Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

D-vitamin Olja ACO

ACO Hud Nordic AB

Orala droppar, lösning 80 IE/droppe (Klar, färglös till svagt gul lösning)

Vitamin D

Aktiv substans: Kolekalciferol
ATC-kod: A11CC
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-09-07.

Indikationer

Profylaktisk behandling mot D-vitaminbrist hos barn upp till 2 års ålder, hos vissa barn vid särskilda behov upp till 5 års ålder.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Profylaktiskt till barn 0-2 år: 5 droppar dagligen.

Profylaktiskt till barn upp till 5 år vid särskilda behov: 5 droppar dagligen.

Ett särskilt behov av profylaktisk behandling upp till 5 års ålder kan ses hos barn som inte får D-vitaminberikade livsmedel, barn med mörk hudfärg och barn som inte sommartid vistas tillräckligt utomhus eller har kläder som täcker ansikte, armar och ben.

5 orala droppar ger cirka 400 IE vitamin D. 1 ml D-vitamin Olja ACO motsvarar 30 droppar.

Varningar och försiktighet

Preparatet bör ej tas tillsammans med andra preparat innehållande D-vitamin. Vitamin D är fettlösligt, absorberas tillsammans med fett och har tendens att ansamlas i kroppen. Detta kan leda till förgiftning vid överdosering och långtidsbehandling. Behandling med D-vitamin bör därför inte överskrida rekommenderad dosering.

Interaktioner

Inga interaktioner finns rapporterade.

Graviditet

Kategori none

Ej relevant. Godkänd indikation omfattar endast barn upp till 5 år.

Amning

Grupp none

Ej relevant. Godkänd indikation omfattar endast barn upp till 5 år.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

Få biverkningar har rapporterats för produkten.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Magtarmkanalen

Buksmärtor

Inte känd

Överdosering

D3-vitamin:

Toxicitet: Låg akut toxicitet. Upprepad överdosering under lång tid innebär dock risk. Stora individuella variationer. Dagliga doser om 3-4000 IE till spädbarn, 4-5000 IE till barn och 75-100000 IE till vuxna kan ge toxiska symtom.

Symptom: Karaktäristiska hyperkalcemisymptom som trötthet, eufori, omtöckning, illamående, viktförlust, törst, polyuri, nefrokalcinos, njursvikt. EKG-förändringar, arytmier. Pankreatit.

Behandling: Vid massiv dos ev. ventrikeltömning, kol. Solljus och vidare D-vitamintillförsel undvikes. Kalciumkarens. Rehydrering. Diuretika (t ex furosemid) för att säkra god diures. Vid hyperkalcemi ev bisfosfonater eller kalcitonin. Prednisolon 20 mg gånger x 3. Symtomatisk behandling.

Farmakokinetik

Formella farmakokinetiska studier har ej utförts.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml D-vitamin Olja ACO innehåller: kolekalciferol 59,5 mikrogram motsvarande 2380 IE/ml vitamin D3. 1 ml D-vitamin Olja ACO motsvarar 30 droppar.

Förteckning över hjälpämnen

Solrosolja.

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Kolekalciferol

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Särskilda anvisningar för destruktion

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.

Förpackningsinformation

D-vitamin Olja ACO
Orala droppar, lösning 80 IE/droppe Klar, färglös till svagt gul lösning
25 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
25 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej