Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Paclitaxel Accord

Accord Healthcare AB

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml (En klar, färglös till svagt gul lösning .)

Cytostatiska/cytotoxiska medel

Aktiv substans: Paklitaxel
ATC-kod: L01CD01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-08.

Indikationer

Ovarialcancer: För första linjens behandling av ovarialcancer är paklitaxel indicerat för patienter med avancerad ovarialcancer eller residualsjukdom (>1 cm) efter initial laparotomi, i kombination med cisplatin.

För andra linjens behandling av ovarialcancer är paklitaxel indicerat för behandling av metastaserande sjukdom då standardbehandling med platina-läkemedel sviktat.

Bröstcancer: Vid adjuvant behandling är paklitaxel indicerat för behandling av patienter med nodpositiv bröstcancer efter behandling med antracyklin och cyklofosfamid (AC). Adjuvant behandling med paklitaxel ska ses som ett alternativ till utökad AC-terapi.

Paklitaxel är indicerat för initial behandling av lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer, antingen i kombination med en antracyklin när så är lämpligt eller i kombination med trastuzumab hos patienter som överuttrycker human epidermal tillväxtfaktor receptor 2 (HER-2) på 3+-nivå enligt immunhistokemisk bestämning, och för vilka antracyklinbehandling inte är lämplig (se Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

Paklitaxel är indicerat som monoterapi för behandling av metastaserande bröstcancer då standardbehandling innehållande antracyklin inte haft tillräcklig effekt, eller inte är lämplig.

Avancerad icke-småcellig lungcancer: Paklitaxel är i kombination med cisplatin indicerat för behandling av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos patienter för vilka potentiellt kurativ kirurgi och/eller strålbehandling ej är aktuell.

AIDS-relaterat Kaposis sarkom: Paklitaxel är indicerat för behandling av patienter med framskridet AIDS-relaterat Kaposis sarkom (KS), som inte svarat på tidigare behandling med liposomalt antracyklin.

Effektdata för denna indikation är begränsade; en sammanfattning av relevanta studier ges i Farmakodynamik.

Kontraindikationer

Paklitaxel är kontraindicerat hos patienter med uttalad överkänslighet mot paklitaxel eller något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll, i synnerhet polyoxyetylerad ricinolja (se Varningar och försiktighet).

Paklitaxel ska inte ges till patienter vars neutrofilantal vid behandlingsstart är < 1 500/mm3 (< 1 000/mm3 för KS-patienter).

Paklitaxel är kontraindicerat under amning (se Amning).

Vid behandling av KS är paklitaxel även kontraindicerat vid samtidig, okontrollerad, allvarlig infektion.

Dosering

Dosering

Paklitaxel ska endast administreras under överinseende av erfaren onkolog vid enheter med specialistkompetens i administrering av cytostatiska läkemedel (se Hantering, hållbarhet och förvaring).

Före behandling med Paclitaxel 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning ska samtliga patienter premedicineras med kortikosteroider, antihistaminer och H2-blockerare, t ex enligt följande:

Läkemedel

Dosering

Administrering före paklitaxel

dexametason

20 mg peroralt* eller IV

För peroral administrering cirka 12 och 6 timmar; för IV administrering 30-60 minuter.

difenhydramin**

50 mg IV

30 till 60 minuter

cimetidin eller ranitidin

300 mg IV

50 mg IV

30 till 60 minuter

*8-20 mg för KS-patienter

**eller en ekvivalent antihistamin t ex klorfeniramin

Första linjens behandling av ovarialcancer: Även om andra doseringsregimer är under utredning rekommenderas en kombinationsregim av paklitaxel och cisplatin. Beroende på infusionstid rekommenderas två olika doseringar av paklitaxel; paklitaxel 175 mg/m2 administrerat intravenöst under 3 timmar, följt av cisplatin 75 mg/m2 med tre veckors behandlingsfritt intervall, eller paklitaxel 135 mg/m2 som 24-timmarsinfusion, följt av cisplatin 75 mg/m2 med tre veckors behandlingsfritt intervall (se Farmakodynamik).

Andra linjens behandling av ovarialcancer: den rekommenderade dosen av paklitaxel är 175 mg/m2 givet under tre timmar, med tre veckors behandlingsfritt intervall.

Adjuvant behandling vid bröstcancer: den rekommenderade dosen av paklitaxel är 175 mg/m2 givet som intravenös infusion under tre timmar, i fyra cykler med tre veckors behandlingsfritt intervall emellan, efter behandling med AC.

Första linjens behandling av bröstcancer: Vid kombination med doxorubicin (50 mg/m2) ska paklitaxel ges 24 timmar efter doxorubicin. Den rekommenderade dosen paklitaxel är 220 mg/m2 givet som intravenös infusion under tre timmar, med tre veckors behandlingsfritt intervall emellan (se Interaktioner och Farmakokinetik). I kombination med trastuzumab är den rekommenderade dosen av paklitaxel 175 mg/m2 administrerat intravenöst under tre timmar, med tre veckors behandlingsfritt intervall (se Farmakodynamik). Infusionen av paklitaxel kan ges dagen efter den första dosen av trastuzumab eller omedelbart efter de påföljande doserna av trastuzumab om den föregående dosen av trastuzumab tolererades väl (beträffande ytterligare information om doseringen av trastuzumab, se produktresumén för trastuzumab).

Andra linjens behandling av bröstcancer: den rekommenderade dosen av paklitaxel är 175 mg/m2 under tre timmar, med tre veckors behandlingsfritt intervall.

Behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC): rekommenderad dos av paklitaxel är 175 mg/m2 under 3 timmar, följt av cisplatin 80 mg/m2, med tre veckors behandlingsfritt intervall.

Behandling av AIDS-relaterat KS: rekommenderad dos av paklitaxel är 100 mg/m2, givet som en tre-timmars intravenös infusion varannan vecka.

Efterföljande doser av paklitaxel bör administreras utifrån patientens individuella tolerans.

Ny behandling med paklitaxel ska inte ges förrän antalet neutrofiler är ≥1 500/mm3 (≥1 000/mm3 för KS-patienter) och trombocytantalet är ≥100 000/mm3 (≥75 000/mm3 för KS-patienter). Patienter som får svår neutropeni (neutrofila <500/mm3 under en vecka eller längre) eller svår perifer neutropati bör ges en 20% lägre dos i efterföljande behandlingskurer (25 % för KS-patienter) (se Varningar och försiktighet).

Patienter med nedsatt leverfunktion: De data som finns är otillräckliga för att kunna rekommendera dosjustering till patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (se Varningar och försiktighet och Farmakokinetik). Patienter med svårt nedsatt leverfunktion bör inte behandlas med paklitaxel.

Pediatrisk population: Paklitaxel rekommenderas inte för användning till barn under 18 år då effekt- och säkerhetsdata saknas.

Administreringssätt

Försiktighetsåtgärder att vidta före hantering eller administrering av läkemedlet

Infusionskoncentratet måste spädas före användning (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering) och får endast administreras intravenöst

Paklitaxel ska administreras intravenöst genom ett inline-filter med en porstorlek icke överstigande 0,22 μm (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Varningar och försiktighet

Paklitaxel bör administreras under överinseende av läkare med erfarenhet av cytostatikabehandling. Eftersom kraftiga överkänslighetsreaktioner kan inträffa bör lämplig akututrustning finnas inom räckhåll.

Med tanke på risken för extravasering, rekommenderas det att infusionsstället övervakas noggrant med avseende på eventuell infiltration under infusionen.

Patienten ska premedicineras med kortikosteroider, antihistaminer och H2-blockerare (se Dosering).

Vid kombinationsbehandling ska paklitaxel ges före cisplatin (se Interaktioner).

Kraftiga överkänslighetsreaktioner med dyspné och hypotoni som kräver behandling samt angioödem och generaliserad urtikaria har inträffat hos <1 % av patienter som behandlats med paklitaxel efter adekvat premedicinering. Dessa reaktioner är sannolikt histaminmedierade. Vid allvarliga överkänslighetsreaktioner bör paklitaxelinfusionen avbrytas omedelbart, symtomatisk behandling insättas. Behandling av patienten får inte upprepas.

Benmärgshämning (framförallt neutropeni) är den dosbegränsande toxiciteten. Blodbilden ska kontrolleras ofta. Patienter ska inte ges en ny behandlingskur förrän antalet neutrofiler återgått till ≥1 500/mm3 (≥1 000/mm3 för KS-patienter) och trombocytantalet till ≥100 000/mm3 (≥75 000/mm3 för KS-patienter). I den kliniska studien på KS-patienter behandlades de flesta av patienterna med granulocytkolonistimulerande faktor (G-CSF).

Patienter med nedsatt leverfunktion kan löpa större risk för toxicitet, speciellt myelosuppression av grad III-IV. Det finns inga belägg för att toxiciteten hos paklitaxel givet som tre-timmarsinfusion, skulle vara högre hos patienter med lindrig grad av leverfunktionsnedsättning. När paklitaxel infunderas över längre tid till patienter med måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan ökad myelosuppression eventuellt ses. Patienterna bör kontrolleras noggrant med avseende på utveckling av djup myelosuppression (se Dosering). De data som finns är otillräckliga för att kunna rekommendera dosjustering till patienter med mild till måttligt nedsatt leverfunktionsnedsättning (se Farmakokinetik).

Data saknas beträffande patienter med svår kolestas i utgångsläget. Paklitaxel ska inte ges till patienter med svår leverfunktionsnedsättning.

Allvarliga hjärtretledningsrubbningar har rapporterats i sällsynta fall med paklitaxel som monoterapi. Om patienten utvecklar påtagliga hjärtretledningsrubbningar bör lämplig behandling ges och kontinuerlig hjärtövervakning utföras vid efterföljande paklitaxelbehandlingar. Hypotension, hypertension och bradykardi har observerats under administrering av paklitaxel; patienterna är vanligen asymtomatiska och kräver i regel ingen behandling. Kontinuerlig uppsikt över allmäntillståndet, i synnerhet under infusionens första timme, rekommenderas. Allvarliga kardiovaskulära händelser observerades oftare hos patienter med NSCLC än hos patienter med bröst- eller ovarialcancer. Ett fall av hjärtsvikt relaterad till paklitaxel noterades i AIDS-KS-studien.

När paklitaxel används i kombination med doxorubicin eller trastuzumab för initial behandling av metastaserande bröstcancer bör uppmärksamhet riktas på kontroll av hjärtfunktionen. För patienter som anses lämpliga för dessa kombinationsbehandlingar, bör en bedömning av kardiell status göras före behandling, inkluderande anamnes, läkarundersökning, EKG, ultraljuds- och/eller Multiple Gated Aquisition (MUGA)-undersökning. Hjärtfunktionen ska kontrolleras fortlöpande under behandlingen (t ex var tredje månad). Uppföljningen kan medverka till att identifiera patienter som utvecklar kardiell dysfunktion och behandlande läkare ska noggrant utvärdera den kumulativa dosen (mg/m2) av administrerat antracyklin när beslut tas angående hur ofta ventrikelfunktionskontroller ska ske. Om tester ger indikation på försämrad hjärtfunktion, även asymtomatisk, ska behandlande läkare noggrant väga fördelarna med fortsatt behandling mot risken för kardiell skada, inklusive irreversibel sådan. Vid fortsatt behandling ska hjärtfunktionen kontrolleras oftare (t ex vid varje eller varannan behandlingscykel). För ytterligare information, se produktresuméerna för trastuzumab och doxorubicin.

Trots att perifer neuropati ofta förekommer är utveckling av allvarliga symptom ovanlig. Vid allvarliga fall rekommenderas dosreduktion med 20 % (25 % för KS-patienter) vid samtliga efterföljande paklitaxelkurer. Administrering av paklitaxel i kombination med cisplatin till NSCLC-patienter och till patienter som erhöll första linjens behandling av ovarialcancer som tre-timmarsinfusion resulterade i en högre förekomst av svår neurotoxicitet än både paklitaxel som monoterapi och cyklofosfamid följt av cisplatin.

Intraarteriell administrering av paklitaxel bör undvikas, då djurstudier med avseende på lokal tolerans påvisat svåra vävnadsreaktioner vid intraarteriell tillförsel.

Paklitaxel i kombination med strålbehandling av lungorna, oavsett behandlingssekvens, kan eventuellt bidra till utveckling av interstitiell pneumonit.

Eftersom Paklitaxel koncentrat till infusionsvätska, lösninginnehåller vattenfri etanol (391 mg/ml) bör eventuella CNS- och andra effekter beaktas.

Paklitaxel koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller polyoxyol 35 ricinolja som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Pseudomembranös kolit har rapporterats i sällsynta fall, inklusive sådana fall där patienten inte har erhållit samtidig behandling med antibiotika. Denna reaktion ska övervägas i differentialdiagnosen vid fall av svår eller långvarig diarré som uppträder under eller kort efter behandling med paklitaxel.

Allvarlig mukosit hos KS-patienter är sällsynt. Om allvarlig reaktion uppträder bör paklitaxeldosen reduceras med 25 %.

Paklitaxel har påvisats vara teratogent, embryotoxiskt och mutagent i ett flertal försöksmodeller.

Därför måste sexuellt aktiva fertila kvinnor och män som behandlas med paklitaxel använda effektiva preventivmedel under behandlingen och upp till sex månader efter avslutad behandling (se Fertilitet). Hormonbaserade preventivmetoder är kontraindicerade vid hormonreceptorpositiva tumörer.

Interaktioner

Den rekommenderade administreringsregimen för paklitaxel vid första linjens behandling av ovarialcancer är att paklitaxel ges före cisplatin. När paklitaxel ges före cisplatin överensstämmer biverkningsprofilen med vad som rapporterats för paklitaxel givet som enda läkemedel. När paklitaxel gavs efter cisplatin uppvisade patienterna en mera uttalad myelosuppression och en minskning av clearance för paklitaxel med ca 20%. Kombinationsbehandling med paklitaxel och cisplatin vid gynekologiska cancerformer kan medföra en ökad risk för njursvikt jämfört med monoterapi med cisplatin.

Eftersom eliminering av doxorubicin och dess aktiva metaboliter kan minska när paklitaxel och doxorubicin ges med korta tidsintervall, ska paklitaxel vid initial behandling av metastaserande bröstcancer ges 24 timmar efter doxorubicin (se Farmakokinetik).

Metabolismen av paklitaxel katalyseras delvis av cytokrom P450-enzymerna CYP2C8 och 3A4 (se Farmakokinetik). Kliniska studier har påvisat att CYP2C8-medierad metabolism av paklitaxel till 6α-hydroxypaklitaxel är den huvudsakliga metabolismvägen hos människa. Samtidig administrering av ketokonazol, en känd stark hämmare av CYP3A4, hämmar inte eliminationen av paklitaxel hos patienter; således kan dessa båda läkemedel administreras tillsammans utan dosjustering. Ytterligare data om potentiella läkemedelsinteraktioner mellan paklitaxel och andra CYP3A4-substrat/-hämmare är begränsade. Därför bör försiktighet iakttas då paklitaxel ges samtidigt med kända hämmare (t ex erytromycin, fluoxetin, gemofibrozil) eller inducerare (t ex rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevaripin) av antingen CYP2C8 eller CYP3A4.

Studier utförda på KS-patienter som behandlats med paklitaxel samtidigt med ett flertal andra läkemedel, tyder på att systemisk clearance för paklitaxel var signifikant lägre i kombination med nelfinavir och ritonavir, men inte i kombination med indinavir. Det finns inte tillräcklig information om interaktioner med andra proteashämmare. Följaktligen bör försiktighet iakttas då paklitaxel ges till patienter som samtidigt behandlas med proteashämmare.

Graviditet

Kategori D

Graviditet:

Informationen är mycket begränsad beträffande behandling av gravida kvinnor med paklitaxel. Behandling med paklitaxel under graviditet anses kunna ge svåra fosterskador. Paklitaxel har påvisats vara såväl embryotoxiskt som fetotoxiskt hos kanin, och kunna minska fertiliteten hos råtta. Liksom andra cytostatika kan paklitaxel skada fostret och ska därför inte användas vid graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Paklitaxel ska heller inte ges till kvinnor i fertil ålder som inte använder ett effektivt preventivmedel, annat än om kvinnans tillstånd fordrar paklitaxelbehandling.

Kvinnor som kan bli gravida ska använda ett effektivt preventivmedel under behandling med paklitaxel samt sex månader efter avslutad behandling.

Män som behandlas med paklitaxel bör undvika att göra sin kvinnliga partner gravid under behandlingen samt sex månader efter avslutad behandling.

Amning

Grupp IVa

Paklitaxel är kontraindicerat under amning (se Kontraindikationer). Uppgift saknas huruvida paklitaxel passerar över i bröstmjölk. Djurstudier har visat att paklitaxel utsöndras i bröstmjölk (se Prekliniska uppgifter). Under behandlingsperioden bör amning avbrytas.

Trafik

Paklitaxel har inte befunnits påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Det bör dock noteras att preparatet innehåller etanol (se avsnitten Varningar och försiktighet samt Innehåll, förvaring och hantering).

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan vara nedsatt på grund av alkoholinnehållet i detta läkemedel.

Biverkningar

Såvida inte annat anges, hänför sig nedanstående diskussion till en databas omfattande 812 patienter med solida tumörer behandlade med paklitaxel som monoterapi i kliniska prövningar. Eftersom KS-populationen är mycket specifik, finns ett separat kapitel baserat på en klinisk studie med 107 patienter i slutet av detta avsnitt.

Frekvensen och svårighetsgraden av biverkningarna är, såvida annat inte anges, i allmänhet likartad mellan patienter som erhåller behandling med paklitaxel vid ovarialcancer, bröstcancer eller NSCLC. Inget klart samband mellan observerad toxicitet och patientens ålder har kunnat ses.

Svår överkänslighetsreaktion med risk för dödlig utgång (definierad som behandlingskrävande hypotoni, angioödem, andningssvårigheter som krävt bronkodilaterande terapi, respektive generaliserad urtikaria) förekom hos två (<1 %) patienter. Trettiofyra procent av patienterna (17 % av samtliga behandlingar) utvecklade lätta överkänslighetsreaktioner. Dessa lätta reaktioner, i huvudsak rodnad och utslag, krävde ingen behandling och utgjorde inget hinder för fortsatt behandling med paklitaxel.

Den vanligaste biverkningen av klinisk betydelse var benmärgsdepression. Allvarlig neutropeni (< 500/mm3) förekom hos 28 % av patienterna, men var inte förknippat med febrila episoder. Svår neutropeni som varade ≥7 dagar förekom endast hos 1 %.

Trombocytopeni sågs hos 11 % av patienterna. Tre procent av patienterna hade ett nadirtal (<50 000/mm3) vid minst ett tillfälle under pågående studie. Anemi sågs hos 64 % av patienterna, men var allvarlig (Hb <5 mmol/l) hos endast 6 % av patienterna. Incidensen och svårighetsgraden av anemi är relaterad till utgångsvärdet för Hb.

Neurotoxicitet, huvudsakligen perifer neuropati , föreföll vara mera frekvent och allvarlig vid 175 mg/m2 som tre-timmarsinfusion (85 % neurotoxicitet; 15 % svår) än vid 135 mg/m2 som 24-timmarsinfusion (25 % perifer neuropati; 3 % svår) när paklitaxel kombinerades med cisplatin. Hos patienter med NSCLC och patienter med ovarialcancer behandlade med paklitaxel som tre-timmarsinfusion följt av cisplatin, förefaller förekomsten av svår neurotoxicitet vara förhöjd. Perifer neuropati kan förekomma efter första behandlingen och kan förvärras med tilltagande exponering för paklitaxel. Perifer neuropati föranledde utsättande av paklitaxel-behandlingen hos några patienter. I allmänhet har de sensoriska symtomen förbättrats eller försvunnit inom några månader efter utsättande av paklitaxel. Befintliga neuropatier som orsakats av tidigare behandlingar utgör inte kontraindikation för behandling med paklitaxel.

Artralgi eller myalgi drabbade 60 % av patienterna och var svår hos 13 % av patienterna.

Reaktioner vid injektionsstället under intravenös administrering kan förorsaka lokalt ödem, smärta, erytem och induration. Extravaskulär administrering kan i enstaka fall förorsaka cellulit. Hudömsning och/eller fjällning har rapporterats, ibland i samband med extravasering. Missfärgning av huden kan också förekomma. Sällsynta rapporter föreligger om återkomst av hudreaktion vid lokalisationen för tidigare extravasering när paklitaxel administreras på annat ställe, s k ’recall’. Någon specifik behandling för reaktionerna vid extravaskulär administrering finns ej för närvarande.

Alopeci: Alopeci observerades hos 87 % av patienterna och hade en abrupt debut. Uttalat håravfall ≥ 50 % förväntas för de flesta patienter som drabbas av alopeci.

Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), ofta i samband med sepsis eller multipel organsvikt har rapporterats.

I vissa fall uppkom reaktion vid injektionsstället under en långvarig infusion eller så var den fördröjd med 7 till 10 dagar.

Nedanstående tabell anger biverkningar oberoende av svårighetsgrad förknippade med administrering av paklitaxel i monoterapi som tre-timmarsinfusion vid metastaserande sjukdom (812 patienter behandlade i kliniska prövningar) och såsom rapporterade efter försäljningsgodkännandet* av paklitaxel.

Frekvensen av biverkningarna som anges nedan definieras enligt följande konvention:

mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningar anges inom respektive grupp enligt fallande svårighetsgrad.

Organsystem

Frekvens/Biverkningar

Infektioner och infestationer:

Mycket vanliga: infektioner (huvudsakligen urinvägs- och övre luftvägsinfektioner), med rapporterade fall av dödlig utgång

Mindre vanliga: septisk chock

Sällsynta*: sepsis, peritonit, pneumoni

Mycket sällsynta*: Pseudomembranös kolit

Blodet och lymfsystemet:

Mycket vanliga: myelosuppression, neutropeni, anemi, trombocytopeni, leukopeni, blödningar

Sällsynta*: febril neutropeni

Mycket sällsynta*: akut myeloisk leukemi, myelodysplastiskt syndrom

Ingen känd frekvens: disseminerad intravaskulär koagulation

Immunsystemet:

Mycket vanliga: lättare överkänslighetsreaktioner (huvudsakligen rodnad och hudutslag)

Mindre vanliga: behandlingskrävande svår överkänslighetsreaktion (t ex hypotoni, angioneurotiskt ödem, andningssvårigheter, generaliserad urtikaria, frossa, ryggsmärtor, bröstsmärtor, takykardi, buksmärtor, smärtor i extremiteterna, riklig svettning och hypertoni)

Sällsynta*: anafylaktisk reaktion

Mycket sällsynta*: anafylaktisk chock

Ingen känd frekvens*: Bronkospasm

Metabolism och nutrition:

Sällsynta*: Dehydrering

Mycket sällsynta*:anorexi

Ingen känd frekvens*: tumörlyssyndrom

Psykiska störningar:

Mycket sällsynta*: förvirringstillstånd

Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket vanliga: neurotoxicitet (huvudsakligen perifer neuropati)

Sällsynta*: motorisk neuropati (med lättare distal svaghet)

Mycket sällsynta*: grand mal-anfall, autonom neuropati (med paralytisk ileus och ortostatisk hypotension som följd), encefalopati, konvulsioner, yrsel, ataxi, huvudvärk

Ögon:

Mycket sällsynta*: synnervspåverkan och/eller synstörningar (flimmerskotom), särskilt hos patienter som erhållit högre doser än de rekommenderade

Öron och balansorgan:

Mycket sällsynta*: hörselförlust, ototoxicitet, tinnitus, svindel

Hjärtat:

Vanliga: bradykardi

Mindre vanliga: myokardinfarkt, AV-blockad och synkope, kardiomyopati, asymtomatisk ventrikulär takykardi, takykardi med bigemini

Sällsynta*: hjärtsvikt

Mycket sällsynta*: förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi

Blodkärl:

Mycket vanliga: hypotoni

Mindre vanliga: trombos, hypertension, tromboflebit

Mycket sällsynta*: chock

Ingen känd frekvens*: flebit

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Sällsynta*: andningssvikt, lungemboli, lungfibros, interstitiell pneumoni, dyspné, pleurautgjutning

Mycket sällsynta*: hosta

Mag-tarmkanalen:

Mycket vanliga: diarré, kräkningar, illamående

Sällsynta*: tarmobstruktion, tarmperforation, ischemisk kolit, pankreatit

Mycket sällsynta*: mesenteritrombos, neutropen kolit, ascites, esofagit, förstoppning

Lever- och gallvägar:

Mycket sällsynta*: loevernekros, leverencefalopati (båda med rapporterade fall med dödlig utgång)

Hud och subkutan vävnad:

Mycket vanliga: alopeci

Vanliga: övergående lätta nagel- och hudförändringar

Sällsynta*: pruritus, hudutslag, rodnad

Mycket sällsynta*: Steven-Johnsons syndrom, epidermal nekrolys, erythema multiforme, exfoliativ dermatit, urtikaria, onycholys (patienterna bör använda solskydd på händer och fötter under behandlingen)

Ingen känd frekvens*: sklerodermi

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Mycket vanliga: artralgi, myalgi

Ingen känd frekvens*: systemisk lupus erythematosus

Allmänna symtom och/eller symtom vid administrationsstället:

Mycket vanliga: Mukosit

Vanliga: reaktioner vid injektionsstället (lokaliserat ödem, smärta, rodnad, induration, i enstaka fall kan extravasering ge upphov till cellulit, hudfibros och hudnekros)

Sällsynta*: pyrexi, asteni, ödem, sjukdomskänsla

Undersökningar:

Vanliga: kraftig ökning av ASAT (SGOT) och alkaliska fosfataser

Mindre vanliga: kraftig ökning av bilirubin

Sällsynta*: ökning av serumkreatinin

*: enligt uppföljning efter marknadsföring

Bröstcancerpatienter som erhöll adjuvant paklitaxelbehandling efter AC-behandling upplevde neurosensorisk toxicitet, överkänslighetsreaktioner, artralgi/myalgi, anemi, infektion, feber, illamående/kräkningar och diarré i högre utsträckning än patienter som enbart fick AC. Frekvensen av dessa händelser var emellertid densamma som vid monoterapi med paklitaxel, enligt ovan.

Kombinationsbehandling:

Nedanstående diskussion hänför sig till två stora kliniska studier avseende första linjens behandling av ovarialcancer (paklitaxel + cisplatin; fler än 1 050 patienter), två fas III-studier i första linjens behandling av metastaserande bröstcancer: en avseende kombination med doxorubicin (paklitaxel + doxorubicin: 267 patienter) och den andra avseende kombination med trastuzumab (planerad subgruppsanalys paklitaxel + trastuzumab; 188 patienter) och två fas III-studier avseende behandling av avancerad NSCLC (paklitaxel + cisplatin; fler än 360 patienter) (se Farmakodynamik).

Vid administrering som tre-timmarsinfusion i första linjens behandling av ovarialcancer rapporterades neurotoxicitet, artralgi/myalgi och överkänslighetsreaktioner oftare och som svårare hos patienter behandlade med paklitaxel följt av cisplatin, än hos patienter behandlade med cyklofosfamid följt av cisplatin. Myelosuppression föreföll vara mindre vanlig och svår med paklitaxel som tre-timmarsinfusion följt av cisplatin jämfört med cyklofosfamid följt av cisplatin.

Vid fösta linjens kemoterapi för metastaserande bröstcancer rapporterades neutropeni, anemi, perifer neuropati, artralgi/myalgi, asteni, feber och diarré oftare och som svårare hos patienter behandlade med paklitaxel (220 mg/m2) som en tre-timmarsinfusion 24 timmar efter doxorubicin (50 mg/m2) än hos patienter som fått standardbehandling med FAC (5-FU 500 mg/m2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Illamående och kräkningar föreföll vara mindre frekventa och inte lika svåra med paklitaxelregimen (220 mg/m2/doxorubicin 50 mg/m2) jämfört med standardregimen med FAC. Användning av kortikosteroider kan ha bidragit till den lägre frekvensen och svårighetsgraden av illamående och kräkningar i paklitaxel/doxorubicin-gruppen.

När paklitaxel administrerades som tre-timmarsinfusion i kombination med trastuzumab som första linjens behandling av patienter med metastaserande bröstcancer rapporterades följande händelser (oavsett samband med paklitaxel eller trastuzumab) mera frekvent än med paklitaxel som monoterapi: hjärtsvikt (8 % respektive 1 %), infektion (46 % respektive 27 %), frossa (42 % respektive 4 %), feber (47 % respektive 23 %), hosta (42 % respektive 22 %), hudutslag (39 % respektive 18 %), artralgi (37 % respektive 21 %), takykardi (12 % respektive 4 %), diarré (45 % respektive 30 %), hypertoni (11 % respektive 3 %), näsblödningar (18 % respektive 4 %), akne (11 % respektive 3 %), herpes simplex (12 % respektive 3 %), olycksfallsskada (13 % respektive 3 %), insomningssvårigheter (25 % respektive 13 %), rinit (22 % respektive 5 %), sinuit (21 % respektive 7 %) och reaktion vid injektionsstället (7 % respektive 1 %).

Vissa av dessa frekvensskillnader kan bero på det större antalet behandlingar och längre behandlingstid med paklitaxel/trastuzumabkombinationen jämfört med paklitaxel som monoterapi. Allvarliga händelser rapporterades i likartad frekvens för paklitaxel/trastuzumab och paklitaxel som monoterapi.

När doxorubicin administrerades i kombination med paklitaxel vid metastaserande bröstcancer, observerades hjärtkontraktionsstörningar (≥ 20% sänkning av vänster kammares ejektionsfraktion) hos 15 % av patienterna jämfört med 10 % vid standardbehandling med FAC. Kongestiv hjärtsvikt observerades hos <1 % i både paklitaxel/doxorubicin- och FAC-gruppen. Administrering av trastuzumab i kombination med paklitaxel till patienter som tidigare behandlats med antracykliner resulterade i ökad frekvens och svårighetsgrad av kardiell dysfunktion jämfört med patienter behandlade med enbart paklitaxel (NYHA Class I/II 10 % respektive 0 %; NYHA Class III/IV 2 % respektive 1 %) och har i sällsynta fall associerats med dödsfall (se produktresumé för trastuzumab). Med undantag av dessa sällsynta fall svarade samtliga patienter på lämplig medicinsk behandling.

Strålningspneumonit har rapporterats hos patienter som erhållit samtidig strålbehandling.

AIDS-relaterat Kaposis sarkom

Baserat på en klinisk studie med 107 patienter är incidensen och svårighetsgraden av biverkningar i allmänhet jämförbara (förutom hematologiska och hepatiska biverkningar, se nedan) mellan KS-patienter och patienter som behandlas med paklitaxel i monoterapi för andra solida tumörformer.

Blodet och lymfsystemet: Benmärgshämning var den viktigaste dosbegränsande toxiciteten. Neutropeni är den främsta hematologiska toxiciteten. Under den första behandlingsomgången uppträdde allvarlig neutropeni (< 500 celler/mm3) hos 20 % av patienterna. Under hela behandlingsperioden noterades allvarlig neutropeni hos 39 %, och 41 % av patienterna hade neutropeni i mer än sju dagar, medan 8 % av patienterna hade neutropeni i 30 - 35 dagar. Hos alla patienter som följdes upp försvann neutropenin inom 35 dagar. Neutropeni av grad 4 som varade ≥7 dagar förekom hos 22 % av patienterna.

Feber med neutropeni relaterad till paklitaxel rapporterades hos 14 % av patienterna i 1,3 % av behandlingscyklerna. Vid administrering av paklitaxel förekom tre fall av läkemedelsrelaterad sepsis (2,8 %) med dödlig utgång.

Trombocytopeni noterades hos 50 % av patienterna och var allvarlig (<50 000 celler/mm3) hos 9 %. Endast 14 % fick en sänkning av trombocytantalet <75 000 celler/mm3 vid åtminstone ett tillfälle under behandlingen. Blödningar relaterade till paklitaxel rapporterades hos <3 % av patienterna, men dessa hemorragiska episoder var lokala.

Anemi (Hb <11 g/dl) observerades hos 61 % av patienterna och var allvarlig (Hb <8 g/dl) hos 10 %. Erytrocytransfusioner krävdes hos 21 % av patienterna.

Lever och gallvägar: Bland de patienter (där > 50% av patienterna behandlades med proteashämmare) som hade normal leverfunktion då behandlingen inleddes, hade 28% förhöjt bilirubin, 43% förhöjda alkaliska fosfataser och 44 % förhöjt ASAT (SGOT). I vart och ett av dessa tester var ökningarna allvarliga i 1 % av fallen.

Överdosering

Antidot mot överdosering med paklitaxel saknas. Om överdosering inträffar ska patienten kontrolleras noga. Behandlingen ska inriktas på de primära komplikationer som kan förväntas vid överdosering, dvs benmärgshämning, perifer neurotoxicitet och mukosit.

Pediatrisk population

Överdosering hos pediatriska patienter kan vara förenad med akut etanoltoxicitet.

Farmakodynamik

Paklitaxel är ett antimikrotubulärt medel som främjar bildningen av mikrotubuli från tubulindimerer och stabiliserar mikrotubuli genom att förhindra depolymerisation. Denna stabilisering medför hämning av den normala dynamiska omorganisationen av det mikrotubulära nätverket som krävs för viktiga vitala interfas- och mitotiska funktioner i cellen. Dessutom inducerar paklitaxel bildandet av onormala grupperingar eller buntar i mikrotubuli under hela cellcykeln och multipla stjärnformiga buntar av mikrotubuli under mitosen.

Ovarialcancer:

Vid första linjens behandling av ovarialcancer har effekt och säkerhet hos paklitaxel utvärderats i två stora randomiserade och kontrollerade (mot cyklofosfamid 750 mg/m2 + cisplatin 75 mg/m2) studier. I Intergroup-studien (BMS CA139-209) erhöll över 650 patienter med stadium IIb-c, III eller IV av primär ovarialcancer maximalt nio behandlingar med paklitaxel (175 mg/m2 under tre timmar) följt av cisplatin (75 mg/m2) eller jämförelseterapi. Den andra större studien (GOG-111/B-MS CA139-022) utvärderade maximalt sex behandlingar med antingen paklitaxel (135 mg/m2 under 24 timmar) följt av cisplatin (75 mg/m2) eller jämförelseterapi hos över 400 patienter med primär ovarialcancer i stadium III eller IV, med residualsjukdom >1 cm efter genomgången laparotomi eller distala metastaser. Även om de två olika doseringsregimerna inte jämfördes direkt med varandra hade patienter behandlade med paklitaxel i kombination med cisplatin i bägge dessa studier signifikant högre andel terapisvar, längre tid till progression och längre överlevnadstid i jämförelse med standardterapin. Ökad neurotoxicitet och artralgi/myalgi, men minskad myelosuppression sågs hos patienter med avancerad ovarialcancer vilka erhöll tre-timmarsinfusion paklitaxel/cisplatin, jämfört med patienter som erhöll cyklofosfamid/cisplatin.

Bröstcancer:

Vid adjuvant behandling av bröstcancer erhöll 3 121 patienter med nodpositiv bröstcancer antingen adjuvant paklitaxelbehandling eller ingen kemoterapi efter fyra behandlingscykler med doxorubicin och cyklofosfamid (CALGB 9344, BMS CA 139-223). Mediantiden för uppföljning var 69 månader. Sammantaget sågs en signifikant minskning av risken för sjukdomsåterfall med 18% med paklitaxel (p=0,0014) samt signifikant minskning av risken för dödsfall med 19% (p=0,044) jämfört med patienter som enbart fick AC. Retrospektiva analyser visade fördelar i alla patientsubgrupper. Hos patienter med hormonreceptornegativa eller okända tumörformer minskade risken för sjukdomsåterfall med 28% (95% konfidensintervall [KI]: 0,59-0,86). Hos subgruppen med hormonreceptorpositiva tumörer minskade risken för återfall med 9 % (95 % KI: 0,78-1,07).

Studiedesignen var emellertid sådan att effekten utöver fyra AC-cykler inte undersöktes. Det kan inte uteslutas att de effekter som noterades delvis kan bero på skillnader i varaktigheten av kemoterapin i de två armarna (AC fyra cykler; AC + paklitaxel åtta cykler). Adjuvant behandling med paklitaxel ska därför ses som ett alternativ till utökad AC-terapi.

I en andra stor klinisk studie på adjuvant nodpositiv bröstcancer med liknande design, randomiserades 3 060 patienter att, efter fyra cykler AC (NSABP B-28, BMS CA 139-270), antingen erhålla fyra cykler med paklitaxel med högre dos (225 mg/m2) eller ej. Vid mediantid för uppföljning, som var 64 månader, sågs en signifikant (p=0,006) minskning av risken för sjukdomsåterfall med 17 % och minskning av dödsfallsrisken med 7 % (95 % KI: 0,78-1,12) i paklitaxelgruppen jämfört med patientgruppen som enbart fick AC. Alla analyser av undergrupper visade fördelar med paklitaxelarmen. I studien sågs en minskad sjukdomsrisk hos patienter med hormonreceptorpositiva tumörer med 23% (95 % KI: 0,6-0,92); i subgruppen med hormonreceptornegativa tumörer var riskminskningen för återfall 10% (95% KI: 0,7-1,11).

  • Vid första linjens behandling av metastaserande bröstcancer utvärderades effekt och säkerhet av paklitaxel i två pivotala, öppna, kontrollerade och randomiserade fas-III-studier. I den första studien (BMS CA 139-278) jämfördes en kombination bestående av bolusdos doxorubicin (50 mg/m2) följt av paklitaxel 24 timmar senare (220 mg/m2 med 3-timmarsinfusion) med en standardbehandling med FAC (5-FU 500 mg/m2, doxorubicin 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2), vilka båda administrerades var tredje vecka i åtta cykler. I den randomiserade studien inkluderades 267 patienter med metastaserande bröstcancer, som antingen inte erhållit tidigare kemoterapi eller enbart adjuvant, icke-antracyklin behandling. Resultaten visade en signifikant skillnad i tid till progression för patienter som fick AT jämfört med dem som fick FAC (8,2 respektive 6,2 månader; p=0,029). Medianöverlevnaden var högre för paklitaxel/doxorubicin jämfört med FAC (23,0 respektive 18,3 månader; p=0,004). I AT- och FAC-armen fick 44% respektive 48% uppföljande kemoterapi vilket inkluderade taxaner i 7% respektive 50 %. Det sammanlagda terapisvaret var också signifikant högre i AT-armen jämfört med FAC (68% respektive 55%). Fullständig respons sågs hos 19% av paklitaxel/doxorubicin-patienterna jämfört med 8% i FAC-gruppen. Alla effektresultat har bekräftats i efterhand i en blindad, oberoende genomgång.

  • I den andra pivotala studien utvärderades effekt och säkerhet av kombination med paklitaxel och trastuzumab i en planerad subgruppanalys (metastaserande bröstcancer hos patienter som tidigare fått adjuvant behandling med antracykliner) i HO648g-studien. Effekten av trastuzumab i kombination med paklitaxel hos patienter som inte erhållit tidigare adjuvant behandling med antracykliner har ej visats. Kombinationen av trastuzumab (4 mg/kg mättningsdos, sedan 2 mg/kg per vecka) och paklitaxel (175 mg/m2) i tre-timmarsinfusion var tredje vecka jämfördes med paklitaxel (175 mg/m2) som monoterapi i tre-timmarsinfusion var tredje vecka i en grupp om 188 patienter med metastaserande bröstcancer som överuttrycker HER2 (2+ eller 3+ såsom bestämt med immunhistologi), och som tidigare erhållit behandling med antracykliner. Paklitaxel administrerades var tredje vecka i minst sex behandlingar emedan trastuzumab gavs en gång i veckan till sjukdomsprogression. Studien visade en signifikant fördel för paklitaxel/trastuzumabkombinationen med avseende på tid till progression (6,9 respektive 3,0 månader), terapisvar (41 % respektive 17 %) durationen av terapisvaret (10,5 respektive 4,5 månader) jämfört med paklitaxel som monoterapi. Den kliniskt mest betydelsefulla toxiciteten som observerades med paklitaxel/trastuzumab-kombinationen var kardiell dysfunktion (se avsnitt Biverkningar).

Avancerad icke-småcellig lungcancer:

För behandling av avancerad NSCLC har paklitaxel 175 mg/m2 följt av cisplatin 80 mg/m2 utvärderats i två fas-III -studier (367 patienter behandlades med regimer innehållande paklitaxel). Båda studierna var randomiserade; en hade cisplatin 100 mg/m2 som jämförelseterapi, den andra hade teniposid 100 mg/m2 följt av cisplatin 80 mg/m2 som jämförelseterapi (367 patienter fick jämförelseterapi). Resultaten av dessa studier var likartade. För den primära parametern mortalitet var det ingen signifikant skillnad mellan regimen innehållande paklitaxel och jämförelseterapin (medianen för överlevnadstid var för regimen med paklitaxel 8,1 respektive 9,5 månader och för jämförelseterapierna 8,6 respektive 9,9 månader). Likaså var det ingen signifikant skillnad i progressionsfri överlevnad. Beträffande frekvensen av klinisk respons sågs en signifikant skillnad till fördel för paklitaxel. Resultaten med avseende på livskvalitet antyder en fördel för regimen med paklitaxel beträffande aptitförlust och visar tydligt att regimen innehållande paklitaxel är underlägsen beträffande perifer neuropati (p<0,008).

AIDS-relaterat Kaposis sarkom:

Vid behandling av AIDS-relaterat KS undersöktes effekt och säkerhet av paklitaxel i en icke-jämförande studie av patienter med framskriden KS som tidigare behandlats med systematisk kemoterapi. Primära end-point var bästa tumörrespons. Av de 107 patienterna bedömdes 63 patienter vara resistenta mot liposomalt antracyklin. Denna subgrupp anses utgöra den centrala effektpopulationen. Sammanlagt terapisvar (fullständigt/partiellt svar) efter 15 behandlingscykler var 57 % (KI 44 - 70 %) för liposomalt antracyklin-resistenta patienter. Mer än 50% av svaren sågs efter de första tre behandlingscyklerna. För liposomalt antracyklin-resistenta patienter var terapisvaret hos de patienter som aldrig fått en proteashämmare (55,6 %) jämförbar med hos dem som fått proteashämmare minst två månader innan behandlingen med paklitaxel (60,9 %). Mediantiden till progression var 468 dagar (95 % KI 257-NE) i huvudmålgruppen. Medianöverlevnad kunde inte beräknas för paklitaxel, men den undre 95% -gränsen var 617 dagar för huvudgruppen.

Farmakokinetik

Efter intravenös administrering sjunker plasmakoncentrationen av paklitaxel bifasiskt. Paklitaxels farmakokinetik bestämdes efter tre- respektive 24-timmarsinfusioner vid doseringarna 135 och 175 mg/m2. Den terminala halveringstiden låg i intervallet 3,0-52,7 timmar. Medelvärdet för totalt kroppsclearance (icke-kompartmentella) låg i intervallet 11,6-24,0 l/timme/m2. En minskning av totalclearance iakttogs vid högre plasmakoncentrationer av paklitaxel. Medelvärdet för distributionsvolymen vid steady-state var 198-688 l/m2, vilket tyder på en stor extravasal distribution och/eller vävnadsbindning. Vid tre-timmarsinfusion ger ökande doser icke-linjär farmakokinetik. Med en 30-procentig ökning av dosen från 135 mg/m2 till 175 mg/m2 ökade Cmax och AUC-värdena med 75% respektive 81%.

Efter en intravenös dos av 100 mg/m2, given som en tre-timmarsinfusion till 19 KS patienter, var medelvärdet för Cmax 1 530 ng/ml (761-2 860 ng/ml) och medelvärdet för AUC var 5 619 ng.h/ml (2 609–9 428 ng.tim/ml). Clearance var 20,6 l/tim/m2 (11–38) och distributionsvolymen var 291 l/m2 (121–638). Den terminala halveringstiden för elimination var i genomsnitt 23,7 timmar (12–33).

Intraindividuell variabilitet i systemisk paklitaxel-exponering var minimal. Ingen ackumulering av paklitaxel vid upprepade behandlingar har påvisats.

In vitro -studier av bindningen till humana serumproteiner tyder på en bindningsgrad i intervallet 89-98 %. Närvaron av cimetidin, ranitidin, dexametason eller difenhydramin påverkade inte proteinbindningsgraden för paklitaxel.

Fördelning och metabolism av paklitaxel hos människa är ofullständigt utredd. Medelvärdet för den kumulativa mängden av oförändrat läkemedel som återfinnes i urinen är 1,3-12,6 % av dosen, vilket tyder på ett omfattande icke-renalt clearance. Hepatisk metabolism och biliärt clearance kan vara de huvudsakliga mekanismerna för eliminationen av paklitaxel. Paklitaxel förefaller i huvudsak metaboliseras av cytokrom P450-enzymer. Efter administrering av radioaktivt märkt paklitaxel utsöndrades i genomsnitt 26 %, 2 % och 6 % av radioaktiviteten i faeces som 6α-hydroxypaklitaxel, 3'-p-hydroxypaklitaxel respektive 6α-3'-p-dihydroxypaklitaxel. Bildningen av dessa hydroxylerade metaboliter katalyseras av CYP2C8, CYP3A4 respektive både CYP2C8 och CYP3A4. Effekten av nedsatt njur- och leverfunktion på paklitaxels distribution och metabolism efter en tre-timmarsinfusion har inte studerats. De farmakokinetiska parametrar som erhölls från en patient som genomgick hemodialys och som behandlades med paklitaxel 135 mg/m2 i en tre-timmarsinfusion låg inom intervallet för patienter som inte erhöll dialys.

I kliniska studier där paklitaxel administrerades samtidigt med doxorubicin sågs förlängd elimination av doxorubicin och dess metaboliter. Total exponering av doxorubicin i plasma var 30% högre när paklitaxel gavs omedelbart efter doxorubicindosen än vid 24 timmars intervall mellan administreringarna.

Vid användning av paklitaxel i kombination med andra terapier, se produktresuméer för cisplatin, doxorubicin och trastuzumab angående information om dessa produkter.

Prekliniska uppgifter

Eventuell karcinogen effekt hos paklitaxel har ej studerats. Mot bakgrund av dess verkningsmekanism är paklitaxel dock ett potentiellt karcinogent och genotoxiskt medel. Paklitaxel har visat sig vara mutagent i de däggdjurssystem som läkemedlet testats, såväl in vitro som in vivo .

Paklitaxel har också påvisats vara såväl embryotoxiskt som fetotoxiskt hos kanin, samt kunna minska fertiliteten hos råtta.

Negativa effekter på manliga reproduktionsorgan sågs vid låga doser, medan minskad manlig och kvinnlig fertilitet sågs vid toxiska doser. Embryo- och fetotoxicitet i form av intrauterin mortalitet, ökad antal resorptioner samt ökad fosterdöd sågs vid doser som var toxiska för honan i råtta och kanin. Hos kanin sågs teratogena effekter vid doser som låg under den toxiska doser för honan. Paklitaxel utsöndrades i begränsad mängd i modersmjölk hos digivande råttor. Paklitaxel saknade mutagen effekt, men kromosomavvikelser noterades både in vitro och in vivo . Paklitaxel karcinogena potential har inte studerats. Fördröjda neurotoxiska effekter, med inga eller ringa tecken på återhämtning, kunde påvisas histopatologiskt efter upprepad dosering.

Innehåll

1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 6 mg paklitaxel.

En injektionsflaska 5 ml innehåller 30 mg paklitaxel.

En injektionsflaska 16,7 ml innehåller 100 mg paklitaxel.

En injektionsflaska 25 ml innehåller 150 mg paklitaxel.

En injektionsflaska 50 ml innehåller 300 mg paklitaxel.

En injektionsflaska 100 ml innehåller 600 mg paklitaxel.

Hjälpämnen med känd effekt:

Polyoxyol 35 ricinolja (makrogolglycerolricinoleat 35) 527,0 mg/ml och vattenfri etanol (391 mg/ml).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se Hantering, hållbarhet och förvaring.

Blandbarhet

Makrogolglycerolricinoleat kan förorsaka urlakning av DEHP (di-[2-etylhexyl]ftalat) från mjukgjorda infusionspåsar av polyvinylklorid (PVC) och halten av DEHP ökar med tid och koncentration. Därför bör beredning, förvaring och administrering av utspätt paklitaxel ske med utrustning som inte innehåller PVC.

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i Hantering, hållbarhet och förvaring.

Miljöpåverkan

Paklitaxel

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av paklitaxel kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att paklitaxel är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att paklitaxel kan bioackumuleras, då data saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Efter öppnande, före spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har påvisats för 28 dagar vid högst 25°C efter upprepade nålstick och uttag av lösning ur injektionsflaskan. Ur mikrobiologiskt hänseende kan öppnad flaska förvaras högst 28 dagar vid högst 25°C. Andra hållbarhetstider och förvaringsbetingelser är på användarens ansvar.

Efter spädning:

Kemisk och fysikalisk stabilitet har för den färdigberedda lösningen visats vid 5 ºC och 25 ºC under 7 dagar utspädd i 5% dextroslösning, samt under 14 dagar utspädd i 0,9% natriumkloridlösning för injektion. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2ºC till 8ºC, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen som skydd mot ljus.

Oöppnad flaska kan frysas utan att innehållet påverkas negativt.

Hantering: Försiktighet bör iakttas vid hantering av paklitaxel liksom med alla cytostatika. Utspädning bör ske aseptiskt av utbildad personal i särskilt avsett utrymme. Adekvata skyddshandskar bör användas. Försiktighetsåtgärder bör vidtas för att undvika kontakt med hud och slemhinnor. Om medlet kommer i kontakt med huden bör området tvättas med tvål och vatten. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats. Vid kontakt med slemhinnor ska det berörda området sköljas ordentligt med vatten. Efter inhalation har dyspné, bröstsmärta, halssveda och illamående rapporterats. Om oöppnade injektionsflaskor förvaras i kylskåp eller fryses kan en fällning bildas, som dock löser sig med eller utan lätt omskakning när produkten når rumstemperatur. Detta påverkar inte produktens kvalitet. Om lösningen förblir grumlig eller om en olöslig utfällning kvarstår bör injektionsflaskan kasseras. Efter flera uttag av koncentrat ur injektionsflaskan bibehålls mikrobiologisk, kemisk och fysikalisk stabilitet i upp till 28 dagar vid högst 25°C. Andra hållbarhetstider och förvaringsbetingelser efter öppnandet är på användarens ansvar. Chemo-Dispensing Pin, eller liknande utensilier med spike, bör ej användas då dessa kan göra åverkan på flaskans gummipropp så att steriliteten förloras.

Beredning av intravenös infusion: Paklitaxel koncentrat till infusionsvätska, lösning ska spädas med iakttagande av aseptisk teknik före infusion i 0,9% natriumklorid infusionsvätska, eller i 5% dextros infusionsvätska, eller i en blandning av 0,9% natriumklorid och 5% dextros infusionsvätska, eller i Ringers infusionsvätska innehållande 5% dextros, till en slutlig koncentration i intervallet 0,3-1,2 mg/ml.

Kemisk och fysikalisk stabilitet har för den färdigberedda lösningen visats vid 5 ºC och 25 ºC under 7 dagar utspädd i 5% dextroslösning, samt under 14 dagar utspädd i 0,9% natriumkloridlösning för injektion. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv skall produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart, så ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning på användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2ºC till 8ºC, såvida inte lösningen har beretts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Efter beredning får lösningen endast användas för engångsbruk.

Efter beredning kan lösningen vara halvgenomskinlig på grund av vehikeln som används i preparatet och detta går inte bort vid filtreringen. Vid administrering ska ett inline-filter med en porstorlek ej överstigande 0,22 µm användas. Inga nämnvärda förluster i preparatets styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat som försetts med ett inline-filter.

Det föreligger enstaka rapporter om utfällning under infusion av paklitaxel. Detta har då oftast inträffat mot slutet av 24-timmarsinfusion. Även om orsaken till sådan utfällning inte har klarlagts är den troligen förknippad med övermättning av den beredda lösningen. För att minska utfällningsrisken bör färdigberedd paklitaxelinfusion användas så snart som möjligt efter beredning och onödig vibration eller omskakning undvikas. Infusionsaggregat bör genomsköljas noggrant före bruk. Infusionslösningen bör inspekteras regelbundet under infunderingen och infusionen avbrytas om fällning uppkommer.

För att minimera patientens exponering för mjukgöraren DEHP som kan lakas ur från infusionsutrustning av mjukgjord PVC, bör paklitaxellösningar förvaras i flaskor som inte innehåller PVC (glas, polypropen) eller plastpåsar (polypropen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat invändigt klädda med polyeten. Användning av filter (t ex IVEX-2) med korta ingångs- och/eller utgångsslangar av mjukgjord PVC har inte medfört nämnvärd urlakning av DEHP.

Avfallshantering: Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Skyddsinstruktion vid beredning av paklitaxel infusionslösning:

  • Skyddsbox skall användas varvid skyddshandskar och skyddsrock tas på. Om skyddsbox inte finns kompletteras utrustningen med munskydd och ögonskydd.

  • Denna produkt får inte handhas av kvinnor som är eller kan bli gravida.

  • Öppnade förpackningsenheter såsom injektionsflaskor och infusionsflaskor och använda kanyler, sprutor, katetrar, slangar samt cytostatikarester skall betraktas som riskavfall och omhändertas efter gällande instruktion för handhavande av RISKAVFALL

  • Gör enligt följande om spill skulle ske: - skyddskläder tas på - glaskross samlas upp, placeras i emballage för RISKAVFALL - kontaminerade ytor sköljs ordentligt med stora mängder kallt vatten - de avsköljda ytorna torkas sedan noggrant av och torkmaterialet kastas som RISKAVFALL.

  • Vid hudkontakt med Paklitaxel koncentrat till infusionsvätska, lösning, skölj med stora mängder rinnande kallt vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinnor skall det berörda området sköljas ordentligt med vatten. Vid kvarstående besvär, uppsök läkare.

  • Om du får Paklitaxel koncentrat till infusionsvätska, lösning i ögonen, skölj mycket noga med stora mängder kallt vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.

Förpackningsinformation

Paclitaxel Accord
Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml En klar, färglös till svagt gul lösning .
5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
16.7 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
25 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF

Liknande preparat inom:

Paklitaxel