Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Glypressin

Orifarm (Parallelimport IRL)

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg

Tillhandahålls ej

Hypofysbaklobens hormoner (vasopressin och analoger)

Aktiv substans: Terlipressin
ATC-kod: H01BA04
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume:

Pulver och vätska: 2015-08-21

Injektionsvätska: 2014-12-04

Indikationer

Blödande esofagusvaricer.

Kontraindikationer

Graviditet.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna: Initialt ges en intravenös injektion om 2 mg Glypressin var fjärde timme. Behandlingen ska fortgå tills blödningen har varit under kontroll i 24 timmar, dock max 48 timmar. Efter den initiala dosen kan dosen justeras till 1 mg intravenöst var fjärde timme till patienter med en kroppsvikt <50 kg eller om patienten får biverkningar.

Varningar och försiktighet

Blodtryck, hjärtfrekvens och vätskebalans ska kontrolleras under behandlingen. Injektionen måste ges intravenöst för att förhindra lokal nekros på injektionsstället. Försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter med hypertoni eller känd hjärtsjukdom.

Ska inte användas vid behandling av patienter med septisk chock och låg hjärtminutvolym.

Injektionsvätska, lösning 1 mg innehåller 1,33 mmol (30,7 mg) natrium per ampull. Detta bör beaktas hos patienter som står på saltfattig kost.

Pediatrisk population och äldre patienter: Särskild försiktighet bör iakttas vid behandling av barn och äldre, eftersom erfarenheten av behandling av dessa grupper är begränsad. Det finns inga data tillgängliga med avseende på doseringsrekommendationer för dessa patientgrupper.

Interaktioner

Den hypotensiva effekten av icke-selektiva betablockare i vena porta ökar med terlipressin.

Samtidig behandling med läkemedel som man vet kan ge bradykardi (t ex propofol, sufentanil) kan minska hjärtfrekvensen och hjärt-minutvolymen. Dessa effekter beror på reflexogen hämning av hjärtaktiviteten via vagusnerven på grund av det förhöjda blodtrycket.

Graviditet

Kategori NA

Behandling med Glypressin under graviditet är kontraindicerat. Glypressin har visats inducera livmodersammandragningar och ökat intrauterint tryck i tidig graviditet och kan minska genomblödningen i livmodern. Glypressin kan ha skadliga effekter på graviditet och foster.

Spontanabort och missbildning har visats hos kanin efter behandling med Glypressin.

Amning

Grupp IVb

Det är inte känt om terlipressin passerar över i modersmjölk. Utsöndring av terlipressin i mjölk har inte studerats hos djur. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. Vid beslut om fortsatt eller avbruten behandling kontra fortsatt eller avbruten amning bör fördelarna med amning för barnet vägas mot fördelarna med behandling för kvinnan.

Biverkningar

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier (frekvens 1-10%) är blekhet, ökat blodtryck, buksmärtor, illamående, diarré och huvudvärk.

Den antidiuretiska effekten av Glypressin kan orsaka hyponatremi om inte vätskebalansen kontrolleras.

Vanliga
(≥1/100, <1/10)

Allmänna: Huvudvärk

Cirk.: Bradykardi, perifer vasokonstriktion, perifer ischemi och blekhet, hypertoni

GI: Övergående kramp i buken, övergående diarré

Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)

Allmänna: Nekros vid injektionsstället

Cirk.: Förmaksflimmer, ventrikulär extrasystole, takykardi, bröstsmärta, myokardinfarkt, lungödem på grund av vätske-överbelastning, Torsades de pointes, hjärtsvikt, intestinal ischemi, perifer cyanos, värmevallningar

GI: Övergående illamående och kräkning

Hud: Hudnekros

Luftvägar: Andnöd, andningsinsufficiens

Metabol.: Hyponatremi om vätska inte monitoreras

Övriga: Livmodersammandragningar, minskat blodflöde genom livmodern

Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)

Luftvägar: Dyspné

Överdosering

Den rekommenderade dosen (2 mg/4 timmar) ska inte överskridas eftersom risken för allvarliga cirkulatoriska biverkningar är dosberoende.

Förhöjt blodtryck hos patienter med känd hypertoni kan kontrolleras med 150 mikrogram klonidin intravenöst.

Vid behandlingskrävande bradykardi bör atropin ges.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Terlipressin har initialt en egen effekt, men övergår vid enzymatisk klyvning till lysin-vasopressin. Doser på 1 och 2 mg är effektiva för att minska portatrycket och leder till tydlig vasokonstriktion. Det minskade portatrycket och blodflödet i azygos är dosberoende.

Farmakodynamisk effekt

Effekten av den låga dosen minskar efter tre timmar, medan hemodynamiska data visar att 2 mg är mer effektivt än 1 mg, eftersom den högre dosen har en hemodynamisk effekt under hela behandlingsperioden (4 timmar).

Farmakokinetik

Metabolism

Farmakokinetiken följer en två-kompartmentmodell. Man har funnit att halveringstiden är cirka 40 minuter, metabolisk clearance cirka 9 ml/kg/min och distributionsvolymen cirka 0,5 l/kg.

Den önskade koncentrationen av lysin-vasopressin i plasma uppnås initialt efter cirka 30 minuter och når ett toppvärde 60 till 120 minuter efter administreringen av Glypressin. Eftersom korsreaktionen mellan lysin-vasopressin och terlipressin är 100 % finns ingen specifik RIA-metod för dessa substanser.

Prekliniska uppgifter

Icke-kliniska studier med avseende på säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet med enkel- och upprepad dosering samt gentoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. De enda effekter observerade hos djur, vid doser som är relevanta för människa, är de som kan hänföras till terlipressins farmakologiska aktivitet. Farmakokinetiska data saknas i djur varvid ingen jämförelse med människa kan göras avseende plasmakoncentration vid vilka dessa effekter uppträdde, dock antas systemexponeringen ha varit betydande i djuren eftersom intravenös administrering användes i studierna.

En embryo-/fosterstudie hos råtta visade inga oönskade effekter av terlipressin, men hos kaniner förekom aborter, förmodligen relaterade till maternell toxicitet och hos ett litet antal foster förekom benbildningsanomalier och ett enstaka fall av gomspalt.

Inga karcinogenicitetsstudier har utförts med terlipressin.

Innehåll

Visa innehåll

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Terlipressin

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Injektionsvätska, lösning 1 mg

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1 mg

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Beredning av injektionsvätskan sker genom att den sterila vätskan injiceras i injektionsflaskan med frystorkat pulver. Den klara lösningen ska ges intravenöst omedelbart efter beredning.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.