Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Budenofalk

Vifor Pharma

Rektalskum 2 mg/dos (Vitt till blekt vitt, krämigt fast skum.)

Intestinala antiinflamatoriska medel. Glukokortikoid.

Aktiv substans: Budesonid
ATC-kod: A07EA06
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-30.

Indikationer

För behandling av aktiv ulcerös kolit som är begränsad till rectum och colon sigmoideum.

Kontraindikationer

Budenofalk 2 mg rektalskum får inte ges till patienter med:

 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll,

 • levercirrhos.

 • Dosering

  Vuxna över 18 år: En puff med 2 mg budesonid dagligen.

  Pediatrisk population

  Budenofalk 2 mg rektalskum bör inte användas hos barn då erfarenhet av behandling i denna åldersgrupp är otillräcklig.

  Administreringssätt

  Budenofalk 2 mg rektalskum kan appliceras antingen på morgonen eller på kvällen.

  Applikatorn monteras på behållaren och behållaren omskakas sedan i cirka 15 sekunder innan applikatorn förs in i ändtarmen så långt det är bekvämt. Observera att dosen blir som mest exakt när den kupolformade kåpan är vänd nedåt så vertikalt som möjligt. För att administrera en dos Budenofalk 2 mg rektalskum trycks den kupolformade kåpan ner helt och släpps mycket långsamt. Efter aktiveringen av applikatorn ska behållaren hållas i position i 10-15 sekunder innan den dras ut ur ändtarmen.

  Bäst resultat erhålls när tarmen är tömd innan administrering av Budenofalk 2 mg rektalskum.

  Behnadlingens längd

  Behandlande läkare bestämmer behandlingstidens längd. I allmänhet avtar en akut episod efter 6-8 veckor. Budenofalk 2 mg rektalskum ska inte användas längre tid än så.

  Varningar och försiktighet

  Behandling med Budenofalk 2 mg rektalskum leder till lägre systemiska steroidnivåer än sedvanlig peroral glukokortikoidterapi med systemiskt verkande kortikoider.  Vid övergång från annan glukokortikoidbehandling kan symtom som har samband med förändringen av systemiska steroidnivåer uppkomma.

  Försiktighet krävs hos patienter med tuberkulos, hypertension, diabetes mellitus, osteoporos, peptiskt magsår, glaukom, katarakt, hereditet för diabetes eller glaukom, eller andra tillstånd där glukokortikoider kan leda till biverkningar.

  Systemiska effekter av glukokortikosteroider kan förekomma, särskilt vid förskrivning i höga doser och under långa perioder. Dessa effekter kan inkludera Cushings syndrom, adrenal suppression, tillväxthämning, minskad bentäthet, katarakt, glaukom och psykiska effekter/beteendeförändringar (se Biverkningar).

  Infektion

  Hämning av det inflammatoriska svaret och immunfunktionen ökar känsligheten för infektioner och svårighetsgraden av dessa. Risken för försämring av bakterie-, svamp-, amöba- och virusinfektioner vid glukokortikoidbehandling bör noga övervägas. Den kliniska bilden kan ofta vara atypisk och allvarliga infektioner t.ex. septikemi och tuberkulos kan maskeras, och därför nå ett avancerat stadium innan de upptäcks.

  Vattkoppor

  Vattkoppor skall särskilt beaktas eftersom den här vanligen lindriga sjukdomen kan vara livshotande hos immunsupprimerade patienter. Patienter utan säkerställd anamnes på vattkoppor skall avrådas från nära kontakt med personer med vattkoppor eller herpes zoster och skall om  de exponeras omedelbart kontakta läkare. Om patienten är ett barn måste föräldrarna få ovanstående råd. Exponerade, icke-immuna patienter som får behandling med systemiska glukokortikoider eller som fått sådan behandling under de föregående tre månaderna, måste få passiv immunisering med varicella zoster immunglobulin (VZIG). Denna bör ges inom 10 dagar efter exponering av vattkoppor. Om diagnosen vattkoppor bekräftats, krävs specialistvård och omedelbar behandling.  Glukokortikoidbehandlingen skall inte sättas ut och dosen kan behöva ökas.

  Mässling

  Patienter med nedsatt immunförsvar som har kommit i kontakt med mässling bör om möjligt, få behandling med vanliga immunglobuliner så snart som möjligt efter exponeringen.

  Vaccin

  Levande vaccin bör inte ges till personer som alltid använder glukokortikoider. Antikroppssvaret på andra vaccin kan vara nedsatt.

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Baserat på erfarenhet från patienter med framskriden primär biliär cirros (PBC) med levercirros förväntas en ökad systemisk tillgänglighet av budesonid hos alla patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med leversjukdom utan levercirros var budesonid i perorala dagsdoser om 9 mg säkert och tolererades väl. Det finns inget stöd om att en specifik dosrekommendation för patienter med icke-cirrotiska leversjukdomar eller bara lätt nedsatt leverfunktion är nödvändig.

  Synrubbning

  Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

  Övriga

  Glukokortikoider kan leda till hämning av HPA-axeln (hypotalamus-, hypofys-, binjurebark) och minska stressvaret. Hos patienter som skall genomgå en operation eller som är utsatta för annan stress rekommenderas kompletterande systemisk glukokortikoidbehandling.

  Samtidig behandling med ketokonazol eller andra CYP3A4-hämmare bör undvikas (se Interaktioner).

  Detta läkemedel innehåller cetylalkohol och propylenglykol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

  Interaktioner

  Farmakodynamiska interaktioner

  Hjärtglykosider:

  Effekten av glykosiden kan förstärkas av kaliumbrist.

  Saluretika:

  Kaliumutsöndringen kan öka.

  Farmakokinetiska interaktioner

  Cytokrom P450:

 • CYP3A4-hämmare:

 • Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.

  Samtidig administrering av ketokonazol 200 mg per oralt en gång dagligen ledde till en cirka 6-faldig ökning av plasmakoncentrationen av budesonid (3 mg engångsdos). När ketokonazol administrerades 12 timmar efter budesonid ökade koncentrationen ungefär 3-faldigt. Eftersom det inte finns tillräckligt med data för att ge dosrekommendationer bör kombinationen undvikas.  

  Andra potenta hämmare av CYP3A4, t.ex. ritonavir, itrakonazol, klaritromycin och grapefruktjuice kan sannolikt också leda till en betydande ökning av plasmakoncentrationerna av budesonid. Samtidigt intag av budesonid bör således undvikas.

 • CYP3A4-inducerare:

 • Substanser eller läkemedel som karbamazepin och rifampicin, som inducerar CYP3A4, kan minska den systemiska men även den lokala exponeringen av budesonid i tarmslemhinnan. En justering av budesoniddosen kan bli nödvändig.

 • CYP3A4-substrat:

 • Substanser eller läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 kan konkurrera med budesonid. Detta kan leda till ökad plasmakoncentration av budesonid om den konkurrerande substansen har en högre affinitet till CYP3A4, eller om budesonid binder starkare till CYP3A4, kan den konkurrerande substansen öka i plasma och en anpassning/minskning av dosen av denna substans kan bli nödvändig.

  Förhöjda plasmakoncentrationer och ökade effekter av glukokortikosteroider har rapporterats hos kvinnor som också använder östrogen eller p-piller. Detta  har dock inte observerats med perorala lågdos kombinerade p-piller.

  Eftersom binjurens funktion kan hämmas vid behandling med budesonid kan ett ACTH-simulationstest för diagnostisering av hypofyssvikt ge falska svar (låga värden).

  Graviditet

  Kategori B:3

  Graviditet

  Administrering under graviditet skall undvikas, om det inte finns tvingande skäl för behandling med Budenofalk 2 mg rektalskum föreligger. Det finns få data om graviditetsresultat efter peroral administrering av budesonid till människa. Även om data om användningen av inhalerat budesonid hos ett stort antal exponerade graviditeter inte indikerar några biverkningar, kan den maximala koncentrationen av budesonid i plasma förväntas vara högre vid behandling med Budenofalk 2 mg rektalskum än vid behandling med inhalerat budesonid. Hos dräktiga djur har budesonid, liksom andra glukokortikosteroider, visat sig leda till missbildningar hos foster (se Prekliniska säkerhetsuppgifter). Relevansen av detta för människa är inte fastställd.

  Amning

  Grupp IVa

  Budesonid utsöndras i bröstmjölk (data om utsöndring efter inhalation är tillgängligt). Endast mindre effekter hos det ammade barnet förväntas dock efter intag av Budenofalk 2 mg rektalskum inom det terapeutiska intervallet. Ett beslut måste fattas om amningen skall avbrytas eller om behandlingen med budesonid skall avbrytas, genom att beakta nyttan av amning för barnet och nyttan av behandlingen för kvinnan.

  Trafik

  Inga studier har utförts.

  Biverkningar

  Möjliga biverkningar anges nedan ordnade efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

  Mycket vanliga: (≥1/10), Vanliga: (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga: (≥1/1 000, <1/100),

  Sällsynta: (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta: (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

  Organsystem

  Frekvens enligt MedDRA

  Biverkning

  Metabolism och nutrition

  Vanliga

  Cushings syndrom: t.ex. med månansikte, bålfetma, nedsatt glukostolerans, diabetes mellitus, hypertoni, natriumretention med ödembildning, ökad kaliumutsöndring, inaktivitet eller atrofi av binjurebarken, röda stria och steroidakne, rubbad utsöndring av könshormon (t.ex. amenorré, hirsutism, impotens).

  Mycket sällsynta

  Tillväxthämning hos barn

  Ögon

  Sällsynta

  Glaukom, katarakt, dimsyn (se även Varningar och försiktihet)

  Magtarmkanalen

  Vanliga

  Dyspepsi

  Mindre vanliga

  Gastroduodenalsår

  Sällsynta

  Pankreatit

  Mycket sällsynta

  Förstoppning

  Immunsystemet

  Vanliga

  Ökad infektionsrisk

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Vanliga

  Muskel- och ledvärk, muskelsvaghet, muskelryckningar, osteoporos

  Sällsynta

  Osteonekros

  Centrala och perifera nervsystemet

  Vanliga

  Huvudvärk

  Mycket sällsynta

  Pseudotumor cerebri (inklusive papillödem) hos ungdomar

  Psykiska störningar

  Vanliga

  Depression, irritation, eufori

  Mindre vanliga

  Psykomotorisk hyperaktivitet, ångest

  Sällsynta

  Aggression

  Hud och subkutan vävnad

  Vanliga

  Allergiskt exantem, petekier, fördröjd sårläkning, kontaktdermatit.

  Sällsynta

  Ekkymos

  Blodkärl

  Mycket sällsynta

  Ökad trombosrisk, vaskulit (utsättningssyndrom efter långvarig behandling)

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Vanliga

  Sveda i rectum och smärta

  Mycket sällsynta

  Trötthet, olustkänsla

  Dessutom rapporterades följande biverkningar i kliniska studier med Budenofalk 2 mg rektalskum (frekvens: mindre vanliga): ökad aptit, ökad sedimentationshastighet för erytrocyter, leukocytos, illamående, buksmärta, flatulens, parestesier i bukregionen, analfissur, aftös stomatit, frekvent akut behov av att tömma tarmen, rektal blödning, transaminasstegring (GOT, SGOT), ökning av kolestasvärden (GGT, AP), förhöjt amylas, förändring av kortisol, urinvägsinfektion, yrsel, störningar av luktsinnet, insomni, ökad svettning, asteni, viktuppgång.

  Majoriteten av de biverkningar som nämns i denna produktresumé kan även förväntas vid behandling med andra glukokortikoider.

  Biverkningar som är typiska för systemiska glukokortikosteroider kan uppkomma ibland. Dessa biverkningar beror på dosering, behandlingsperiod, samtidig eller tidigare behandling med andra glukokortikosteroider och individuell känslighet.

  Vissa av biverkningarna rapporterades efter långvarig användning av peroralt administrerat budesonid. På grund av dess lokala verkan är risken för biverkningar av Budenofalk 2 mg rektalskum i allmänhet lägre än med systemiskt verkande glukokortikosteroider.

  En försämring eller återkomst av extraintestinala manifestationer (framför allt i hud och leder) kan förekomma vid byte från systemiska glukokortikosteroider till lokalt verkande budesonid.

  Överdosering

  I nuläget finns inga kända fall av överdosering med budesonid.

  Farmakodynamik

  Den exakta mekanismen av budesonid vid behandling av ulcerös kolit/proktosigmoidit är inte helt klarlagd. Data från klinisk-farmakologiska studier och kontrollerade kliniska prövningar ger starka hållpunkter för att verkningsmekanismen av budenofalk huvudsakligen baseras på en lokal effekt i tarmen. Budesonid är en glukokortikosteroid med hög lokal antiinflammatorisk effekt. Vid en rektalt administrerad dos på 2 mg budesonid hämmas hypothalamus-hypofys-adrenala-axeln praktiskt taget inte alls.

  En daglig dos av Budenofalk 2 mg rektalskum på upp till 4 mg budesonid gav i stort sett ingen påverkan på plasmakortisolnivåerna.

  Farmakokinetik

  Absorption: Systemisk biotillgänglighet vid oral administrering av budesonid är omkring 10 %. Vid rektal administrering är AUC omkring 1,5 gånger större än tidigare undersökningar med samma dos av oralt administrerad budesonid. Maximala nivåer uppnås efter i genomsnitt 2-3 timmar efter administrering av Budenofalk 2 mg rektalskum.

  Distribution: Budesonid har en hög distributionsvolym (cirka 3 l/kg). Plasmaproteinbindningen är i genomsnitt 85-90%.

  Metabolism: Budesonid genomgår omfattande metabolism i levern (cirka 90%) till metaboliter med låg glukokortikosteroid aktivitet. Glukokortikosteroidaktiviteten av huvudmetaboliterna, 6-betahydroxibudesonid och 16-alfahydroxiprednisolon, är mindre än 1% av den för budesonid.

  Elimination: Den genomsnittliga halveringstiden är cirka 3-4 timmar. Clearance är cirka 10-15 l/min för budesonid, mätt med HPLC-baserade metoder.

  Spridning: Skintigrafisk undersökning med teknetium-märkt Budenofalk 2 mg rektalskum hos patienter med ulcerös kolit visade att skummet sprider sig över hela sigmoideum.

  Specifika patientgrupper (leversjukdomar): Beroende på typ och svårighetsgrad av leversjukdomen kan metabolismen av budesonid minska.

  Prekliniska uppgifter

  Prekliniska undersökningar i hund har visat att Budenofalk 2 mg rektalskum tolereras väl lokalt.

  I akuta, subkroniska och kroniska toxikologiska studier med budesonid visade prekliniska data på atrofi av tymus och binjurebark och en reduktion av lymfocyter. Dessa effekter var mindre uttalade eller av samma omfattning som de som ses med andra glukokortikosteroider. Dessa steroideffekter kan vara relevanta för människa.

  Budesonid visade inga mutagena effekter i ett antal in vitro och in vivo försök.

  Ett lindrigt ökat antal av basofila foci i levern sågs i långtidsstudier på råtta med budesonid. I karcinogenicitetsstudier sågs en ökad förekomst av primära levercell tumörer, astrocytom (hos hanråttor) och brösttumörer (honråttor). Dessa tumörer orsakas sannolikt av den specifika steroidreceptoreffekten, ökad metabolisk belastning på levern och anabola effekter, effekter som också ses med andra glukokortikosteroider i råttstudier och därför representerar en klasseffekt. Liknande effekter har aldrig setts hos människa för budesonid, varken i kliniska prövningar eller i spontanrapporter.

  Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, upprepad dostoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade i allmänhet inte några särskilda risker för människa.

  Liksom andra glukokortikosteroider har budesonid i djurförsök visat sig orsaka missbildningar, men den kliniska relevansen hos människa har inte fastställts (se även Graviditet).

  Innehåll

  Varje dos av 1,2 g skum innehåller: 2 mg budesonid, cetylalkohol, citronsyra monohydrat, dinatriumedetat, vaxemulgator, makrogolstearyleter, propylenglykol, renat vatten.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet: 3 år

  Användes inom 4 veckor efter första öppnandet.

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

  Behållaren står under tryck och innehåller lättantändliga drivmedel. Skydda mot direkt solljus och temperaturer över 50°C. Punktera eller bränn inte behållaren, även tom behållare.

  Förpackningsinformation

  Budenofalk
  Rektalskum 2 mg/dos Vitt till blekt vitt, krämigt fast skum.
  14 dos(er) tryckbehållare, 849:79, F

  Liknande preparat inom:

  Budesonid