid till återfall av CIDP (figur 2) utvärderades och de motsvarande sannolikheterna för återfall av CIDP baserat på Kaplan‑Meier‑estimat var: placebo, 58,8 %; 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt, 35,0 %; och 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt, 22,4 %. Riskkvoterna (95 % KI) för den lägre dosen och den högre dosen jämfört med placebo var 0,48 (0,27; 0,85) respektive 0,25 (0,12; 0,49). Skillnaden som observerades mellan 0,2 g Hizentra per kg kroppsvikt och 0,4 g Hizentra per kg kroppsvikt uppnådde inte statistisk signifikans.

  Figur 2. Kaplan‑Meier‑kurva över tid till återfall av CIDP

  Kaplan Meier kurva över tid till återfall av CIDPPå effektskalorna (INCAT-skalan, genomsnittlig gripstyrka och poäng på Medical Research Council-skalan) förblev patienter i båda Hizentra dosgrupperna stabila, medan patienter i placebogruppen försämrades. Patienter i gruppen med högre dos Hizentra förblev stabila enligt Rasch-built Overall Disability-skalan (R-ODS). Patienter i båda Hizentra dosgrupperna förblev stabila med avseende på elektrofysiologiska parametrar.

  En fas 3, multicenter, 48-veckors öppen förlängningsstudie inkluderade 82 CIDP-patienter från PATH-studien. I förlängningsstudien undersöktes långtidssäkerhet och långtidseffekt av Hizentra som underhållsbehandling med två doser per vecka om 0,2 g/kg kroppsvikt och 0,4 g/kg kroppsvikt. På grund av studiens utformning kunde samma patient få båda doserna under studien; 72 patienter fick dosen på 0,4 g/kg kroppsvikt och 73 patienter fick dosen på 0,2 g/kg kroppsvikt under perioden för effektbedömning. Den genomsnittliga perioden för effektbedömning varade i 125,8 dagar (intervall: 1–330) i gruppen som fick 0,2 g/kg kroppsvikt och 196,1 dagar (intervall 1–330) i gruppen som fick 0,4 g/kg kroppsvikt. Patienter som avslutat den pivotala PATH-studien utan återfall på dosen 0,4 g/kg kroppsvikt och som initialt fick denna dos i förlängningsstudien hade en återfallsfrekvens på 5,6 % (1/18 patienter). För samtliga patienter som fick 0,4 g/kg kroppsvikt i PATH-förlängningsstudien var återfallfrekvensen 9,7 % (7/72 patienter). Patienter som avslutat PATH-studien utan återfall på dosen 0,2 g/kg kroppsvikt och som initialt fick denna dos i förlängningsstudien hade en återfallsfrekvens på 50 % (3/6 patienter). För samtliga patienter som fick 0,2 g/kg kroppsvikt i förlängningsstudien var återfallfrekvensen 47,9 % (35/73 patienter). Av de patienter i förlängningsstudien som avslutat PATH-studien på endera av doserna var nedtitrering från 0,4 g/kg kroppsvikt till 0,2 g/kg kroppsvikt möjlig hos 67,9% av patienterna (19/28 patienter) utan att de fick återfall. Samtliga av de 9 patienter som fick återfall återhämtade sig inom 4 veckor efter behandling med 0,4 g/kg kroppsvikt. Gripstyrka, MRC-poäng och R-ODS-poäng var fortsatt stabila jämfört med baslinjen hos patienter som aldrig fick något återfall i förlängningsstudien.

  Pediatrisk population

  Säkerheten och effekten av Hizentra har fastställts hos pediatriska patienter i åldern 2 till 18 år. Hizentra utvärderades hos 54 pediatriska patienter med PID i åldern 2 till <12 år och hos 45 pediatriska patienter i åldern 12 till <18 år. Inga skillnader observerades i farmakokinetik, säkerhets- eller effektprofiler jämfört med hos vuxna patienter. Inga specifika doskrav för pediatriska patienter var nödvändiga för att uppnå önskade serum-IgG-nivåer. Inga skillnader observerades i de farmakodynamiska egenskaperna mellan vuxna och pediatriska studiepatienter med PID. Hizentra har inte utvärderats i kliniska studier på pediatriska patienter under 18 år med CIDP.

  Äldre patienter

  Inga generella skillnader i säkerhet eller effekt observerades mellan PID-patienter >65 år och PID-patienter 18 till 65 år. I de kliniska studierna utvärderades Hizentra hos 9 PID-patienter >65 år.

  Inga generella skillnader i säkerhet eller effekt observerades mellan CIDP-patienter >65 år och CIDP-patienter 18 till 65 år. I de kliniska studierna av CIDP-patienter behandlades 61 patienter >65 år med Hizentra.

  Farmakokinetik

  Absorption och distribution

  Vid subkutan administrering av Hizentra uppnås maximala serumnivåer efter ungefär 2 dagar.

  Eliminering

  IgG och IgG-komplex bryts ned i det retikuloendoteliala systemet.

  PID

  I en klinisk prövning med Hizentra (n = 46), så uppnådde patienterna kontinuerliga lägsta nivåer (medelvärde 8,1 g/l) över en period på 29 veckor då de erhöll veckovisa medeldoser på 0,06-0,24 g/kg kroppsvikt.

  Simuleringar enligt empiriska populationsfarmakokinetiska modeller tyder på att jämförbara IgG-exponeringsnivåer (AUC 0–14dagar, Cmin 14dagar) kan uppnås om Hizentra administreras subkutant varannan vecka med användning av den dubbla veckodosen vid underhållsbehandling.

  Dessa simuleringar tyder vidare på att jämförbara lägsta nivåer av serum-IgG kan uppnås när veckounderhållsdosen av Hizentra administreras i proportionella mängder mer frekvent än en gång i veckan (t.ex. 2 gånger i veckan, 3 gånger i veckan, 5 gånger i veckan eller dagligen).

  Simulering av 2–3 missade dagliga doser resulterade i en sänkning av mediannivån av serum-IgG på ≤ 4 % jämfört med konsekvent daglig dosering. Genom att ersätta de missade doserna när daglig dosering återupptogs, återställdes medianvärdena av koncentrationsprofilen inom 2 till 3 dagar. Om missade doser inte ersattes när dosering återupptogs, tog det emellertid upp till 5–6 veckor för de lägsta nivåerna av IgG att återgå till steady state.

  Pediatrisk population

  Inga skillnader observerades i de farmakokinetiska parametrarna mellan vuxna och pediatriska PID-studiepatienter.

  Äldre patienter

  Inga generella skillnader i farmakokinetiska parametrar observerades mellan PID-patienter >65 år och patienter 18 till 65 år.

  CIDP

  I PATH‑studien uppnådde patienter (n = 172) långvariga lägstanivåer under en period av 24 veckor när de fick doser om 0,2 g/kg kroppsvikt respektive 0,4 g/kg kroppsvikt varje vecka. Den genomsnittliga (SD) IgG lägstakoncentrationen efter Hizentrabehandling i gruppen som fick 0,4 g/kg kroppsvikt var 20,4 (3,24) g/l och 15,4 (3,06) g/l i gruppen som fick 0,2 g/kg kroppsvikt. Simuleringar med populationsfarmakokinetiska modeller i PATH‑studien tyder på att en jämförbar exponering för IgG (Cmax, AUC 0‑14 dagar, Cmin, 14 dagar) uppnås när den dubbla veckodosen av Hizentra administreras varannan vecka till patienter med CIDP. Dessa simuleringar tyder även på att en jämförbar exponering för IgG uppnås när underhållsdosen av Hizentra per vecka fördelas i flera, mer frekventa doser (2‑7 gånger per vecka) till patienter med CIDP.

  Pediatrisk population

  Hizentra har inte utvärderats i kliniska studier på pediatriska patienter under 18 år med CIDP.

  Äldre patienter

  Inga generella skillnader i de farmakokinetiska parametrarna parametrarna observerades mellan CIDP-patienter >65 år och patienter 18 till 65 år.

  Prekliniska uppgifter

  Immunglobuliner är normala beståndsdelar i den mänskliga kroppen. L-prolin är en fysiologisk, icke-essentiell aminosyra.

  Hizentras säkerhet har utvärderats i flera prekliniska studier, speciellt avseende hjälpämnet L-prolin. Gängse studier avseende säkerhets­farmakologi och toxikologi visade inga särskilda risker för människa.

  Innehåll

  Humant normalt immunglobulin (SCIg), producerad av human plasma från donatorer. En ml innehåller:

  Humant normalt immunglobulin 200 mg (renhet minst 98 % IgG).

  Injektionsflaskor

  Varje injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller: 1 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Varje injektionsflaska med 10 ml lösning innehåller: 2 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Varje injektionsflaska med 20 ml lösning innehåller: 4 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Varje injektionsflaska med 50 ml lösning innehåller: 10 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Förfyllda sprutor

  Varje förfylld spruta med 5 ml lösning innehåller: 1 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Varje förfylld spruta med 10 ml lösning innehåller: 2 g humant normalt immunglobulin (renhet minst 98 % IgG), cirka 250 mmol/l (intervall: 210 till 290) L-prolin, polysorbat 80 och vatten för injektionsvätskor.

  Fördelning av IgG-subklasser (ungefärliga värden): IgG1 69 %, IgG2 26 %, IgG3 3%, IgG4 2%, maximalt IgA-innehåll är 50 mikrogram/ml.

  Blandbarhet

  I avsaknad av kompabilitetsstudier, får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  Miljöpåverkan

  Immunglobulin, humant normalt

  Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  När en injektionsflaska eller den blisterförpackade förfyllda sprutan har öppnats ska lösningen användas omedelbart.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Får ej frysas.

  Förvara injektionsflaskan eller den blisterförpackade förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Hizentra levereras som bruksfärdig lösning i injektionsflaskor eller förfyllda sprutor för engångsbruk. Eftersom lösningen inte innehåller konserveringsmedel, ska Hizentra användas/infunderas så snart som möjligt efter att flaskan eller den blisterförpackade förfyllda sprutan öppnats.

  Läkemedlet ska rums- eller kroppstempereras innan det används.

  Lösningen ska vara klar och svagt gul eller ljusbrun.

  Lösningar som är grumliga eller innehåller partiklar ska inte användas.

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Egenskaper hos läkemedelsformen

  Lösning för subkutan injektion.

  Lösningen är klar och svagt gul eller ljusbrun.

  Hizentra har en ungefärlig osmolalitet på 380 mOsmol/kg.

  Förpackningsinformation

  Hizentra
  Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml Klar och svagt gul eller ljusbrun lösning
  5 milliliter injektionsflaska, 414:22, F
  10 milliliter injektionsflaska, 782:18, F
  10 x 10 milliliter injektionsflaska, 7405:55, F
  20 milliliter injektionsflaska, 1518:11, F
  50 milliliter injektionsflaska, 3725:90, F

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 200 mg/ml Klar och svagt gul eller ljusbrun lösning
  förfylld spruta (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej


  Följande produkter har även parallelldistribuerade förpackningar:
  Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml