Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Terbinafin Rivopharm

GxMed Nordic

Kräm 10 mg/g (Vit kräm)

Tillhandahålls ej

Övriga utvärtes medel vid hudmykoser

Aktiv substans: Terbinafin
ATC-kod: D01AE15
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-01-30.

Indikationer

Behandling av svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter som Trichophyton (t ex T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum ), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum .

Behandling av jästinfektioner i huden, främst de orsakade av släktet Candida (t ex Candida albicans ).

Behandling av pityriasis (tinea) versicolor orsakad av Pityrosporum orbiculare (även känd som Malassezia furfur ).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot terbinafin eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Administreringssätt

För kutan användning.

Vuxna och barn från 12 år

Tvätta och torka det drabbade området noga innan det smörjs in med Terbinafin Actavis. Stryk ett tunt lager kräm på och omkring det drabbade hudområdet och gnid in krämen försiktigt. Om infektionen sitter i ett hudveck (under brösten, mellan fingrar eller tår, mellan skinkorna, i ljumskarna) kan den insmorda huden täckas med gasväv, i synnerhet på natten.

Dosering

Lämplig administreringsfrekvens och behandlingslängd:

Fotsvamp (Tinea pedis):

En gång dagligen under 1 vecka

Ringorm, ljumsksvamp

(Tinea corporis, cruris):

En gång dagligen under 1 vecka

Kutan kandidos:

En gång dagligen under 1 till 2 veckor

Pityriasis versicolor:

En till två gånger dagligen under 2 veckor

De kliniska symtomen lindras vanligtvis inom ett par dagar. Oregelbunden användning och behandling som avbryts i förtid medför risk för återfall. Om ingen förbättring ses efter två veckor bör diagnosen omprövas.

Äldre patienter

Det finns inget som tyder på att äldre patienter behöver annan dosering eller drabbas av andra biverkningar jämfört med yngre patienter.

Pediatrisk population

Terbinafin Actavis kräm rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom det endast finns begränsad erfarenhet från topikal användning av Terbinafin Actavis hos barn.

Varningar och försiktighet

Terbinafin Actavis kräm är endast avsedd för utvärtes bruk.

Det kan vara irriterande för ögonen. Undvik att få krämen i ögonen, på slemhinnor eller i sår. Skölj med rikliga mängder rinnande vatten om krämen ändå skulle komma i kontakt med något av dessa områden.

Det här läkemedlet innehåller stearylalkohol och cetylalkohol som kan orsaka lokala hudirritationer (t ex kontaktdermatit).

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Interaktioner

Det finns inga kända interaktioner mellan Terbinafin Actavis och andra läkemedel.

Graviditet

Kategori B:1

Graviditet

Klinisk erfarenhet från användning av terbinafin på gravida kvinnor saknas.

Terbinafin Actavis ska endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.

Amning

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Efter topikal behandling är endast låg systemisk exponering att förvänta (se avsnitt Farmakokinetik). Terbinafin Actavis ska dock inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt. Dessutom ska spädbarn inte tillåtas komma i kontakt med behandlad hud, inklusive bröstet.

Fertilitet

Terbinafin har inte setts påverka fertiliteten i djurstudier (se avsnitt Prekliniska uppgifter)

Amning

Grupp IVb

Terbinafin utsöndras i bröstmjölk. Efter topikal behandling är endast låg systemisk exponering att förvänta (se Farmakokinetik). Terbinafin Actavis ska dock inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt.

Trafik

Användning av Terbinafin Actavis på huden har ingen inverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Lokala symtom som klåda, fjällande hud, smärta och irritation vid applikationsstället, pigmentförändringar, brännande känsla i huden, hudrodnad, skorv etc kan uppkomma vid applikationsstället. Dessa harmlösa symtom måste skiljas överkänslighetsreaktioner som utslag vilket har rapporterats i sporadiska fall and kräver att man avslutar behandlingen. Om terbinafin oavsiktligen kommer i kontakt med ögonen kan det verka irriterande. I sällsynta fall kan den underliggande svampinfektionen förvärras.

Biverkningar listas nedan efter organ klass och frekvens. Frekvensen definieras som:

mycket vanliga (≥1/10)

vanliga (≥1/100, <1/10)

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000)

mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Inom varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna i fallande allvarlighetsgrad.

Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Överkänslighet

Sällsynta: Allergiska reaktioner som klåda, utslag, dermatitis bullous och urtikaria.

Ögon

Sällsynta: Ögonirritation

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Fjällande hud, klåda

Mindre vanliga: Skador och förändringar av huden som skorv, pigmentförändringar, rodnad och brännande känsla i huden

Sällsynta: Torr hud, inflammerad hud, eksem

Ingen känd frekvens: Utslag

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: Smärta, smärta och irritation vid applikationsstället

Sällsynta: Förvärrad sjukdom

Rodnad, utslag samt klåda eller sveda kan förekomma vid appliceringsstället.

Dessa symtom leder emellertid sällan till att behandlingen måste avbrytas. Det är viktigt att skilja mellan i stort sett ofarliga symtom och allergiska reaktioner som kan kräva att behandlingen avslutas.

Överdosering

Den låga systemiska absorbtionen av topikalt terbinafin gör överdos extremt osannolikt.

Oavsiktligt intag av en 30 g tub terbinafin kräm, som innehåller 300 mg terbinafin hydroklorid, är jämförbart med intag av en terbinafin 250 mg tablett (vuxen oral enhetsdos).

Om en större mängd terbinafin kräm intas oavsiktigt kan man förvänta att liknande biverkningar som vid överdos av terbinafin tabletter uppstår. Dessa inkluderar huvudvärk, illamående, epigastrisk smärta och yrsel.

Vid oavsiktligt intag är den rekommenderade behandlingen av överdosen att eliminera den aktiva substansen, primärt genom att administrera aktivt kol och ge symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Terbinafin är en allylamin med antimykotisk bredspektrumaktivitet. Det har antimykotisk effekt på svampinfektioner i huden orsakade av dermatofyter som Trichophyton (t ex T. rubrum, T. mentagrophytes , T. verrucosum , T. violaceum ), Microsporum canis och Epidermophyton floccosum . Vid låga koncentrationer har terbinafin fungicid effekt mot dermatofyter och mögelsvampar. På jäst har det antingen fungicid effekt (på t ex Pityrosporum orbiculare eller Malassezia furfur ) eller fungistatisk effekt, beroende på arten.

Terbinafin verkar specifikt vid ett tidigt skede i svampens sterolbiosyntes. Detta leder till brist på ergosterol och till intracellulär ackumulering av skvalen, vilket leder till att svampcellen dör. Terbinafin verkar genom att hämma enzymet skvalen­epoxidas i svampcellens membran. Detta enzym är inte besläktat med cytokrom p450-systemet. Såvitt man vet har terbinafin ingen effekt på andra läkemedels eller hormoners metabolism.

Farmakokinetik

Absorption

Hos människor är absorptionen efter lokal applicering mindre än 5 % av dosen. Den systemiska exponeringen är således mycket begränsad.

Eliminering

Efter 7 dagars användning av Terbinafin Actavis observeras terbinafin­koncentrationer som är högre än de som behövs för fungicid aktivitet i det drabbade hornlagret under minst 7 dagar efter avslutad behandling.

Prekliniska uppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter efter betydligt högre doser än vid klinisk exponering. Dessa effekter anses därför inte vara av någon klinisk relevans.

Innehåll

1 gram kräm innehåller 10 mg terbinafinhydroklorid.

Hjälpämnen med känd effekt: stearylalkohol 40 mg/g och cetylalkohol 40 mg/g.

Stearylalkohol

Cetylalkohol

Sorbitanstearat

Cetylpalmitat

Isopropylmyristat

Bensylalkohol

Polysorbat 60

Natriumhydroxid

Renat vatten

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Öppnad förpackning: 6 månader.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Terbinafin Rivopharm
Kräm 10 mg/g Vit kräm
15 gram tub, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej