Docetaxel Actavis

Teva

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml (Koncentratet är en klar, blekgul lösning.)

Cytostatiska/cytotoxiska medel, Taxaner

Aktiv substans: Docetaxel (vattenfri)
ATC-kod: L01CD02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-27.

Indikationer

Bröstcancer

Docetaxel Actavis i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid är indicerat för adjuvant behandling av patienter med

 • operabel nodpositiv bröstcancer

 • operabel nodnegativ bröstcancer

För patienter med operabel nodnegativ bröstcancer, ska adjuvant behandling begränsas till de patienter som enligt internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett erhålla kemoterapi för primär behandling av tidig bröstcancer (se avsnitt Farmakodynamik).

Docetaxel Actavis i kombination med doxorubicin är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med cytostatika för denna sjukdom.

Docetaxel Actavis är indicerat som monoterapi för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Tidigare kemoterapi ska ha inbegripit ett antracyklinpreparat eller ett alkylerande medel.

Docetaxel Actavis i kombination med trastuzumab är indicerat för behandling av patienter med metastaserande bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som inte tidigare fått kemoterapi mot metastaserande sjukdom.

Docetaxel Actavis i kombination med capecitabin är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. Tidigare terapi bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat.

Icke-småcellig lungcancer

Docetaxel Actavis är indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Docetaxel Actavis i kombination med cisplatin är indicerat för behandling av patienter med icke-resektabel, lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer som tidigare ej behandlats med kemoterapi för denna sjukdom.

Prostatacancer

Docetaxel Actavis i kombination med prednison eller prednisolon är indicerat för behandling av patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenokarcinomtyp

Docetaxel Actavis i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för behandling av patienter med metastaserande adenokarcinom i magsäcken, inklusive adenokarcinom i den gastroesofagala övergången, vilka inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare.

Huvud- och halscancer

Docetaxel Actavis i kombination med cisplatin och 5-flourouracil är indicerat för induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Docetaxel skall inte ges till patienter med antal neutrofila granulocyter < 1,5 x 109/l .

Docetaxel skall inte användas hos patienter med grav leverinsufficiens då ingen dokumentation finns tillgänglig (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet).

Kontraindikationer för andra läkemedel ska beaktas då dessa läkemedel kombineras med docetaxel.

Dosering

Användningen av docetaxel bör begränsas till enheter specialiserade på behandling med cytostatika och bör endast administreras under överinseende av legitimerad läkare med särskild erfarenhet av kemoterapi hos cancerpatienter.

Rekommenderad dos

För bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, magsäckscancer samt huvud- och halscancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid, såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före administrering av docetaxel användas, om detta ej är kontraindicerat (se avsnitt Varningar och försiktighet). G-CSF kan ges profylaktiskt för att minska risken för hematologiska toxiciteter.

För prostatacancer är den rekommenderade premedicineringen, vid samtidig administrering av prednison eller prednisolon, 8 mg peroralt dexametason 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusionen av docetaxel (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Docetaxel ges som infusion under en timme var tredje vecka.

Bröstcancer

För adjuvant behandling av operabel nodpositiv och nodnegativ bröstcancer är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 som administreras 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 var tredje vecka under 6 behandlingscykler (TAC regim)(se även Dosjustering under behandling).

För behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m2 när det ges som monoterapi. Som förstalinjens behandling ges 75 mg/m2 docetaxel som kombinationsterapi med doxorubicin (50 mg/m2).

I kombination med trastuzumab är den rekommenderade dosen av docetaxel 100 mg/m2 var tredje vecka, med trastuzumab som administreras varje vecka. I den pivotala studien gavs den första infusionen av docetaxel dagen efter den första dosen av trastuzumab. De följande doserna av docetaxel gavs omedelbart efter slutförd infusion av trastuzumab, om den förgående dosen av trastuzumab tolererades väl. För dosering och administrering av trastuzumab, se trastuzumabs produktresumé.

I kombination med capecitabin är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka, kombinerat med capecitabin i dosen 1 250 mg/m2 två gånger dagligen (inom 30 minuter efter måltid) i två veckor följt av en veckas viloperiod. För beräkning av dosen capecitabin baserad på kroppsyta, se produktresumén för capecitabin.

Icke-småcellig lungcancer

För patienter som tidigare ej fått kemoterapi och behandlas mot icke-småcellig lungcancer är den rekommenderade doseringen 75 mg/m2 docetaxel omedelbart följt av 75 mg/m2 cisplatin under 30-60 minuter. Vid behandling efter svikt på tidigare platinabaserad kemoterapi är den rekommenderade dosen 75 mg/m² som monoterapi.

Prostatacancer

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel. Administrering av 5 mg prednison eller prednisolon peroralt två gånger dagligen sker fortlöpande (se avsnitt Farmakodynamik).

Magsäckscancer av adenokarcinomtyp

Den rekommenderade dosen är 75 mg/m2 docetaxel givet som en infusion på en timme, följt av cisplatin 75 mg/m2 som en 1-3 timmar lång infusion (båda endast dag 1), följt av 5-fluorouracil 750 mg/m2 dagligen, givet som en 24-timmars kontinuerlig infusion under 5 dagar som startar när infusionen av cisplatin är slutförd.

Behandlingen upprepas var tredje vecka. Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering före cisplatininfusionen. G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet (se även Dosjustering under behandling).

Huvud- och halscancer

Patienter måste premedicineras med antiemetika och lämplig hydrering (före och efter administrering av cisplatin). G-CSF bör ges profylaktiskt för att minska risken för hematologisk toxicitet. Antibiotika gavs profylaktiskt till alla patienter i docetaxel-armen i studierna TAX 323 och TAX 324.

 • Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323):

  Vid induktionsbehandling av inoperabel lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN), rekommenderas dosen 75 mg/m2 docetaxel givet som en entimmes infusion, följt av cisplatin 75 mg/m2 som en entimmes infusion dag ett, följt av 5-fluorouracil 750 mg/m2 givet som en kontinuerlig infusion under 5 dagar. Denna behandlingsregim administreras var 3:e vecka i 4 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med radioterapi.

 • Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324):

  Vid induktionsbehandling av lokalt avancerad (tekniskt icke-resektabel, låg sannolikhet för kirurgisk bot, organsparande syfte) skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN), rekommenderas dosen 75 mg/m2 docetaxel givet som en entimmes infusion dag ett, följt av cisplatin 100 mg/m2 som en 30-minuters till 3-timmars infusion, följt av 5-fluorouracil 1000 mg/m2/dygn givet som en kontinuerlig infusion från dag 1 till dag 4. Denna behandlingsregim administreras var 3:e vecka i 3 cykler. Efter behandling med cytostatika bör patienterna behandlas med kemoradioterapi.

 • För dosjusteringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

  Dosjustering under behandling

  Allmänt

  Docetaxel ska ges när antalet neutrofila granulocyter är ≥ 1,5 x 109/l.

  Reducerad dos ska ges till patienter som får febril neutropeni, neutrofila granulocyter < 0,5 x 109/l i mer än en vecka, svåra eller kumulativa hudreaktioner eller svår perifer neuropati under docetaxelbehandlingen. Dosen ska då reduceras från 100 mg/m2 till 75 mg/m2 och/eller från 75 till 60 mg/m2. Om patienten fortsätter att visa dessa reaktioner vid 60 mg/m2 ska behandlingen avbrytas.

  Adjuvant behandling av bröstcancer

  Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) för bröstcancer. För patienter med febril neutropeni och/eller neutropena infektioner, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m2 för alla påföljande cykler (se avsnitten Varningar och försiktighet och Biverkningar). För patienter som drabbas av stomatit grad 3 eller 4, bör en dosreduktion av docetaxel göras till 60 mg/m2.

  I kombination med cisplatin

  För patienter som initialt får dosen 75 mg/m2 docetaxel i kombination med cisplatin och som efter föregående behandling uppvisat trombocytnadir < 25 x 109/l eller hos patienter som får febril neutropeni eller hos patienter med allvarliga icke hematologiska toxiciteter ska docetaxeldosen i påföljande cykler reduceras till 65 mg/m2. För dosjustering för cisplatin, se produktresumén för cisplatin.

  I kombination med capecitabin

  • För dosjustering av capecitabin, se produktresumén för capecitabin.

  • När patienten första gången utvecklar grad 2-toxicitet som kvarstår när det är dags för nästa docetaxel/capecitabin-behandling, ska behandlingen skjutas upp tills biverkningarna har avtagit till grad 0 1, och därefter återupptas behandlingen med 100 % av den ursprungliga dosen.

  • När patienten andra gången utvecklar grad 2-toxicitet eller första gången utvecklar grad 3-toxicitet vid något tillfälle under behandlingscykeln, ska behandlingen skjutas upp tills biverkningarna har avtagit till grad 0-1, och därefter återupptas behandlingen med docetaxel i dosen 55 mg/m2.

  • Vid påföljande utveckling av toxicitet eller utveckling av grad 4-toxicitet, avbryt docetaxeldoseringen.

  För dosändringar av trastuzumab, se produktresumén för trastuzumab.

  I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

  Om en episod av febril neutropeni, långvarig neutropeni eller neutropen infektion inträffar trots G-CSF-behandling, bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Vid upprepade episoder av komplicerad neutropeni, bör docetaxeldosen reduceras från 60 till 45 mg/m2. Vid trombocytopeni av grad 4 bör docetaxeldosen reduceras från 75 till 60 mg/m2. Patienter bör inte behandlas igen med upprepade cykler av docetaxel förrän neutrofilerna återhämtat sig till en nivå > 1,5 x 109/l och trombocyterna återhämtat sig till en nivå > 100 x 109/l. Avsluta behandlingen om dessa toxiciteter blir långvariga. (Se avsnitt Varningar och försiktighet.)

  Rekommenderad dosjustering för toxicitet hos patienter som behandlas med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (5-FU):

  Toxicitet

  Dosjustering

  Diarré grad 3

  Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

  Andra episoden: reducera docetaxeldosen med 20 %.

  Diarré grad 4

  Första episoden: reducera docetaxel och 5-FU med 20 %.

  Andra episoden: avbryt behandlingen.

  Stomatit/mukosit grad 3

  Första episoden: reducera 5-FU med 20 %.

  Andra episoden: sätt endast ut 5-FU vid alla efterföljande cykler.

  Tredje episoden: reducera docetaxeldosen med 20 %.

  Stomatit/mukosit grad 4

  Första episoden: sätt endast ut endast 5-FU vid alla efterföljande cykler.

  Andra episoden: reducera docetaxeldosen med 20 %.

  För dosändringar av cisplatin och 5-fluorouracil, se motsvarande produktresuméer.

  I de pivotala kliniska prövningarna på patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen och som drabbades av komplicerad neutropeni (inklusive långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion), rekommenderades G-CSF som profylaktisk behandling (t ex dag 6-15) i alla efterföljande cykler.

  Särskilda patientgrupper

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Baserat på farmakokinetiska data med docetaxel 100 mg/m² som monoterapi, är den rekommenderade dosen av docetaxel 75 mg/m² till patienter med både förhöjda transaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen (ULN) och alkaliska fosfataser (ALP) högre än 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen (se avsnitt Varningar och försiktighet och 5.2). Till patienter med serumbilirubin högre än övre normalvärdesgränsen och/eller ALAT- och ASAT-värden högre än 3,5 gånger övre normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 6 gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

  I kombination med cisplatin och 5-fluorouracil vid behandling av adenokarcinom i magsäcken exkluderade den kliniska prövningen patienter med ALAT och/eller ASAT > 1,5 x ULN samt alkaliska fosfataser > 2,5 x ULN och bilirubin > 1 x ULN. För dessa patienter kan ingen dosreduktion rekommenderas och docetaxel ska endast användas på strikt indikation. Inga data finns tillgängliga för patienter med nedsatt leverfunktion som givits kombinationsbehandling med docetaxel vid de övriga indikationerna.

  Detta läkemedel innehåller 400 mg etanol per ml koncentrat. Detta måste tas hänsyn till för högriskgrupper såsom patienter med leversjukdomar.

  Pediatrisk population

  Säkerheten och effekten av Docetaxel Actavis vid nasofaryngeal cancer hos barn i åldrarna 1 månad upp till 18 år har ännu inte fastställts. Det är inte relevant att använda Docetaxel Actavis till barn för indikationerna bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III lågt differentierad nasofaryngeal cancer.

  Äldre

  Baserat på en populationsfarmakokinetisk analys föreligger inga särskilda rekommendationer för behandling av äldre.

  I kombination med capecitabin rekommenderas en reduktion av startdosen av capecitabin till 75 % av beräknad fulldos hos patienter som är 60 år eller äldre (se produktresumé för capecitabin).

  Varningar och försiktighet

  För bröstcancer och icke-småcellig lungcancer kan premedicinering i form av en peroral kortikosteroid såsom dexametason 16 mg per dag (t ex 8 mg två gånger dagligen) i 3 dagar med början en dag före administrering av docetaxel, om ej kontraindicerat, minska incidensen och svårighetsgraden av vätskeretention liksom svårighetsgraden av överkänslighetsreaktioner. För prostatacancer är premedicineringen dexametason 8 mg peroralt 12 timmar, 3 timmar och 1 timme före infusion med docetaxel (se avsnitt Dosering).

  Hematologi

  Neutropeni är den vanligast förekommande biverkningen av docetaxel. Nadir för neutrofiler inträffar efter en mediantid på 7 dagar, men detta intervall kan vara kortare hos patienter som tidigare erhållit tung behandling. Täta kontroller av fullständig blodstatus bör göras på alla patienter som behandlas med docetaxel. Nästa behandlingskur med docetaxel ska ges när antalet neutrofila granulocyter återgått till en nivå ≥ 1,5 x 109/l (se avsnitt Dosering).

  Hos patienter med uttalad neutropeni (< 0,5 x 109/l under 7 dagar eller mer) under docetaxelbehandling, rekommenderas att dosen reduceras under efterföljande cykler eller att lämpliga symtomatiska åtgärder vidtas (se avsnitt Dosering).

  Hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (TCF), har febril neutropeni och neutropen infektion inträffat mer sällan då patienterna erhållit profylaktisk G-CSF. Patienter som behandlas med TCF bör erhålla profylaktisk G-CSF för att minska risken för komplicerad neutropeni (febril neutropeni, långvarig neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TCF bör övervakas noga (se avsnitt Dosering och Biverkningar).

  Hos patienter som behandlades med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (TAC), inträffade febril neutropeni och neutropena infektioner i lägre grad, om patienterna erhöll primär G-CSF profylax. Primär G-CSF profylax bör övervägas till patienter som får adjuvant behandling med TAC för bröstcancer, för att på så sätt minska risken för komplicerad neutropeni (febril neutropeni, förlängd neutropeni eller neutropen infektion). Patienter som erhåller TAC bör övervakas noga (se avsnitt Dosering och Biverkningar).

  Överkänslighet

  Patienter bör övervakas noga avseende överkänslighetsreaktioner, särskilt under den första och andra infusionen. Överkänslighetsreaktioner kan inträffa inom några minuter efter att infusionen av docetaxel påbörjats. Därför bör utrustning för att behandla hypotoni och bronkospasm finnas tillgänglig. Milda överkänslighetsreaktioner såsom rodnad eller lokala hudreaktioner kräver ej att behandlingen avbryts. Om däremot svåra reaktioner uppträder, såsom svår hypotoni, bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem, måste behandlingen med docetaxel avbrytas omedelbart och adekvat terapi inledas. Patienter som har utvecklat svåra överkänslighetsreaktioner bör ej på nytt få docetaxel.

  Patienter som tidigare har haft en överkänslighetsreaktion mot paklitaxel kan vara i riskzonen för att utveckla överkänslighetsreaktion mot docetaxel, inklusive en mer allvarlig överkänslighetsreaktion. Dessa patienter bör noggrant övervakas vid initiering av docetaxelbehandling.

  Hud

  Lokal hudrodnad på extremiteterna (handflata och fotsula) med ödem följt av avfjällning av huden har observerats. Svåra symtom, såsom hudutslag följt av avfjällning av huden, vilka lett till uppehåll eller avbrott av docetaxelbehandlingen, har rapporterats (se avsnitt Dosering).

  Vätskeretention

  Patienter med svår vätskeretention såsom pleurautgjutning, perikardiell utgjutning och ascites bör övervakas noga.

  Andningspåverkan

  Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), interstitiell pneumoni/pneumonit,

  interstitiell lungsjukdom, lungfibros och respiratorisk svikt har rapporterats och 

  kan associeras med dödlig utgång. Fall med strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som fått samtidig radioterapi.

  Om nya eller förvärrade pulmonella symtom utvecklas, bör patienter övervakas noga, 

  utredas snabbt och behandlas på lämpligt sätt. Det rekommenderas att docetaxelterapin avbryts tills diagnos ställts. Tidig användning av stödjande vårdåtgärder kan bidra till att förbättra tillståndet. 

  Nyttan med att återuppta behandling med docetaxel måste noga utvärderas.

  Patienter med leverinsufficiens

  Patienter som behandlas med docetaxel vid en dos av 100 mg/m² som monoterapi och som har serumtransaminaser (ALAT och/eller ASAT) högre än 1,5 gånger den övre normalvärdesgränsen samtidigt med alkaliska fosfataser högre än 2,5 gånger den övre normalvärdesgränsen, löper högre risk att utveckla svåra biverkningar såsom ”toxic deaths”, inkluderande sepsis och gastrointestinal blödning vilken kan vara livshotande, febril neutropeni, infektioner, trombocytopeni, stomatit och asteni. Därför är den rekommenderade dosen av docetaxel till patienter med förhöjda levervärden 75 mg/m² och leverfunktionstester bör göras innan behandlingen påbörjas och före varje cykel (se avsnitt Dosering).

  Till patienter med serumbilirubin högre än normalvärdesgränsen och/eller ASAT/ALAT-värden högre än 3,5 gånger den övre normalvärdesgränsen som samtidigt har alkaliska fosfataser högre än 6 gånger övre normalvärdesgränsen, kan ingen rekommendation angående dosreduktion ges och docetaxel bör ej användas om inte strikt indikation föreligger.

  Patienter med njurinsufficiens

  Inga data finns tillgängliga för patienter med gravt nedsatt njurfunktion som behandlats med docetaxel.

  Nervsystemet

  Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt Dosering). Eftersom Docetaxel Actavis innehåller etanol (400 mg etanol per ml koncentrat) ska eventuella effekter på det centrala nervsystemet och andra effekter övervägas.

  Hjärttoxicitet

  Hjärtsvikt har observerats hos patienter som behandlats med docetaxel i kombination med trastuzumab, speciellt efter antracyklininnehållande (doxorubicin eller epirubicin) kemoterapi. Den kan vara måttlig till allvarlig och dödsfall har förekommit (se avsnitt Biverkningar).

  Alla patienter som bedöms lämpliga för behandling med docetaxel i kombination med trastuzumab ska genomgå initial hjärtundersökning. Hjärtfunktionen bör kontrolleras ytterligare under behandlingen (t ex var tredje månad) för att underlätta identifieringen av patienter som utvecklar hjärtsvikt. För mer detaljer, se produktresumén för trastuzumab.

  Ögonpåverkan

  Cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats med docetaxel. Patienter med nedsatt syn ska snarast genomgå en noggrann oftamologisk undersökning. I fall där CMO diagnosticeras ska behandlingen med docetaxel avslutas och lämplig behandling sättas in (se avsnitt Biverkningar).

  Övrigt

  Preventivmedel ska användas av både män och kvinnor under behandlingen och för män minst 6 månader efter behandlingens upphörande (se avsnitt Graviditet).

  Undvik samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och voriconazol) (se avsnitt Interaktioner).

  Ytterligare försiktighetsåtgärder vid adjuvant behandling av bröstcancer

  Svåra neutropenier

  För patienter som får svåra neutropenier (långvarig neutropeni, febril neutropeni eller infektion) bör användning av G-CSF och dosreduktion övervägas (se avsnitt Dosering).

  Gastrointestinala reaktioner

  Symtom såsom tidig buksmärta och ömhet, feber, diarré, med eller utan neutropeni, kan vara tidiga tecken på allvarlig gastrointestinal toxicitet och bör utvärderas och behandlas snarast.

  Kronisk hjärtinsufficiens (CHF)

  Patienter bör undersökas för symtom på kronisk hjärtinsufficiens under behandlingen och uppföljningsperioden. Hos patienter behandlade med TAC-regim för lymfkörtelpositiv bröstcancer har risken för kronisk hjärtinsufficiens (CHF) varit högre under det första året efter behandling (se avsnitt Biverkningar och Farmakodynamik).

  Leukemi

  Hos de patienter som behandlas med docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid (TAC) krävs hematologisk uppföljning på grund av risken för fördröjd myelodysplasi eller myeloisk leukemi.

  Patienter med 4+ noder

  Eftersom fördelen som observerades hos patienter med 4+ noder inte var statistiskt signifikant vad gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva förhållandet mellan nytta och risk för TAC hos patienter med 4+ noder inte fullt definierad vid den finala analysen (se avsnitt Farmakodynamik).

  Äldre patienter

  Tillgängliga data är begränsade avseende patienter äldre än 70 år och behandling med docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

  Av de 333 patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka i en prostatacancerstudie, var 209 patienter 65 år eller äldre och 68 patienter äldre än 75 år. Incidensen av relaterade nagelförändringar var ≥ 10 % högre hos patienter ≥ 65 år jämfört med yngre patienter som behandlades med docetaxel var tredje vecka. Incidensen av relaterad feber, diarré, anorexi och perifert ödem var ≥ 10 % högre hos patienter som var 75 år eller äldre jämfört med patienter yngre än 65 år.

  Av de 300 patienter (221 patienter i fas III-delen och 79 patienter i fas II-delen av studien) som behandlades med docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil i magsäckscancerstudien, var 74 patienter 65 år eller äldre och 4 patienter var 75 år eller äldre. Incidensen av allvarliga biverkningar var högre hos de äldre patienterna jämfört med yngre patienter. Incidensen av följande biverkningar (alla grader): letargi, stomatit och neutropena infektioner, förekom med en frekvens ≥ 10 % högre hos patienter som var 65 år eller äldre jämfört med yngre patienter.

  Äldre patienter som behandlas med TCF bör övervakas noga.

  Ett stort antal fördröjda biverkningar vid infusionsstället har rapporterats för docetaxel koncentrat till infusionsvätska efter marknadsintroduktionen. Även om mekanismen för dessa reaktioner för närvarande inte är kända, observerades det att de förekommer i närheten av infusionsstället, flera dagar efter den sista docetaxel cykeln och har ”brännskadeliknande” utseende. I vissa fall har blåsor och ven hyperpigmentation rapporterats. Ingen korrelation med antal docetaxel cyklar noterades och återkomst sågs inte alltid vid återexponering. I de flesta fallen återhämtade sig patienterna eller höll på att återhämta sig vid tidpunkten av rapportering.

  Hjälpämnen

  Etanol

  Docetaxel Actavis innehåller 400 mg etanol per ml koncentrat.

  Detta läkemedel innehåller 51 % (w/w) etanol 95% v/v (alkohol), d.v.s. upp till 3 200 mg etanol 95% v/v per 8 ml injektionsflaska, vilket motsvarar 82 ml öl eller 34 ml vin.

  Skadligt för personer som lider av alkoholism.

  Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

  Hänsyn bör tas till möjliga effekter på centrala nervsystemet.

  Interaktioner

  In vitro -studier har visat att metabolismen av docetaxel kan modifieras vid samtidig administrering av medel som inducerar, hämmar eller metaboliseras via (och sålunda kan hämma enzymet kompetitivt) cytokrom P450 3A, såsom ciklosporin, ketokonazol och erytromycin. Försiktighet ska därför iakttas vid samtidig behandling med docetaxel och dessa läkemedel, då det finns en potentiell risk för en betydande interaktion.

  Vid kombination med CYP3A4-hämmare, kan förekomsten av docetaxelrelaterade biverkningar öka, som en följd av minskad metabolism. Om samtidig användning av en potent CYP3A4-hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och vorikonazol) inte kan undvikas, är noggrann klinisk övervakning motiverad och en dosjustering av docetaxel kan vara lämplig vid samtidig behandling med den potenta CYP3A4-hämmaren (se avsnitt Varningar och försiktighet). ). I en farmakokinetisk studie med 7 patienter ledde samtidig administrering av docetaxel och den kraftiga CYP3A4-hämmaren ketokonazol till en signifikant minskning av docetaxels clearance med 49 %.

  Farmakokinetiken för docetaxel i närvaro av prednison har studerats hos patienter med metastaserande prostatacancer. Docetaxel metaboliseras av CYP3A4 och det är känt att prednison inducerar CYP3A4. Någon statistiskt signifikant effekt av prednison på docetaxels farmakokinetik har ej observerats.

  Docetaxel är höggradigt proteinbundet (> 95 %). Eventuella in vivo -interaktioner mellan docetaxel och andra samtidigt administrerade läkemedel har inte undersökts. Emellertid har in vitro -interaktioner med starkt proteinbundna substanser, såsom erytromycin, difenhydramin, propranolol, propafenon, fenytoin, salicylat, sulfametoxazol och natriumvalproat, inte visat sig påverka proteinbindningen av docetaxel. Detta gäller även dexametason. Docetaxel påverkar inte bindningen av digitoxin.

  Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig administrering. Begränsade data från en enda okontrollerad studie tydde på en interaktion mellan docetaxel och karboplatin. När karboplatin kombinerades med docetaxel ökade clearance av karboplatin till värden cirka 50 % högre än vad som tidigare rapporterats vid karboplatin-monoterapi.

  Docetaxel Actavis innehåller 400 mg etanol per ml koncentrat. Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

  Graviditet

  Kategori D

  Ingen information finns beträffande användningen av docetaxel till gravida kvinnor. Docetaxel har visats vara både embryotoxiskt och fetotoxiskt hos kanin och råtta, samt reducera fertiliteten hos råtta. Liksom andra cytotoxiska läkemedel kan docetaxel orsaka fosterskada när det ges till gravida kvinnor. Docetaxel ska användas under graviditet endast då det är absolut indicerat.

  Kvinnor i fertil ålder som erhåller docetaxel ska avrådas från att bli gravida samt rådas att omedelbart informera behandlande läkare om detta skulle inträffa.

  Amning

  Grupp IVa

  Docetaxel är en lipofil substans, men det är inte känt om docetaxel utsöndras i modersmjölk. På grund av den potentiella risken för biverkningar hos det diande barnet ska amning avbrytas så länge behandlingen med docetaxel pågår.

  Trafik

  Inga studier har utförts på förmågan att köra bil eller framföra fordon.

  Docetaxel Actavis innehåller 400 mg etanol per ml koncentrat. Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra förmågan att framföra fordon eller använda maskiner (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen för alla indikationer.

  Rapporter om biverkningar som bedömts vara troligen eller möjligen relaterade till behandling med docetaxel har inhämtats från:

  • 1 312 och 121 patienter som behandlats med 100 mg/m² respektive 75 mg/m² docetaxel som monoterapi

  • 258 patienter som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin

  • 406 patienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin

  • 92 patienter som erhöll docetaxel i kombination med trastuzumab

  • 255 patienter som erhöll docetaxel i kombination med capecitabin

  • 332 patienter som erhöll docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

  • 1276 patienter (744 och 532 i TAX 316 respektive GEICAM 9805) som erhöll docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

  • 300 magsäckscancerpatienter (221 patienter i fas III- delen och 79 patienter i fas II-delen av studien) som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

  • 174 och 251 huvud- och halscancerpatienter som erhöll docetaxel i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil (kliniskt viktiga behandlingsrelaterade biverkningar redovisas)

  Reaktionerna har beskrivits med hjälp av NCI Common Toxicity Criteria (grad 3 = G3; grad 3 4 = G3/4; grad 4 = G4), COSTART och MedDRA termerna. Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

  De vanligaste rapporterade biverkningarna av docetaxel som monoterapi är: neutropeni (som var reversibel och icke kumulativ, mediantiden till nadirvärde var 7 dagar och medianvaraktigheten av svår neutropeni (< 0,5 x 109/l var 7 dagar), anemi, alopeci, illamående, kräkning, stomatit, diarré och asteni. Svårighetsgraden av biverkningarna av docetaxel kan öka när docetaxel ges i kombination med andra cytostatiska medel.

  För kombinationen med trastuzumab redovisas biverkningar (alla grader) som rapporterats hos ≥ 10 %. En ökad incidens av allvarliga biverkningar (40 % jämfört med 31 %) och biverkningar grad 4 (34 % jämfört med 23 %) observerades för kombinationen med trastuzumab jämfört med docetaxel i monoterapi.

  För kombinationen med capecitabin redovisas de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (≥ 5 %) som rapporterats i en fas III-studie på bröstcancer hos patienter som sviktat på antracyklinbehandling (se produktresumé för capecitabin).

  Följande biverkningar observeras vanligtvis för docetaxel:

  Immunsystemet

  Överkänslighetsreaktioner har vanligen uppträtt inom några minuter efter start av infusion med docetaxel. Reaktionerna var oftast milda till måttliga. De vanligast rapporterade symtomen var blodvallningar, utslag med eller utan klåda, tryck över bröstet, ryggsmärta, dyspné, feber eller frossa. Svåra reaktioner utgjordes av hypotoni och/eller bronkospasm eller generaliserat utslag/erytem (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Centrala och perifera nervsystemet

  Utveckling av svår perifer neurotoxicitet kräver dosreduktion (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet). Milda till måttliga neurosensoriska symtom av parestesi, dysestesi eller smärta, inklusive brännande känsla. Neuromotoriska symtom karaktäriseras i huvudsak av svaghetskänsla.

  Hud och subkutan vävnad

  Reversibla hudbiverkningar har observerats och bedömdes vanligen som milda till måttliga. Reaktionerna karaktäriseras av utslag med lokala utslag främst på händer och fötter (inklusive allvarliga hand- och fotsyndrom), men också på armar, ansikte och bröstkorg, och ofta associerade med klåda. Utslagen uppstod oftast inom en vecka efter docetaxelinfusionen. Mindre vanligt förekommande var svåra symtom såsom utslag följt av avfjällning, vilket i sällsynta fall har lett till uppehåll eller avbrott i docetaxelbehandlingen (se avsnitt Dosering och Varningar och försiktighet). Kraftiga nagelförändringar karaktäriserade av hypo- eller hyperpigmentering och ibland smärta och onykolys.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Reaktioner på infusionsstället var i allmänhet lindriga och utgjordes av hyperpigmentering, inflammation, rodnad eller torrhet i huden, flebit eller extravasering samt svullnad av venen. Vätskeretention i form av perifera ödem, samt mer sällsynt pleurautgjutning, perikardiell utgjutning, ascites och viktökning har rapporterats. Det perifera ödemet startar vanligen i benen och kan bli generaliserat med en viktökning på 3 kg eller mer. Vätskeretentionen är kumulativ med avseende på incidens och svårighetsgrad (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Tabell över biverkningar vid bröstcancer för docetaxel 100 mg/m² monoterapi

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga

  biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Mindre vanliga

  biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Infektioner (G3/4: 5,7 %; inklusive sepsis och pneumoni, dödlig utgång hos 1,7 %)

  Infektion associerad med G4 neutropeni (G3/4: 4,6 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G4:76,4 %);

  Anemi (G3/4: 8,9 %); Febril neutropeni

  Trombocytopeni (G4: 0,2 %)

  Immunsystemet

  Hypersensitivitet (G3/4: 5,3 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3: 4,1 %); Perifer motorisk neuropati (G3/4: 4 %) Smakförändring (svår 0,07 %)

  Hjärtat

  Arytmi (G3/4: 0,7 %)

  Hjärtsvikt

  Blodkärl

  Hypotoni;

  Hypertension;

  Blödning

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Dyspné (svår 2,7 %)

  Magtarmkanalen

  Stomatit (G3/4: 5,3 %); Diarré (G3/4: 4 %); Illamående (G3/4: 4 %);

  Kräkning (G3/4: 3 %)

  Förstoppning (svår 0,2 %); buksmärta (svår 1 %); Gastrointestinal blödning (svår 0,3 %)

  Esofagit (svår 0,4 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci;

  Hudreaktioner (G3/4: 5,9 %); Nagelförändringar (svåra 2,6 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (svår 1,4 %)

  Artralgi

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Väskeretention (svår 6,5 %);

  Asteni (svår 11,2 %); Smärta

  Reaktion på infusionsstället; Bröstsmärta utan hjärtpåverkan (svår 0,4 %)

  Undersökningar

  G3/4 bilirubin stegring (< 5 %); G3/4 stegring av alkaliska fosfataser (< 4 %);

  G3/4 ASAT stegring (< 3 %);

  G3/4 ALAT stegring (< 2 %)

  Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för docetaxel 100 mg/m2 monoterapi

  Blodet och lymfsystemet

  Sällsynta: Blödningar associerade med G3/4 trombocytopeni.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Dokumentation avseende reversibilitet finns tillgänglig för 35,3 % av patienterna som utvecklat neurotoxicitet efter behandling med docetaxelmonoterapi 100 mg/m². Biverkningarna gick spontant tillbaka inom 3 månader.

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket sällsynta: ett fall av icke-reversibel alopeci i slutet av studien. 73 % av hudreaktionerna gick tillbaka inom 21 dagar.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Kumulativ mediandos till avbrott i behandlingen var mer än 1000 mg/m² och mediantiden till dess att vätskeretentionen gick tillbaka var 16,4 veckor (spridning 0-42 veckor). Debuten av måttlig till svår vätskeretention är fördröjd hos patienter med premedicinering (kumulativ mediandos 818,9 mg/m²) jämfört med patienter utan premedicinering (kumulativ mediandos 489,7 mg/m²). Vätskeretention har dock rapporterats under tidiga behandlingscykler hos några patienter.

  Tabell över biverkningar vid icke-småcellig lungcancer för docetaxel 75 mg/m² monoterapi

  MedDRA organsystem

  Klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Infektioner (G3/4: 5 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G4: 54,2 %);

  Anemi (G3/4: 10,8 %);

  Trombocytopeni (G4: 1,7 %)

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighetsreaktioner (inga svåra)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: 0,8 %)

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 2,5 %)

  Hjärtat

  Arytmi (inga svåra)

  Blodkärl

  Hypotoni

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 3,3 %); Stomatit (G3/4: 1,7 %);

  Kräkning (G3/4: 0,8 %);

  Diarré (G3/4: 1,7 %)

  Förstoppning

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci;

  Hudreaktioner (G3/4: 0,8 %)

  Nagelförändringar (svåra 0,8 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni (svår 12,4 %); Väskeretention (svår 0,8 %);

  Smärta

  Undersökningar

  G3/4 bilirubin stegring (< 2 %)

  Tabell över biverkningar vid bröstcancer för docetaxel 75 mg/m² i kombination med doxorubicin

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Mindre vanliga

  biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Infektioner (G3/4: 7,8 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G4: 91,7 %);

  Anemi (G3/4: 9,4 %); Febril neutropeni; Trombocytopeni (G4: 0,8 %)

  Immunsystemet

  Överkänslighets-reaktioner (G3/4: 1,2 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3: 0,4 %)

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 0,4 %)

  Hjärtat

  Hjärtsvikt;

  Arytmi (inga svåra)

  Blodkärl

  Hypotoni

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 5 %); Stomatit (G3/4: 7,8 %); Diarré (G3/4: 6,2 %); Kräkning (G3/4: 5 %); Förstoppning

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci; Nagelförändringar (svåra 0,4 %); Hudreaktioner (inga svåra)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni (svår 8,1 %); Vätskeretention (svår 1,2 %);

  Smärta

  Reaktion på infusionsstället

  Undersökningar

  G3/4 bilirubin stegring (< 2,5 %);

  G3/4 stegring av alkaliska fosfataser (< 2,5 %)

  G3/4 ASAT stegring (< 1 %);

  G3/4 ALAT stegring (< 1 %)

  Tabell över biverkningar vid icke-småcellig lungcancer för docetaxel 75 mg/m² i kombination med cisplatin

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga

  biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Mindre vanliga biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Infektioner (G3/4: 5,7 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G4: 51,5 %);

  Anemi (G3/4: 6,9 %); Trombocytopeni (G4: 0,5 %)

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighets-reaktioner (G3/4: 2,5 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3: 3,7 %); Perifer motorisk neuropati (G3/4: 2 %)

  Hjärtat

  Arytmi (G3/4: 0,7 %)

  Hjärtsvikt

  Blodkärl

  Hypotoni (G3/4: 0,7 %)

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 9,6 %);

  Kräkning (G3/4: 7,6 %);

  Diarré (G3/4: 6,4 %); Stomatit (G3/4: 2 %)

  Förstoppning

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci; Nagelförändringar (svåra 0,7 %); Hudreaktioner (G3/4: 0,2 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (svår 0,5 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni (svår 9,9 %); Vätskeretention (svår 0,7 %);

  Feber (G3/4: 1,2 %)

  Reaktion vid infusionsstället;

  Smärta

  Undersökningar

  G3/4 bilirubinstegring (2,1 %);

  G3/4 ALAT-stegring (1,3 %)

  G3/4 ASAT-stegring (0,5 %);

  G3/4 stegring av alkaliska fosfataser (0,3 %)

  Tabell över biverkningar vid bröstcancer för docetaxel 100 mg/m² i kombination med trastuzumab

  MedDRA organsystem

  Klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G3/4: 32 %);

  Febril neutropeni (omfattande neutropeni associerad med feber och behandling med antibiotika) eller neutropen sepsis

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Psykiska störningar

  Sömnlöshet

  Centrala och perifera nervsystemet

  Parestesi; Huvudvärk; Förändring av smakkänsla; Hypestesi

  Ögon

  Ökat tårflöde;

  Konjunktivit

  Hjärtat

  Hjärtsvikt

  Blodkärl

  Lymfödem

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Epistaxis; Faryngolaryngeal smärta; Nasofaryngit; Dyspné; Hosta; Rinorré

  Magtarmkanalen

  Illamående; Diarré; Kräkning; Förstoppning; Stomatit; Dyspepsi; Buksmärta

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci; Erytem; Hudutslag; Nagelförändringar

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi; Artralgi; Smärta i extremiteterna; Skelettsmärta; Ryggsmärta

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni; Perifert ödem; Pyrexi; Trötthet; Slemhinneinflammation; Smärta; Influensaliknande symtom; Bröstsmärta; Frossa

  Letargi

  Undersökningar

  Viktökning

  Beskrivning av utvalda biverkningar vid bröstcancer för Docetaxel 100 mg/m2 i kombination med trastuzumab

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket vanliga: hematologisk toxicitet var ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab och docetaxel jämfört med docetaxel som monoterapi (32 % neutropeni grad 3/4 mot 22 %, vid användning av NCI-CTC-kriterier). Notera att detta troligen är en underskattning då docetaxel som monoterapi vid en dos på 100 mg/m2 resulterar i neutropeni hos 97 % av patienterna, 76 % av grad 4, baserat på nadirvärden vid blodanalys. Incidensen av febril neutropeni/neutropen sepsis var också ökad hos patienter som behandlades med trastuzumab plus docetaxel (23 % mot 17 % för patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi).

  Hjärtat

  Symtomatisk hjärtsvikt rapporterades hos 2,2 % av de patienter som behandlades med docetaxel plus trastuzumab jämfört med 0 % av de patienter som behandlades med docetaxel som monoterapi. I behandlingsarmen med docetaxel plus trastuzumab hade 64 % tidigare behandlats med antracyklin som adjuvant terapi jämfört med 55 % i armen med docetaxel som monoterapi.

  Tabell över biverkningar vid bröstcancer för docetaxel 75 mg/m² i kombination med capecitabin

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Oral kandidos(G3/4: < 1 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G3/4: 63 %);

  Anemi (G3/4: 10 %)

  Trombocytopeni (G3/4: 3 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 1 %);

  Minskad aptit

  Dehydrering (G3/4: 2 %);

  Centrala och perifera nervsystemet

  Smakförändringar (G3/4: < 1 %);

  Parestesi (G3/4: < 1 %)

  Yrsel;

  Huvudvärk (G3/4: < 1 %); Perifer neuropati

  Ögon

  Ökat tårflöde

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Halsont (G3/4: 2 %)

  Dyspné (G3/4: 1 %);

  Hosta (G3/4: < 1 %);

  Epistaxis (G3/4: < 1 %)

  Magtarmkanalen

  Stomatit (G3/4: 18 %);

  Diarré (G3/4: 14 %);

  Illamående (G3/4: 6 %);

  Kräkning (G3/4: 4 %);

  Förstoppning (G3/4: 1 %);

  Buksmärta (G3/4: 2 %);

  Dyspepsi

  Smärta i övre delen av buken;

  Muntorrhet

  Hud och subkutan vävnad

  Hand-fotsyndrom (G3/4: 24 %);

  Alopeci (G3/4: 6 %);

  Nagelförändringar (G3/4: 2 %)

  Dermatit;

  Erytematösa utslag (G3/4: < 1 %);

  Nagelfärgförändring;

  Onykolys (G3/4: 1 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (G3/4: 2 %);

  Artralgi (G3/4: 1 %)

  Smärta i extremiteterna (G3/4: < 1 %);

  Ryggsmärta (G3/4: 1 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni (G3/4: 3 %);

  Pyrexi (G3/4: 1 %);

  Trötthet/svaghet (G3/4: 5 %);

  Perifert ödem (G3/4: 1 %)

  Letargi; Smärta

  Undersökningar

  Viktminskning;

  G3/4 bilirubinstegring (9 %)

  Tabell över biverkningar vid prostatacancer för docetaxel 75 mg/m² i kombination med prednison eller prednisolon

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Infektioner och infestationer

  Infektion (G3/4: 3,3 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G3/4: 32 %);

  Anemi (G3/4: 4,9 %)

  Trombocytopeni; (G3/4: 0,6 %);

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighetsreaktioner (G3/4: 0,6 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 0,6 %)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: 1,2 %);

  Smakförändringar (G3/4: 0 %)

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 0 %)

  Ögon

  Ökat tårflöde (G3/4: 0,6 %)

  Hjärtat

  Minskad vänster hjärtkammarfunktion (G3/4: 0,3 %)

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Epistaxis (G3/4: 0 %);

  Dyspné (G3/4: 0,6 %);

  Hosta (G3/4: 0 %).

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 2,4 %);

  Diarré (G3/4: 1,2 %);

  Stomatit/faryngit (G3/4: 0,9 %);

  Kräkning (G3/4: 1,2 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci;

  Nagelförändringar (inga svåra)

  Exfoliativt utslag (G3/4: 0,3 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Artralgi (G3/4: 0,3 %);

  Myalgi (G3/4: 0,3 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Trötthet (G3/4: 3,9 %);

  Vätskeretention (svår 0,6 %)

  Tabell över biverkningar vid adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m 2 i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid hos patienter med nodpositiv (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM 9805) bröstcancer – poolade data

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  Vanliga biverkningar

  Mindre vanliga biverkningar

  Infektioner och

  infestationer

  Infektion (G3/4:

  2,4 %);

  Neutropen infektion

  (G3/4: 2,6 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Anemi (G3/4: 3 %);

  Neutropeni (G3/4:

  59,2 %);

  Trombocytopeni

  (G3/4: 1,6 %);

  Febril neutropeni

  (G3/4: NA)

  Immunsystemet

  Överkänslighets-reaktioner (G3/4: 0,6 %)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 1,5 %)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Smakförändring (G3/4: 0,6%);

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: <0,1%)

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 0 %);

  Synkope (G3/4: 0 %);

  Neurotoxicitet (G3/4: 0 %);

  Somnolens (G3/4: 0 %)

  Ögon

  Konjunktivit (G3/4: <0,1 %)

  Ökat tårflöde (G3/4: <0,1 %)

  Hjärtat

  Arytmi (G3/4: 0,2 %)

  Blodkärl

  Värmevallningar (G3/4: 0,5 %)

  Hypotoni (G3/4: 0 %);

  Flebit (G3/4: 0 %)

  Lymfödem (G3/4: 0 %)

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Hosta (G3/4: 0 %)

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 5,0 %);

  Stomatit (G3/4: 6,0 %); Kräkning (G3/4: 4,2 %); Diarré (G3/4: 3,4 %); Förstoppning (G3/4: 0,5 %)

  Buksmärta (G3/4: 0,4 %).

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci (kvarstående < 3 %);

  Hudåkommor (G3/4: 0,6 %); Nagelförändringar (G3/4: 0,4 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (G3/4: 0,7 %);

  Artralgi (G3/4: 0,2 %)

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Amenorré (G3/4: NA)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Asteni (G3/4: 10,0 %); Feber (G3/4: NA); Perifert ödem (G3/4: 0,2 %)

  Undersökningar

  Viktökning (G3/4: 0 %);

  Viktminskning (G3/4: 0,2 %)

  Beskrivning av utvaldabiverkningar för adjuvant behandling med docetaxel 75 mg/m² i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid  hos patienter med nodpositiv  (TAX 316) och nodnegativ (GEICAM 9805) bröstcancer

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifera neurosensoriska biverkningar observerades vara pågående vid uppföljning 

  hos 10 av de 84 patienterna som hade perifera neurosensoriska biverkningar 

  efter slutförd kemoterapi i bröstcancerstudien (TAX316)för nodpositiva patienter.

  Hjärtat

  I studie TAX316 hade 26 patienter (3,5 %) i TAC-armenoch 17 patienter (2,3 %) i FAC-armen utvecklat kronisk hjärtinsufficiens. Alla utom en patienti varje arm 

  diagnostiserades med CHF mer än 30 dagar efter behandlingsperioden. 

  Två patienter i TAC-armen och 4 patienter i FAC-armen avledpå grund av hjärtsvikt.

  I GEICAM 9805 studien, utvecklade 3 patienter (0,6 %) i TAC-armen och 3 patienter (0,6 %) i FAC- armen kronisk hjärtinsufficiens under uppföljningstiden. En patient i TAC-armen avled på grund av dilaterad kardiomyopati.

  Hud och subkutan vävnad

  I studie TAX316 observerades alopeci vid uppföljning efter avslutadkemoterapi hos 687 

  av 744 TAC-patienter och hos 645 av 736 FAC-patienter. I slutet av uppföljningsperioden (faktiskmedian uppföljningstidpå 96 månader), 

  observerades pågående alopeci hos 29 TAC-patienter (3,9 %) och 

  16 FAC patienter (2,2 %). I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående alopeci i uppföljningsperioden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 49 patienter (9,2 %) i TAC-armen och 35 patienter (6,7 %) i FAC-armen. Alopeci relaterat till studieläkemedlet startade eller förvärrades under uppföljningsperioden på 42 patienter (7,9 %) i TAC-armen och 30 patienter (5,8 %) i FAC-armen.

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Amenorré observerades vara pågående vid uppföljning hos 121 av de 202 patienterna

   som hade amenorré efter slutförd kemoterapi i studie TAX316. I GEICAM 9805 studien, rapporterades kvarstående amenorré under uppföljningstiden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående för 18 patienter (3,4 %) i TAC-armen och 5 patienter (1,0 %) i FAC-armen.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  I studie TAX 316 observerades kvarstående perifera ödem hos 19 av de 119 patienterna som hade perifert ödem i TAC-armen och hos 4 patienter av 23 patienter med perifert ödem i FAC-armen. I studie GEICAM 9805 observerades lymfödem vara kvarstående vid uppföljning hos 4 av de 5 patienterna i TAC-armen och hos 1 av 2 patienter i FAC-armen efter avslutad kemoterapibehandling, och var bestående efter uppföljningstiden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) slut. Asteni observerades vara kvarstående vid inledning av uppföljningsperioden (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) och observerades vara pågående på 12 patienter (2,3 %) i TAC-armen och 4 patienter (0,8 %) i FAC-armen.

  Akut leukemi/Myelodysplastiskt syndrom

  Efter 10 års uppföljning i studieTAX316 hade akut leukemi rapporterats hos 4 av 744 TAC-patienter och hos 1 av 736 FAC-patienter. Myelodysplastiskt syndrom rapporterades hos 2 av 744 TAC- patienter och hos 1 av 736 FAC-patienter. Efter 10 års uppföljning i GEICAM 9805 studien, utvecklades akut leukemi hos 1 av 532 (0,2 %) patienter i TAC-armen. Inga fall rapporterades hos patienter i FAC-armen. Inga patienter diagnosticerades med myelodysplastiskt syndrom i någon av behandlingsgrupperna.

  Neutropena komplikationer

  Nedanstående tabell visar att incidensen av Grad 4 neutropeni, febril neutropeni

   och neutropen infektion minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF 

  profylax efter att detta blev obligatoriskt i TAC-armen – GEICAMstudien.

  Neutropena komplikationer hos patienter som får TAC med eller utan primär G-CSF profylax (GEICAM 9805)

  Utan primär

  G-CGF profylax

  (n=111)

  n (%)

  Med primär

  G-CSF profylax

  (n=421)

  n (%)

  Neutropeni (Grad 4)

  104 (93,7)

  135 (32,1)

  Febril neutropeni

  28 (25,2)

  23 (5,5)

  Neutropeninfektion

  14 (12,6)

  21 (5,0)

  Neutropeninfektion (Grad 3-4)

  2 (1,8)

  5 (1,2)

  Tabell över biverkningar vid adenokarcinom i magsäcken för docetaxel 75 mg/m² i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  ≥ 1/10

  Vanliga biverkningar

  ≥ 1/100, < 1/10

  Infektioner och infestationer

  Neutropen infektion;

  Infektion (G3/4: 11,7 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Anemi (G3/4: 20,9 %);

  Neutropeni (G3/4: 83,2 %);

  Trombocytopeni (G3/4: 8,8 %);

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighetsreaktioner (G3/4: 1,7%)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 11,7 %)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: 8,7 %)

  Yrsel (G3/4: 2,3 %);

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 1,3 %)

  Ögon

  Ökat tårflöde (G3/4: 0 %).

  Öron och balansorgan

  Nedsatt hörsel (G3/4: 0 %)

  Hjärtat

  Arytmi (G3/4: 1,0 %)

  Magtarmkanalen

  Diarré (G3/4: 19,7 %); Illamående (G3/4: 16 %); Stomatit (G3/4: 23,7 %); Kräkning (G3/4: 14,3 %)

  Förstoppning (G3/4: 1,0 %); Gastrointestinal smärta (G3/4: 1,0 %); Esofagit/dysfagi/odynofagi (G3/4: 0,7 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci (G3/4: 4,0 %)

  Utslag/klåda (G3/4: 0,7 %); Nagelförändringar (G3/4: 0,7 %);

  Hudexfoliering (G3/4: 0 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Letargi (G3/4: 19,0 %);

  Feber (G3/4: 2,3 %);

  Vätskeretention (svår/livshotande: 1 %)

  Beskrivning av utvalda biverkningar vid adenokarcinom i magsäcken för 

  docetaxel 75 mg/m2 i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

  Blodet och lymfsystemet

  Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 17,2 % respektive 13,5 % av patienterna oberoende av G-CSF-användning. G-CSF användes som sekundär profylax för 19,3 % av patienterna (10,7 % av cyklerna). Febril neutropeni och neutropena infektioner förekom hos 12,1 % respektive 3,4 % av patienterna när de erhöll profylaktisk G-CSF, hos 15,6 % respektive 12,9 % av patienterna som inte erhöll profylaktisk G-CSF (se avsnitt Dosering).

  Tabell över biverkningar vid huvud- och halscancer för docetaxel 75 mg/m² i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

  • Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX 323)

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  ≥ 1/10

  Vanliga biverkningar

  ≥ 1/100, < 1/10

  Mindre vanliga biverkningar

  ≥ 1/1000, < 1/100

  Infektioner och infestationer

  Infektion (G3/4: 6,3 %);

  Neutropen infektion

  Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

  Cancersmärta (G3/4:0,6 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G3/4: 76,3 %);

  Anemi (G3/4: 9,2 %);

  Trombocytopeni (G3/4: 5,2 %)

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighetsreaktioner (inga allvarliga)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 0,6 %)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Dysgeusi/Parosmi;

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: 0,6 %)

  Yrsel

  Ögon

  Ökat tårflöde;

  Konjunktivit

  Öron och balansorgan

  Nedsatt hörsel

  Hjärtat

  Myokardiell ischemi (G3/4: 1,7 %)

  Arytmi (G3/4: 0,6 %)

  Blodkärl

  Venösa sjukdomar (G3/4: 0,6 %)

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4:0,6 %);

  Stomatit (G3/4: 4,0 %);

  Diarré (G3/4: 2,9 %);

  Kräkning (G3/4: 0,6 %)

  Förstoppning; Esofagit/dysfagi/odynofagi (G3/4: 0,6 %);

  Buksmärta;

  Dyspepsi;

  Gastrointestinal blödning (G3/4: 0,6 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci (G3/4: 10,9 %)

  Utslag/klåda;

  Torr hud;

  Hudexfoliering (G3/4: 0,6 %)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (G3/4: 0,6 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Letargi (G3/4: 3,4 %);

  Pyrexi (G3/4: 0,6 %); Vätskeretention; Ödem

  Undersökningar

  Viktökning

  • Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX 324)

  MedDRA organsystem

  klassificering

  Mycket vanliga biverkningar

  ≥ 1/10

  Vanliga biverkningar

  ≥ 1/100, < 1/10

  Mindre vanliga biverkningar

  ≥ 1/1000, < 1/100

  Infektioner och infestationer

  Infektion (G3/4: 3,6 %)

  Neutropen infektion

  Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

  Cancersmärta (G3/4:1,2 %)

  Blodet och lymfsystemet

  Neutropeni (G3/4: 83,5 %);

  Anemi (G3/4: 12,4 %);

  Trombocytopeni (G3/4: 4,0 %)

  Febril neutropeni

  Immunsystemet

  Överkänslighets-reaktioner

  Metabolism och nutrition

  Anorexi (G3/4: 12,0 %)

  Centrala och perifera nervsystemet

  Dysgeusi/Parosmi (G3/4: 0,4 %);

  Perifer sensorisk neuropati (G3/4: 1,2 %);

  Yrsel (G3/4: 2,0 %);

  Perifer motorisk neuropati (G3/4: 0,4 %)

  Ögon

  Ökat tårflöde

  Konjunktivit

  Öron och balansorgan

  Nedsatt hörsel (G3/4: 1,2 %)

  Hjärtat

  Arytmi (G3/4: 2,0 %)

  Hjärtmuskel-ischemi

  Blodkärl

  Venösa sjukdomar

  Magtarmkanalen

  Illamående (G3/4: 13,9 %);

  Stomatit (G3/4: 20,7 %); Kräkning (G3/4: 8,4 %); Diarré (G3/4: 6,8 %); Esofagit/dysfagi/odynofagi (G3/4: 12,0 %); Förstoppning (G3/4: 0,4 %);

  Dyspepsi (G3/4: 0,8 %);

  Gastrointestinal smärta (G3/4: 1,2 %);

  Gastrointestinal blödning (G3/4: 0,4 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Alopeci (G3/4: 4,0 %);

  Utslag/klåda

  Torr hud;

  Deskvamation

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Myalgi (G3/4: 0,4 %)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Letargi (G3/4: 4,0 %); Pyrexi (G3/4: 3,6 %); Vätskeretention (G3/4: 1,2 %);

  Ödem (G3/4: 1,2 %)

  Undersökningar

  Viktminskning

  Viktökning

  Erfarenheter från tiden efter marknadsintroduktionen

  Neoplasier; benigna, maligna och ospecificerade (samt cystor och polyper)

  Fall av akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom har rapporterats i samband med användning av docetaxel i kombination med andra kemoterapeutiska läkemedel och/eller strålbehandling.

  Blodet och lymfsystemet

  Benmärgssuppression och andra hematologiska biverkningar har rapporterats. Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multiorgansvikt, har rapporterats.

  Immunsystemet

  Fall av anafylaktisk chock, i vissa fall dödlig, har rapporterats. Överkänslighetsreaktioner (ingen känd frekvens) har rapporterats med docetaxel hos patienter som tidigare upplevde överkänslighetsreaktioner mot paklitaxel.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Sällsynta fall av krampanfall eller övergående medvetandeförlust har observerats vid administrering av docetaxel. Dessa reaktioner uppträder ibland under infusionen av läkemedlet.

  Ögon

  Mycket sällsynta fall av övergående synrubbningar (blixt, blinkljus, skotom) har rapporterats, De uppträder vanligtvis under infusion av läkemedlet och i samband med överkänslighetsreaktioner. Dessa synrubbningar var reversibla vid avbrytande av infusionen. Sällsynta fall av ökat tårflöde med eller utan konjunktivit har rapporterats, liksom fall av tårkanalstenos, vilket lett till besvär med alltför stora tårmängder. Fall av cystiskt makulaödem (CMO) har rapporterats hos patienter som behandlats med docetaxel.

  Öron och balansorgan

  Sällsynta fall av ototoxicitet, nedsatt hörsel och/eller hörselförlust har rapporterats.

  Hjärtat

  Sällsynta fall av myokardinfarkt har rapporterats.

  Blodkärl

  Venösa tromboemboliska händelser har rapporterats i sällsynta fall.

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  ARDS (andnödssyndrom) och fall av interstitiell pneumoni/ pneumonit, interstitiell lungsjukdom, lungfibros och andningssvikt, ibland dödlig har rapporterats i sällsynta fall. Sällsynta fall av strålningsorsakad pneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit samtidig strålbehandling.

  Magtarmkanalen

  Sällsynta fall av dehydrering orsakad av gastrointestinala besvär, gastrointestinal perforation, ischemisk kolit, kolit samt neutropen enterokolit har rapporterats. Sällsynta fall av tarmvred och intestinal obstruktion har rapporterats.

  Lever och gallvägar

  Mycket sällsynta fall av hepatit, ibland med dödlig utgång främst hos patienter som redan har störningar i leverfunktionen, har rapporterats.

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket sällsynta fall av kutan lupus erythematosus och bullösa utslag som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys har rapporterats vid behandling med docetaxel. I vissa fall kan andra bidragande faktorer ha medverkat till utvecklingen av dessa effekter. Sklerodermiliknande förändringar som ofta föregås av perifera lymfödem har rapporterats vid behandling 

  med docetaxel. Fall av ihållande alopeci har rapporterats.

  Njurar och urinvägar

  Nedsatt njurfunktion och njursvikt har rapporterats. I cirka 20 % av dessa fall fanns inga riskfaktorer för akut njursvikt såsom samtidiga nefrotoxiska läkemedel och gastrointestinala tillstånd.

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Återuppträdande av lokal reaktion, s.k. ”radiation recall phenomenon” har rapporterats i sällsynta fall.

  Infusionsreaktion (hudreaktion vid tidigare extravasation efter infusion av docetaxel på nytt administreringsställe) kan vid administrering av docetaxel återkomma vid ställen för tidigare reaktion eller extravasation (frekvens ej känd). 

  Vätskeretention har inte åtföljts av akuta episoder av oliguri eller hypotoni. Dehydrering och lungödem har rapporterats i sällsynta fall.

  Fall av fördröjda biverkningar vid infusionsstället med ”brännskadeliknande” utseende har rapporterats med okänd frekvens.

  Metabolism och nutrition

  Fall av elektrolytobalans har rapporterats. Fall av hyponatremi har rapporterats, främst i samband med dehydrering, kräkningar och pneumoni. Hypokalemi, hypomagnesemi och hypokalcemi observerades vanligtvis i samband med gastrointestinal påverkan och i synnerhet vid diarré.

  Överdosering

  Ett fåtal fall av överdosering har rapporterats. Det finns ingen känd antidot mot överdosering av docetaxel. I händelse av överdosering ska patienten övervakas vid specialistklinik och de vitala funktionerna noggrant övervakas. I händelse av överdosering kan en ökning av biverkningar förväntas. De huvudsakliga förväntade komplikationerna vid överdosering utgörs av benmärgssuppression, perifer neurotoxicitet och mukosit. Vid fall av överdos bör patienten behandlas med G-CSF så snart som möjligt efter det att överdoseringen har upptäckts. Övriga lämpliga symtomatiska åtgärder vidtas vid behov.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Docetaxel är ett cancerläkemedel som verkar genom att främja sammansättningen av tubulin till stabila mikrotubuli samt genom att hämma deras disassociering, vilket leder till en uttalad minskning av fritt tubulin. Bindningen av docetaxel till mikrotubuli ändrar inte antalet protofilament.

  Docetaxel har in vitro visats förstöra det mikrotubulära nätverk som är grundläggande för viktiga cellulära processer vid såväl mitos som i interfas.

  Farmakodynamisk effekt

  Docetaxel befanns vara cytotoxiskt in vitro mot olika murina och humana tumörcellinjer samt mot nyexciderade humana tumörceller i klonogena analyser. Docetaxel uppnår höga intracellulära koncentrationer och finns kvar i cellerna under lång tid. Dessutom har docetaxel befunnits vara aktivt mot flera, men inte alla, cellinjer som överuttrycker det s k p-glykoproteinet, vilket kodas av den s k multidrogresistensgenen. In vivo är docetaxel oberoende av dosschema och uppvisar ett brett spektrum av experimentella antitumöraktiviteter mot avancerade murina och humana tumörtransplantat.

  Klinisk effekt och säkerhet

  Bröstcancer

  Docetaxel i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid, adjuvant behandling

  Patienter med operabel nodpositiv bröstcancer (TAX 316)

  Resultaten från en randomiserad öppen multicenterprövning stöder användning av docetaxel som adjuvant behandling för patienter mellan 18 och 70 år med operabel nodpositiv bröstcancer och KPS ≥ 80 % (KPS = Karnofsky performance score). Efter stratifiering i enlighet med antalet positiva lymfkörtlar (1-3, 4+) randomiserades 1 491 patienter till att få antingen docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 (TAC-armen), eller doxorubicin 50 mg/m2 följt av fluorouracil 500 mg/m2 och cyklosfosfamid 500 mg/m2 (FAC-armen). Båda behandlingsregimerna administrerades en gång var tredje vecka under 6 behandlingscykler. Docetaxel administrerades som en infusion på en timme, medan övriga läkemedel gavs som en intravenös bolusdos på dag ett. G-CSF administrerades som sekundär profylax till patienter som drabbades av komplicerad neutropeni (febril neutropeni, långvarig neutropeni eller infektion). Patienter i TAC-armen fick antibiotikaprofylax i form av ciprofloxacin 500 mg oralt två gånger dagligen under 10 dagar med start på dag 5 i varje cykel, eller motsvarande. Efter den sista behandlingscykeln med kemoterapi fick patienter i båda behandlingsarmarna med positiva östrogen- och/eller progesteronreceptorer tamoxifen 20 mg dagligen upp till 5 år. Adjuvant strålbehandling ordinerades i enlighet med lokala riktlinjer på de deltagande institutionerna och gavs till 69 % av patienterna som fick TAC och 72 % av patienterna som fick FAC. Två interimsanalyser och en final analys gjordes. Den första interimsanalysen var planerad 3 år efter det datum då halva studiepopulationen var rekryterad. Den andra interimsanalysen gjordes efter att totalt 400 fall av sjukdomsfri överlevnad (DFS) hade registrerats vilket gav en median uppföljningstid på 55 månader. Den finala analysen gjordes när alla patienter nått sitt 10-årsuppföljningsbesök (såvida de inte haft någon DFS-händelse eller hade följts upp tidigare). Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var den primära effektendpointen och total överlevnad (OS) var den sekundära effektendpointen.

  En final analys utfördes med en verklig medianuppföljningstid på 96månader. Signifikant längre sjukdomsfri överlevnad påvisades i TAC-armen jämfört med FAC-armen. Recidivincidensen vid 10 år var reducerad hos patienter som fick TAC jämfört med dem som fick FAC (39 % jämfört med 45%, d.v.s en absolut riskreduktion med 6 % (p = 0,0043)). Total överlevnad vid 10 år var också signifikant ökad med TAC jämfört med FAC (76 % mot 69 %), d.v.s en absolut reduktion för risk att dö med 7 % (p = 0,002). Eftersom fördelen som observerats hos patienter med 4+noder inte var statistiskt signifikant vad gäller sjukdomsfri överlevnad (DFS) och total överlevnad (OS) är det positiva nytta/risk-förhållandet för TAC-behandlade patienter med 4+ noder inte fullt påvisat vid den finala analysen.

  Som helhet visade studieresultatet på ett positivt nytta/risk förhållande för TAC jämfört med FAC. Undergrupper av TAC-behandlade patienter analyserades med avseende på prospektivt definierat viktiga prognostiska faktorer.

  Sjukdomsfri överlevnad

  Total överlevnad

  Patientunder-grupp

  Antal patienter

  Hazard ratio*

  95 % KI

  P=

  Hazard ratio*

  95 % KI

  P=

  Antal positiva lymfkörtlar

  Totalt

  745

  0,80

  0,68-0,93

  0,0043

  0,74

  0,61-0,90

  0,0020

  1-3

  467

  0,72

  0,58-0,91

  0,0047

  0,62

  0,46-0,82

  0,0008

  4+

  278

  0,87

  0,70-1,09

  0,2290

  0,87

  0,67 -1,12

  0,2746

  *ett hazard ratio på mindre än 1 tyder på att TAC är associerad med längre sjukdomsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med FAC

  Patienter med operabel nodnegativ bröstcancer som bedöms lämpliga att erhålla kemoterapi (GEICAM 9805)

  Data från en öppen randomiserad multicenterstudie stöder användningen av docetaxel vid adjuvant behandling hos patienter med operabel nodnegativ bröstcancer och som är kandidater för kemoterapi. 1060 patienter randomiserades till att erhålla antingen docetaxel 75 mg/m2 administrerat 1 timme efter doxorubicin 50 mg/m2 och cyklofosfamid 500 mg/m2 (539 patienter i TAC-armen) eller doxorubicin 50 mg/m2 följt av fluorouracil 500 mg/m² och cyklofosfamid 500 mg/m² (521 patienter i FAC-armen) som adjuvantbehandling vid operabel nodnegativ bröstcancer hos patienter med hög återfallsrisk enl. 1998 St. Gallen-kriterier (tumörstorlek >2 cm och/eller negativ ER och PR och/eller hög histologisk/nukleär grad (grad 2 till 3) och/eller ålder<35 år). Båda regimerna administrerades var tredje vecka i 6 cykler. Docetaxel administrerades som en 1-timmes infusion, alla övriga läkemedel gavs intravenöst på dag 1 var tredje vecka. Primär profylaktisk G-CSF blev obligatorisk i TAC-armen efter att 230 patienter randomiserats. Förekomsten av grad 4 neutropeni, febril neutropeni och neutropena infektioner minskade hos patienter som erhöll primär G-CSF profylax (se avsnitt Biverkningar). I båda armarna, efter den sista kemoterapicykeln, erhöll patienter med ER och/eller PgR + tumörer, tamoxifen 20 mg en gång dagligen i upp till 5 år. Adjuvant strålbehandling administrerades enl. lokala riktlinjer vid de deltagande institutionerna och gavs till 57,3 % av patienterna som fick TAC och 51,2 % av patienterna som fick FAC.

  En primär analys och en uppdaterad analys utfördes. Den primära analysen gjordes när alla patienter hade en uppföljning på mer än 5 år (median uppföljningstid på 77 månader). Den uppdaterade analysen utfördes då alla patienter nått sitt 10-års uppföljningsbesök (median uppföljningstid på 10 år och 5 månader) om de inte hade en sjukdomsfri överlevnad eller om kontakten förlorades med patienten före uppföljningsbesöket. Sjukdomsfri överlevnad (DFS) var det primära effektmåttet och total överlevnad (OS) var det sekundära effektmåttet.

  Efter en medianuppföljningstid på 77 månader visades signifikant längre sjukdomsfri överlevnad för TAC-armen jämfört med FAC-armen. TAC-behandlade patienter hade en minskning av återfallsrisken med 32 % jämfört med de som behandlades med FAC (hazard ratio =0,68; 95 % CI (0,49-0,93); p = 0,01). Vid median uppföljningstid på 10 år och 5 månader, visade patienter behandlade i TAC-armen en 16,5%-ig reduktion av risken för återfall jämfört med de som behandlades med FAC (riskkvot = 0,84, 95% CI (0,65-1,08), p =0,1646). Data från sjukdomsfri överlevnad var inte statistiskt

  signifikant, men var fortfarande förknippad med en positiv utveckling till förmån för TAC.

  Mediantiden för uppföljning var 77 månader, total överlevnad var längre i TAC-armen, i vilken TAC-behandlade patienter hade en minskning av dödsrisken med 24 % jämfört med FAC (hazard ratio = 0,76; 95 % CI(0,46-1,26); p = 0,29). Fördelningen av total överlevnad skiljde sig dock inte signifikant åt mellan de två grupperna.

  När TAC-behandlade patienter uppnått median uppföljningstid på 10 år och 5 månader var risken för dödsfall sänkt med 9% jämfört med FAC-behandlade patienter (riskkvot = 0,91, 95% CI (0,63-1,32)). Överlevnaden var 93,7 % i TAC-armen och 91,4 % i FAC-armen vid tidpunkten för 8-års uppföljning och 91,3 % i TAC-armen och 89 % i FAC-armen vid tidpunkterna för 10-års uppföljning.

  Det positiva nytta-risk-förhållandet för TAC jämfört med FAC var oförändrad.

  Vid primär analys (median uppföljningstid på 77 månader) analyserades undergrupper av TAC-behandlade patienter med avseende på prospektivt definierade viktiga prognostiska faktorer: (se nedanstående tabell):

  Analys av undergrupper-Adjuvant behandling hos patienter med nodnegativ bröstcancer (studie)(“Intent to Treat”-analys)

  Patientundergrupp

  Antal patienter i TAC-gruppen

  Sjukdomsfri överlevnad

  Hazard ratio*

  95 % CI

  Totalt

  539

  0,68

  0,49-0,93

  Ålderskategori 1

  <50 år

  ≥50 år

  260

  279

  0,67

  0,67

  0,43-1,05

  0,43-1,05

  Ålderskategori 2

  <35 år

  ≥35 år

  42

  497

  0,31

  0,73

  0,11-0,89

  0,52-1,01

  Hormonreceptor- status

  Negativ

  Positiv

  195

  344

  0,7

  0,62

  0,45-1,1

  0,4-0,97

  Tumörstorlek

  ≤2 cm

  >2 cm

  285

  254

  0,69

  0,68

  0,43-1,1

  0,45-1,04

  Histologisk grad

  Grad 1 (inkluderar icke-bedömd grad)

  Grad 2

  Grad 3

  64

  216

  259

  0,79

  0,77

  0,59

  0,24-2,6

  0,46-1,3

  0,39-0,9

  Menopausal status

  Premenopausal

  Postmenopausal

  285

  254

  0,64

  0,72

  0,40-1

  0,47-1,12

  *en hazard ratio (TAC/FAC) på mindre än 1 tyder på att TAC kan associeras med en längre sjukdomsfri överlevnad jämfört med FAC.

  Undersökande analyser av undergrupper avseende sjukdomsfri överlevnad hos patienter som uppfyller 2009 St. Gallen kemoterapikriterier – (ITT population) utfördes och presenteras här nedan

  TAC

  FAC

  Hazard ratio (TAC/FAC)

  Undergrupper

  (n=539)

  (n=521)

  (95 % CI)

  p-värde

  Uppfyller relativ indikation för kemoterapi a

  Nej

  18/214

  (8,4 %)

  26/227

  (11,5 %)

  0,796 (0,434-1,459)

  0,4593

  Ja

  48/325

  (14,8 %)

  69/294

  (23,5 %)

  0,606 (0,42 - 0,877)

  0,0072

  TAC = docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid

  FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin och cyklofosfamid

  CI = konfidensintervall; ER = östrogenreceptor

  ER = östrogenreceptor

  PR = progesteronreceptor

  a ER/PR-negativ eller Grad 3 eller tumörstorlek >5 cm

  Vid beräkning av hazard ratio användes “Cox proportional hazard model” med behandlingsgrupper som faktor.

  Docetaxel som monoterapi

  Två randomiserade jämförande fas III-studier har genomförts på patienter med metastaserande bröstcancer med terapisvikt på behandling baserad på alkylerande medel (326 patienter) eller antracyklin (392 patienter). Rekommenderad dos och behandlingsregim (100 mg/m2 docetaxel var tredje vecka) användes.

  Hos patienter med terapisvikt efter behandling baserad på alkylerande medel jämfördes docetaxel med doxorubicin (75 mg/m2 var tredje vecka). Utan att påverka överlevnadstid (15 månader för docetaxel jämfört med 14 månader för doxorubicin, p = 0,38) eller tid till progression (27 veckor för docetaxel jämfört med 23 veckor för doxorubicin, p = 0,54), var responsfrekvens högre (52 % jämfört med 37 %, p = 0,01) och tid till respons kortare (12 veckor jämfört med 23 veckor, p = 0,007) för docetaxel. Tre docetaxel-patienter (2 %) avbröt behandlingen på grund av vätskeretention, medan 15 doxorubicin-patienter (9 %) avbröt behandlingen på grund av hjärttoxicitet (tre fall av dödlig kronisk hjärtinsufficiens).

  Hos patienter med terapisvikt efter behandling baserad på antracyklin jämfördes docetaxel med kombinationen mitomycin C och vinblastin (12 mg/m2 var sjätte vecka respektive 6 mg/m2 var tredje vecka). Behandling med docetaxel gav en högre responsfrekvens (33 % jämfört med 12 %, p < 0,0001), en förlängd tid till progression (19 veckor jämfört med 11 veckor, p = 0,0004) och en förlängd överlevnadstid (11 månader jämfört med 9 månader, p = 0,01).

  Under dessa två fas III-studier var docetaxels säkerhetsprofil i överensstämmelse med den som sågs i fas II-studierna (se avsnitt Biverkningar).

  En öppen randomiserad fas III-multicenterstudie har genomförts med docetaxel som monoterapi jämfört med paklitaxel för behandling av avancerad bröstcancer hos patienter vars tidigare cytostatikabehandling bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat. Totalt 449 patienter randomiserades till att få antingen docetaxel som monoterapi 100 mg/m2 som en 1-timmes infusion eller paklitaxel 175 mg/m2 som en 3-timmars infusion. Båda behandlingsregimerna administrerades var tredje vecka. Utan att påverka det primära effektmåttet eller total responsfrekvens (ORR) (32 % jämfört med 25 %, p = 0,10), förlängde docetaxel mediantiden till progression (24,6 veckor jämfört med 15,6 veckor, p < 0,01) och medianöverlevnad (15,3 månader jämfört med 12,7 månader, p = 0,03).

  Fler grad 3/4 biverkningar observerades för docetaxel som monoterapi (55,4 %) jämfört med paklitaxel (23,0 %).

  Docetaxel i kombination med doxorubicin

  En stor randomiserad fas III-studie med 429 tidigare obehandlade patienter med metastaserande sjukdom har genomförts med doxorubicin (50 mg/m²) i kombination med docetaxel (75 mg/m²) (AT-armen) jämfört med doxorubicin (60 mg/m²) i kombination med cyklofosfamid (600 mg/m²) (AC-armen). Båda behandlingsregimerna administrerades på dag 1 var tredje vecka.

  • Tiden till progression (TTP) var signifikant längre i AT-armen jämfört med AC-armen, p = 0,0138. Median-TTP var 37,3 veckor (95 % KI: 33,4 42,1) i AT-armen och 31,9 veckor (95 % KI: 27,4 36,0) i AC-armen.

  • Total responsfrekvens (ORR) var signifikant högre i AT-armen jämfört med AC-armen, p = 0,009. ORR var 59,3% (95 % KI: 52,8 65,9) i AT-armen jämfört med 46,5 % (95 % KI: 39,8 53,2) i AC-armen.

  I denna prövning visade AT-armen högre incidens av svår neutropeni (90 % mot 68,6 %), febril neutropeni (33,3 % mot 10 %), infektion (8 % mot 2,4 %), diarré (7,5 % mot 1,4 %), asteni (8,5 % mot 2,4 %) och smärta (2,8 % mot 0 %) jämfört med AC-armen. Å andra sidan uppvisade AC-armen högre incidens av svår anemi (15,8 % mot 8,5 %) jämfört med AT-armen och dessutom högre incidens av svår hjärttoxicitet: hjärtsvikt (3,8 % mot 2,8 %), absolut LVEF-minskning ≥ 20 % (13,1 % mot 6,1 %), absolut LVEF-minskning ≥ 30 % (6,2 % mot 1,1 %). ”Toxic death” inträffade hos 1 patient i AT-armen (hjärtsvikt) och hos 4 patienter i AC-armen (1 på grund av septisk chock och 3 på grund av hjärtsvikt). I båda armarna var livskvaliteten mätt med frågeformuläret EORTC jämförbar och stabil under behandling och uppföljning.

  Docetaxel i kombination med trastuzumab

  Docetaxel i kombination med trastuzumab har studerats för behandling av patienter med metastaserande bröstcancer vilkas tumörer överuttrycker HER2 och som tidigare inte fått kemoterapi mot metastaserande sjukdom. 186 patienter randomiserades för behandling med docetaxel (100 mg m2) med eller utan trastuzumab. 60 % av patienterna hade tidigare behandlats med antracyklinbaserad adjuvant kemoterapi. Docetaxel plus trastuzumab var effektivt hos patienterna oavsett om de hade erhållit tidigare adjuvant antracyklinbehandling eller ej. Den huvudsakliga testmetoden för att bestämma HER2-positivitet i den pivotala studien var immunhistokemi (IHC). En minoritet av patienterna testades med fluorescens in-situ-hybridisering (FISH). I den här studien hade 87 % av patienterna en sjukdom som var IHC3+ och 95 % av de inkluderade patienterna hade en sjukdom som var IHC3+ och/eller FISH-positiv. Resultat på effekt sammanfattas i följande tabell:

  Parameter

  Docetaxel plus trastuzumab1

  n = 92

  Docetaxel1

  n = 94

  Svarsfrekvens

  (95 % KI)

  61 %

  (50-71)

  34 %

  (25-45)

  Median responsvaraktighet

  (månader)

  (95 % KI)

  11,4

  (9,2 15,0)

  5,1

  (4,4 6,2)

  Median-TTP (månader)

  (95 % KI)

  10,6

  (7,6-12,9)

  5,7

  (5,0-6,5)

  Medianöverlevnad (månader)

  (95 % KI)

  30,52

  (26,8-ne)

  22,12

  (17,6 28,9)

  TTP = tid till progression, ”ne” indikerar att ett värde ej kunnat beräknas eller uppnås.

  1Komplett analysset (intent-to-treat)

  2Beräknad medianöverlevnad.

  Docetaxel i kombination med capecitabin

  Data från en randomiserad, kontrollerad fas III-multicenterstudie stödjer användningen av docetaxel i kombination med capecitabin för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer som sviktat på cytostatikabehandling, inklusive ett antracyklinpreparat. I denna kliniska studie randomiserades 255 patienter till behandling med docetaxel (75 mg/m2 som en intravenös infusion under en timme var tredje vecka) och capecitabin (1 250 mg/m2 två gånger dagligen i två veckor följt av en veckas viloperiod). 256 patienter randomiserades till behandling enbart med docetaxel (100 mg/m2 som en intravenös infusion under en timme var tredje vecka). Överlevnaden var längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p = 0,0126). Medianöverlevnaden var 442 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 352 dagar (docetaxel som monoterapi). De totala responsfrekvenserna (ORR) i den totala randomiserade populationen (bedömning av prövare) var 41,6 % (docetaxel + capecitabin) jämfört med 29,7 % (docetaxel som monoterapi), p = 0,0058. Tiden till progression var längre i den grupp som erhållit kombinationen docetaxel + capecitabin (p < 0,0001). Mediantiden till progression var 186 dagar (docetaxel + capecitabin) jämfört med 128 dagar (docetaxel som monoterapi).

  Icke-småcellig lungcancer

  Patienter som tidigare behandlats med cytostatika med eller utan strålbehandling

  I en fas III-studie på tidigare behandlade patienter var tiden till progression (12,3 veckor jämfört med 7 veckor) och total överlevnad signifikant längre för docetaxel 75 mg/m² jämfört med bästa understödjande behandling. 1-årsöverlevnaden var också signifikant högre i docetaxelgruppen (40 %) jämfört med bästa understödjande behandling (16 %). Det förekom mindre användning av morfinanalgetika (p < 0,01), icke-morfinanalgetika (p < 0,01), annan sjukdomsrelaterad medicinering (p = 0,06) och strålbehandling (p < 0,01) hos patienter som behandlades med docetaxel 75 mg/m² jämfört med de som erhöll bästa understödjande behandling.

  Total responsfrekvens (ORR) var 6,8 % hos evaluerbara patienter och mediantiden för responsvaraktighet var 26,1veckor.

  Docetaxel i kombination med platinamedel hos patienter som tidigare inte behandlats med kemoterapi

  I en fas III-studie randomiserades 1 218 patienter med icke resektabel stadium IIIB eller IV icke-småcellig lungcancer, med KPS 70 % eller högre och som ej behandlats med cytostatika för denna sjukdom, till antingen docetaxel (T) 75 mg/m² som en entimmes infusion omedelbart följt av cisplatin (Cis) 75 mg/m² under 30-60 minuter var tredje vecka, docetaxel 75 mg/m² som en entimmes infusion i kombination med karboplatin (AUC 6 mg/ml x min) under 30-60 minuter var tredje vecka eller vinorelbin (V) 25 mg/m² administrerat under 6-10 minuter dag 1, 8, 15, 22 följt av cisplatin 100 mg/m² administrerat dag 1 upprepat var fjärde vecka (VCis).

  Överlevnadsdata, mediantid till progression och responsfrekvens för två av studiens armar illustreras i följande tabell:

  TCis

  n = 408

  VCis

  n = 404

  Statistisk analys

  Överlevnad (primärt effektmått):

  Medianöverlevnad (månader)

  11,3

  10,1

  Hazard ratio: 1,122

  [97,2 % KI: 0,937; 1,342]*

  1-årsöverlevnad (%)

  46

  41

  Behandlingsskillnad: 5,4 %

  [95 % KI: -1,1; 12,0]

  2-årsöverlevnad (%)

  21

  14

  Behandlingsskillnad: 6,2 %

  [95 % KI: 0,2; 12,3]

  Mediantid till progression (veckor):

  22,0

  23,0

  Hazard ratio: 1,032

  [95 % KI: 0,876; 1,216]

  Total responsfrekvens (%):

  31,6

  24,5

  Behandlingsskillnad: 7,1 %

  [95 % KI: 0,7; 13,5]

  *: Korrigerad för multipla jämförelser och justerad för stratifieringsfaktorer (sjukdomsstadium och region för behandling) baserat på utvärderad patientpopulation.

  Sekundära effektmått inkluderade smärtförändring, total skattning av livskvalitet (QoL) genom EuroQoL-5D (EQ5D), Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) och förändringar i Karnosky performance status (KPS). Resultat från dessa effektmått stödde resultaten från analysen av det primära effektmåttet.

  För kombinationen docetaxel och karboplatin kunde varken jämförbar eller bättre effekt bevisas jämfört med referensbehandlingskombinationen VCis.

  Prostatacancer

  Säkerheten och effekten av docetaxel i kombination med prednison eller prednisolon hos patienter med hormonrefraktär metastaserande prostatacancer utvärderades i en randomiserad fas III-multicenterstudie. Totalt 1 006 patienter med KPS ≥ 60 randomiserades till följande behandlingsgrupper:

  • Docetaxel 75 mg/m2 var tredje vecka i 10 cykler.

  • Docetaxel 30 mg/m2 varje vecka under de 5 första veckorna i en 6 veckors-cykel i 5 cykler.

  • Mitoxantron 12 mg/m2 var tredje vecka i 10 cykler.

  Alla 3 kurerna administrerades kontinuerligt i kombination med 5 mg prednison eller prednisolon två gånger dagligen.

  Patienter som erhöll docetaxel var tredje vecka visade en signifikant längre total överlevnad jämfört med de som behandlades med mitoxantron. Ökningen i överlevnad som noterades i armen med veckovis docetaxeladministrering var inte statistiskt signifikant jämfört med mitoxantron-kontrollarmen. Effektmått för docetaxel-armarna jämfört med kontrollarmen sammanfattas i följande tabell:

  Effektmått

  Docetaxel var tredje vecka

  Docetaxel

  varje vecka

  Mitoxantron var tredje vecka

  Antalet patienter

  Medianöverlevnad (månader)

  95 % KI

  Hazard ratio

  95 % KI

  p-värde†*

  335

  18,9

  (17,0-21,2)

  0,761

  (0,619-0,936)

  0,0094

  334

  17,4

  (15,7-19,0)

  0,912

  (0,747-1,113)

  0,3624

  337

  16,5

  (14,4-18,6)

  --

  --

  --

  Antal patienter

  PSA** svarsfrekvens (%)

  95 % KI

  p-värde*

  291

  45,4

  (39,5-51,3)

  0,0005

  282

  47,9

  (41,9-53,9)

  < 0,0001

  300

  31,7

  (26,4-37,3)

  --

  Antal patienter

  Smärta svarsfrekvens (%)

  95 % KI

  p-värde*

  153

  34,6

  (27,1-42,7)

  0,0107

  154

  31,2

  (24,0- 39,1)

  0,0798

  157

  21,7

  (15,5-28,9)

  --

  Antal patienter

  Tumör svarsfrekvens (%)

  95 % KI

  p-värde*

  141

  12,1

  (7,2-18,6)

  0,1112

  134

  8,2

  (4,2-14,2)

  0,5853

  137

  6,6

  (3,0-12,1)

  --

  † Logrank-test (stratifierat)

  * Tröskel för statistisk signifikans = 0,0175

  **PSA: prostataspecifikt antigen

  Docetaxel varje vecka visade en något bättre säkerhetsprofil än docetaxel var 3:e vecka. Hos vissa patienter är det möjligen en fördel att dosera docetaxel varje vecka.

  Inga statistiska skillnader observerades mellan behandlingsgrupperna med avseende på livskvalitet.

  Magsäckscancer av adenokarcinomtyp

  En öppen, randomiserad multicenterstudie genomfördes för att utvärdera säkerheten och effekten av docetaxel för behandling av patienter med metastaserande adenokarcinom i magsäcken, inklusive adenokarcinom i den gastroesofageala övergången, vilka inte behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare. Totalt behandlades 445 patienter med KPS > 70 med antingen docetaxel (T) (75 mg/m2 dag 1) i kombination med cisplatin (C) (75 mg/m2 dag 1) och 5-fluorouracil (F) (750 mg/m2 per dag under 5 dagar) eller cisplatin (C) (100 mg/m2 dag 1) och 5-fluorouracil (F) (1000 mg/m2 per dag under 5 dagar). Behandlingscykelns längd var 3 veckor för TCF-armen och 4 veckor för CF-armen. Medianantalet cykler som administrerades per patient var 6 (med en spridning på 1-16) för TCF-armen jämfört med 4 (med en spridning på 1-12) för CF-armen. Tid till progression (TTP) var primärt effektmått. Risken för progression reducerades med 32,1 % och var associerad med en signifikant längre TTP (p = 0,0004) med fördel för TCF-armen. Total överlevnad var också signifikant längre (p = 0,0201) med fördel för TCF-armen med en minskning av mortalitetsrisken med 22,7 %. Effektresultaten summeras i tabellen nedan:

  Effekt av docetaxel vid behandling av patienter med magsäckscancer av adenokarcinomtyp

  Effektmått

  TCF

  n = 221

  CF

  n = 224

  Median-TTP (månader)

  (95 % KI)

  5,6

  (4,86-5,91)

  3,7

  (3,45-4,47)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  *p-värde

  1,473

  (1,189-1,825)

  0,0004

  Medianöverlevnad (månader)

  (95 % KI)

  2-årsuppskattning (%)

  9,2

  (8,38-10,58)

  18,4

  8,6

  (7,16-9,46)

  8,8

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  *p-värde

  1,293

  (1,041 -1,606)

  0,0201

  Total responsfrekvens (komplett remission + partiell remission) (CR+PR)

  36,7

  25,4

  p-värde

  0,0106

  Sjukdomsprogression som bästa total responsfrekvens (%)

  16,7

  25,9

  * Icke-stratifierat logrank-test

  Subgruppsanalyser över ålder, kön och ras visade konsekvent fördel för TCF-armen jämfört med CF-armen.

  En uppdaterad överlevnadsanalys som genomfördes med en uppföljningstid på 41,6 månader (median) visade inte längre någon statistisk signifikant skillnad, dock alltid med fördel för TCF-regimen och visade att fördelen med TCF jämfört med CF tydligt kan observeras mellan 18-30 månaders uppföljning.

  Resultatet av studier på livskvalitet och klinisk nytta indikerar generellt konsekvent förbättring i TCF-armen. Patienter som behandlats med TCF behövde längre tid för att nå 5 % definitiv försämring av total hälsopoäng i QLQ-C30-frågeformuläret (p = 0,0121) och en längre tid till definitiv försämring av KPS (p = 0,0088) jämfört med patienter som behandlats med CF.

  Huvud- och halscancer

  • Induktionsbehandling med cytostatika följt av radioterapi (TAX323)

  Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN) utvärderades i en fas III, öppen, randomiserad multicenterstudie (TAX323). I denna studie randomiserades 358 patienter med inoperabel lokalt avancerad SCCHN med WHO-funktionsstatus 0 eller 1 till en av de två behandlingsarmarna. Patienter i docetaxelarmen erhöll docetaxel (T) 75 mg/m2 följt av cisplatin (P) 75 mg/m2 följt av 5-fluorouracil (F) 750 mg/m2 dagligen som en kontinuerlig infusion i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler om en minsta respons (≥ 25 % reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av cytostatikabehandlingen, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progressiv radioterapi (RT) enligt lokala behandlingsrekommendationer i 7 veckor (TPF/RT). Patienter i den jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m2 följt av 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m2 dagligen i 5 dagar. Denna regim administrerades var tredje vecka i 4 cykler om minsta respons (≥ 25 % reduktion i uppmätt tvådimensionell tumörstorlek) observerades efter 2 cykler. Vid slutet av cytostatikabehandlingen, med ett minsta intervall om 4 veckor och ett maximalt intervall om 7 veckor, erhöll patienter vars sjukdom inte var progressiv radioterapi (RT) enligt lokala behandlingsrekommendationer i 7 veckor (PF/RT). Lokal/regional strålbehandling gavs antingen med konventionellt fraktioneringsmönster (1,8 2,0 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i en totaldos av 66 till 70 Gy), eller i en accelererad/hyperfraktionerad strålregim (två gånger dagligen, med ett minimalt interfraktionsintervall på 6 timmar, 5 dagar i veckan). Totalt 70 Gy rekommenderades i accelererade regimer och 74 Gy för hyperfraktionerade behandlingsscheman. Kirurgisk resektion var tillåtet följt av cytostatika, före eller efter radioterapi. Patienter i TPF-behandlingsarmen erhöll antibiotika som profylax med 500 mg ciprofloxacin givet peroralt två gånger dagligen i 10 dagar med början på dag 5 av varje cykel, eller motsvarande. Det primära effektmåttet, progressionsfri överlevnad (PFS), var signifikant längre i TPF-behandlingsarmen jämfört med PF-behandlingsarmen, p = 0,0042 (median-PFS: 11,4 jämfört med 8,3 månader) med en total uppföljningstid på 33,7 månader (median). Total medianöverlevnad var också signifikant längre i TPF-behandlingsarmen jämfört med PF-behandlingsarmen (median-OS: 18,6 jämfört med 14,5 månader) med en 28 % riskreduktion av mortalitet, p = 0,0128. Effektresultat presenteras i tabell nedan:

  Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokal inoperabel avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (intent-to-treat-analys)

  Effektmått

  Docetaxel + Cis+5-FU

  n = 177

  Cis+5-FU

  n = 181

  Progressionsfri medianöverlevnad (månader)

  (95 % KI)

  11,4

  (10,1-14,0)

  8,3

  (7,4-9,1)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  *p-värde

  0,70

  (0,55-0,89)

  0,0042

  Medianöverlevnad (månader)

  (95 % KI)

  18,6

  (15,7-24,0)

  14,5

  (11,6-18,7)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  ** p-värde

  0,72

  (0,56-0,93)

  0,0128

  Bästa totalt svar på kemoterapi (%)

  (95 % KI)

  67,8

  (60,4-74,6)

  53,6

  (46,0-61,0)

  *** p-värde

  0,006

  Bästa totalt svar på studiebehandling

  [kemoterapi +/- radioterapi] (%)

  (95 % KI)

  72,3

  (65,1-78,8)

  58,6

  (51,0-65,8)

  *** p-värde

  0,006

  Medianvaraktighet på respons av kemoterapi ± radioterapi (månader)

  (95 % KI)

  n = 128

  15,7

  (13,4 24,6)

  n = 106

  11,7

  (10,2 17,4)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  ** p-värde

  0,72

  (0,52-0,99)

  0,0457

  Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel för docetaxel +Cisplatin+5-FU

  *Cox-modell (justering för primärtumörställe, kliniskt stadium T och N samt WHO-funktionsstatus)

  **Logrank-test

  ***Chi-två-test

  Livskvalitetsparametrar

  Patienter som behandlades med TPF hade signifikant mindre försämring av total hälsopoäng jämfört med de som behandlats med PF (p = 0,01, enligt EORTC QLQ-C30 skalan).

  Klinisk nytta

  Skalan för funktionsstatus vad gäller huvud och hals (PSS-HN) utformad för att mäta förmågan att tala så att andra förstår, förmåga att äta offentligt, förmåga att inta normal diet, var signifikant till fördel för TPF jämfört med PF.

  Mediantid till första försämringen av WHO-funktionsstatus var signifikant längre i TPF-behandlingsarmen jämfört med PF. Smärtintensitetsskalan förbättrades under behandlingen i båda grupperna vilket indikerar adekvat smärtbehandling.

  • Induktionsbehandling med cytostatika följt av kemoradioterapi (TAX324)

  Säkerheten och effekten av docetaxel vid induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN) utvärderades i en fas III, öppen, randomiserad multicenterstudie (TAX324). I denna studie randomiserades 501 patienter med SCCHN med WHO-funktionsstatus 0 eller 1 till en av de två behandlingsarmarna. Studiepopulationen bestod av patienter med kirurgiskt icke-resektabel sjukdom, patienter med låg sannolikhet att botas med kirurgi och patienter med möjlighet till organbevarande. Effekt- och säkerhetsutvärderingen inriktades endast på överlevnadseffektmått och framgången med organbevarande togs inte upp formellt. Patienter i docetaxelarmen erhöll docetaxel (T) 75 mg/m² som en intravenös infusion dag 1 följt av cisplatin (P) 100 mg/m² administrerat som en 30-minuters till 3-timmars intravenös infusion, följt av kontinuerlig intravenös infusion med 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 4. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter vars sjukdom inte var progressiv erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT). Patienter i den jämförande armen erhöll cisplatin (P) 100 mg/m² som en 30-minuters till 3-timmars intravenös infusion dag 1 följt av den kontinuerliga intravenösa infusionen med 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m²/dag från dag 1 till dag 5. Cyklerna upprepades var tredje vecka i 3 cykler. Alla patienter som inte hade progressiv sjukdom erhöll kemoradioterapi enligt protokollet (TPF/CRT).

  Patienter i båda behandlingsarmarna erhöll kemoradioterapi i 7 veckor efter induktionscytostatikabehandling med minsta intervall på 3 veckor och inte senare än 8 veckor efter starten av den sista cykeln (dag 22 till dag 56 av den sista cykeln). Under radioterapi gavs karboplatin (AUC 1,5) varje vecka som en 1-timmes intravenös infusion, maximalt 7 doser. Strålning gavs med högspänningsutrustning med en daglig fraktionering (2 Gy en gång dagligen, 5 dagar i veckan i 7 veckor i en totaldos av 70 72 Gy). Kirurgi i det primära sjukdomsområdet och/eller hals kunde övervägas när som helst efter avslutad kemoradioterapi. Alla patienter i docetaxelarmen av studien erhöll antibiotika som profylax. Det primära effektmåttet i denna studie, totalöverlevnad, var signifikant längre (logrank-test, p = 0,0058) med docetaxelregimen jämfört med PF (median-OS: 70,6 jämfört med 30,1 månader), med en 30 % riskreduktion av mortalitet jämfört med PF (hazard ratio (HR) = 0,70, 95 % konfidensintervall (KI) = 0,54-0,90) med en total uppföljningstid på 41,9 månader (median). Sekundärt effektmått, PFS, visade en 29 % riskreduktion av progression eller död och en 22 månaders förbättring i median-PFS (35,5 månader för TPF och 13,1 för PF). Detta var också statistiskt signifikant med en HR på 0,71; 95 % KI 0,56-0,90; logrank-test p = 0,004. Effektresultat presenteras i tabellen nedan:

  Effekt av docetaxel i induktionsbehandling av patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (intent-to-treat-analys)

  Effektmått

  Docetaxel + Cis+5-FU

  n = 225

  Cis+5-FU

  n = 246

  Total medianöverlevnad (månader)

  (95 % KI)

  70,6

  (49,0-NA)

  30,1

  (20,9-51,5)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  *p-värde

  0,70

  (0,54-0,90)

  0,0058

  Median-PFS (månader)

  (95 % KI)

  35,5

  (19,3-NA)

  13,1

  (10,6-20,2)

  Hazard ratio

  (95 % KI)

  **p-värde

  0,71

  (0,56-0,90)

  0,004

  Bästa totalt svar (CR + PR) på kemoterapi (%)

  (95 % KI)

  71,8

  (65,8-77,2)

  64,2

  (57,9-70,2)

  ***p-värde

  0,070

  Bästa totalt svar (CR + PR) på studiebehandling

  [kemoterapi +/- radioterapi] (%)

  (95 % KI)

  76,5

  (70,8 81,5)

  71,5

  (65,5 77,1)

  ***p-värde

  0,209

  Hazard ratio mindre än 1 innebär fördel docetaxel + cisplatin + fluorouracil

  * ojusterat logrank-test

  ** ojusterat logrank-test, inte justerat för multipla jämförelser

  *** Chi-två-test, inte justerat för multipla jämförelser

  NA = ej relevant

  Pediatrisk population

  Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för docetaxel för alla grupper av den pediatriska populationen för bröstcancer, icke-småcellig lungcancer, prostatacancer, magsäckscancer och huvud-halscancer som inte inkluderar typ II och III lågt differentierad nasofaryngeal cancer (information om pediatrisk användning finns i avsnitt Dosering.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Docetaxels farmakokinetik har utvärderats i fas-I-studier på cancerpatienter efter tillförsel av 20-115 mg/m2. Den kinetiska profilen för docetaxel är oberoende av dos och kan beskrivas med en farmakokinetisk tre-kompartmentmodell med halveringstider för α-, β- och γ-fasen på 4 minuter, 36 minuter respektive 11,1 timmar. Den sena fasen beror delvis på ett relativt långsamt utflöde av docetaxel från perifera områden.

  Distribution

  Efter administrering av en dos av 100 mg/m2 under en entimmes infusion erhölls en maximal plasmakoncentration av 3,7 μg/ml med ett motsvarande AUC-värde på 4,6 h x μg/ml. Medelvärden för totalkroppsclearance och för distributionsvolym vid steady state var 21 liter/timme/m2 respektive 113 liter. Variabiliteten mellan patienter avseende totalkroppsclearance var ca 50 %. Docetaxels proteinbindningsgrad i plasma är mer än 95 %.

  Eliminering

  En studie med 14C-märkt docetaxel har genomförts på tre cancerpatienter. Docetaxel eliminerades både i urin och feces efter cytokrom P450-medierad oxidativ metabolism av tert-butyl-ester-gruppen, inom sju dagar. 6 % respektive ca 75 % av den administrerade radioaktiviteten återfinns i urin respektive feces. Cirka 80 % av radioaktiviteten som återfinns i feces utsöndras under de första 48 timmarna i form av en inaktiv huvudmetabolit samt tre andra inaktiva metaboliter och mycket små mängder av oförändrat läkemedel.

  Särskilda patientgrupper

  Ålder och kön

  En populationsfarmakokinetisk analys har genomförts med docetaxel på 577 patienter. De farmakokinetiska parametrarna som kunde beräknas med hjälp av modellen låg mycket nära de värden som uppskattats från fas-I-studier. Docetaxels farmakokinetik ändras inte av patientens ålder eller kön.

  Nedsatt leverfunktion

  Hos ett litet antal patienter (n = 23) med klinisk-kemiska data som pekar på lätt till måttlig leverfunktionsnedsättning (ASAT, ALAT ≥ 1,5 gånger övre normalvärdesgränsen tillsammans med alkaliska fosfataser ≥ 2,5 gånger övre normalvärdesgränsen), var totalclearance sänkt med i medeltal 27 % (se avsnitt Dosering).

  Vätskeretention

  Docetaxelclearance var inte förändrat hos patienter med mild till måttlig vätskeretention. Inga data finns tillgängliga för patienter med svår vätskeretention.

  Kombinationsbehandling

  Doxorubicin

  Docetaxel påverkar inte clearance av doxorubicin och plasmanivåerna av doxorubicinol (en doxorubicinmetabolit) när preparaten ges i kombination. Farmakokinetiken för docetaxel, doxorubicin och cyklofosfamid påverkades inte vid samtidig administrering.

  Capecitabin

  Fas I-studier för utvärdering av effekten av capecitabin på docetaxels farmakokinetik eller omvänt visade ingen effekt av capecitabin på docetaxels farmakokinetik (Cmax och AUC) och ingen effekt av docetaxel på capecitabins huvudmetabolit 5-DFUR:s farmakokinetik.

  Cisplatin

  Clearance av docetaxel vid kombinationsbehandling med cisplatin liknade den clearance som observerats vid monoterapi. Den farmakokinetiska profilen för cisplatin vid administrering strax efter docetaxelinfusion liknade den profil som observerats med cisplatin i monoterapi.

  Cisplatin och 5-fluorouracil

  Den kombinerade administreringen av docetaxel, cisplatin och 5-fluorouracil hos 12 patienter med fasta tumörer påverkade inte farmakokinetiken för varje enskilt läkemedel.

  Prednison och dexametason

  Effekten av prednison på docetaxels farmakokinetik vid samtidig standardpremedicinering med dexametason har studerats hos 42 patienter.

  Prednison

  Ingen effekt av prednison har observerats på docetaxels farmakokinetik.

  Prekliniska uppgifter

  Karcinogeniciteten hos docetaxel har inte studerats.

  Docetaxel har visat sig vara mutagent in vitro i mikrokärntest och i kromosomaberrationstest i CHOK1-celler och in vivo i mikrokärntest på mus, men uppvisar inte mutagenicitet i Ames test eller i CHO/HGPRT-genmutationsanalys. Resultaten överensstämmer med den farmakologiska aktiviteten hos docetaxel.

  De biverkningar på testikel som observerades vid toxicitetsstudier på gnagare tyder på att docetaxel kan försämra fertiliteten hos män.

  Innehåll

  Varje injektionsflaska (engångsdos) innehåller docetaxel 20 mg/ml

  Varje 1 ml injektionsflaska (enkeldos) innehåller 20 mg docetaxel

  Varje 4 ml injektionsflaska (enkeldos) innehåller 80 mg docetaxel

  Varje 7 ml injektionsflaska (enkeldos) innehåller 140 mg docetaxel

  Varje 8 ml injektionsflaska (enkeldos) innehåller 160 mg docetaxel

  Hjälpämnen med känd effekt: absolut etanol 400 mg/ml

  citronsyra, vattenfri, povidon, polysorbat 80, absolut etanol.

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

  Miljöpåverkan

  Docetaxel (vattenfri)

  Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av docetaxel kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

  Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att docetaxel är persistent, då data saknas.

  Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att docetaxel kan bioackumuleras, då data saknas.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Oöppnad injektionsflaska

  2 år

  Efter öppnade av injektionsflaskan

  Varje injektionsflaska är för engångsbruk och ska användas omedelbart efter öppnandet. Om den inte används på en gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

  När den tillsatts till infusionspåsen

  Ur en mikrobiologisk synvinkel måste beredning/spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden och läkemedlet ska användas omedelbart. Om den inte används på en gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

  När den tillsatts till infusionspåsen enligt rekommendation är docetaxel infusionslösning stabil under 8 timmar om den förvaras i non-pvc-påsar vid högst 25°C. Den bör användas inom 8 timmar (inklusive en timmes infusionstid).

  Dessutom har fysikalisk och kemisk stabilitet av infusionslösningen visats i 3 dagar om den beretts enligt rekommendation när den förvaras mellan 2-8°C i skydd från ljus.

  Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tid. Om kristaller uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Förvara inte i kylskåp eller frys.

  För förvaringsanvisningar för öppnad injektionsflaska och spätt läkemedel, se avsnitt 6.3

  Docetaxel Actavis är ett cytotoxiskt medel och, liksom för andra potentiellt toxiska föreningar, måste försiktighet iakttas vid hantering och beredning av Docetaxel Actavis-lösningar. Cytotoxiska medel ska endast beredas för administrering av personal som fått utbildning i säker hantering av sådana beredningar. Personal som är gravida bör inte hantera cytotoxiska medel. Läs lokala gällande anvisningar för cytotoxiska medel innan beredningen påbörjas. Handskar rekommenderas. Om Docetaxel Actavis-koncentrat eller -infusionslösning kommer i kontakt med hud, tvätta omedelbart och noga med tvål och vatten. Om Docetaxel Actavis-koncentrat eller -infusionslösning kommer i kontakt med slemhinnor, tvätta omedelbart och noga med vatten. Vid eventuellt spill ska utbildad, skyddsutrustad personal torka upp så mycket som möjligt av den utspillda lösningen med absorberande material eller särskilt absorptionsmedel för cytotoxiska läkemedel. Skölj ytorna med rikliga mängder vatten. Allt material som blivit kontaminerat slängs enligt lokala gällande anvisningar.

  Beredning av infusionsvätskan

  Det kan behövas fler än en injektionsflaska Docetaxel Actavis 20 mg/ml koncentrat för infusion för att bereda den dos som varje enskild patient är ordinerad. Dra på basis av ordinerad dos till patienten, uttryckt i mg, upp motsvarande volym av 20 mg/ml docetaxel från erfordrat antal injektionsflaskor med användning av aseptisk teknik och graderade sprutor med kanyl. Exempelvis behövs det 7 ml Docetaxel Actavis 20 mg/ml koncentrat för infusion till en dos om 140 mg docetaxel.

  För doser lägre än 192 mg docetaxel ska den erfordrade volymen av Docetaxel Actavis 20 mg/l koncentrat för infusion injiceras i en 250 ml infusionspåse eller -flaska som innehåller antingen 250 ml 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för infusion eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för infusion. För doser som överstiger 192 mg docetaxel krävs mer än 250 ml infusionsvätska, eftersom den maximala koncentrationen av docetaxel är 0,74 mg per ml infusionslösning.

  Blanda innehållet i infusionspåsen eller infusionsflaskan med en vaggande rörelse. Den spädda lösningen ska användas inom 8 timmar och ska administreras aseptiskt som en infusion under 1 timme vid rumstemperatur och normala ljusförhållanden.

  Administrering

  För administreringsinstruktioner se avsnitt Dosering

  Som för alla produkter som ges parenteralt ska detta läkemedel kontrolleras visuellt innan det används och lösningar som innehåller fällningar ska kasseras.

  Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Docetaxel Actavis
  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml Koncentratet är en klar, blekgul lösning.
  1 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
  4 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
  7 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Docetaxel