Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Gericomplex

Sanofi AB

Kapsel, mjuk (blank, mörkbrun)

Tillhandahålls ej

Vitaminer, mineraler och Ginseng G 115

Aktiv substans: Panax ginseng (ginseng) rot; torrt extrakt (0,9-3,9:1); etanol 40 %; Innehåller 45-70 % hjälpämnen; (G115)
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-11-24.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

  • Gericomplex kapslar innehåller jordnötsolja och ska inte användas av personer som är allergiska mot jordnötter eller soja.

  • Störningar i kalciummetabolismen (t.ex. hyperkalcemi eller hyperkalciuri)

  • A eller D hypervitaminos

  • Nedsatt njurfunktion

  • Samtidig terapi med retinoider (t.ex. vid acne) eller vitamin D

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 kapsel dagligen i samband med måltid, helst till frukost.

Pediatrisk population

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Behandlingstid

Gericomplex ska inte användas längre än tre månader. Om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling ska läkare kontaktas.

Administreringssätt

Oral användning.

Varningar och försiktighet

  • Dagsdosen får inte överskridas och preparatet bör inte tas samtidigt som andra preparat som innehåller vitamin A, vitamin D, selen eller järn.

  • Produkten innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

  • Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Pediatrisk population

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Interaktioner

Det är inte fastställt om Gericomplex kan minska effekten av orala blodförtunnande medel (till exempel warfarin), men monitorering av INR rekommenderas när behandling med ginseng påbörjas, ändras eller avslutas samt vid byte till annan ginsengprodukt. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontakta läkare innan behandling med Gericomplex påbörjas.

Gericomplex innehåller även vitaminer och mineraler som kan interagera med andra läkemedel. Exempelvis kan tvåvärt järn hämma absorptionen av tetracykliner och vitamin B6 kan hämma effekten av levodopa. Patienter som använder dessa läkemedel bör kontakta läkare innan behandling med Gericomplex påbörjas.

Inga interaktionsstudier har utförts med Gericomplex.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet .

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Gericomplex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta

Hud och subkutan vävnad, Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag och pruritus

Överdosering

Vid kraftig överdosering kommer produktens toxicitet att orsakas av järn och selen samt de fettlösliga vitaminerna A och D.

Överdosering med tvåvärt järn orsakar buksmärtor, kräkningar och diarré, eventuellt blodig, dehydrering, acidos, somnolens och chock. Generellt ska det dagliga intaget av järn och zink inte överstiga 15 mg för vartdera spårämnet. Främsta riskgruppen för intoxikation är små barn. Doser på mindre än 30 mg Fe2+/kg ger ingen eller lindrig förgiftning, 30-60 mg Fe2+/kg ger måttlig förgiftning (vilket motsvarar 45-90 kapslar Gericomplex till ett barn som väger 15 kg) och mer än 60 mg Fe2+/kg allvarlig förgiftning.

Dagligt intag av större mängder vitamin A och D (motsvarande 37 kapslar Gericomplex för vitamin A och 10 kapslar Gericomplex för vitamin D) under en längre tid kan orsaka symtom på kronisk förgiftning, såsom kräkningar, huvudvärk, dåsighet och diarré. Akuta symtom uppträder bara vid ännu högre doser. Det dagliga intaget av selen ska inte överstiga 300 µg. Symtom på kronisk förgiftning av selen är bl. a. vitlöksdoftande andedräkt samt hår- och nagelförändringar.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av extrakt av ginseng (G115) har iakttagits i Ames test (med och utan metabolisk aktivering).

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 kapsel innehåller 40 mg torrt extrakt (G115) av Panax ginseng C.A. Meyer (ginseng) radix, motsvarande ca 95 mg torkad ginsengrot. Extraktionsmedel: etanol 40 % (V/V).

Extraktet innehåller 45-70% hjälpämnen.

Vitaminer:

Vitamin A (som vitamin A-koncentrat)

1,48 mg

Vitamin D3 (som kolekalciferolkoncentrat)

5,0 µg

Vitamin E (som all-rac-α-tokoferylacetat)

10 mg

Vitamin B1 (tiaminnitrat)

1,4 mg

Vitamin B2 (riboflavin)

1,6 mg

Vitamin B3 (nikotinamid)

18 mg

Vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid)

2 mg

Vitamin B12 (cyanokobalamin)

1 µg

Vitamin C (askorbinsyra)

60 mg

Folsyra

100 µg

Biotin

150 µg

Mineraler:

Järn (ferrosulfat, torkat)

10 mg

Zink (zinksulfatmonohydrat)

1 mg

Koppar (kopparsulfat, vattenfritt)

2 mg

Mangan (mangansulfatmonohydrat)

2,5 mg

Magnesium (magnesiumsulfat, vattenfritt)

10 mg

Kalcium (kalciumvätefosfat, vattenfritt)

100 mg

Selen (natriumselenit, vattenfri)

50 µg

Hjälpämnen med känd effekt: jordnötsolja 1,2 mg, laktosmonohydrat ca 22 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.

Förteckning över hjälpämnen

Vitamin A-koncentrat (olja), kolekalciferolkoncentrat (olja), all-rac-α-tokoferylacetat, tiaminnitrat, riboflavin, nikotinamid, pyridoxinhydroklorid, cyanokobalamin, askorbinsyra, folsyra, biotin, torkat ferrosulfat, zinksulfatmonohydrat, vattenfritt kopparsulfat, mangansulfatmonohydrat, vattenfritt magnesiumsulfat, vattenfritt kalciumvätefosfat, vattenfri natriumselenit.

Rapsolja, gelatin, hårdfett, glycerol, lecitin, laktosmonohydrat, etylvanillin, raffinerad jordnötsolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, svart järnoxid (E172), röd järnoxid (E 172), medellångkedjiga triglycerider, butylhydroxianisol, butylhydroxitoluen.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Panax ginseng (ginseng) rot; torrt extrakt (0,9-3,9:1); etanol 40 %; Innehåller 45-70 % hjälpämnen; (G115)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25ºC.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Gericomplex
Kapsel, mjuk (blank, mörkbrun)
100 kapsel/kapslar burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej