Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Salva vid munsår

Meda

Salva (Benvit salva)

Medel vid sår- och brännskador

Aktiv substans: Echinacea purpurea (röd solhatt) ört; pressaft (1,7-2,5:1)
ATC-kod: D03
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-01.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för behandling av munsår och andra ytliga, mindre sår, såsom självsprickor i mungipor och fingertoppar.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot röd solhatt, andra korgblommiga växter (t ex gråbo, maskros, kamomill, prästkrage, malört) eller mot något hjälpämne.

Dosering

För applicering på huden.

Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år:

Salvan påstrykes tunt och täckande 2 - 3 gånger dagligen. Tvätta händerna efter appliceringen.

Salvan bör inte användas kontinuerligt under längre tid än 7 dagar per behandlingsperiod.

Om symtomen kvarstår efter 7 dagars användning bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Pediatrisk population

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Om tecken på hudinfektion observeras under användning av läkemedlet ska läkare konsulteras.

Salvan innehåller ullfettalkoholer och sorbinsyra som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylenglykol som kan ge hudirritation.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet inte rekommenderas.

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data kan användning under amning inte rekommenderas.

Trafik

Salva vid munsår har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Överkänslighetsreaktioner (lokala utslag, kontaktdermatit, eksem och angioödem på läpparna) kan uppträda.

Echinacea purpurea kan utlösa allergiska reaktioner hos atopiska patienter.

Frekvensen av ovanstående biverkningar är okänd.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Prekliniska uppgifter

Ingen genotoxicitet har påvisats vid försök med mikroorganismer och mammalieceller in vitro eller studier på möss.

Innehåll

1 g salva innehåller: 160 mg pressaft från Echinacea purpurea (L.) Moench, herba (röd solhatt) motsvarande ca 336 mg färsk ört av röd solhatt, propylenglykol 77,9 mg, ullfettalkoholer 30 mg och sorbinsyra 1,25 mg, renat vatten, flytande paraffin, gult vaselin, mikrokristallint vax, etanol (96% v/v), glycerinsorbitanfettsyreester, polyetylenglykol 45/dodecylglykol sampolymer, magnesiumsulfatheptahydrat.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Bruten förpackning är hållbar i 6 månader.

Förvaras vid högst 25ºC.

Förpackningsinformation

Salva vid munsår
Salva Benvit salva
20 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF