Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Meropenem Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g (Vitt till ljust gult pulver)

Antibiotikum av karbapenemtyp

Aktiv substans: Meropenem (vattenfri)
ATC-kod: J01DH02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-04-09.

Indikationer

Meropenem Fresenius Kabi är indicerat för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn över 3 månaders ålder (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik):

 • Allvarlig pneumoni, inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni

 • Bronkopulmonära infektioner vid cystisk fibros

 • Komplicerade urinvägsinfektioner

 • Komplicerade intra-abdominella infektioner

 • Intra- och post-partuminfektioner

 • Komplicerade infektioner i hud och mjukdelar

 • Akut bakteriell meningit

 • Behandling av patienter med bakteremi som uppstår i samband med, eller misstänks ha ett samband med, någon av de ovanstående infektionerna.

  Meropenem Fresenius Kabi kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks bero på en bakteriell infektion.

  Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

  Kontraindikationer

  Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
  Överkänslighet mot andra substanser av karbapenemtyp.
  Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion eller svår hudreaktion) mot andra betalaktamantibiotika (t.ex. penicilliner eller cefalosporiner)

  Dosering

  Tabellerna nedan ger generella doseringsrekommendationer.

  Dosen av meropenem och behandlingstiden bestäms med hänsyn till typ av behandlad infektion inklusive svårighetsgrad och kliniskt svar.

  En dos på upp till 2 g tre gånger dagligen till vuxna och ungdomar och en dos på upp till 40 mg/kg tre gånger dagligen till barn kan vara speciellt lämplig vid behandling av vissa typer av infektioner, t ex infektioner orsakade av mindre känsliga bakteriearter (t ex Enterobacteriaceae,  Pseudomonas aeruginosa eller Acinetobacter spp ) eller mycket allvarliga infektioner.

  Ytterligare hänsyn bör tas vid dosering till patienter med nedsatt njurfunktion (se även nedan)

  Vuxna och ungdomar

  Infektion

  Dos som skall ges var 8:e timme

  Allvarlig pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni

  500 mg eller 1 g

  Bronkopulmonära infektioner vid cystisk fibros

  2 g

  Komplicerade urinvägsinfektioner

  500 mg eller 1 g

  Komplicerade intraabdominella infektioner

  500 mg eller 1 g

  Intra-och postpartuminfektioner

  500 mg eller 1 g

  Komplicerade infektioner i hud och mjukdelar

  500 mg eller 1 g

  Akut bakteriell meningit

  2 g

  Behandling av febrila neutropena patienter

  1 g

  Meropenem ges vanligen som intravenös infusion under cirka 15 till 30 minuter (se avsnitt Blandbarhet och Hållbarhet, förvaring och hantering).

  Alternativt kan doser på upp till 1 g ges som intravenös bolusinjektion under cirka 5 minuter. Det finns begränsad erfarenhet beträffande tolerabilitet för att stödja administrering av 2 g doser till vuxen som intravenös bolusinjektion.

  Nedsatt njurfunktion
  Dosen till vuxna och ungdomar ska anpassas när kreatininclearance är lägre än 51 ml/min, som visas nedan. Det finns begränsad erfarenhet för att stödja tillämpning av dessa dosjusteringar för enhetsdoser på 2 g.

  Kreatininclearance (ml/min)

  Dos (baserad på “enhetsdoser” mellan 500 mg eller 1 g eller 2 g, se tabell ovan)

  Frekvens

  26-50

  en enhetsdos

  var 12e: timme

  10-25

  halv enhetsdos

  var 12:e timme

  <10

  halv enhetsdos

  var 24e: timme

  Meropenem elimineras vid hemodialys och hemofiltrering. Nödvändig dosering bör ges efter avslutad hemodialysbehandling.

  Det finns inga etablerade dosrekommendationer till patienter som får peritonealdialys.

  Nedsatt leverfunktion
  Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Äldre
  Ingen dosjustering krävs för äldre med normal njurfunktion eller kreatininclearance över 50 ml/min.

  Barn
  Barn under 3 månaders ålder
  Effekten och tolerabilitet hos barn under 3 månader har inte fastställts och optimala doseringar är inte identifierade. Det finns emellertid begränsad farmkokinetisk information som tyder på att 20 mg/kg var 8:e timme kan vara en lämplig dosering (se avsnitt Farmakokinetik).

  Barn från 3 månader till 11 år och upp till 50 kg kroppsvikt.
  Rekommenderad doseringsregim framgår av följande tabell:

  Infektion

  Dos som skall ges var 8:e timme

  Allvarlig pneumoni inklusive sjukhusförvärvad och ventilatorassocierad pneumoni.

  10 eller 20 mg/kg

  Bronkopulmonära infektioner vid cystisk fibros

  40 mg/kg

  Komplicerade urinvägsinfektioner

  10 eller 20 mg/kg

  Komplicerade intraabdominella infektioner

  10 eller 20 mg/kg

  Komplicerade infektioner i hud och mjukdelar

  10 eller 20 mg/kg

  Akut bakteriell meningit

  40 mg/kg

  Behandling av febrila neutropena patienter

  20 mg/kg

  Barn med vikt över 50 kg
  Vuxendos ska ges.

  Erfarenhet saknas hos barn med nedsatt njurfunktion.

  Administreringssätt

  Meropenem ges vanligen som intravenös infusion under cirka 15 till 30 minuter (se avsnitt Blandbarhet och Hållbarhet, förvaring och hantering). Alternativt kan doser på upp till 20 mg/kg ges som intravenös bolusinjektion under cirka 5 minuter. Det finns begränsad information beträffande tolerabilitet för att stödja administrering av doser på 40 mg/kg till barn som intravenös bolusinjektion.

  Anvisningar om beredning/spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Varningar och försiktighet

  Valet av meropenem för behandling av enskild patient ska övervägas med hänsyn till lämplighet att använda en karbapenemsubstans baserat på faktorer som infektionens svårighetsgrad, prevalens av resistens mot andra lämpliga antibiotika och risk för karbapenemresistenta bakterier.

  Enterobacteriaceae , Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter spp. resistens

  Resistensen hos Enterobacteriaceae , Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter spp. för penemer varierar inom Europeiska Unionen. Lokala resistensmönster bör beaktas av förskrivaren.

  Överkänslighetsreaktioner

  Som med alla betalaktamantibiotika har allvarliga och i enstaka fall fatala överkänslighetsreaktioner rapporterats (se avsnitt Kontraindikationer och Biverkningar).

  Patienter som tidigare visat överkänslighet mot karbapenemer, penicilliner eller andra betalaktamantibiotika kan också vara överkänsliga mot meropenem. Före insätting av meropenem ska noggrann undersökning göras med avseende på tidigare överkänslighetsreaktioner mot betalaktamantibiotika.

  Om en svår allergisk reaktion inträffar ska läkemedlet sättas ut och lämpliga åtgärder vidtas.

  Antibiotikarelaterad kolit

  Antibiotikarelaterad kolit och pseudomembranös kolit har rapporterats för nästan alla antibiotika inkusive meropenem, de kan variera i svårighetsgrad från mild till livshotande. Därför är det viktigt att överväga denna diagnos hos patienter som får diarré i samband med administrering av meropenem eller senare (se avsnitt Biverkningar). Utsättande av meropenem och specifik behandling mot Clostridium difficile bör övervägas. Läkemedel som hämmar peristaltiken skall inte ges.

  Kramper

  Kramper har rapporterats i sällsynta fall under behandling med karbapenemer inklusive meropenem (se avsnitt Biverkningar).

  Övervakning av leverfunktion

  Leverfunktion bör monitoreras noggrant under behandling med meropenem på grund av risk för levertoxicitet (hepatisk dysfunktion med kolestas och cytolys) (se avsnitt Biverkningar).

  Användning hos patienter med leversjukdom: för patienter med underliggande leversjukdom ska leverfunktionen monitoreras under behandlingen med meropenem. Ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt Dosering).

  Direkt antiglobulintest (Coombs test) serokonversion

  Ett direkt eller indirekt Coombs test kan visa positivt resultat under behandling med meropenem.

  Samtidig behandling med valproinsyra/natriumvalproat/valpromid

  Samtidig behandling med meropenem och valproinsyra/natriumvalproat/valpromid rekommenderas ej (se avsnitt Interaktioner).

  Pediatrisk population

  Meropenem Fresenius Kabi är godkänt för försäljning för barn som är äldre än 3 månader. Det finns inga belägg för en förhöjd risk för några läkemedelsbiverkningar hos barn, baserat på de begränsade data som finns tillgängliga. Alla rapporter som erhållits har varit konsekventa med händelser som observerats hos den vuxna populationen.

  Meropenem Fresenius Kabi innehåller natrium.
  Detta läkemedel innehåller cirka 4,0 mEkv av natrium per 1 g dos vilket bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

  Interaktioner

  Inga specifika interaktionsstudier med andra läkemedel än probenicid har utförts.

  Probenecid konkurrerar med meropenem vad gäller aktiv tubulär sekretion och hämmar därför den renala utsöndringen av meropenem med ökad eliminationshalveringstid och plasmakoncentration av meropenem som följd. Försiktighet krävs vid samtidig behandling med probenecid och meropenem.

  Den potentiella effekten av meropenem på proteinbindning av andra läkemedel eller metabolism har inte studerats. Dock är proteinbindningen så låg att inga interaktioner med andra substanser förväntas utifrån denna mekanism.

  Sänkningar av valproinsyras blodnivåer på upp till 60-100% efter två dagars samtidig behandling med karbapenemer har rapporterats. På grund av den snabbt insättande effekten och stora sänkningen är samtidig behandling med valproinsyra/natriumvalproat/valpromid med karbapenemer inte hanterbar och skall därför undvikas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Orala antikoagulantia
  Samtidig administrering av antibiotika och warfarin kan förhöja antikoagultionseffekten. Många fall har rapporterats med ökad antikoagultionseffekt av oralt administrerade antikoagulantia inklusive warfarin, hos patienter som samtidigt har fått antibakteriell behandling. Risken kan variera beroende på bakomliggande infektion, patientens ålder och allmäntillstånd så att bidraget från antibiotikum till ökningen av INR (international normalised ratio) är svårt att bedöma. Det rekommenderas att INR kontrolleras ofta under och strax efter samtidig behandling med antibiotika och orala antikoagulantia.

  Graviditet

  Kategori B:1

  Data från behandling av gravida kvinnor med meropenem saknas eller är begränsade. Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Prekliniska uppgifter).
  Som en säkerhetsåtgärd bör meropenem undvikas under graviditet.

  Amning

  Grupp IVa

  Små mängder meropenem har rapporterats utsöndras i bröstmjölk. Meropenem Fresenius Kabi bör inte användas till ammande kvinnor, om inte den potentiella nyttan för modern överväger den potentiella risken för barnet.

  Trafik

  Inga studier avseende förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Vid framförande av fordon eller användning av maskiner ska dock hänsyn tas till att huvudvärk, paraestesier och kramper har rapporterats för meropenem.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  I en genomgång av 4872 patienter med 5026 exponeringar för meropenembehandling var diarré (2,3%), hudutslag (1,4%), illamående/kräkningar (1,4%) och inflammation vid injektionsstället (1,1%) de mest frekvent rapporterade meropenem-relaterade biverkningarna. De vanligaste rapporterade meropenem-relaterade laborativa avvikelser var trombocytos (1,6%) och ökade leverenzymer (1,5-4,3%).

  Tabell över risker för biverkningar

  I tabellen nedan listas alla biverkningar enligt organklass och frekvens: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  Tabell 1

  Organklasser

  Frekvens

  Biverkning

  Infektioner och infestationer

  Mindre vanliga

  svampöverväxt i munhåla och underliv

  Blodet och lymfsystemet

  Vanliga

  trombocytemi

  Mindre vanliga

  eosinofili, trombocytopeni, leukopeni, neutropeni, agranulocytos, hemolytisk anemi

  Immun­systemet

  Mindre vanliga

  angioödem, anafylaxi (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet)

  Centrala och perifera nerv­systemet

  Vanliga

  huvudvärk

  Mindre vanliga

  parestesier

  Sällsynta

  kramper (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Magtarm­kanalen

  Vanliga

  diarré, kräkningar, illamående, buksmärta

  Mindre vanliga

  antibiotika-relaterad kolit (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Lever och gallvägar

  Vanliga

  stegring av serum­trans­aminaser, alkaliska fosfataser i blodet, laktatdehydrogenas

  Mindre vanliga

  ökat bilirubin i blodet

  Hud och subkutan vävnad

  Vanliga

  hudutslag, klåda

  Mindre vanliga

  urtikaria , toxisk epidermal nekrolys, Stevens Johnsons syndrom, erytema multiforme

  Ingen känd frekvens

  Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS-syndrom)

  Njurar och urinvägar

  Mindre vanliga

  förhöjt serumkreatinin, förhöjt serumurea

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

  Vanliga

  inflammation, smärta

  Mindre vanliga

  tromboflebit, smärta vid injektions­stället

  Pediatrisk population

  Meropenem Fresenius Kabi är godkänt för försäljning för barn som är äldre än 3 månader. Det finns inga belägg för en förhöjd risk för några läkemedelsbiverkningar hos barn, baserat på de begränsade data som finns tillgängliga. Alla rapporter som erhållits har varit konsekventa med händelser som observerats hos den vuxna populationen.

  Överdosering

  Relativ överdosering kan vara möjlig hos patienter med nedsatt njurfunktion om dosen inte justeras som beskrivet i avsnitt Dosering. Den begränsade erfarenheten sedan godkännandet för försäljning indikerar att biverkningar som kan uppkomma till följd av överdosering, överensstämmer med biverkningsprofilen beskriven i avsnitt Biverkningar. Dessa biverkningar är i allmänhet av mild karaktär och upphör vid utsättande eller dosreduktion. Symptomatisk behandling skall övervägas.

  Hos patienter med normal njurfunktion elimineras meropenem snabbt via njurarna

  Meropenem och dess metabolit kan elimineras med hemodialys.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism
  Meropenems baktericida effekt utövas genom hämning av bakteriens cellväggsyntes hos grampositiva och gramnegativa bakterier via bindning till penicillin-bindande proteiner (PBP).

  Farmakokinetiskt / Farmakodynamiskt (PK/PD) förhållande
  I likhet med andra beta-laktamantibiotiska substanser har den tid som koncentrationerna av meropenem överskrider MIC (T>MIC) visat sig bäst korrelera till effekten. I prekliniska modeller visade meropenem aktivitet när plasmakoncentrationen överskred MIC för den infekterande organismen under ca 40% av doseringsintervallet. Detta mål har inte etablerats kliniskt.

  Resistensmekanismer
  Bakteriers resistens mot meropenem kan orsakas av: (1) minskad permeabilitet av yttre membranet hos gramnegativa bakterier (på grund av minskad produktion av kanaler) (2) minskad affinitet till PBPer (3) ökat uttryck av efflux-pump komponenter, och (4) produktion av betalaktamaser som kan hydrolysera karbapenemer.

  Lokaliserade kluster av infektioner på grund av karapenem-resistenta organismer har rapporterats inom Europeiska Unionen.

  Det finns ingen målbaserad korsresistens mellan meropenem och substanser från kinolon-, aminoglykosid-, makrolid- eller tetracyklinklasserna. Mikroorganismer kan emellertid uppvisa resistens mot fler än en grupp av antibakteriella substanser när den involverade mekanismen inkluderar impermeabilitet och/eller en effluxpump(ar).

  Brytpunkter
  Kliniska brytpunkter för MIC-bestämning enligt European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) presenteras nedan.

  Kliniska MIC brytpunkter för meropenem enligt EUCAST (2013-02-11, v 3.1).

  Organism

  Känsliga (S)

  (mg/l)

  Resistenta (R)

  (mg/l)

  Enterobacteriaceae

  ≤2

  >8

  Pseudomonas

  ≤2

  >8

  Acinetobacter

  ≤2

  >8

  Streptococcus grupperna A, B, C, G

  fotnot 6

  fotnot 6

  Streptococcus pneumoniae 1

  ≤2

  >2

  Viridansgrupp, streptokocker2

  ≤2

  >2

  Enterococcus spp.

  --

  --

  Staphylococcus spp.

  fotnot 3

  fotnot 3

  Haemophilus influenzae 1,2 och Moraxella catarrhalis 2

  ≤2

  >2

  Neisseria meningitidis 2,4

  ≤0,25

  >0,25

  Grampositiva anaerober utom Clostridium difficile

  ≤2

  >8

  Gramnegativa anaerober

  ≤2

  >8

  Listeria monocytogenes

  ≤0,25

  >0,25

  Ej artrelaterde brytpunkter 5

  ≤2

  >8

  1. Meropenems brytpunkter för Streptococcus pneumoniae och Haemophilus influenzae vid meningit är 0,25/1 mg/l (känsliga) och 1 mg/l (resistenta).

  2. Isolat med MIC-värden över känslighetsbrytpunktenär mycket sällsynta eller ännu inte rapporterade. Identifiering och känslighetsbestämning av sådana isolat måste repeteras och om resultatet bekräftas skickas till ett referenslaboratorium. Tills evidens finns angående kliniskt svar för bekräftat isolat med MIC värden över nuvarande resistentsbrytpunkter ska de rapporteras som resistenta.

  3. Stafylokockers känslighet för karbapenemer är uppskattade med hänsyn till cefoxitinkänslighet.

  4. Brytpunker avser bara meningit.

  5. Ej artrelaterade brytpunkter har fastställts genom PK/PD data och är oberoende av MIC-fördelningen för specifika arter. De skall endast användas för organismer som saknar specifika brytpunkter. Icke-speciesrelaterade brytpunkter baseras på följande doseringar: EUCAST-brytpunkter gäller för meropenem 1 g 3 gånger dagligen administrerat intravenöst över 30 minuter som lägsta dos. 2 g 3 gånger dagligen togs i beaktande för allvarliga infektioner och vid fastställandet av I/R brytpunkten.

  6. Betalaktamkänsligheten för betahemolytiska streptokocker grupperna A, B, C och G är härledd från penicillinkänsligheten.

  -- = Känslighetsbestämning inte rekommenderad eftersom arterna svarar dåligt på behandling med läkemedlet. Isolat kan rapporteras som R utan föregående bestämning.

  Prevalens av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter och lokal information om resistens är önskvärd, särskilt vid behandling av svåra infektioner. Vid behov bör sakkunnig rådgivning sökas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet åtminstone vid vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

  Följande tabellariska listning av patogener är sammanställd utifrån klinisk erfarenhet och terapevtiska riktlinjer.

  Vanligtvis känsliga arter

  Grampositiva aerober
  Enterococcus faecalis $
  Staphylococcus aureus (meticillin-känsliga) £
  Staphylococcus arter (meticillin-känsliga) inklusive Staphylococcus epidermidis
  Streptococcus agalactiae (Grupp B)
  Streptococcus milleri gruppen (S. anginosus, S. constellatus och S. intermedius)
  Streptococcus pneumoniae
  Streptococcus pyogenes (Grupp A)

  Gramnegativa aerober
  Citrobacter freundii
  Citrobacter koseri
  Enterobacter aerogenes
  Enterobacter cloacae
  Escherichia coli
  Haemophilus influenzae
  Klebsiella oxytoca
  Klebsiella pneumoniae
  Morganella morganii
  Neisseria meningitidis
  Proteus mirabilis
  Proteus vulgaris
  Serratia marcescens

  Grampositiva anaerober
  Clostridium perfringens
  Peptoniphilus asaccharolyticus
  Peptostreptococcus arter (inklusive P. micros, P. anaerobius, P. magnus)

  Gramnegativa anaerober
  Bacteroides caccae
  Bacteroides fragilis gruppen
  Prevotella bivia
  Prevotella disiens

  Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

  Grampositiva aerober
  Enterococcus faecium $ †

  Gramnegativa aerober
  Acinetobacter arter
  Burkholderia cepacia
  Pseudomonas aeruginosa

  Organismer med nedärvd resistens

  Gramnegativa aerober
  Stenotrophomonas maltophilia
  Legionella arter

  Andra mikroorganismer
  Chlamydphila pneumoniae
  Chlamydphila psittaci
  Coxiella burnetii
  Mycoplasma pneumoniae

  $ Arter som visar naturlig intermediär känslighet

  £ Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot meropenem

  ≥50 % resistens i ett eller flera EU-länder

  Glanders och melioidosis

  Human användning av meropenem baseras på känslighetsdata in vitro av B. mallei och B. pseudomallei och på begränsade humandata. Behandlande läkare bör hänvisa till nationella och/eller internationella konsensusdokument beträffande behandling av glanders och melioidosis.

  Farmakokinetik

  Den genomsnittliga plasmahalveringstiden hos friska försökspersoner är cirka 1 timme; genomsnittlig distributionsvolym är cirka 0,25 l/kg (11-27 liter) och genomsnittlig clearance är 287 ml/min vid 250 mg som sjunker till 205 ml/min vid 2 g. Doser på 500, 1000 och 2000 mg doser infunderade under 30 minuter ger medelvärden på Cmax på cirka 23, 49 respektive 115 mikrogram/ml, motsvarande värden på AUC var 39,3 och 62,3 och 153 mikrogram tim/ml. Efter infusion under 5 minuter uppmättes Cmax-värden på 52 och 112 mirkogram/ml efter 500 mg respektive 1000 mg doser. Vid upprepade doser var 8 timme till försökspersoner med normal njurfunktion sker ingen ackumulering av meropenem.

  En studie på 12 patienter där meropenem 1000 mg administrerades var 8 timme postoperativt efter intraabdominella infektioner visade Cmax och halveringstid jämförbara med friska försökspersoner men en större distributionsvolym på 27 liter.

  Distribution
  Den genomsnittliga plasmaproteinbindningen av meropenem var ca 2% och var oberoende av koncentration. Efter snabb administrering (5 minuter eller kortare) är farmakokinetiken biexponentiell men detta är mycket mindre uppenbart efter 30 minuters infusion. Meropenem har visats penetrera väl till kroppsvätskor och vävnader: inklusive lunga, bronkialsekret, galla, cerebrospinalvätska, gynekologiska vävnader, hud, fascia, muskler och peritonealexudat.

  Biotransformation
  Merpenem metaboliseras genom hydrolys av beta-laktamringen och bildar en mikrobiologiskt inaktiv metabolit. Meropenem in vitro uppvisar minskad känslighet mot hydrolys genom humant dehydropeptidas-I (DHP-I) jämfört med imipenem och det är inget krav att samtidigt administrera en DHP-I hämmare.

  Eliminering
  Meropenem elimineras främst oförändrad via njurarna. Ca 70% (50-75%) av dosen utsöndras i oförändrad form inom 12 timmar. Ytterligare 28% återfinns som mikrobiologisk inaktiv metabolit. Fekal elimination motsvarar endast ca 2% av dosen. Den uppmätta renala clearance och effekten av probenecid visade att meropenem undergår både filtrering och tubulär sekretion.

  Njurinsufficiens
  Njurinsufficiens resulterar i högre plasma AUC och längre halveringstid för meropenem. Det uppmättes AUC-ökningar på 2,4 gånger hos patienter med måttlig insufficiens (CrCL 33-74 ml/min), 5 gånger vid svår insufficiens (CrCL 4-23 ml/min) och 10 gånger vid hemodialys (CrCL <2 ml/min) jämfört med friska försökspersoner (CrCL >80 ml/min). AUC för den mikrobiologiskt inaktiva ringöppna metaboliten var också betydligt förhöjd hos patienter med nedsatt njurfunktion. Dosjustering rekommenderas till patienter med måttligt till svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).
  Meropenem elimineras med hemodialys med clearance genom hemodialys cirka 4 gånger högre än hos anuriska patienter.

  Leverinsufficiens
  En studie på patienter med alkoholcirros visade ingen effekt av leversjukdom på farmakokinetiken av meropenem efter upprepade doser.

  Vuxna
  Farmakokinetiska studier hos patienter har inte visat signifikanta farmakokinetiska skillnader jämfört med friska försökspersoner med motsvarande njurfunktion. En populationsmodell som utvecklats utifrån data på 79 patienter med intraabdominella infektioner eller pneumoni visade att den centrala volymen är beroende på vikt samt clearance på kreatininclearance och ålder.

  Barn
  Farmakokinetiken hos spädbarn och barn med infektion vid doser på 10, 20 och 40 mg/kg visade Cmax-värden som närmade sig dem hos vuxna efter 500, 1000 respektive 2000 mg doser. Jämförelse visade konsistent farmakokinetik mellan doser och halveringstid liknande dem som observerats hos vuxna hos alla utom de yngsta (<6 månader t1/2 1,6 timmar). Genomsnittliga meropenem clearancevärden var 5,8 ml/min/kg (6-12 år), 6,2 ml/min/kg (2-5 år), 5,3 ml/min/kg (6-23 månader) och 4,3 ml/min/kg (2-5 månader). Cirka 60% av dosen utsöndras i urinen under 12 timmar som meropenem, ytterligare 12% utsöndras som metabolit. Koncentrationer av meropenem i CSF hos barn med hjärnhinneinflammation är ungefär 20% av motsvarande plasmanivåer även om det finns betydande inter-individuell variabilitet.
  Farmakokinetiken av meropenem hos nyfödda som kräver anti-infektiös behandling visade större clearance hos nyfödda med högre kronologisk ålder eller gestationsålder med en total genomsnittlig halveringstid på 2,9 timmar. Monte Carlo-simulering baserad på en farmakokinetisk populationsmodell visade att med en dosering på 20 mg/kg var 8 timme uppnådde 60% T>MIC för P. aeruginosa hos 95% prematura- och 91% av fullgånga nyfödda.

  Äldre
  Farmakokinetiska studier på friska äldre personer (65-80 år) har visat en minskning i plasmaclearance som korrelerade med ålders-associerad minskning i kreatininclearance och en mindre minskning av icke-renalt clearance. Ingen dosjustering krävs hos äldre patienter, utom i fall av måttligt till svårt nedsatt njurfunktion (se avsnitt Dosering).

  Prekliniska uppgifter

  Djurstudier tyder på att meropenem tolereras väl av njurarna. Histologiska fynd på renal tubulär skada sågs hos möss och hundar först vid doser på 2000 mg/kg och däröver efter en singeldos-administrering och hos apor vid 500 mg/kg i en 7-dagars studie.

  Meropenem tolereras generellt väl av centrala nervsystemet. Effekter sågs i akuttoxicitetsstudier hos gnagare vid doser överstigande 1000 mg/kg.

  Den intravenösa LD50 dosen för meropenem hos gnagare är mer än 2000 mg/kg.

  I studie med upprepad dosering på upp till 6 månader sågs endast smärre effekter inklusive minskning av parametrar avseende röda blodkroppar hos hundar.

  Det fanns inga tecken på mutagen potential i en uppsättning konventiontella studier och inga tecken på reproduktionstoxicitet inklusive teratogen potential i studier på råttor upp till 750 mg/kg och på apor upp till 360 mg/kg.

  Det fanns inga tecken på ökad känslighet för meropenem i unga jämfört med vuxna djur. Den intravenösa formuleringen tolererades väl i djurförsök.

  Den enda metaboliten av meropenem hade en liknande toxicitetsprofil i djurförsök.

  Innehåll

  Varje injektionsflaska innehåller meropenemtrihydrat motsvarande 500 mg respektive 1 g vattenfritt meropenem, samt vattenfritt natriumkarbonat motsvarande 1,96 mmol respektive 3,92 mmol (eller 45,13 mg respektive 90,25 mg) natrium.

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom dem som nämns under avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet

  Efter beredning av lösning:


  Administrering av intravenös bolusinjektion

  En lösning för bolusinjektion bereds genom att lösa läkemedlet i vatten för injektionsvätskor till en slutlig koncentration på 50 mg/ml. Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning för en beredd lösning för bolusinjektion har visats under 3 timmar i upp till 25°C eller 12 timmar vid kall förvaring (2-8°C).

  Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte metoden för öppnande/beredning/spädning utesluter risk för mikrobiell kontamination.

  Om produkten inte används omedelbart, är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.

  Administrering av intravenös infusion

  En lösning för infusion bereds genom att lösa läkemedlet antingen i 0,9% natriumklorid infusionsvätska, lösning eller 5% glukos (dextros) infusionsvätska, lösning till en slutlig koncentration på 1 till 20 mg/ml. Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning för en infusionslösning som beretts med hjälp av 0,9% natriumkloridlösning har visats under 3 timmar i upp till 25°C eller 12 timmar vid kall förvaring (2‑8°C).

  Efter beredning med 5% glukoslösning (dextros) har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i upp till 1 timme vid 25° eller 8 timmar vid 2 till 8°C.
  Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart, såvida inte metoden för öppnande/beredning/spädning utesluter risken för mikrobiell kontamination.

  Om produkten inte används omedelbart, är förvaringstider och förhållanden vid användning användarens ansvar.


  Beredd lösning får ej frysas.

  Förvaring

  Förvaras vid högst 30°C.
  Får ej frysas.

  Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning/spädning, se under

  Hållbarhet

  Injektion

  Meropenem för intravenös bolusinjektion ska beredas med sterilt vatten för injektionsvätskor

  Infusion

  För intravenös infusion av meropenem kan injektionsflaskor/glasflaskor beredas direkt med 9 mg/ml natriumklorid eller 50 mg/ml glukos infusionsvätska, lösning.

  Varje injektionsflaska/glasflaska är avsedd endast för engångsbruk.

  Aseptiska standardtekniker ska användas för beredning och administrering av lösningen.

  Lösningen ska skakas före användning.

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Meropenem Fresenius Kabi
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 500 mg Vitt till ljust gult pulver
  10 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
  Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 g Vitt till ljust gult pulver
  10 x 1 styck injektionsflaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Meropenem