Seloken

AstraZeneca

Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml (Klar, färglös lösning)

Beta-receptorblockerare, selektiv

Aktiv substans: Metoprolol
ATC-kod: C07AB02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-12-19.

Indikationer

Supraventrikulära takyarytmier. Profylax och behandling av myokardischemi, takyarytmier och smärta vid misstänkt eller säkerställd akut hjärtinfarkt.

Kontraindikationer

 • Kardiogen chock

 • Sjuk sinusknuta (såvida det inte finns en permanent pacemaker)

 • AV-block av grad II och III

 • Patienter med instabil icke kompenserad hjärtsvikt (lungödem, hypoperfusion eller hypotension) och patienter med kontinuerlig eller intermittent inotrop terapi med beta-receptoragonism

 • Symtomgivande bradykardi eller hypotension. Metoprolol ska inte ges till patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt med hjärtfrekvens <45 slag/minut, P-Q intervall >0,24 sekunder eller systoliskt blodtryck <100 mm Hg

 • Vid behandling av supraventrikulära takyarytmier bör Seloken ej ges intravenöst till patienter med ett systoliskt blodtryck understigande 110 mm Hg

 • Svår perifer kärlsjukdom med gangränhot

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, andra beta-blockerare eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

 • Dosering

  Parenteral administrering av Seloken skall övervakas av erfaren personal där noggrann kontroll av blodtryck och EKG kan ske och där resurser för återupplivning finns tillgängliga.

  Supraventrikulära takyarytmier: Initialt ges upp till 5 mg (= 5 ml) intravenöst med en hastighet av 1-2 mg/minut. Denna dos kan därefter upprepas med 5 minuters intervall tills tillfredsställande resultat uppnås. Vanligtvis är en total dos av 10-15 mg (= 10-15 ml) tillräcklig. Som maximal intravenös dos rekommenderas 20 mg (= 20 ml).

  Profylax och behandling av myokardischemi, takyarytmier och smärta vid misstänkt eller säkerställd akut hjärtinfarkt: 5 mg (= 5 ml) ges akut intravenöst. Dosen kan upprepas med minst 2 minuters mellanrum mellan injektionerna och maximaldos är 15 mg (= 15 ml). 15 minuter efter sista injektion ges 50 mg metoprololtartrat peroralt var 6:e timme i två dygn. För fortsatt behandling (peroralt) ges Seloken tabletter eller Seloken ZOC depottabletter.

  För information om när behandling inte ska ges, se Kontraindikationer och Varningar och försiktighet.

  Nedsatt njurfunktion: Eliminationshastigheten påverkas i ringa grad av njurfunktionen och dosjustering behövs därför ej vid nedsatt njurfunktion.

  Nedsatt leverfunktion: Vanligtvis kan metoprolol ges i samma dos till patienter med levercirros som till patienter med normal leverfunktion. Endast vid tecken på mycket gravt nedsatt leverfunktion (t.ex. shunt-opererade patienter) bör en reduktion av dosen övervägas.

  Äldre: Ingen dosjustering behövs.

  Pediatrisk population: Erfarenhet vid behandling av barn med Seloken är begränsad.

  Varningar och försiktighet

  Intravenös administrering av verapamil ska inte ges till patienter som behandlas med beta-blockerare.

  Vid behandling av patienter med misstänkt eller säkerställd hjärtinfarkt bör patientens hemodynamiska status kontrolleras noggrant efter varje given dos. Pågående behandling bör avbrytas om patientens dyspné eller kallsvettning förvärras. Metoprolol kan förvärra symtomen vid perifer kärlsjukdom t.ex. Claudicatio intermittens. Gravt nedsatt njurfunktion. Svåra, akuta sjukdomstillstånd med metabolisk acidos. Kombinationsbehandling med digitalis.

  Seloken bör ej ges till patienter med latent eller manifest hjärtinsufficiens utan samtidig behandling av denna.

  Hos patienter med Prinzmetals angina kan antalet och omfattningen av angina-anfall öka, vilket beror på alfa-receptormedierad sammandragning av kranskärlen. Icke selektiva beta-blockerare skall därför inte användas för dessa patienter. Beta1-selektiva receptorblockerare skall användas med försiktighet.

  Vid bronkialastma eller andra kroniskt obstruktiva lungsjukdomar skall adekvat bronkodilaterande terapi ges samtidigt. Eventuellt kan dosen av beta2-stimulerare behöva ökas.

  Behandling med Seloken kan påverka kolhydratmetabolismen eller dölja hypoglykemi, men risken är mindre än med icke selektiva beta-receptorblockare.

  I enstaka fall kan en befintlig måttlig störning i AV-överledningstid förvärras (eventuellt ledande till AV-block).

  Behandling med beta-blockerare kan försvåra behandlingen av en anafylaktisk reaktion.

  Om Seloken ges till patient med feokromocytom bör man överväga behandling med alfa-blockerare.

  Eventuellt utsättande av Seloken bör om möjligt ske successivt under 2 veckor, eftersom anginabesvär annars kan förvärras med risk för hjärtinfarkt.

  Inför ett kirurgiskt ingrepp ska narkosläkaren informeras om att patienten står på Seloken. Det rekommenderas inte att sätta ut beta-blockerarbehandling hos patienter som genomgår kirurgi. Akut insättning av metoprolol i hög dos hos patienter som genomgår icke-kardiell kirurgi ska undvikas eftersom det har satts i samband med bradykardi, hypotoni och stroke inklusive dödsfall hos patienter med kardiovaskulära riskfaktorer.

  Den andra eller tredje dosen ska inte ges om hjärtfrekvensen är <40 slag/min, det systoliska blodtrycket är <90 mmHg och P-Q intervall är >0,26 sekunder.

  Interaktioner

  Metoprolol är ett CYP 2D6-substrat. Läkemedel som hämmar CYP 2D6 kan påverka plasmakoncentrationen av metoprolol. Exempel på hämmare av CYP 2D6 är kinidin, terbinafin, paroxetin, fluoxetin, sertralin, celecoxib, propafenon och difenhydramin. Vid insättande av dessa läkemedel hos patienter som behandlas med Seloken kan dosen Seloken behöva sänkas

  Följande kombinationer med Seloken bör undvikas:

  Barbitursyraderivat: Barbiturater (undersökt för pentobarbital) inducerar metabolismen av metoprolol genom enzyminduktion.

  Propafenon: När propafenon insattes på fyra patienter, som redan behandlades med metoprolol, steg plasmakoncentrationerna av metoprolol 2-5-faldigt och två patienter fick typiska metoprololbiverkningar. Interaktionen bekräftades i försök på åtta friska försökspersoner. Interaktionen beror sannolikt på att propafenon, likt kinidin, hämmar metabolismen av metoprolol via cytokrom P450 2 D6. Kombinationen torde vara svårhanterlig eftersom propafenon dessutom har betareceptorblockerande egenskaper.

  Verapamil: I kombination med beta-receptorblockerare (har beskrivits för atenolol, propranolol och pindolol) kan verapamil framkalla bradykardi och blodtrycksfall. Verapamil och beta-blockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och sinusknutefunktion.

  Följande kombinationer med Seloken kan kräva dosanpassning:

  Amiodaron: En fallrapport talar för att patienter behandlade med amiodaron kan få uttalad sinusbradykardi när de samtidigt behandlas med metoprolol. Amiodaron har en extremt lång halveringstid (ca 50 dagar) vilket innebär att interaktioner kan inträffa lång tid efter utsättning av preparatet.

  Klass I-antiarytmika: Klass I-antiarytmika och beta-receptorblockerande medel har additiva negativt inotropa effekter vilket kan resultera i allvarliga hemodynamiska biverkningar hos patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Kombinationen bör även undvikas vid ”sick sinus syndrom” och patologisk AV-ledning. Interaktionen är bäst dokumenterad för disopyramid.

  Icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID): Antiflogistika av NSAID-typ motverkar den antihypertensiva effekten av beta-receptorblockerande medel. Det är främst indometacin som har studerats. Denna interaktion tycks inte förekomma med sulindak. I en studie avseende diklofenak har ingen sådan interaktion kunnat påvisas.

  Difenhydramin: Difenhydramin minskar (2,5 gånger) clearance av metoprolol till alfa-hydroximetoprolol hos snabba hydroxylerare via CYP 2 D6. Samtidigt förstärks metoprolols effekter.

  Digitalisglykosider: Digitalisglykisoder i förbindelse med betareceptorblockerare, kan öka den atrioventrikulära överledningstiden och inducera bradykardi.

  Diltiazem: Diltiazem och beta-receptorblockerare har additiva hämmande effekter på AV-överledning och sinusknutefunktion. Uttalad bradykardi har observerats (kasuistiker) vid kombinationsbehandling med diltiazem.

  Epinefrin: Ett tiotal rapporter finns om uttalad hypertension och bradykardi hos patienter behandlade med icke-selektiva beta-receptorblockerare (bl a pindolol och propranolol) som tillförts epinefrin (adrenalin). Dessa kliniska observationer har bekräftats i studier på friska försökspersoner. Det har även föreslagits att epinefrin som tillsats till lokalanestetika kan utlösa dessa reaktioner vid intravasal administrering. Risken torde vara avsevärt mindre med kardioselektiva beta-receptorblockerare.

  Fenylpropanolamin: Fenylpropanolamin (norefedrin) i engångsdoser på 50 mg kan öka det diastoliska blodtrycket till patologiska värden hos friska försökspersoner. Propranolol motverkar i allmänhet den av fenylpropanolamin utlösta blodtrycksstegringen. Beta-receptorblockerare kan emellertid utlösa paradoxala hypertensiva reaktioner hos patienter som tar stora doser fenylpropanolamin. Hypertensiva kriser under behandling med enbart fenylpropanolamin har beskrivits i ett par fall.

  Kinidin: Kinidin hämmar metabolismen av metoprolol hos sk snabba hydroxylerare (drygt 90% i Sverige) med kraftigt stegrade plasmahalter och ökad beta-blockad som följd. Motsvarande interaktion torde kunna förekomma med andra beta-blockerare som metaboliseras av samma enzym (cytokrom P450 2 D6).

  Klonidin: Den hypertensiva reaktionen vid plötslig utsättning av klonidin kan förstärkas av beta-blockerare. Om samtidig behandling med klonidin ska avslutas ska beta-blockeraren sättas ut flera dagar före klonidin.

  Rifampicin: Rifampicin kan inducera metabolismen av metoprolol med sänkta plasmahalter som följd.

  Patienter som behandlas samtidigt med metoprolol och andra beta-receptorblockerare (t.ex. ögondroppar) eller MAO-hämmare bör hållas under noggrann uppsikt. Inhalationsanestetika förstärker den kardiodepressiva effekten hos patienter, som behandlas med beta-receptorblockerare. Dosen av perorala antidiabetika kan behöva justeras för patienter som får beta-blockerare. Plasmakoncentrationen av metoprolol kan stiga vid samtidig administrering av cimetidin eller hydralazin.

  Graviditet

  Kategori C

  Seloken ska ges under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt. I allmänhet reducerar beta-receptorblockerare placentas perfusion vilket är associerad med tillväxthämning, intrauterin död, missfall och förtidig födsel. Därför rekommenderar man lämplig övervakning av gravida kvinnor som behandlas med metoprolol samt deras foster. Beta-receptorblockerare kan ge upphov till bradykardi hos fostret och det nyfödda barnet. Under sista trimestern och i samband med partus bör därför dessa preparat förskrivas med beaktande av ovanstående. Seloken bör gradvis utsättas 48-72 timmar före beräknad förlossning. Om detta inte är möjligt bör det nyfödda barnet övervakas under 48-72 timmar post partum för tecken och symtom på betablockad (t.ex. hjärt- och lungkomplikationer).

  Amning

  Grupp II

  Metoprolol koncentreras i bröstmjölk i en mängd som ungefär motsvarar tre gånger den som funnits i moderns plasma. Risken för skadliga reaktioner på det ammande barnet verkar vara låg vid intag av terapeutiska doser av läkemedlet. Det ammade barnet bör dock observeras angående tecken på betablockad.

  Biverkningar

  Biverkningar förekommer hos ca 10% av patienterna och är oftast dosrelaterade.

  Biverkningar, relaterade till all användning av metoprolol redovisas nedan enligt organklass och frekvens. Frekvenserna definieras enligt: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Hjärtat

  Vanliga

  Bradykardi, palpitationer.

  Mindre vanliga

  Bröstsmärtor, övergående försämring av hjärtsvikt, kardiogen shock hos patienter med akut myokardiell infarkt.

  Sällsynta

  Förlängd AV-överledningstid, hjärtarytmier.

  Blodet och lymfsystemet

  Sällsynta

  Trombocytopeni.

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanliga

  Yrsel, huvudvärk.

  Mindre vanliga

  Parestesier.

  Ögon

  Sällsynta

  Synstörningar, torra och/eller irriterade ögon.

  Ingen känd frekvens

  Konjunktivit.

  Öron och balansorgan

  Sällsynta

  Tinnitus.

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Vanliga

  Andfåddhet vid ansträngning.

  Mindre vanliga

  Bronkospasm hos patienter med bronkialastma eller astmabesvär.

  Ingen känd frekvens

  Rinit.

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Buksmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning.

  Sällsynta

  Smakförändringar.

  Ingen känd frekvens

  Muntorrhet.

  Hud och subkutan vävnad

  Mindre vanliga

  Överkänslighetsreaktion från huden.

  Sällsynta

  Förvärrad psoriasis, fotosensitivitet, hyperhidros, håravfall.

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Ingen känd frekvens

  Muskelkramper. Artralgi.

  Blodkärl

  Vanliga

  Perifer kyla i extremiteter.

  Sällsynta

  Synkope.

  Ingen känd frekvens

  Gangrän hos patienter med svår perifer kärlsjukdom.

  Allmänna symptom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket vanliga

  Trötthet.

  Mindre vanliga

  Ödem, viktökning.

  Lever och gallvägar

  Sällsynta

  Transaminasstegring.

  Ingen känd frekvens

  Hepatit.

  Reproduktionsorgan och bröstkörtel

  Sällsynta

  Reversibel libidostörning.

  Psykiska störningar

  Mindre vanliga

  Depressioner, mardrömmar, sömnstörningar.

  Sällsynta

  Minnesstörningar, konfusion, hallucinationer, nervositet, oro.

  Ingen känd frekvens

  Nedsatt koncentrationsförmåga.

  Vid intravenös administrering kan Seloken i enstaka fall förorsaka en kliniskt signifikant blodtryckssänkning.

  Överdosering

  Toxicitet

  7,5 g till vuxen gav letal intoxikation. 100 mg till 5-åring gav efter ventrikeltömning inga symtom. 450 mg till 12-åring samt 1,4 g till vuxen gav måttlig, 2,5 g till vuxen gav allvarlig, 7,5 g till vuxen gav mycket allvarlig intoxikation.

  Symtom

  Hjärt-kärlsymtomen är viktigast, men i vissa fall, speciellt hos barn och ungdomar, kan CNS-symtom och andningsdepression dominera. Bradykardi, AV-block I-III, QT-förlängning (enstaka fall), asystoli, blodtrycksfall, dålig perifer genomblödning, hjärtinkompensation, kardiogen chock. Andningsdepression, apné. Övrigt: Trötthet, omtöckning, medvetslöshet, finvågig tremor, kramper, svettningar, parestesier, bronkospasm, illamående, kräkningar, eventuellt oesofagusspasm, hypoglykemi (särskilt hos barn) eller hyperglykemi, hyperkalemi. Njurpåverkan. Övergående myastent syndrom. Samtidigt intag av alkohol, antihypertensiva läkemedel, kinidin eller barbiturater kan förvärra patientens tillstånd. De första tecknen på överdosering kan ses 20 minuter till 2 timmar efter intag.

  Behandling

  Vård bör ges på en enhet som kan erbjuda lämpliga stödåtgärder, övervakning och tillsyn.

  Atropin, adrenoceptorstimulerande läkemedel eller pacemaker för behandling av bradykardi och retledningsrubbningar.

  Hypotoni, akut hjärtsvikt och chock som ska behandlas med lämplig volymexpansion, injektion av glukagon (vid behov följd av en intravenös infusion av glukagon), intravenös administrering av adrenoceptor­stimulerande läkemedel såsom dobutamin, med tillägg av α1-receptoragonister vid vasodilatation. Intravenös användning av Ca2+ kan också övervägas.

  Intubation och respiratorbehandling bör ske på mycket vid indikation. Eventuellt pacemaker. Vid cirkulationsstillestånd i samband med överdosering kan återupplivningsåtgärder under flera timmar vara befogat.

  Bronkospasm kan vanligtvis hävas med bronkdilaterare

  Farmakodynamik

  Intravenös behandling med metoprolol vid akut hjärtinfarkt ger en reduktion av bröstsmärtan samt en lägre incidens av förmaksflimmer/-fladder. Tidigt insatt behandling (inom 24 timmar efter symtomdebut) bidrar till en begränsning av hjärtinfarktens utveckling och storlek. Behandlingsnyttan ökar ju tidigare behandlingen påbörjas.

  Vid paroxysmal förmakstakykardi och förmaksflimmer/-fladder uppnås en minskning av kammarfrekvensen.

  Metoprolol (Seloken) är en beta1-selektiv receptorblockerare, vilket innebär att metoprolol påverkar hjärtats beta1-receptorer i lägre doser än som behövs för att påverka beta2-receptorer i perifera kärl och bronker. Vid ökande dos kan dock beta1-selektiviteten minska.

  Metoprolol saknar beta-stimulerande effekt och har ringa membranstabiliserande effekt. Beta-receptorblockerare har negativ inotrop och kronotrop effekt.

  Behandling med metoprolol minskar effekten av katekolaminer i samband med fysisk och psykisk belastning och ger lägre hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och blodtryck. Vid stresstillstånd med förhöjd frisättning av adrenalin från binjurarna förhindrar inte metoprolol den normala fysiologiska kärldilatationen. I terapeutiska doser har metoprolol mindre kontraherande effekt på bronkialmuskulaturen än icke selektiva beta-blockerare. Denna egenskap möjliggör behandling av patienter med bronkialastma eller annan uttalad obstruktiv lungsjukdom med metoprolol i kombination med beta2-receptorstimulerare. Metoprolol påverkar insulinfrisättning och kolhydratmetabolism i mindre utsträckning än icke selektiva beta-blockerare och kan därför ges även till patienter med diabetes mellitus. Den kardiovaskulära reaktionen vid hypoglykemi, t.ex. takykardi, påverkas i mindre utsträckning med metoprolol och blodsockernivåns återgång till det normala sker snabbare än för icke selektiva beta-receptorblockerare.

  Farmakokinetik

  Metoprolol metaboliseras i levern huvudsakligen av CYP 2D6. Tre huvudmetaboliter har identifierats, dock ingen med beta-blockerande effekt av klinisk betydelse. Halveringstiden i plasma är 3-5 timmar. Metoprolol utsöndras via njurarna i oförändrad form till ca 5%, resterande dos i form av metaboliter.

  Prekliniska uppgifter

  Metoprolol har prövats kliniskt i mycket stor omfattning. Relevant information för förskrivaren återfinns i övriga delar av texten.

  Innehåll

  1 ml injektionsvätska innehåller: Metoprololtartrat 1 mg, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

  Seloken injektionsvätska 1 mg/ml har pH ca 6.

  Blandbarhet

  Seloken injektionsvätska 1 mg/ml motsvarande upp till 40 mg metoprolol, kan sättas till 1 000 ml av följande infusionslösningar: Natriumklorid 9 mg/ml, Mannitol 150 mg/ml, Glukos 100 mg/ml, Glukos 50 mg/ml, Fruktos 200 mg/ml, Invertos 100 mg/ml, Ringer, Ringer-Glukos, Ringer-Acetat. Se även Hantering, hållbarhet och förvaring.

  Macrodex är inte lämpligt att blanda med Seloken.

  Miljöpåverkan

  Metoprolol

  Miljörisk: Användning av metoprolol har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Metoprolol är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Metoprolol har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Spädd injektionsvätska bör användas inom 12 timmar.

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förpackningsinformation

  Seloken
  Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml Klar, färglös lösning
  5 x 5 milliliter ampull (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Metoprolol