Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Pantoprazol Mylan

Mylan

Enterotablett 40 mg (Banangul filmdragerad, oval, cirka 5,7 mm x 11,6 mm, bikonvex tablett som är omärkt på båda sidor.)

Protonpumpshämmare

Aktiv substans: Pantoprazol
ATC-kod: A02BC02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-01-17.

Indikationer

För vuxna och ungdomar 12 år och äldre

 • Refluxesofagit.

 • Vuxna

 • I kombination med lämpliga antibiotika för eradikering av Helicobacter pylori (H. pylori) hos patienter med sår orsakade av Helicobacter pylori .

 • Ventrikel- och duodenalsår.

 • Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med patologiskt hög syrasekretion.

 • Kontraindikationer

  Överkänslighet mot den aktiva substansen, substituerade benzimidazoler eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt innehåll.

  Dosering

  Dosering

  Rekommenderad dos

  Vuxna och ungdomar 12 år och äldre

  Behandling av refluxesofagit

  En tablett Pantoprazol Mylan dagligen. I enstaka fall kan dosen behöva dubblas (två tabletter Pantoprazol Mylan dagligen) speciellt om behandlingseffekt inte uppnåtts med annan behandling. 4 veckors behandling krävs vanligtvis vid refluxesofagit. Om detta inte är tillräckligt uppnås vanligen utläkning efter ytterligare 4 veckor.

  Vuxna

  Eradikering av H. pylori i kombination med två lämpliga antibiotika

  Hos patienter som är H. pylori-positiva med ventrikelsår eller duodenalsår ska eradikering av bakterien ske genom kombinationsterapi. Officiella lokala riktlinjer (t ex nationella rekommendationer) avseende bakterieresistens och korrekt användning och förskrivning av antibakteriella läkemedel ska beaktas. Beroende på resistensmönster kan någon av följande kombinationer användas för eradikering av H. pylori:

  a) En tablett pantoprazol två gånger dagligen

  + 1000 mg amoxicillin två gånger dagligen

  + 500 mg klaritromycin två gånger dagligen

  b) En tablett pantoprazol två gånger dagligen

  + 400 - 500 mg metronidazol två gånger dagligen (eller 500 mg tinidazol)

  + 250 - 500 mg klaritromycin två gånger dagligen

  c) En tablett pantoprazol två gånger dagligen

  + 1000 mg amoxcillin två gånger dagligen

  + 400 - 500 mg metronidazol två gånger dagligen (eller 500 mg tinidazol)

  Vid kombinationsterapi för eradikering av H. pylori infektion ska den andra pantoprazol enterotabletten tas en timme före kvällsmåltiden. Kombinationsterapin är vanligtvis avsedd för 7 dagar men kan förlängas ytterligare 7 dagar till totalt 2 veckor. Om ytterligare behandling med pantoprazol är indicerad för att säkerställa sårläkning är det viktigt att dosrekommendationerna för duodenalsår och ventrikelsår följs.

  Om kombinationsterapi inte är ett alternativ, t.ex. om patienten har testat negativt för H. pylori, gäller följande riktlinje för dosering av pantoprazol i monoterapi:

  Behandling av ventrikelsår

  En tablett Pantoprazol Mylan 40 mg dagligen. I individuella fall kan dosen behöva dubblas (två tabletter pantoprazol dagligen) speciellt om behandlingseffekt inte uppnåtts med annan behandling. 4 veckors behandling krävs vanligtvis vid ventrikelsår. Om detta inte är tillräckligt uppnås vanligen utläkning efter ytterligare 4 veckor.

  Behandling av duodenalsår

  En tablett Pantoprazol Mylan dagligen. I individuella fall kan dosen behöva dubblas (en ökning till två tabletter pantoprazol dagligen) speciellt om behandlingseffekt inte uppnåtts med annan behandling. Duodenalsår läker vanligtvis inom 2 veckor. Om 2 veckors behandling inte är tillräckligt, uppnås utläkning i nästan samtliga fall inom ytterligare 2 veckor.

  Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med patologiskt hög syrasekretion

  Vid långtidsbehandling av Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd av patologiskt hög syrasekretion ska patienterna börja sin behandling med 80 mg (två tabletter Pantoprazol Mylan 40 mg) dagligen. Dosen kan därefter titreras upp eller ner genom att använda syrasekretionstester som riktlinje. Vid doser över 80 mg dagligen skall dosen delas och ges två gånger dagligen. En tillfällig ökning av dosen till över 160 mg pantoprazol är möjlig men ska inte användas längre tid än nödvändigt för en adekvat syrahämning.

  Behandlingens längd är inte begränsad vid Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med patologiskt hög syrasekretion utan skall anpassas efter kliniskt behov.

  Särskilda patientgrupper

  Pediatrisk population under 12 år

  Pantoprazol Mylan rekommenderas inte till barn under 12 år p.g.a. otillräckliga data avseende säkerhet och effekt för denna åldersgrupp (se avsnitt farmakokinetik).

  Nedsatt leverfunktion

  Till patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska 20 mg Pantoprazol Mylan dagligen (en tablett med pantoprazol 20 mg) inte överskridas. Pantoprazol Mylan ska inte ges som kombinationsbehandling för eradikering av H. pylori till patienter med måttligt till gravt nedsatt leverfunktion p.g.a. otillräckliga data avseende säkerhet och effekt av kombinationsbehandling för denna patientgrupp (se avsnitt varningar och försiktighet).

  Nedsatt njurfunktion

  Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Pantoprazol ska inte ges som kombinationsbehandling för eradikering av H. pylori till patienter med nedsatt njurfunktion beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt av kombinationsbehandling för denna patientgrupp. (se avsnitt farmakokinetik).

  Äldre

  Ingen dosjustering krävs för äldre patienter. (se avsnitt farmakokinetik).

  Administreringssätt

  För oralt bruk.

  Tabletterna ska inte tuggas eller krossas, de skall sväljas hela med vatten 1 timme före måltid.

  Varningar och försiktighet

  Nedsatt leverfunktion

  Hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör leverenzymer regelbundet följas under behandlingen med pantoprazol särskilt vid långtidsbehandling. Vid stegring av leverenzymvärdena bör behandlingen avbrytas (se avsnitt dosering)..

  Kombinationsbehandling

  Vid kombinationsbehandling ska produktresuméerna för respektive kombinationspreparat beaktas.

  Gastrisk malignitet

  Symtomatiskt svar på behandling med pantoprazol kan dölja symtom på gastrisk malignitet och fördröja diagnos. Vid alarmerande symtom (t.ex. påtaglig oavsiktlig viktminskning, återkommande kräkningar, dysfagi, hematemes, anemi eller melena) samt vid misstänkt eller påvisat magsår ska malignitet uteslutas.

  Om symtomen trots adekvat behandling kvarstår ska ytterligare undersökningar övervägas.

  Vid samtidig behandling med HIV-proteashämmare

  Samtidig administrering av pantoprazol och HIV-proteashämmare vars absorption är beroende av ventrikel-pH, t.ex. atazanavir rekommenderas inte på grund av en signifikant reducering av biotillgängligheten av dessa (se avsnitt interaktioner).

  Påverkan på vitamin B12-absorption

  Hos patienter med Zollinger-Ellisons syndrom och andra tillstånd med patologiskt hög syrasekretion som kräver långtidsbehandling, kan pantoprazol liksom övriga syrahämmande läkemedel minska absorptionen av vitamin B12 (cyanokobalamin) p g a hypo- eller aklorhydri. Detta bör beaktas om kliniska symtom observeras.

  Långtidsbehandling

  Vid långtidsbehandling, särskilt när behandlingstiden överstiger ett år, ska patienten följas upp regelbundet.

  Gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier

  Behandling med pantoprazol kan leda till något ökad risk för gastrointestinala infektioner orsakade av bakterier såsom Salmonella och Campylobacter eller C. difficile.

  Hypomagnesemi:

  Allvarlig hypomagnesemi har rapporterats hos patienter som behandlats med protonpumpshämmare såsom pantoprazol. Patienterna hade behandlats under minst tre månader och i de flesta fall under ett år. Allvarliga tecken på hypomagnesemi såsom utmattning, tetani, delirium, kramper, yrsel och ventrikulär arrytmi kan förekomma, men symtomen kan komma smygande och kan därför förbises. De flesta patienter med hypomagnesemi, förbättrades efter substitutionsbehandling med magnesium och genom att avbryta behandlingen med protonpumpshämmare.

  När patienter förväntas behandlas med protonpumpshämmare under längre tid eller när patienter tar protonpumpshämmare i kombination med digoxin eller andra läkemedel som kan orsaka hypomagnesemi (t.ex. diuretika) bör magnesiumnivåerna mätas innan behandling med protonpumpshämmare påbörjas och följas under behandlingen.

  Benfrakturer

  Protonpumpshämmare, särskilt om de används i höga doser och under längre tid (över 1 år) kan leda till en något ökad risk för höft-, handleds- och kotfrakturer, framför allt hos äldre eller hos patienter med andra kända riskfaktorer. Observationella studier tyder på att protonpumpshämmare kan öka den totala risken för frakturer med 10 - 40 %. Denna ökning kan delvis bero på andra riskfaktorer. Patienter med risk för osteoporos ska behandlas enligt gällande kliniska riktlinjer och ett adekvat intag av vitamin D och kalcium ska tillgodoses.

  Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

  Protonpumpshämmare är förknippade med mycket sällsynta fall av SCLE. Om lesioner uppstår, särskilt på solexponerade hudområden, och om dessa åtföljs av artralgi, ska patienten söka vård snarast och läkaren ska överväga att sätta ut pantoprazol. SCLE efter föregående behandling med en protonpumpshämmare kan öka risken för SCLE med andra protonpumpshämmare.

  Interferens med laboratorietester

  Ökad kromogranin A (CgA)-nivå kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer. För att undvika denna störning ska behandling med pantoprazol avbrytas minst fem dagar före CgA-mätningar (se avsnitt farmakodynamik). Om nivåerna av CgA och gastrin inte har återgått till referensintervallet efter den första mätningen ska mätningarna upprepas 14 dagar efter att behandlingen med protonpumpshämmare avbröts.

  Interaktioner

  Läkemedel med pH-beroende absorptionskinetik 

  På grund av pantoprazols omfattande och långvariga hämning av magsyrasekretionen kan pantoprazol interferera med absorptionen av andra läkemedel vars orala biotillgänglighet är pH-beroende, t.ex. vissa antifungorala medel (azoler) såsom ketokonazol, itrakonazol, posakonazol och andra läkemedel som erlotinib.

  HIV- proteashämmare

  Samtidig administrering av pantoprazol och HIV-proteashämmare, vars absorption är beroende av ventrikel-pH, t.ex. atazanavir, rekommenderas inte på grund av en signifikant reducering av biotillgängligheten av dessa (se avsnitt varningar och försiktighet).

  Om kombinationen av HIV-proteashämmare och en protonpumpshämmare bedöms vara oundviklig rekommenderas noggrann klinisk övervakning (t.ex. virusmängd). Dosen av pantoprazol ska inte överskrida 20 mg per dag. Dosen HIV-proteashämmare kan behöva justeras.

  Kumarinantikoagulantia (fenprokumon eller warfarin)

  Samtidig behandling med pantoprazol och warfarin eller fenprokumon påverkade inte farmakokinetiken av warfarin, fenprokumon eller INR (International Normalised Ratio). Det har dock rapporterats fall av ökat INR och protrombintid hos patienter som samtidigt behandlats med PPI och warfarin eller fenprokumon. Ökning av INR och protrombintid kan leda till onormal blödning och till och med dödsfall. Patienter som får pantoprazol och warfarin eller fenprokumon kan behöva monitoreras för ökat INR eller protrombintid.

  Metotrexat

  Samtidig användning av höga doser metotrexat (t ex 300 mg) och protonpumpshämmare har rapporterats ge förhöjda metotrexatnivåer hos vissa patienter. Vid administrering av höga doser metotrexat, till exempel vid behandling av cancer och psoriasis, bör tillfälligt avbrott av pantoprazol övervägas.

  Andra interaktionsstudier

  Pantoprazol metaboliseras till största delen i levern via cytokrom P450 enzymsystemet. Den huvudsakliga metaboliseringsvägen är demetylering av CYP2C19 och andra metaboliseringsvägar inkluderar oxidation av CYP3A4.

  Interaktionsstudier med läkemedel som också metaboliseras via dessa system, såsom karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin, fenytoin och ett oralt antikonceptionsmedel innehållande levonorgestrel och etinylestradiol påvisade inga kliniskt signifikanta interaktioner.

  Det kan inte uteslutas att andra interaktioner kan förekomma mellan pantoprazol och andra läkemedel eller substanser som metaboliseras via samma enzymsystem.

  Resultat från ett antal interaktionsstudier visar att pantoprazol inte påverkar metabolismen av aktiva substanser som metaboliseras via CYP1A2 (t.ex. koffein, teofyllin), CYP2C9 (t.ex. piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (t.ex. metoprolol), CYP2E1 (t.ex. etanol) eller interagerar med p-glykoproteinrelaterad absorption av digoxin.

  Det har ej framkommit några interaktioner vid samtidig behandling med antacida.

  Interaktionsstudier med samtidig administrering av pantoprazol och respektive antibiotika (klaritromycin, metronidazol, amoxicillin) har utförts. Inga kliniskt signifikanta interaktioner observerades.

  Läkemedel som inhiberar eller inducerar CYP2C19:

  Hämmare av CYP2C19, t.ex. fluvoxamin, skulle kunna öka den systemiska exponeringen av pantoprazol. Dosreducering bör övervägas för patienter som står på långtidsbehandling med höga doser pantoprazol eller patienter med nedsatt leverfunktion.

  Enzyminducerare som påverkar CYP2C19 och CYP3A4, t.ex.rifampicin och johannesört (Hypericum perforatum) kan reducera plasmakoncentrationen av protonpumpshämmare som metaboliseras av dessa enzymsystem.

  Graviditet

  Kategori B:3

  En måttlig mängd data från gravida kvinnor (mellan 300 - 1000 graviditeter) tyder inte på någon missbildnings- eller foster/neonatal toxicitet av pantoprazol. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt prekliniska uppgifter). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användningen av pantoprazol under graviditet.

  Amning

  Grupp IVb

  Djurstudier har visat utsöndring av pantoprazol i bröstmjölk. Att pantoprazol går över i human bröstmjölk har rapporterats. Beslut om amning ska fortsätta/avbrytas eller om behandlingen med pantoprazol ska fortsätta/avbrytas ska tas med hänsyn till fördelarna med amning för barnet och fördelarna med behandling med pantoprazol för kvinnan.

  Trafik

  Pantoprazol kan ha en mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

  Biverkningar som yrsel och synrubbningar kan förekomma (se avsnitt biverkningar). Patienter som drabbas av dessa ska inte framföra fordon eller använda maskiner.

  Biverkningar

  Ungefär 5 % av patienterna kan förväntas uppleva biverkningar. De vanligaste biverkningarna är diarré och huvudvärk, som båda förekommer hos cirka 1 % av patienterna.

  I tabellen nedan listas biverkningar som har rapporterats för pantoprazol, enligt följande frekvensindelning:

  Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta

  (≥1/10 000, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  För biverkningar som rapporterats efter marknadsintroduktion är det inte möjligt att beräkna biverkningsfrekvensen och de är därför klassificerade som ”Ingen känd frekvens”.

  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  Tabell 1. Biverkningar av pantoprazol i kliniska studier och erfarenheter efter marknadsintroduktion

  Frekvens

  Organ-

  system

  Vanliga

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  Ingen känd frekvens

  Blodet och lymfsystemet

  Agranulocytos

  Tromocytopeni, leukopeni,

  pancytopeni

  Immunsystemet

  Överkänslighet (inklusive anafylaktiska reaktioner och anafylaktisk chock)

  Metabolism och nutrition

  Hyperlipidemi och lipidökning (triglycerider, kolesterol), viktförändringar

  Hyponatremi, hypomagnesemi

  (se avsnitt varningar och försiktighet), hypokalcemi i samband med hypomagnesemi, hypokalemi

  Psykiska störningar

  Sömnstörningar

  Depression (och alla försämringar)

  Desorientering (och alla försämringar)

  Hallucinationer, förvirring (särskilt hos predisponerade patienter, och som försämring hos patienter med befintliga symtom av denna typ)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Huvudvärk, yrsel

  Förändrad smakupplevelse

  Parestesier

  Ögon

  Synrubbning/

  dimsyn

  Magtarm­kanalen

  Funduskörtel­polyper (godartade)

  Diarré, illamående / kräkningar, uppblåsthet och gasbildning, förstoppning, muntorrhet, buksmärta och obehag

  Lever och gallvägar

  Förhöjda leverenzymer (transaminaser, gamma-GT)

  Förhöjt bilirubin

  Hepatocellulär skada, gulsot, leversvikt

  Hud och subkutan vävnad

  Hudutslag/

  exantem/

  eruption, pruritus

  Urticaria, angioödem

  Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom, erytema multiforme, subakut kutan lupus erythematosus (se avsnitt varningar och försiktighet), ljuskänslighet

  Muskulo­skeletala systemet och bindväv

  Höft-, handleds-, eller kotfrakturer (se avsnitt varningar och försiktighet)

  Artralgi, myalgi

  Muskelspasm som en följd av elektrolyt-

  störningar

  Njurar och urinvägar

  Interstitiell nefrit

  (med eventuell utveckling till njursvikt)

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Gynekomasti

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället

  Asteni, trötthet och sjukdomskänsla

  Förhöjd kropps­temperatur, perifera ödem

  Överdosering

  Det finns inga kända symtom på överdosering hos människa. Systemisk exponering med upp till 240 mg som har administrerats intravenöst under 2 minuter tolererades väl. Pantoprazol är i hög grad proteinbundet och därför svårt att eliminera med dialys.

  Vid fall av överdosering med kliniska tecken på förgiftning kan inga rekommendationer ges utöver symtomlindring och stödbehandling.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Pantoprazol är en substituerad benzimidazol, som hämmar sekretionen av saltsyra i magsäcken genom specifik verkan på protonpumparna i parietalcellerna.

  Pantoprazol omvandlas till sin aktiva form i den sura miljön i parietalcellerna, där den hämmar H+, K+-ATPas- enzymet, d v s i det sista ledet i produktionen av saltsyran i magsäcken.

  Farmakodynamisk effekt

  Hämningen är dosberoende och påverkar såväl basal som stimulerad syrasekretion. Hos de flesta patienter uppnås symtomfrihet inom 2 veckor. I likhet med andra protonpumpshämmare och H2-receptorblockerare ger behandling med pantoprazol en minskad surhetsgrad i magsäcken vilket leder till en ökning av gastrinvärdena i proportion till aciditetsminskningen. Gastrinökningen är reversibel.

  Eftersom pantoprazol binds till enzymet distalt om cellreceptorn, kan substansen hämma saltsyrasekretionen oberoende av stimulans från andra substanser (acetylkolin, histamin, gastrin). Effekten är densamma oavsett om pantoprazol ges peroralt eller intravenöst.

  Klinisk effekt och säkerhet

  Fastevärden av gastrin ökar under pantoprazolbehandling. Vid korttidsbehandling överstiger de sällan övre normala gränsvärdet. Vid långtidsbehandling fördubblas värdena som regel, medan extrema ökningar i gastrinvärden endast förekommer i enstaka fall. En lätt till måttlig ökning av antalet specifika endokrina (ECL) celler i magsäcken har observerats i sällsynta fall under långtidsbehandling (okomplicerad till adenomatoid hyperplasi). Inga fall med bildning av karcinoida prekursorer (atypisk hyperplasi) eller gastriska karcinoider har rapporterats i humana studier hittills, till skillnad från erfarenheten från djurstudier (se avsnitt prekliniska uppgifter).

  Under behandling med sekretionshämmande läkemedel ökar gastrin i serum som svar på den minskade syrasekretionen. Dessutom ökar CgA på grund av en sänkt gastrisk surhetsgrad. Den ökade CgA-nivån kan störa undersökningar för neuroendokrina tumörer.

  Tillgängliga publicerade data tyder på att behandling med protonpumpshämmare ska avbrytas mellan 5 dagar och 2 veckor före CgA-mätningar. Detta gör det möjligt för CgA-nivåerna, som kan vara falskt förhöjda efter PPI-behandling, att återgå till referensintervallet.

  Vid behandling under längre tid än ett år kan påverkan på tyreoideafunktionen ej helt uteslutas, baserat på erfarenheten från djurstudier.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Pantoprazol absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration uppnås även efter en oral engångsdos på 40 mg. I genomsnitt uppnås en maximal serumkoncentration på 2 - 3 mikrogram/ml cirka 2,5 timmar efter administrering och dessa värden är oförändrade vid upprepad dosering.

  Farmakokinetiken skiljer sig inte efter en engångsdos jämfört med upprepad administrering. I dosområdet 10 till 80 mg är kinetiken linjär efter både peroral och intravenös administrering. Den absoluta biotillgängligheten hos enterotabletten har funnits vara ca 77 %. Samtidigt intag av föda påverkade inte ytan under plasmakoncentrationskurvan (AUC) eller den maximala serumkoncentrationen (Cmax) och således inte heller biotillgängligheten. Endast variabiliteten av lag-time (fördröjning av absorption) ökas av samtidigt födointag.

  Distribution

  Plasmaproteinbindningen är ca 98 %.

  Distributionsvolymen är cirka 0,15 l/kg.

  Metabolism

  Substansen metaboliseras nästan uteslutande i levern. Den huvudsakliga metaboliseringsvägen är demetylering av CYP2C19 med påföljande sulfatkonjugering och andra metaboliseringsvägar inkluderar oxidation av CYP3A4.

  Eliminering

  Terminal halveringstid är cirka 1 timme och clearance är ca 0,1 l/tim/kg. Ett fåtal fall har påvisat en fördröjd eliminering. På grund av den specifika bindningen av pantoprazol till protonpumparna i parietalcellerna korrelerar inte halveringstiden i eliminationsfasen med den mycket längre verkningstiden (hämning av syrasekretionen).

  Pantoprazols metaboliter elimineras huvudsakligen (ca 80 %) via urinen och resten via faeces. Huvudmetaboliten i både serum och urin är desmetyl-pantoprazol konjugerad med sulfat. Dess halveringstid är ca 1,5 timme, dvs är inte mycket längre än för pantoprazol.

  Särskilda patientgrupper

  Långsamma metaboliserare

  Cirka 3 % av den europeiska befolkningen saknar ett fungerande CYP2C19-enzym och kallas långsamma metaboliserare. Hos dessa individer metaboliseras pantoprazol troligen främst via katalysering av CYP3A4. Efter en engångsdos på 40 mg pantoprazol var medelytan under plasmakoncentrationskurvan ca 6 gånger större hos långsamma metaboliserare än hos individer med fungerande CYP2C19-enzym (snabba metaboliserare). Medelvärdet av de maximala plasmakoncentrationerna ökade med ca 60 %. Dessa observationer påverkar inte doseringen av pantoprazol.

  Nedsatt njurfunktion

  Dosreduktion rekommenderas inte då pantoprazol ges till patienter med nedsatt njurfunktion (inklusive dialyspatienter). Liksom hos friska personer är halveringstiden kort. Endast en liten mängd pantoprazol dialyseras. Även om huvudmetaboliten har en måttligt fördröjd halveringstid (2 - 3 timmar), är utsöndringen trots allt snabb och någon ackumulering sker inte.

  Nedsatt leverfunktion

  Hos patienter med levercirrhos (klass A och B enligt Child) ökar halveringstiden till 7- 9 timmar och AUC-värdena ökar 5 - 7 gånger. Trots detta ökar maximal serumkoncentration endast med faktor 1,5 jämfört med friska personer.

  Äldre

  En lätt ökning av AUC och Cmax ses hos äldre försökspersoner jämfört med yngre, men detta saknar klinisk relevans.

  Pediatrisk population

  Efter perorala engångsdoser på 20 eller 40 mg pantoprazol till barn i åldern 5 - 16 år överensstämde AUC och Cmax med motsvarande data för vuxna.

  Efter administration av intravenösa engångsdoser av pantoprazol på 0,8 eller 1,6 mg/kg till barn i åldern 2 - 16 år fanns inget signifikant samband mellan clearance för pantoprazol och ålder eller vikt. AUC och distributionsvolym överensstämde med data från vuxna.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa.

  I en tvåårig karcinogenicitetsstudie på råtta rapporterades neuroendokrina tumörer. Dessutom observerades skivepitelcellspapillom i övre magsäcken hos råtta. Mekanismen bakom bildandet av gastriska karcinoider på grund av substituerade benzimidazoler har noga undersökts och slutsatsen är att det är en sekundär reaktion på de massivt förhöjda gastrinnivåerna i serum som uppträder hos råtta vid långtidsbehandling med hög dos.

  I tvååriga studier på gnagare har ett ökat antal levertumörer observerats hos råtta och mus (hondjur), vilket tolkats som resultat av pantoprazols höga metaboliska nivå i levern.

  En liten ökning av neoplastiska förändringar i thyreoidea observerades i den grupp råttor som erhöll den högsta dosen (200 mg/kg). Dessa neoplasmer associeras med pantoprazolinducerade förändringar av nedbrytningen av tyroxin i lever hos råtta. Då den terapeutiska dosen till människa är låg, förväntas inga förändringar i tyreoidea uppkomma.

  Reproduktionstoxikologiska studier på djur visade tecken på viss fetotoxicitet vid doser över 5 mg/kg.

  Undersökningar har inte givit några belägg för nedsatt fertilitet eller teratogena effekter.

  Hos råtta sker en ökad passage över placentan vid framskriden dräktighet, vilket leder till ökade pantoprazolkoncentrationer i fostret kort tid före partus.

  Innehåll

  Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

  En enterotablett innehåller 45,100 mg pantoprazolnatriumseskvihydrat, motsvarande 40 mg pantoprazol.

  För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt innehåll.

  Förteckning över hjälpämnen

  Tablettkärna

  Natriumkarbonat, vattenfritt (E 500)

  Mannitol (E 421)

  Krospovidon

  Povidon (K-90)

  Kalciumstearat

  Enterodragering

  Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1)

  Natriumlaurilsulfat

  Polysorbat 80 (E 433)

  Trietylcitrat (E 1505)

  Filmdragering

  Hypromellos (E 464)

  Titandioxid (E 171)

  Makrogol 400

  Gul järnoxid (E 172)

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  3 år

  HDPE burkar: Hållbarhet i bruten förpackning är 100 dagar.

  Särskilda förvaringsanvisningar

  Blisterförpackningar: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  HDPE-burkar: Tillslut burken väl. Fuktkänsligt

  Särskilda anvisningar för destruktion

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Pantoprazol Mylan
  Enterotablett 40 mg Banangul filmdragerad, oval, cirka 5,7 mm x 11,6 mm, bikonvex tablett som är omärkt på båda sidor.
  28 tablett(er) blister, 63:41, F
  56 tablett(er) blister, 147:45, F
  98 tablett(er) blister, 70:06, F

  Liknande preparat inom:

  Pantoprazol