Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Candesartan Actavis

Teva

Tablett 4 mg (Vit, bikonvex tablett med brytskåra och märkt C4.)

Tillhandahålls ej

Angiotensin II-antagonist

Aktiv substans: Kandesartancilexetil
ATC-kod: C09CA06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-05-13.

Indikationer

Candesartan Actavis är indicerat för

 • behandling av essentiell hypertoni hos vuxna.

 • behandling av hypertoni hos barn och ungdomar i åldern 6 till <18 år.

 • behandling av vuxna patienter med hjärtsvikt och nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (ejektionsfraktion, vänster kammare ≤ 40 %) när ACE-hämmare inte tolereras eller som tilläggsbehandling till ACE-hämmare hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt, trots optimal standardbehandling, när mineralkortikoidreceptorer receptorantagonister inte tolereras (se avsnitt Dosering , Kontraindikationer, Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakodynamik) .

 • Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot kandesartancilexetil eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt Varningar och försiktighet och Graviditet).

 • Gravt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas.

 • Barn yngre än 1 år (se avsnitt Prekliniska uppgifter)

 • Samtidig användning av Candesartan Actavis och läkemedel som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60 ml/min/1.73 m2) (se avsnitt Interaktioner och Farmakodynamik).

 • Dosering

  Dosering vid hypertoni

  Rekommenderad startdos och vanlig underhållsdos av Candesartan Actavis är 8 mg en gång dagligen. Huvuddelen av den blodtryckssänkande effekten uppnås inom 4 veckor efter påbörjad behandling. Om blodtrycket inte är tillräckligt kontrollerat kan dosen ökas till 16 mg en gång dagligen och till max 32 mg en gång dagligen. Behandlingen anpassas efter blodtryckssvaret.

  Candesartan Actavis kan även ges tillsammans med andra blodtryckssänkande läkemedel (se avsnitt Kontraindikationer, Varningar och försiktighet, Interaktioner och Farmakodynamik). Tillägg av hydroklortiazid har visats ha en additiv blodtryckssänkande effekt tillsammans med olika doser av Candesartan Actavis.

  Äldre

  Ingen justering av startdosen är nödvändig för äldre patienter.

  Patienter med minskad blodvolym

  En initial dos på 4 mg föreslås till patienter vilka riskerar att drabbas av hypotoni, såsom patienter med minskad blodvolym (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Nedsatt njurfunktion

  Startdosen är 4 mg för patienter med nedsatt njurfunktion, liksom för patienter i hemodialys. Dosen skall titreras efter det kliniska svaret. Erfarenheten av patienter med mycket gravt nedsatt njurfunktion eller njurinsufficiens (kreatininclearance <15 ml/min) är begränsad (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Nedsatt leverfunktion

  En initial dos på 4 mg en gång dagligen föreslås för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Dosen anpassas efter det kliniska svaret. Candesartan Actavis är kontraindicerat för patienter med gravt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas (se avsnitt Kontraindikationer och Farmakokinetik).

  Svarta patienter

  Den blodtryckssänkande effekten av kandesartan är mindre uttalad hos svarta än hos icke-svarta patienter. Detta innebär att upptitrering av Candesartan Actavis och annan samtidig behandling oftare kan behövas hos svarta än icke-svarta patienter, för att uppnå blodtryckskontroll (se avsnitt Farmakodynamik).

  Pediatrisk population

  Barn och ungdomar i åldern 6 till <18 år.

  Den rekommenderade statdosen är 4 mg dagligen.

 • För patienter som väger <50 kg: hos patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan dosen ökas till högst 8 mg en gång dagligen.

 • För patienter som väger ≥50 kg: hos patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan dosen ökas till 8 mg en gång dagligen och därefter vid behov till 16 mg en gång dagligen (se avsnitt Farmakodynamik).

 • Doser överstigande 32 mg dagligen har inte studerats på pediatrisk population.

  Den största delen av den antihypertensiva effekten uppnås inom 4veckor

  Hos barn med möjlig intravaskulär volymbrist (t.ex. patienter behandlade med diuretika och i synnerhet de med nedsatt njurfunktion), bör behandling med kandesartan inledas under noggrann medicinsk övervakning och en lägre startdos än den generella bör övervägas. (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Kandesartan har inte studerats hos barn med en glomerulär filtrationshastighet mindre än 30 ml/min/1.73m2 (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Svarta pediatriska patienter

  Den antihypertensiva effekten hos kandesartan är mindre uttalad hos svarta patienter än icke-svarta patienter (se avsnitt Farmakodynamik)

  Barn under 6 år

  • Säkerhet och effektivitet hos barn mellan 1 år och <6 år har inte fastställts. För närvarande tillgängliga data beskrivs i avsnitt Farmakodynamik men ingen doseringsrekommendation kan ges.

  • Candesartan är kontraindicerat hos barn yngre än 1 år (se avsnitt Kontraindikationer).

  Dosering vid hjärtsvikt

  Den vanligtvis rekommenderade initiala dosen av Candesartan Actavis är 4 mg en gång per dygn. Upptitrering till måldosen 32 mg en gång per dygn (maxdos) eller högsta tolererade dos görs genom att dubblera dosen i intervall om minst 2 veckor (se avsnitt Varningar och försiktighet). Utvärdering av patienter med hjärtsvikt bör alltid omfatta bedömning av njurfunktion inklusive kontroll av serumkreatinin och serumkalium. Candesartan Actavis kan administreras tillsammans med annan hjärtsviktsbehandling, inkluderande ACE-hämmare, betablockerare, diuretika och digitalis eller en kombination av dessa läkemedel. Candesartan Actavis kan administreras samtidigt med en ACE-hämmare hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt, trots optimal standardbehandling för hjärtsvikt, när mineralkortikoidreceptorer-antagonister inte tolereras.

  Kombination av en ACE-hämmare, ett kaliumsparande diuretikum (t.ex. spironolakton) och Candesartan Actavis rekommenderas inte och skall endast övervägas efter en noggrann utvärdering av nytta-riskförhållandet (se avsnitt Varningar och försiktighet, Biverkningar och Farmakodynamik).

  Särskilda patientpopulationer

  Ingen justering av startdosen är nödvändig för äldre patienter eller för patienter med minskad blodvolym, nedsatt njurfunktion eller lätt till måttligt nedsatt leverfunktion.

  Pediatrisk population

  Effekt och säkerhet för Candesartan Actavis för barn i åldern från födelsen till 18 år har inte fastställts vid behandling av hjärtsvikt. Det finns inga tillgängliga data.

  Administreringssätt

  Oral användning.

  Candesartan Actavis skall tas en gång dagligen med eller utan föda.

  Kandesartans biotillgänglighet påverkas ej av födointag

  Varningar och försiktighet

  Nedsatt njurfunktion

  Liksom för andra läkemedel som inhiberar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan förändringar i njurfunktionen förväntas hos känsliga patienter som behandlas med Candesartan Actavis.

  Om Candesartan Actavis ges till patienter med hypertoni och nedsatt njurfunktion, rekommenderas periodisk övervakning av serumkalium- och serumkreatininnivåer. Erfarenhet av patienter med mycket gravt nedsatt njurfunktion eller njurinsufficiens (kreatininclearance < 15 ml/min) är begränsad. Hos dessa patienter bör Candesartan Actavis titreras försiktigt med noggrann monitorering av blodtryck.

  Utvärdering av patienter med hjärtsvikt skall inkludera regelbundna kontroller av njurfunktionen, speciellt hos äldre patienter (75 år eller äldre) och patienter med nedsatt njurfunktion. Under dosupptitrering av Candesartan Actavis rekommenderas kontroller av serumkreatinin och serumkalium. Kliniska prövningar kring hjärtsvikt inkluderade inte patienter med ett serumkreatinin > 265 μmol/liter (> 3 mg/dl).

  Samtidig behandling med ACE-hämmare vid hjärtsvikt

  Risken för biverkningar, i synnerhet hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt), kan öka när Candesartan Actavis används i kombination med en ACE-hämmare. Trippelkombinationen bestående av en ACE-hämmare, en mineralkortikoidreceptor-antagonist och kandesartan rekommenderas inte. Dessa kombinationer får endast användas under övervakning av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter och blodtryck.

  ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

  Hemodialys

  Vid dialys kan blodtrycket vara särskilt känsligt för AT1-receptorblockad på grund av minskad plasmavolym och aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Candesartan Actavis bör därför titreras försiktigt med noggrann kontroll av blodtryck hos patienter i hemodialys.

  Njurartärstenos

  Läkemedel, som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, inklusive angiotensin II-antagonister (AIIRA), kan öka blodurea och serumkreatinin hos patienter med bilateral njurartärstenos eller unilateral njurartärstenos hos patienter med en kvarvarande njure.

  Njurtransplantation

  Det finns ingen erfarenhet av behandling med Candesartan Actavis till patienter som nyligen genomgått njurtransplantation.

  Hypotension

  Hypotension kan uppkomma hos hjärtsviktspatienter som behandlas med Candesartan Actavis. Detta tillstånd kan också uppkomma hos personer med hypertoni och samtidigt minskad blodvolym, t.ex. hos patienter som behandlas med höga doser diuretika. Försiktighet bör iakttas vid terapistart och korrigering av hypovolemi skall göras.

  Anestesi och kirurgi

  Hypotension kan uppkomma under anestesi och kirurgi hos patienter som behandlas med angiotensin II-antagonister på grund av blockad av renin-angiotensinsystemet. I mycket sällsynta fall kan blodtrycksfallet vara så uttalat att användning av intravenös vätska och/eller vasopressorer är berättigad.

  Aorta- och mitralisklaffstenos (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

  Som med andra kärldilaterare, skall försiktighet iakttas vid behandling av patienter med hemodynamiskt betydelsefull aorta- eller mitralisklaffstenos eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

  Primär hyperaldosteronism

  Patienter med primär hyperaldosteronism svarar i allmänhet inte på behandling med läkemedel som hämmar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, varför Candesartan Actavis inte rekommenderas för dessa patienter.

  Hyperkalemi

  Samtidig behandling med Candesartan Actavis och kaliumsparande diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium, eller andra läkemedel som kan öka serumkaliumnivåerna (t.ex. heparin), kan leda till ökade halter av serumkalium hos patienter med hypertoni. Kontroll av kaliumvärden bör ske vid behov.

  Vid behandling med Candesartan Actavis hos hjärtsviktspatienter kan hyperkalemi uppkomma. Regelbundna kontroller av serumkalium rekommenderas. Kombination av ACE-hämmare, kaliumsparande diuretika (t.ex. spironolakton) och Candesartan Actavis rekommenderas inte och skall endast övervägas efter noggrann utvärdering av de potentiella fördelarna och riskerna.

  Allmänt

  Hos patienter vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen beror på renin-angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet (t.ex. patienter med svår kronisk hjärtsvikt eller underliggande njursjukdom inklusive njurartärstenos) har behandling med andra läkemedel som påverkar detta system associerats med akut hypotension, azotemi, oliguri eller, i sällsynta fall, akut njursvikt. Risken för liknande effekter kan inte uteslutas för AIIRA. Liksom med andra blodtryckssänkande läkemedel kan alltför kraftigt blodtrycksfall hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller ischemisk cerebrovaskulär sjukdom leda till hjärtinfarkt eller stroke.

  Kandesartans blodtryckssänkande effekt kan förstärkas av andra läkemedel med blodtryckssänkande egenskaper, oavsett om de ordinerats som blodtryckssänkande medel eller för andra indikationer.

  Candesartan Actavis innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd såsom galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption, bör inte använda detta läkemedel.

  Graviditet

  Behandling med AIIRA bör inte påbörjas under graviditet. Såvida inte fortsatt behandling med AIIRA anses nödvändig, ska patienter som planerar graviditet byta till alternativa blodtryckssänkande behandlingar som har fastställd säkerhetsprofil för användning under graviditet. Om graviditet upptäcks, bör behandling med AIIRA omedelbart avbrytas och, vid behov, alternativ behandling påbörjas (se avsnitt Kontraindikationer och Graviditet).

  Hos post menarche patienter skall alltid möjlig graviditet regelbundet beaktas.

  Lämplig information bör ges och/eller bör åtgärder vidtagas för att förhindra användning under en graviditet (se avsnitt Kontraindikationer och Graviditet)

  Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)

  Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt). Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt Interaktioner och Farmakodynamik).

  Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion, elektrolyter och blodtryck.

  ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

  Användning hos pediatriska patienter inklusive patienter med nedsatt njurfunktion

  Kandesartan har inte studerats hos barn med en glomerulär filtrationshastighet mindre än 30 ml/min/1.73m2 (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Hos barn med möjlig intravaskulär volymbrist (t.ex. patienter behandlade med diuretika och i synnerhet de med nedsatt njurfunktion), bör behandling med kandesartan inledas under noggrann medicinsk övervakning och en lägre startdos än den generella bör övervägas. (se avsnitt Dosering) .

  Interaktioner

  Bland de substanser, som undersökts i kliniska farmakokinetikstudier, ingår hydroklortiazid, warfarin, digoxin, perorala antikonceptionsmedel (etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid, nifedipin och enalapril. Inga kliniskt betydelsefulla farmakokinetiska interaktioner med andra läkemedel har identifierats.

  Samtidig behandling med kaliumsparande diuretika, kaliumsupplement, saltersättningsmedel som innehåller kalium, eller andra läkemedel (t.ex. heparin) kan höja kaliumnivåerna. Övervakning av kaliumnivåer bör ske vid behov (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Samtidig tillförsel av litium och ACE-hämmare har rapporterats ge reversibla ökningar av serumkoncentrationen och toxiciteten av litium. En liknande effekt kan inträffa med AIIRA. Användning av kandesartan tillsammans med litium rekommenderas ej. Om kombinationen visar sig nödvändig rekommenderas noggrann övervakning av serumlitiumnivåerna.

  När AIIRA administreras samtidigt med icke-steroida antiinflammatoriska substanser (NSAID) (dvs. selektiva COX-2 hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag) och icke-selektiva NSAID), kan försvagning av den blodtryckssänkande effekten uppstå.

  Liksom med ACE-hämmare kan samtidig användning av AIIRA och NSAID leda till ökad risk för försämrad njurfunktion, inkluderande möjlig akut njursvikt och ökning av serumkalium, speciellt hos patienter med tidigare dålig njurfunktion. Kombinationen bör ges med försiktighet, speciellt hos äldre. Patienter bör hydreras adekvat och man bör övervaka njurfunktionen efter initiering av kombinerad terapi, och periodvis efteråt.

  Data från kliniska prövningar har visat att dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt Kontraindikationer, Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

  Pediatrisk population

  Interaktionsstudier har bara genomförts på vuxna.

  Graviditet

  Kategori D

  Användning av AIIRA rekommenderas inte under graviditetens första trimester (se avsnitt Varningar och försiktighet). Användning av AIIRA är kontraindicerat under graviditetens andra och tredje trimester (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

  Det har inte framkommit några avgörande epidemiologiska bevis beträffande risken för teratogenicitet efter exponering för ACE-hämmare under graviditetens första trimester, men en liten ökad risk kan dock inte uteslutas. Eftersom det inte finns några kontrollerade epidemiologiska data beträffande risken med Angiotensin II-antagonister (AIIRA), kan det finnas likartade risker med denna läkemedelsklass. Såvida inte fortsatt behandling med AIIRA anses nödvändig, ska patienter som planerar graviditet byta till alternativa blodtryckssänkande behandlingar som har fastställd säkerhetsprofil för användning under graviditet. Om graviditet upptäcks, bör behandling med AIIRA omedelbart avbrytas och, om det är lämpligt, alternativ behandling påbörjas.

  Det är känt att exponering för behandling med AIIRA under andra och tredje trimestern ger toxiska effekter hos människofoster (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, retarderad skallförbening) och hos nyfödda (njursvikt, hypotension, hyperkalemi) (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

  Om exponering för AIIRA har skett från graviditetens andra trimester, rekommenderas ultraljudsundersökning av njurfunktion och skalle.

  Spädbarn, vars mödrar har använt AIIRA, bör observeras noga med avseende på hypotension (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

  Amning

  Grupp IVa

  Eftersom det inte finns någon information avseende användning av Candesartan Actavis under amning rekommenderas inte Candesartan Actavis. Alternativa behandlingar med bättre dokumenterad säkerhetsprofil under amning är att föredra. Detta gäller speciellt vid amning av nyfödda eller prematurt födda barn.

  Trafik

  Inga studier av effekten av kandesartan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Man bör dock ta hänsyn till att yrsel eller trötthet kan uppträda under behandling med Candesartan Actavis.

  Biverkningar

  Behandling av hypertoni

  I kontrollerade kliniska studier var biverkningarna milda och övergående. Något samband med dos eller ålder kunde inte påvisas för den totala frekvensen biverkningar. Andelen patienter, som avslutade behandlingen på grund av biverkningar, var lika för kandesartancilexetil- (3,1 %) och placebobehandlade patienter (3,2 %).

  I poolade analyser av data från kliniska prövningar har nedanstående biverkningar med kandesartancilexetil fastställts, baserat på en incidens av biverkningar med kandesartancilexetil som är minst 1 % högre än incidensen som setts med placebo. Enligt denna definition var de vanligaste, rapporterade biverkningarna yrsel, huvudvärk och luftvägsinfektion.

  Nedanstående tabell visar biverkningar från kliniska prövningar och erfarenhet efter marknadsgodkännande.

  De biverkningsfrekvenser som genomgående används i tabellerna i avsnitt Biverkningar är följande:

  mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket sällsynta (<1/10 000).

  Organsystem

  Frekvens

  Biverkning

  Infektioner och infestationer

  Vanliga

  Luftvägsinfektion

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket sällsynta

  Leukopeni, neutropeni och agranulocytos

  Metabolism och nutrition

  Mycket sällsynta

  Hyperkalemi, hyponatremi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanliga

  Yrsel/vertigo, huvudvärk

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mycket sällsynta

  Hosta

  Magtarmkanalen

  Mycket sällsynta

  Illamående

  Lever och gallvägar

  Mycket sällsynta

  Förhöjda leverenzymvärden, onormal leverfunktion eller hepatit

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket sällsynta

  Angioödem, hudutslag, urtikaria, pruritus

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Mycket sällsynta

  Ryggsmärta, artralgi, myalgi

  Njurar och urinvägar

  Mycket sällsynta

  Nedsatt njurfunktion, inkluderande njursvikt hos predisponerade patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Laboratorievärden

  Generellt förekom ingen kliniskt betydelsefull inverkan av Candesartan Actavis på vanliga laboratorie-värden. Liksom för andra hämmare av renin-angiotensin-aldosteronsystemet har små sänkningar av hemoglobinvärdet setts. Ingen rutinövervakning av laboratorievärden behövs vanligen för patienter som får Candesartan Actavis. Dock rekommenderas periodisk övervakning av serumkalium och kreatininnivåer för patienter med nedsatt njurfunktion.

  Pediatrisk population

  Säkerheten hos kandesartan-cilexitil följdes hos 255 hypertensiva barn och ungdomar mellan 6 år upp till 18 år under en 4 veckors studie avseende klinisk effektivitet och en 1 års öppen studie (se avsnitt Farmakodynamik)

  I nästa alla olika organsystem är biverkningarna hos barn inom den vanlig/ mindre vanliga området.

  Då naturen och allvarligheten av biverkningarna hos barn är likartade som hos vuxna (se ovanstående tabell), är frekvensen av alla biverkningar högre hos barn och ungdomar speciellt vid

 • Huvudvärk, yrsel och övre luftvägsinfektioner är ”mycket vanliga” (dvs. ≥1/10) hos barn och ”vanliga” (≥1/100, <1/10) hos vuxna

 • Hosta är ”mycket vanlig” (dvs., >1/10) hos barn och ”mycket sällsynt" (<1/10,000) hos vuxna.

 • Hudutslag är ”vanliga” (dvs. ≥1/100, <1/10) hos barn och“ mycket sällsynt” (<1/10,000) hos vuxna.

 • Hyperkalemi, hyponatremi och onormal leverfunktion är ovanliga (≥1/1,000, < 1/100) hos barn och mycket sällsynt (<1/10,000) hos vuxna.

 • Sinus arytmi, nasofaryngit, pyrexi är ”vanliga” (ex., ≥1/100, <1/10) och orofaryngeal smärta är ”mycket vanliga”(dvs. >1/10) hos barn men har inte rapporterats hos vuxna.

  Dessa är dock övergående, vanligt förekommande barnsjukdomar.

 • Säkerhetsprofilen för kandesartancilexitil hos pediatriska patienter skiljer sig inte signifikant från säkerhetsprofilen hos vuxna.

  Behandling av hjärtsvikt

  Biverkningsprofilen för Candesartan Actavis hos hjärtsviktspatienter stämde överens med läkemedlets farmakologi och patienternas hälsostatus. I det kliniska programmet CHARM, där Candesartan Actavis i doser upp till 32 mg (n=3 803) jämfördes med placebo (n=3 796), avbröt 21,0 % i kandesartancilexetil-gruppen och 16,1 % i placebogruppen behandlingen på grund av biverkningar. De vanligaste, rapporterade biverkningarna var hyperkalemi, hypotension och nedsatt njurfunktion.

  Dessa biverkningar var vanligare hos patienter som var äldre än 70 år, diabetiker eller patienter som fick andra läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, i synnerhet en ACE-hämmare och/eller spironolakton.

  Nedanstående tabell visar biverkningar från kliniska prövningar och erfarenhet efter marknadsgodkännande.

  Organsystem

  Frekvens

  Biverkning

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket sällsynta

  Leukopeni, neutropeni och agranulocytos

  Metabolism och nutrition

  Vanliga

  Hyperkalemi

  Mycket sällsynta

  Hyponatremi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket sällsynta

  Yrsel, huvudvärk

  Blodkärl

  Vanliga

  Hypotension

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mycket sällsynta

  Hosta

  Magtarmkanalen

  Mycket sällsynta

  Illamående

  Lever och gallvägar

  Mycket sällsynta

  Förhöjda leverenzymvärden, onormal leverfunktion eller hepatit

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket sällsynta

  Angioödem, hudutslag, urtikaria, pruritus

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Mycket sällsynta

  Ryggsmärta, artralgi, myalgi

  Njurar och urinvägar

  Vanliga

  Nedsatt njurfunktion, inkluderande njursvikt hos predisponerade patienter (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Laboratorievärden

  Hyperkalemi och nedsatt njurfunktion är vanligt hos patienter som behandlas med Candesartan Actavis för indikationen hjärtsvikt. Regelbundna kontroller av serumkreatinin och serumkalium rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Överdosering

  Symtom

  Med hänvisning till de farmakologiska egenskaperna kan en överdos av Candesartan Actavis sannolikt ge symtomatisk hypotension och yrsel. I enskilda fallrapporter beskrivs hur patienter tillfrisknat utan komplikationer efter en överdos på upp till 672 mg kandesartancilexetil.

  Åtgärder

  Om symtomatisk hypotension skulle uppträda, skall symtomatisk behandling och en övervakning av livsviktiga funktioner inledas. Patienten skall ligga ner, med sänkt huvudända. Om detta inte är tillräckligt, skall plasmavolymen ökas genom infusion av t.ex. isoton natriumkloridlösning. Vid behov kan även behandling med sympatomimetika läggas till. Kandesartan kan inte elimineras med hemodialys.

  Farmakodynamik

  Angiotensin II är det viktigaste vasoaktiva hormonet i renin-angiotensin-aldosteronsystemet och spelar en roll i patofysiologin för hypertoni, hjärtsvikt och andra kardiovaskulära sjukdomar. Det har också en roll i patogenesen till hypertrofi och skador på målorganen. De huvudsakliga fysiologiska effekterna av angiotensin II, såsom vasokonstriktion, aldosteronstimulering, reglering av salt- och vattenhomeostas och stimulering av celltillväxt medieras via typ 1 (AT1)-receptorn.

  Kandesartancilexetil är en prodrug, lämpad för peroral administrering. Den omvandlas snabbt till den aktiva substansen, kandesartan, via esterhydrolys under absorption från gastrointestinalkanalen. Kandesartan är en AIIRA och binds selektivt till AT1-receptorer. Bindningen är stark och dissociationen från receptorn sker långsamt. Kandesartan har ingen agonistaktivitet.

  Kandesartan hämmar inte ACE, som omvandlar angiotensin I till angiotensin II och bryter ner bradykinin. Kandesartan påverkar inte ACE och ger ingen potentiering av bradykinin eller substans P. I kontrollerade kliniska studier där kandesartan jämfördes med ACE-hämmare, förekom hosta i lägre frekvens hos patienter som behandlats med kandesartancilexetil. Kandesartan binds inte till och blockerar inte andra hormonreceptorer eller jonkanaler, som är av betydelse för hjärtkärlfunktionen. Hämningen av angiotensin II (AT1)-receptorerna medför dosrelaterad ökning av plasmanivåerna av renin, angiotensin I och II och en minskning av plasmakoncentrationen av aldosteron.

  Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en angiotensin II-receptorblockerare.

  ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

  Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

  ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

  ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen.

  Hypertoni

  Vid hypertoni förorsakar kandesartan en dosberoende, långvarig reduktion av det arteriella blodtrycket. Den blodtryckssänkande effekten beror på minskat systemiskt perifert motstånd, utan reflexmässig ökning av hjärtfrekvensen . Inga tecken på allvarlig eller kraftig hypotoni har setts efter den initiala dosen, ej heller reboundeffekt efter utsättande av behandlingen.

  Den blodtryckssänkande effekten inträder vanligen inom 2 timmar efter en engångsdos av kandesartancilexetil. Vid kontinuerlig behandling erhålls vanligtvis merparten av blodtryckssänkningen med given dos inom 4 veckor och effekten kvarstår vid långtidsbehandling. Enligt en meta-analys var den genomsnittliga tilläggseffekten liten vid dosökning från 16 mg till 32 mg en gång per dag. Om hänsyn tas till den inter-individuella variabiliteten kan dock en effekt större än den genomsnittliga förväntas hos en del patienter. Kandesartancilexetil givet en gång dagligen ger effektiv och jämn blodtrycksänkning över 24 timmar och skillnaden mellan högsta och lägsta effekt under dosintervallet är liten. Den blodtryckssänkande effekten och tolerabiliteten av kandesartan och losartan jämfördes i två randomiserade, dubbelblinda studier, omfattande totalt 1 268 patienter med mild till måttlig hypertoni. Blodtrycksreduktionen (systoliskt/diastoliskt) var 13,1/10,5 mmHg med kandesartancilexetil 32 mg en gång dagligen och 10,0/8,7 mmHg med losartan kalium 100 mg en gång dagligen (skillnader i blodtrycksreduktion 3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

  När kandesartancilexetil ges i kombination med hydroklortiazid är sänkningen av blodtrycket additiv. En ökad blodtryckssänkande effekt observeras också när kandesartancilexetil kombineras med amlodipin eller felodipin.

  Läkemedel som blockerar renin-angiotensin-aldosteronsystemet har en mindre uttalad blodtryckssänkande effekt hos svarta patienter (som vanligtvis har låga nivåer av plasmarenin) än hos icke svarta patienter. Detta gäller även för kandesartan. I en öppen klinisk prövning omfattande 5 156 patienter med diastolisk hypertoni, var blodtrycksreduktionen med kandesartanbehandling signifikant lägre hos svarta än hos icke svarta patienter (14,4/10,3 mmHg vs 19,0/12,7 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

  Kandesartan ökar det renala blodflödet och påverkar ej eller ger en ökning av glomerulusfiltrationen, medan renala kärlmotståndet och filtrationsfraktionen minskar. I en tremånaders klinisk studie på hypertonipatienter med typ 2 diabetes mellitus och mikroalbuminuri minskade blodtryckssänkande behandling med kandesartancilexetil albuminutsöndringen i urin (albumin/kreatinin-kvot, genomsnitt 30 %, 95 % konfidensintervall (KI) 15 42 %). Det finns för närvarande inga uppgifter på kandesartans effekt på progressionen av diabetesnefropati.

  Effekten av kandesartancilexetil 8-16 mg (genomsnittlig dos 12 mg) en gång dagligen på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet utvärderades i en randomiserad klinisk prövning på 4 937 äldre patienter (70 89 år; 21 % 80 år eller äldre) med mild till måttlig hypertoni vilka följdes under 3,7 år i medeltal (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly). Patienterna erhöll kandesartancilexetil eller placebo tillsammans med en annan antihypertonibehandling givet vid behov. Blodtrycket reducerades från 166/90 till 145/80 mm Hg i kandesartangruppen, och från 167/90 till 149/82 mm Hg i kontrollgruppen. Det var ingen statistiskt signifikant skillnad i primärt effektmått, större kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär mortalitet, icke-dödlig stroke och icke-dödlig hjärtinfarkt). Det inträffade 26,7 händelser på 1 000 patientår i kandesartangruppen mot 30,0 händelser på 1 000 patientår i kontrollgruppen (relativ risk 0,89, 95 % KI 0,75 till 1,06, p=0,19).

  Hypertension i pediatrisk population

  Den antihypertensiva effekten hos kandesartan utvärderades hos hypertensiva barn från 1 år och upp till 6 år och 6 år upp till 17 år i två randomiserade, dubbel blind, multicenter, 4 veckors dosintervall studier.

  Barn från 1 år upp till 6 år, av vilka hade 74 % njursjukdom, randomiserades 93 patienter till att få en peroral dos kandesartan-suspension 0.05, 0.20, eller 0.40 mg/kg en gång dagligen.

  Den primära effekten mättes som skillnaden i systolisk blodtrycksändring som en funktion av dosen. Systoliskt och diastoliskt blodtryck minskade 6.0/Farmakokinetik till 12.0/11.1 mm Hg från baslinjen över de tre doserna av kandesartan. Då det inte fanns någon placebo grupp så förblir den sanna magnituden av blodtrycket osäker vilket gör att en konklusiv bedömning av nytta-/risk balansen svår i denna åldersgrupp.

  I barn mellan 6 och upp till 17 år, randomiserades 240 patienter till att antingen få placebo eller låg, medium, eller hög dos av kandersartan i ett förhållande 1:2:2:2. Hos barn som vägde <50 kg var doserna av kandesartan 2,8 eller 16 mg en gång dagligen. Barn som vägde >50 kg, fick kandesartan doser på 4, 16 or 32 mg en gång dagligen. Kandesartan vid ”poolade” doser reducerade det systoliska BT med 10.2 mm Hg (P< 0.0001) och det diastoliska BT med (P=0.0029) by 6.6 mmHg, from the base line. I placebogruppen var det även en reduktion om 3.7 mm Hg i systoliskt BT (p=0.0074) och1.80 mmHg i diastoliskt BT (p=0.0992) från baslinjen. Trots den stora placeboeffekten var alla kandesartan doser (liksom alla poolade doser) signifikant överlägsna jämfört med placebo. Maximalt svar i blodtryckssänkning hos barn under och över 50 kg uppnåddes vid en dos på 8 mg respektive 16 mg och effekten nådde över dessa en platå.

  Av de inkluderade var 47% svarta patienter och 29% var flickor; medelåldern +/- SD var 12.9 +/- 2.6 år. I åldersgruppen 6 till < 17 år var det en tendens till lägre effekt på blodtrycket hos svarta patienter jämfört med icke svarta patienter.

  Hjärtsvikt

  Behandling med kandesartancilexetil reducerar mortalitet och sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt, samt förbättrar symtomen hos patienter med nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion. Detta har visats i CHARM-programmet (Candesartan in Heart failure – Assessment of Reduction in Mortality and morbidity).

  Detta multinationella, placebokontrollerade, dubbelblinda studieprogram, inkluderande hjärtsviktspatienter med funktionsklass NYHA II IV, utgjordes av tre separata studier: CHARM-Alternative (n=2 028) som inkluderade patienter med LVEF ≤ 40 % och som ej behandlades med en ACE-hämmare på grund av intolerans (till största delen beroende på hosta, 72 %), CHARM-Added (n=2 548) som inkluderade patienter med LVEF ≤ 40 % och som behandlades med en ACE-hämmare samt CHARM-Preserved (n=3 023) som inkluderade patienter med LVEF ≥ 40 %. Patienter med optimal hjärtsviktsbehandling vid studiestart randomiserades till att få placebo eller kandesartancilexetil (titrerat från 4 mg eller 8 mg en gång per dygn till 32 mg en gång per dygn eller högsta tolererade dos, genomsnittlig dos 24 mg) och följdes sedan under en mediantid på 37,7 månader. Efter 6 månaders behandling hade 63 % av patienterna som fortfarande tog kandesartancilexetil (89 %) nått måldosen 32 mg.

  I CHARM-Alternative reducerades den sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär mortalitet eller första sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt signifikant med kandesartan i jämförelse med placebo, riskkvot (HR) 0,77 (95 % KI 0,67 till 0,89, p<0,001). Detta motsvarar en relativ riskreduktion på 23 %. Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 33,0 % (95 % KI: 30,1 till 36,0) och av de patienter som fick placebo uppnådde 40,0 % (95 % KI: 37,0 till 43,1) detta effektmått, absolut skillnad 7,0 % (95 % KI: 11,2 till 2,8). Fjorton patienter behövde behandlas under studiens löptid för att förhindra 1 patient från att dö av kardiovaskulära händelser eller bli inlagd på sjukhus för behandling av hjärtsvikt. Den sammansatta effektvariabeln totalmortalitet eller första sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt reducerades också signifikant med kandesartan, HR 0,80( 95 % KI 0,70 till 0,92, p=0,001). Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 36,6 % (95 % KI: 33,7 till 39,7) och av de patienter som fick placebo uppnådde 42,7 % (95 % KI: 39,6 till 45,8) detta effektmått, absolut skillnad 6,0 % (95 % KI: 10,3 till 1,8). Både mortaliteten och morbiditeten (sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt) i dessa sammansatta effektvariabler bidrog till den fördelaktiga effekten av kandesartan. Behandling med kandesartancilexetil resulterade i förbättrad funktionsklass enligt NYHA (p=0,008).

  I CHARM-Added reducerades den sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär mortalitet eller första sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt signifikant med kandesartan i jämförelse med placebo, HR 0,85 (95 % KI 0,75 till 0,96, p=0,011). Detta motsvarar en relativ riskreduktion på 15 %. Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 37,9 % (95 % KI: 35,2 till 40,6) och av de patienter som fick placebo uppnådde 42,3 % (95 % KI: 39,6 till 45,1) detta effektmått, absolut skillnad 4,4 % (95 % KI: 8,2 till 0,6). Tjugotre patienter behövde behandlas under studiens löptid för att förhindra 1 patient från att dö av kardiovaskulära händelser eller bli inlagd på sjukhus för behandling av hjärtsvikt. Den sammansatta effektvariabeln totalmortalitet eller första sjukhusinläggningen p.g.a. hjärtsvikt reducerades också signifikant med kandesartan, HR 0,87 (95 % KI 0,78 till 0,98, p=0,021). Av de patienter som fick kandesartan uppnådde 42,2 % (95 % KI: 39,5 till 45,0) och av de patienter som fick placebo uppnådde 46,1 % (95 % KI: 43,4 till 48,9) detta effektmått, absolut skillnad 3,9 % (95 % KI: 7,8 till 0,1). Både mortaliteten och morbiditeten i dessa sammansatta effektvariabler bidrog till den fördelaktiga effekten av kandesartan. Behandling med kandesartancilexetil resulterade i förbättrad funktionsklass enligt NYHA (p=0,020).

  I CHARM-Preserved sågs ingen statistiskt signifikant reduktion av den sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär mortalitet eller sjukhusinläggning p.g.a. hjärtsvikt, HR 0,89 (95 % KI 0,77 till 1,03, p=0,118).

  Totalmortaliteten var inte statistiskt signifikant när den utvärderades separat i de tre enskilda CHARM-studierna. Emellertid utvärderades totalmortaliteten också i poolade populationer, CHARM-Alternative och CHARM-Added, HR 0,88 (95 % KI 0,79 till 0,98, p=0,018) samt i alla tre studierna, HR 0,91 (95 % KI 0,83 till 1,00, p=0,055).

  Den fördelaktiga effekten av kandesartan var densamma oavsett ålder, kön och annan samtidig behandling. Kandesartan var också effektivt hos patienter som samtidigt stod på både betablockerare och ACE-hämmare, och nyttan erhölls oavsett om patienterna tog den måldos av ACE-hämmare, vilken rekommenderas i behandlingsriktlinjer, eller inte.

  Hos patienter med hjärtsvikt och nedsatt systolisk vänsterkammarfunktion (vänsterkammarejektionsfraktion ≤ 40 %), minskar kandesartan systemiska kärlmotståndet och det så kallade PCW-trycket, ökar plasmareninaktiviteten och angiotensin II-koncentrationen samt minskar aldosteronnivåerna.

  Farmakokinetik

  Absorption och distribution

  Efter oral administrering omvandlas kandesartancilexetil till den aktiva substansen kandesartan. Den absoluta biotillgängligheten för kandesartan är ungefär 40 % efter en oral lösning av kandesartancilexetil. Tablettens relativa biotillgänglighet jämfört med oral lösning är ca 34 % med mycket liten variabilitet. Den absoluta biotillgängligheten för tabletten beräknas därför till 14 %. Medelvärdet för den maximala koncentrationen i serum (Cmax) uppnås 3 4 timmar efter tablettintag. Serumkoncentrationen av kandesartan ökar lineärt med ökande dos inom det terapeutiska dosintervallet. Inga könsrelaterade skillnader i farmakokinetiken för kandesartan har påvisats. Ytan under serumkoncentration-tidskurvan (AUC) för kandesartan påverkas inte signifikant av föda.

  Kandesartan är i hög grad bundet till plasmaprotein (mer än 99 %). Den skenbara distributionsvolymen för kandesartan är 0,1 liter/kg.

  Kandesartans biotillgänglighet påverkas ej av födointag.

  Biotransformering och eliminering

  Kandesartan elimineras huvudsakligen oförändrat via urin och galla, och endast i mindre utsträckning via metabolisering i levern (CYP2C9). Tillgängliga interaktionsstudier indikerar ingen effekt på CYP2C9 och CYP3A4. Baserat på in vitro-data förväntas ingen interaktion uppstå in vivo med läkemedel vars metabolism är beroende av cytokrom P450-isoenzymerna CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4. Terminal halveringstid för kandesartan är ungefär 9 timmar. Det sker ingen ackumulering efter upprepad dosering.

  Totalt plasmaclearance är omkring 0,37 ml/min/kg med renalt clearance omkring 0,19 ml/min/kg. Renal eliminering av kandesartan sker såväl via glomerulusfiltration som genom aktiv tubulär sekretion. Efter tillförsel av en oral dos 14C-märkt kandesartancilexetil utsöndrades ca 26 % av dosen i urin som kandesartan och 7 % som en inaktiv metabolit, medan ca 56 % av dosen återfanns i feces som kandesartan och 10 % som inaktiv metabolit.

  Farmakokinetik i speciella populationer

  Hos äldre patienter (över 65 år) ökar Cmax och AUC för kandesartan med 50 respektive 80 % i jämförelse med yngre patienter. Blodtryckssvar och biverkningsfrekvens efter en given dos av Candesartan Actavis är dock likartad hos yngre och äldre patienter (se avsnitt Dosering).

  Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion ökade Cmax och AUC för kandesartan vid upprepad dosering med ca 50 respektive 70 %, medan halveringstiden var oförändrad jämfört med patienter med normal njurfunktion. Motsvarande förändring hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion var 50 respektive 110 %. Den terminala halveringstiden för kandesartan blev ungefär fördubblad hos patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Hemodialysbehandlade patienter hade likartad AUC för kandesartan som patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

  I två studier, som båda inkluderade patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, sågs en ökning av genomsnittlig AUC för kandesartan på ungefär 20 % i den ena studien och 80 % i den andra studien (se avsnitt Dosering). Det finns ingen erfarenhet av patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

  Pediatrisk population

  De farmakokinetiska egenskaperna hos kandesartan utvärderades hos hypertensiva barn mellan 1 och upp till 6 år och 6 upp till 17 år i två enkeldoserade farmakokinetiska studier.

  Hos barn 1 upp till 6 år, fick 10 barn som vägde 10 till 25 kg en enkeldos på 0,2 mg/kg av oral suspension

  Det fanns ingen korrelation mellan Cmax och AUC oavsett ålder eller vikt. Inga clearance data har insamlats och således är korrelationen mellan clearance och ålder/vikt hos denna grupp okänd.

  Barn mellan 6 år upp till 17 år fick en enkeldos som en16 mg tablett. Det förelåg ingen korrelation mellan Cmax och AUC med ålder. Emellertid synes vikten korrelera signifikant med Cmax (p=0.012) och AUC (p=0.011). Inga clearance data har insamlats och således är korrelationen mellan clearance och vikt/ålder hos denna grupp okänd.

  Barn äldre än 6 år hade en exponering som var likartad den hos vuxna och fick samma dos.

  Farmakokinetiken hos kandesartancilexitil har inte undersökts hos barn yngre än 1 år.

  Prekliniska uppgifter

  Det förelåg inga tecken på onormal system- eller organtoxicitet vid kliniskt relevanta doser. I prekliniska säkerhetsstudier påverkade kandesartan i höga doser njurar och röda blodkroppsparametrar hos mus, råtta, hund och apa. Kandesartan förorsakade en sänkning av röda blodkroppsparametrar (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Kandesartan förorsakade påverkan på njurarna (såsom interstitiell nefrit, distension av tubuli, basofila tubuli; ökade plasmakoncentrationer av urea och kreatinin), vilket skulle kunna vara sekundärt till den blodtrycksänkande effekten som leder till att njurperfusionen ändras. Dessutom medförde kandesartan hyperplasi/hypertrofi på juxtaglomerulära celler. Dessa förändringar ansågs bero på kandesartans farmakologiska effekt. Vid terapeutiska doser hos människa verkar hyperplasi/hypertrofi av renala juxtaglomerulära celler inte ha någon relevans.

  Toxiska effekter på fostret har observerats i sen graviditet (se avsnitt Graviditet).

  Resultat från mutagenicitetsstudier in vivo och in vitro visar att kandesartan inte har mutagena eller klastogena effekter vid klinisk användning.

  Karcinogenicitet har inte kunnat påvisas.

  I prekliniska studier hos normotensiva neonatal och juvenila råttor gav kandesartan upphov till en minskning av kroppsvikt och vikt av hjärtat. Liksom hos vuxna djur anses dessa effekter bero på kandesartans farma-kologiska effekt. Vid den lägsta dosen på 10 mg/kg var halten av kandesartan mellan 12- 78 gånger halten som funnen hos barn mellan1 och upp till 6 år som fick kandesartancilexetil om en dos på 0.2 mg/kg och 7 till 54 gånger än de som fanns hos barn mellan och 17 år som fått en dos på 16 mg. Då en icke observerad effektnivå fastställts i dessa studier är säkerhetsmarginalen för effekterna på hjärtats vikt och den kliniska relevansen okänd.

  Renin-angiotensin-aldosteron system har en viktig roll vid njurens utveckling in utero. Blockad av renin-angiotensin-aldosteron systemet har visats leda till onormal utveckling av njuren hos mycket unga möss. Tillförsel av läkemedel som direkt verkar på renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan förändra den normala njurutvecklingen. Således bör barn yngre än 1 år inte få kandesartan (se avsnitt Kontraindikationer).

  Innehåll

  Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

  En tablett innehåller 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.

  En 4 mg tablett innehåller 133,80 mg laktosmonohydrat.

  En 8 mg tablett innehåller 129,80 mg laktosmonohydrat.

  En 16 mg tablett innehåller 121,80 mg laktosmonohydrat.

  En 32 mg tablett innehåller 243,60 mg laktosmonohydrat.

  Förteckning över hjälpämnen

  Laktosmonohydrat

  Majsstärkelse

  Hydroxipropylcellulosa (E463)

  Karmellosnatrium

  Magnesiumstearat (E470b)

  Trietylcitrat (E1505)

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  3 år.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Candesartan Actavis
  Tablett 4 mg Vit, bikonvex tablett med brytskåra och märkt C4.
  98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Tablett 8 mg Vit, bikonvex tablett med brytskåra och märkt C8.
  98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  Tablett 32 mg Vit, bikonvex tablett med brytskåra och märkt C32.
  98 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Kandesartan