Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Iberogast

Bayer

Orala droppar, lösning (Ljus-brun lösning med aromatisk doft och lätt bitter smak)

Medel vid funktionella mag-tarmsymptom

Aktiv substans: Angelica archangelica (kvanne) rot; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Carum carvi (kummin) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Chelidonium majus (skelört) ört; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Glycyrrhiza glabra (lakritsrot) rot; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Iberis amara (blomsteriberis) färsk hel växt; flytande extrakt (1:1,5-2,5); etanol 50 % / Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 % / Melissa officinalis (citronmeliss) blad; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Mentha piperita (pepparmynta) blad; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 % / Silybum marianum (mariatistel) frukt; flytande extrakt (1:2,5-3,5); etanol 30 %
ATC-kod: A03
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-11-03.

Indikationer

Växtbaserat läkemedel för lindring av symtom vid funktionell dyspepsi och IBS, såsom uppkördhet, magknip, smärta eller brännande känsla i epigastriet, uppsvälldhet och illamående.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, prästkrage, maskros eller malört).

Barn under 2 år på grund av etanolinnehållet.

Dosering

Iberogast intas före eller till måltid i en liten mängd vätska enligt följande:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

20 droppar 3 gånger dagligen. Omskakas före användning.

Långtidsbehandling kan ske efter konsultation med läkare.

Barn under 2 år:

Ska inte ges till barn under 2 år (se avsnitt Kontraindikationer).

Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Varningar och försiktighet

Iberogast bör endast användas efter att läkare konstaterat att funktionell dyspepsi eller IBS (irritable bowel syndrome) föreligger.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Iberogast innehåller 31 vol% etanol (alkohol), d.v.s. motsvarande 250 mg per dos, vilket motsvarar 5 ml öl eller 2,1 ml vin per dos. Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats. Av försiktighetsskäl bör användning av Iberogast under graviditet och amning undvikas (se avsnitt Prekliniska säkerhetsuppgifter).

Amning

Grupp IVa

Av försiktighetsskäl bör användning av Iberogast under amning undvikas (se Prekliniska säkerhetsuppgifter).

Trafik

Iberogast har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och att använda maskiner.

Biverkningar

I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner såsom exantem, pruritus och dyspné rapporterats. Frekvensen är inte känd.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Den exakta verkningsmekanismen för Iberogast är inte känd.

En studie på friska frivilliga försökspersoner visade att Iberogast påverkar magsäckens tonus och motilitet, relaxerar corpus och fundus samt stimulerar motiliteten i antrum.

Farmakologiska studier har visat att denna region-specifika effekt på magsäcken sker genom inverkan på dess glatta muskulatur. Farmakologiska in vitro -studier har också visat på en stärkande effekt på den nedre esofageala sfinktern. Farmakologiska studier på intestinal glatt muskulatur har visat på en stärkande effekt på ostimulerad muskel och en spasmolytisk effekt på stimulerad muskel, vilket tyder på en komplicerad verkningsmekanism.

I farmakologiska in vivo -studier har Iberogast minskat gastrointestinal hypersensitivitet. I in vitro -studier har Iberogast också motverkat syra-inducerad inflammation i esofageal mukosa och indometacin-inducerad hyperaciditet och gastrisk ulceration, med samtidig ökning av prostaglandin E2 och minskning av leukotrienkoncentrationen i magsäcksväggen. Iberogast har också visat en anti-inflammatorisk effekt vid experimentellt inducerad kolit. Affinitet till serotonin-, muskarin, opioid- och adenosin-receptorer har observerats för komponenter i Iberogast.

Prekliniska uppgifter

Iberogast har uppvisat låg toxicitet avseende reproduktions-, embryo- och fostertoxicitet i studier på kanin och råtta. Ingen mutagenicitet kunde påvisas i mikrokärntest på mus eller i test för reparationsrelaterad DNA-syntes (UDS) på råtta.

Innehåll

1 ml lösning innehåller:

0,15 ml flytande extrakt* av Iberis amara L. (blomsteriberis), planta tota, motsvarande 60 - 100 mg hel färsk växt av blomsteriberis.

0,10 ml flytande extrakt** av Angelica archangelica L. (kvanne), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad kvannerot.

0,20 ml flytande extrakt** av Matricaria recutita L. (kamomill), flos, motsvarande 50 - 100 mg torkad kamomillblomma.

0,10 ml flytande extrakt** av Carum carvi L. (kummin), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkat kumminfrö.

0,10 ml flytande extrakt** av Silybum marianum (L.) Gaertn., (mariatistel), fructus, motsvarande 30 - 40 mg torkad frukt av mariatistel.

0,10 ml flytande extrakt** av Melissa officinalis L. (citronmeliss), folium, motsvarande 30 - 40 mg torkade blad av citronmeliss.

0,05 ml flytande extrakt** av Mentha piperita L. (pepparmynta), folium, motsvarande 10 - 20 mg torkade blad av pepparmynta.

0,10 ml flytande extrakt** av Chelidonium majus L. (skelört), herba, motsvarande 30 - 40 mg torkad skelört.

0,10 ml flytande extrakt** av Glycyrrhiza glabra L. (lakritsrot), radix, motsvarande 30 - 40 mg torkad lakritsrot.

* Extraktionsmedel: etanol 50 % v/v

** Extraktionsmedel: etanol 30 % v/v

Innehåller 20 droppar/ml.

Detta läkemedel innehåller 31 % v/v etanol (alkohol), dvs. motsvarande 250 mg alkohol per dos (20 droppar).

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Matricaria recutita (kamomill) blomma; flytande extrakt (1:2-4); etanol 30 %

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år.

Öppnad förpackning är hållbar 8 veckor.

Eventuell utfällning eller grumlighet har ingen betydelse för produktens effekt.

Förvaras vid högst 25ºC.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Iberogast
Orala droppar, lösning Ljus-brun lösning med aromatisk doft och lätt bitter smak
50 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF