Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Budenofalk

Vifor Pharma

Enterogranulat 9 mg (Vita till benvita granulat med doft av citron.)

Lokalt verkande kortikosteroider

Aktiv substans: Budesonid
ATC-kod: A07EA06
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-06-08

Indikationer

Induktion av remission hos patienter med mild till måttlig aktiv Crohns sjukdom i ileum och/eller colon ascendens.

Induktion av remission hos patienter med aktiv kollagen kolit.

Kontraindikationer

Budenofalk 9 mg enterogranulat får inte ges till patienter med:

 • överkänslighet mot den aktiva subsansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll,

 • levercirros.

 • Dosering

  Dosering

  Crohns sjukdom och kollagen kolit

  Vuxna > 18 år : Den rekommenderade dagsdosen är en dospåse (innehållande enterogranulat med 9 mg budesonid) en gång dagligen på morgonen ungefär en halvtimme före frukost.

  Pediatrisk population : Budenofalk 9 mg enterogranulat bör inte ges till barn och ungdomar då erfarenhet i den här åldersgruppen är otillräcklig.

  Patienter med nedsatt njurfunktion: Det finns inga specifika doseringsrekommendationer för patienter med nedsatt njurfunktion (se Farmakokinetik).

  Patienter med nedsatt leverfunktion: Eftersom informationen är begränsad hos den här patientpopulationen kan ingen specifik doseringsrekommendation ges (se Kontraindikationer, Varningar och försiktighet och Farmakokinetik).

  Administreringssätt

  Oral användning : Innehållet i en dospåse skall tas före frukost. Granulatet skall läggas på tungan och sväljas helt, med mycket vätska (t.ex. ett glas vatten). Granulatet skall inte tuggas eller krossas, detta för att förhindra att enterodrageringen på granulatet går sönder. För tidig sönderdelning påverkar läkemedlets disposition på ett oförutsägbart sätt.

  Behandlingens längd: Behandlingens varaktighet skall begränsas till åtta veckor.

  Avslut av behandlingen: Behandlingen med Budenofalk 9 mg enterogranulat bör inte avbrytas tvärt. När behandlingen med Budenofalk 9 mg enterogranulat närmar sig slutet skall läkemedlet administreras med förlängda dosintervall, dvs. varannan dag i upp till två veckor. Därefter kan behandlingen avbrytas.

  Varningar och försiktighet

  Behandling med Budenofalk 9 mg enterogranulat leder till lägre systemiska steroidnivåer än vanlig peroral glukokortikoidbehandling. Vid övergång från annan glukokortikoidbehandling kan symtom som har samband med förändringen av systemiska steroidnivåer uppkomma. Försiktighet krävs hos patienter med tuberkulos, hypertension, diabetes mellitus, osteoporos, peptiskt magsår, glaukom, katarakt, hereditet för diabetes eller glaukom, eller andra tillstånd där glukokortikoider kan leda till biverkningar.

  Detta läkemedel är inte lämpligt för patienter med Crohns sjukdom i övre delen av mag-tarm kanalen.

  På grund av den företrädesvis lokala verkningsmekanismen kan positiva effekter hos patienter som lider av extraintestinala symptom (t.ex. i ögon, hud, leder) ej förväntas.

  Systemiska effekter av glukokortikosteroider kan förekomma, särskilt vid förskrivning i höga doser och under långa perioder. Dessa effekter kan inkludera Cushings syndrom, adrenal suppression, tillväxthämning, minskad bentäthet, katarakt, glaukom och psykiska effekter/beteendeförändringar (se Biverkningar).

  Infektion

  Hämning av det inflammatoriska svaret och immunfunktionen ökar känsligheten för infektioner och svårighetsgraden av dessa. Risken för försämring av bakterie-, svamp-, amöba- och virusinfektioner vid glukokortikoidbehandling bör noga övervägas. Den kliniska bilden kan ofta vara atypisk och allvarliga infektioner, t.ex. septikemi och tuberkulos kan maskeras, och således nå ett avancerat stadium innan de upptäcks.

  Vattkoppor

  Vattkoppor skall särskilt beaktas eftersom den här vanligen lindriga sjukdomen kan vara livshotande hos immunsupprimerade patienter. Patienter utan säkerställd anamnes på vattkoppor skall avrådas från nära kontakt med personer med vattkoppor eller herpes zoster och skall om de exponeras omedelbart kontakta läkare. Om patienten är ett barn måste föräldrarna få ovanstående råd. Exponerade, icke-immuna patienter som får behandling med systemiska glukokortikoider eller som fått sådan behandling under de föregående tre månaderna måste få passiv immunisering med varicella zoster immunoglobulin (VZIG). Denna bör ges inom 10 dagar efter exponering av vattkoppor. Om diagnosen vattkoppor bekräftats krävs specialistvård och omedelbar behandling. Glukokortikoidbehandlingen skall inte sättas ut och dosen kan behöva ökas.

  Mässling

  Patienter med nedsatt immunförsvar som har kommit i kontakt med mässling bör, om möjligt, få behandling med vanliga immunglobuliner så snart som möjligt efter exponeringen.

  Vaccin

  Levande vaccin bör inte ges till personer som alltid använder glukokortikoider. Antikroppssvaret på andra vaccin kan vara nedsatt.

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Baserat på erfarenhet från patienter med framskriden primär biliär cirros (PBC) med levercirros förväntas en ökad systemisk tillgänglighet av budesonid hos alla patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

  Hos patienter med leversjukdom utan levercirros var budesonid i dagsdoser om 9 mg säkert och tolererades väl. Det finns inget stöd om att en specifik dosrekommendation för patienter med icke-cirrotiska leversjukdomar eller bara lätt nedsatt leverfunktion är nödvändig.

  Övriga

  Glukokortikoider kan leda till hämning av HPA-axeln (hypotalamus, hypofys, binjurebark) och minska stressvaret. Hos patienter som skall genomgå en operation eller som är utsatta för annan stress, rekommenderas kompletterande systemisk glukokortikoidbehandling.

  Samtidig behandling med ketokonazol eller andra CYP3A4-hämmare bör undvikas (se Interaktioner).

  Budenofalk 9 mg enterogranulat innehåller laktos, sackaros och sorbitol. Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktos- eller fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption, sackaros-isomaltasbrist, total laktasbrist eller medfödd laktasbrist bör inte ta detta läkemedel.

  Interaktioner

  Farmakodynamiska interaktioner

  Hjärtglykosider : Effekten av glykosiden kan förstärkas av kaliumbrist.

  Saluretika : Kaliumutsöndringen kan öka.

  Farmakokinetiska interaktioner

  Cytokrom P450:

  CYP3A4-hämmare: Samtidig administrering av ketokonazol 200 mg per oralt en gång dagligen ledde till en 6-faldig ökning av plasmakoncentrationerna av budesonid (3 mg engångsdos). När ketokonazol administrerades 12 timmar efter budesonid ökade koncentrationerna ungefär 3-faldigt. Eftersom det inte finns tillräckligt med data för att ge dosrekommendationer bör kombinationen undvikas.

  Andra potenta hämmare av CYP3A4, t.ex. ritonavir, itrakonazol, klaritromycin och grapefruktjuice kan sannolikt också leda till en betydande ökning av plasmakoncentrationerna av budesonid. Samtidigt intag av budesonid bör således undvikas.

  CYP3A4-inducerare : Substanser eller läkemedel som karbamazepin och rifampicin, som inducerar CYP3A4, kan minska den systemiska men även den lokala exponeringen av budenosid i tarmslemhinnan. En justering av budesoniddosen (med t.ex. budesonid 3 mg kapslar) kan bli nödvändig.

  CYP3A4-substrat: Substanser eller läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 kan konkurrera med budesonid. Detta kan leda till ökad plasmakoncentration av budesonid om den konkurrerande substansen har en högre affinitet till CYP3A4, eller, om budesonid binder starkare till CYP3A4, kan den konkurrerande substansen öka i plasma och en anpassning/minskning av dosen av denna substans kan bli nödvändig.

  Förhöjda plasmakoncentrationer och ökade effekter av glukokortikoider har rapporterats hos kvinnor som också använder östrogen eller p-piller. Detta har dock inte observerats med lågdos kombinerade p-piller.

  Cimetidin i rekommenderade doser i kombination med budesonid har en liten men obetydlig effekt på farmakokinetiken för budesonid. Omeprazol har ingen effekt på farmakokinetiken för budesonid.

  Steroidbindande substanser: Teoretisk kan eventuella interaktioner med steroidbindande syntetiska hartser, t.ex. kolestyramin och antacida inte uteslutas. Om dessa administreras samtidigt som Budenofalk 9 mg enterogranulat kan sådana interaktioner leda till en minskad effekt av budesonid. Dessa läkemedel bör således inte tas samtidigt, utan med minst två timmars mellanrum.

  Eftersom binjurens funktion kan hämmas vid behandling med budesonid kan ett ACTH-simulationstest för diagnostisering av hypofyssvikt ge falska svar (låga värden).

  Graviditet

  Kategori B:3

  Administrering under graviditet skall undvikas, om det inte finns tvingande skäl för behandling med Budenofalk 9 mg enterogranulat. Det finns få data om graviditetsresultat efter peroral administrering av budesonid till människa. Även om data om användningen av inhalerat budesonid hos ett stort antal exponerade graviditeter inte indikerar några biverkningar, kan den maximala koncentrationen av budesonid i plasma förväntas vara högre vid behandling med Budenofalk 9 mg enterogranulat än vid behandling med inhalerat budesonid. Hos dräktiga djur har budesonid, liksom andra glukokortikosteroider, visat sig leda till missbildningar hos foster (se Prekliniska uppgifter). Relevansen av detta för människa är inte fastställd.

  Amning

  Grupp IVb

  Budesonid utsöndras i bröstmjölk (data om utsöndring efter inhalation är tillgänglig).

  Endast mindre effekter hos det ammade barnet förväntas dock efter intag av Budenofalk 9 mg enterogranulat inom det terapeutiska intervallet. Ett beslut måste fattas om amningen skall avbrytas eller om behandlingen med budesonid skall avbrytas, genom att beakta nyttan av amning för barnet och nyttan av behandlingen för kvinnan.

  Trafik

  Inga studier har utförts.

  Biverkningar

  Möjliga biverkningar anges nedan ordnade efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

  Mycket vanliga (≥1/10)

  Vanliga (≥1/100, <1/10)

  Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

  Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

  Mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Organsystem

  Frekvens

  Biverkning

  Metabolism och nutrition

  Vanligt

  Cushings syndrom: månansikte, bålfetma, nedsatt glukostolerans, diabetes mellitus, hypertoni, natriumretention med ödembildning, ökad kaliumutsöndring, inaktivitet eller atrofi av binjurebarken, röda stria och steroidakne, rubbad utsöndring av könshormon (t.ex. amenorré, hirsutism, impotens).

  Mycket sällsynt

  Tillväxthämning hos barn

  Ögon

  Sällsynt

  Glaukom, katarakt

  Magtarmkanalen

  Vanligt

  Dyspepsi

  Mindre vanligt

  Gastroduodenalsår

  Sällsynt

  Pankreatit

  Mycket sällsynt

  Förstoppning

  Immunsystemet

  Vanligt

  Ökad infektionsrisk

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Vanligt

  -Muskel- och ledvärk, muskelsvaghet, muskelryckningar, osteoporos

  Sällsynt

  Osteonekros

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanligt

  Huvudvärk

  Mycket sällsynt

  Pseudotumor cerebri (inklusive papillödem) hos ungdomar

  Psykiska störningar

  Vanligt

  Depression, irritation, eufori

  Mindre vanligt

  Psykomotorisk hyperaktivitet, ångest

  Sällsynt

  Aggression

  Hud och subkutan vävnad

  Vanligt

  Allergiskt exantem, petekier, fördröjd sårläkning, kontaktdermatit.

  Sällsynt

  Ekkymos

  Blodkärl

  Mycket sällsynt

  Ökad trombosrisk, vaskulit (utsättningssyndrom efter långvarig behandling).

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket sällsynt

  Trötthet, olustkänsla

  Majoriteten av de biverkningar som nämns i denna produktresumé kan även förväntas vid behandling med andra glukokortikoider.

  Biverkningar som är typiska för systemiska glukokortikosteroider kan uppkomma ibland. Dessa biverkningar beror på dosering, behandlingsperiod, samtidig eller tidigare behandling med andra glukokortikosteroider och individuell känslighet.

  Kliniska studier har visat att den biverkningsfrekvens som förknippas med glukokortikosteroider är lägre med peroralt Budenofalk än vid peroral behandling med ekvivalent dosering av prednisolon.

  En försämring eller återkomst av extraintestinala manifestationer (framför allt i hud och leder) kan förekomma vid byte från systemiska glukokortikosteroider till lokalt verkande budesonid.

  Överdosering

  I nuläget finns inga kända fall av överdosering med budesonid.

  Farmakodynamik

  Den exakta verkningsmekanismen för budesonid vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar är inte helt klarlagd. Data från kliniska farmakologiska studier och kontrollerade kliniska studier tyder entydigt på att verkningsmekanismen för Budenofalk enterogranulat i huvudsak är baserat på en lokal effekt i tarmen. Budesonid är en glukokortikosteroid med en hög lokal antiinflammatorisk effekt. Vid doser som är kliniskt ekvivalenta med systemiskt verkande glukokortikosteroider, ger budesonid betydligt lägre hämning av HPA-axeln och har en mindre effekt på inflammatoriska markörer.

  Budenofalk enterogranulat visar en dosberoende påverkan på plasmanivåerna av kortisol, som vid den rekommenderade dosen 9 mg budesonid/dag är signifikant lägre än vid kliniskt ekvivalenta effektiva doser av systemiska glukokortikosteroider.

  Klinisk studie på patienter med Crohns sjukdom

  I en randomiserad, dubbelblind, dubbel-dummy studie på patienter med mild till måttlig Crohns sjukdom (200 <CDAI <400) som påverkar terminala ileum och / eller colon ascendens jämfördes effekten av 9 mg budesonid i en enda daglig dos (9 mg OD) mot behandling med 3 mg budesonid givet tre gånger dagligen (3 mg tre gånger dagligen).

  Det primära effektmåttet var andelen patienter i remission (CDAI <150) vid vecka 8.

  Totalt ingick 471 patienter i studien (fullständigt analys set, FAS) varav 439 patienter ingick i per protokoll (PP) analysen. Det fanns inga relevanta skillnader i patientkaraktäristik vid baseline i de båda behandlingsgrupperna. Den bekräftande analysen visade att 71,3% av patienterna var i remission i 9 mg OD-gruppen och 75,1% i 3 mg tre gånger dagligen gruppen (PP) (p: 0,01975) vilket visar non-inferiority av 9 mg budesonid OD till 3 mg budesonid TID.

  Inga allvarliga läkemedelsrelaterade biverkningar rapporterades.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Beroende på den specifika drageringen på Budenofalk 9 mg enterogranulat finns en fördröjning i frisättningen på 2–3 timmar. Hos fastande, friska frivilliga var de genomsnittliga maximala plasmakoncentrationerna för budesonid 2,2 ng/ml cirka 6 timmar efter en peroral engångsdos av 9 mg budensonid enterogranulat.

  En studie med en engångsdos av budesonid 3 mg enterogranulat visade att samtidigt intag av mat kan fördröja tömningen av granulat från magsäcken med cirka 2–3 timmar, vilket förlänger den fördröjda frisättningen till cirka 4–6 timmar, utan förändring av absorptionshastigheten.

  Distribution

  Budesonid har en hög distributionsvolym (cirka 3 l/kg). Plasmaproteinbindningen är i genomsnitt 85–90 %.

  Biotransformation

  Budesonid genomgår omfattande biotransformation i levern (cirka 90 %) till metaboliter med låg glukokortikosteroidaktivitet. Glukokortikosteroidaktiviteten hos huvudmetaboliterna, 6β-hydroxibudesonid och 16α-hydroxiprednisolon, är mindre än 1 % av den för budesonid.

  Eliminering

  Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 3–4 timmar. Den systemiska tillgängligheten hos friska frivilliga och hos fastande patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar är cirka 9–13 %. Clearance för budesonid är cirka 10–15 l/min.

  Budesonid elimineras bara marginellt, om alls, av njurarna.

  Specifika patientpopulationer (leversjukdomar)

  En stor del av budesonid metaboliseras i levern. Den systemiska exponeringen av budesonid kan vara förhöjd hos patienter med nedsatt leverfunktion på grund av en nedsatt budesonidmetabolism av CYP3A4. Detta är beroende av leversjukdomens typ och svårighetsgrad.

  Prekliniska uppgifter

  Prekliniska data från akuta, subkroniska och kroniska toxikologiska studier med budesonid visade atrofier av tymus och binjurebark och en minskning av framför allt lymfocyter. Dessa effekter var mindre uttalade eller av samma omfattning som de som setts med andra glukokortikosteroider. I likhet med andra glukokortikosteroider, och beroende på dos,och varaktighet och sjukdom, kan dessa steroideffekter också ha betydelse för människa.

  Budesonid visade inga mutagena effekter i ett antal in vitro - och in vivo -tester.

  En lätt ökning av antalet basofila foci i levern observerades i kroniska studier på råtta med budesonid. I karcinogenicitetsstudier sågs en ökad förekomst av primära hepatocellulära neoplasmer, astrocytom (hos hanråttor) och brösttumörer (honråttor). Dessa tumörer beror troligtvis på den specifika steroidreceptoreffekten, ökad metabol börda och anabola effekter på levern, effekter som också är kända från andra glukokortikosteroidstudier på råtta och därför representerar en klasseffekt hos dessa arter.

  Budesonid hade ingen effekt på fertiliteten hos råttor. Hos dräktiga djur har budesonid, liksom andra glukokortikosteroider, visat sig leda till fosterdöd och onormal fosterutveckling (mindre kullar, intrauterin tillväxthämning hos fostret och skelettmissbildningar). Vissa glukokortikoider har rapporterats orsaka gomspalt hos djur. Relevansen av dessa fynd för människa har inte fastställts (se även Graviditet).

  Innehåll

  Varje dospåse innehåller 9 mg budesonid, 828 mg sackaros, 36 mg laktosmonohydrat och 900 mg sorbitol (E420), ammoniometakrylat copolymer (typ A) (Eudragit RL), ammoniometakrylat copolymer (typ B) (Eudragit RS), vattenfri citronsyra (för pH-justering), citronsmak, magnesiumstearat, metakrylsyra-metylmetakrylat copolymer (1:1) (Eudragit L 100), metakrylsyra-metylmetakrylat copolymer (1:2) (Eudragit S 100), povidon K25, sukralos,

  sockersfärer (bestående av majsstärkelse och sackaros), talk, trietylcitrat, xanthangummi.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Förpackningsinformation

  Budenofalk
  Enterogranulat 9 mg Vita till benvita granulat med doft av citron.
  30 dospåsar dospåse, 1015:25, F

  Liknande preparat inom:

  Budesonid