Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Octagam

Octapharma

Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml (Klar eller svagt opaliserande, färglös eller gulaktig)

Infusionsvätska, lösning

Aktiv substans: Immunglobulin, humant normalt, för intravenös administrering
ATC-kod: J06BA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-11-26.

Indikationer

Substitutionsterapi för vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primära immunbristsyndrom med nedsatt produktion av antikroppar

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi, för vilka antibiotikaprofylax har misslyckats.

 • Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipla meylom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering.

 • Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT).

 • Medfödd AIDS med upprepade bakterieinfektioner

Immunmodulering hos vuxna samt barn och ungdomar (0-18 år) vid:

 • Primär immunologisk trombocytopeni (ITP) hos patienter med hög blödningsrisk eller före kirurgi för att korrigera antalet trombocyter

 • Guillain-Barrés syndrom

 • Kawasakis sjukdom

 • Kronisk imflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP).
  Erfarenhet av användning av intravenösa immunglobuliner till barn med CIDP är begränsad.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne i Octagam.

Överkänslighet mot humana immunglobuliner, särskilt hos patienter med antikroppar mot IgA.

Dosering

Substitutionsterapi ska initieras och övervakas under överinseende av läkare med erfarenhet av behandling av immunbrist.

Dosering

Dos och doseringsregim beror på indikationen.

Vid substitutionsterapi kan dosen behöva individualiseras för varje patient beroende på det farmakokinetiska och kliniska svaret.

Följande doseringsanvisningar ges som vägledning.

Substitutionsterapi vid primära immunbristsyndrom

 • Doseringsregimen ska ge en lägsta nivå av IgG (mätt före nästa infusion) på minst 5-6 g/l. Tre till sex månaders behandling krävs för att jämvikt ska uppnås. Den rekommenderade startdosen är 0,4-0,8 g/kg följt av minst 0,2 g/kg var tredje till var fjärde vecka.

 • Dosen som krävs för att ge en lägsta nivå av 5-6 g/l är i storleksordningen 0,2-0,8 g/kg/månad.

 • Doseringsintervallet när jämvikt har erhållits varierar mellan 3-4 veckor.

 • IgG-nivån ska mätas och bedömas i samband med infektion. För att minska infektionsfrekvensen kan det bli nödvändigt att öka dosen och sikta på högre lägsta nivå.

Hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med kronisk lymfatisk leukemi för vilka antibiotikaprofylax har misslyckats, hypogammaglobulinemi och återkommande bakteriella infektioner hos patienter med multipla myelom i platåfasen som inte svarat på pneumokockimmunisering, medfödd AIDS med upprepade bakterieinfektioner

 • Den rekommenderade dosen är 0,2-0,4 g/kg var tredje till var fjärde vecka.

Hypogammaglobulinemi hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation:

 • Den rekommenderade dosen är 0,2-0,4 g/kg var tredje till var fjärde vecka. Den lägsta nivån ska hållas över 5g/l.

Primär immunologisk trombocytopeni:

Det finns två alternativa behandlingsprogram:

 • 0,8-1 g/kg dag ett. Denna dos kan upprepas en gång inom 3 dagar

 • 0,4 g/kg dagligen i två till fem dagar.

 • Behandlingen kan upprepas vid återfall.

Guillain-Barrés syndrom:

 • 0,4 g/kg/dag i 5 dagar.

Kawasakis sjukdom

 • 1,6 - 2,0 g/kg ska ges i uppdelade doser under två till fem dagar eller 2.0 g/kg som engångsdos. Patienten ska samtidigt behandlas med acetylsalicylsyra.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

 • 2 g (20 ml)/kg kroppsvikt som initial dos ges i uppdelade doser under upp till 5 dagar i följd var 4:e vecka.

 • Underhållsdosen (dos och doseringsintervall) måste anpassas till den individuella kliniska responsen. Om ingen förbättring sker inom de första 3 månaderna bör terapiförsöket avbrytas.

Doseringsrekommendationerna sammanfattas i nedanstående tabell.

Indikation

Dos

Doseringsintervall

Substitutionsterapi vid primär immunbrist

- Startdos:0,4 – 0,8 g/kg

- Därefter:0,2 – 0,8 g/kg

var 3- 4 vecka för att uppnå en lägsta IgG-nivå på 5-6 g/l

Substitutionsterapi vid sekundär immunbrist

0,2 – 0,4 g/kg

var 3-4 vecka för att uppnå en lägsta IgG-nivå på 5-6 g/l

Medfödd AIDS

0,2 – 0,4 g/kg

var 3-4 vecka

Hypogammaglobulinemi

(< 4 g/l) hos patienter efter allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

0,2 - 0,4 kg

var 3-4 vecka för att uppnå en lägsta IgG-nivå över 5 g/l

Immunmodulering:

Primär immunologisk trombocytopeni

0,8 – 1 g/kg eller

0,4 g/kg/dag

Dag 1, upprepas eventuellt en gång inom 3 dagar

i 2-5 dagar

Guillain-Barrés syndrom

0,4 g/kg/dag

i 5 dagar

Kawasakis sjukdom

1.6 - 2 g/kg eller2 g/kg

i uppdelade doser i 2-5 dagar tillsammans med acetylsalicylsyra

som engångsdos tillsammans med acetylsalicylsyra

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Initial dos 2g/kg

Underhållsdos

i uppdelade doser under upp till 5 dagar i följd var 4:e vecka.

dosen och doseringsintervallet bör anpassas till den individuella kliniska responsen.

Pediatrisk population

Doseringen till barn och ungdomar (0-18 år) är inte annorlunda än till vuxna, eftersom doseringen för varje indikation anges efter kroppsvikt och justeras efter det kliniska resultatet av ovan nämnda tillstånd.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

Erfarenheten av användning av intravenösa immunglobuliner till barn med CIDP är begränsad. Publicerade data visar att intravenösa immunoglobuliner är lika effektiva på både barn och vuxna med CIDP.

Administreringssätt:

För intravenös användning.

Octagam 100 mg/ml ska ges som intravenös infusion med en initial hastighet av 0,01 ml/kg kroppsvikt per minut i 30 minuter. Om infusionen tolereras väl kan infusionshastigheten gradvis ökas till maximalt 0,12 ml/kg kroppsvikt per minut.

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel innehåller 90 mg maltos per ml som hjälpämne. Interferens med maltos i blodglukosanalyser kan leda till falskt förhöjda glukosvärden och som följd av detta till olämplig administrering av insulin, något som kan leda till livshotande hypoglykemi och till döden. Samtidigt kan verkliga fall av hypoglykemi förbli obehandlade om det hypoglykemiska tillståndet maskeras av falskt förhöjda glukosvärden. Beträffande akut njursvikt, se nedan.

Vissa allvarliga biverkningar kan relateras till infusionshastigheten. Den rekommenderade infusionshastigheten som beskrivs måste följas noga. Patienterna måste övervakas noggrant och observeras under hela infusionsperioden så att eventuella symptom uppmärksammas.

Vissa biverkningar kan inträffa oftare

· vid hög infusionshastighet,

· hos patienter som får humant normalt immunglobulin för första gången eller, i sällsynta fall, vid produktbyte av humant normalt immunglobulin eller när lång tid förflutit sedan senaste infusionen.

Potentiella komplikationer kan ofta undvikas genom att säkerställa:

· att patienterna inte är överkänsliga för humant normalt immunglobulin genom att initialt injicera produkten långsamt (0,01-0,02 ml/kg/minut);

· övervakas noggrant för att upptäcka eventuella symtom under hela infusionsperioden. Särskilt patienter som inte har behandlats tidigare med humant normalt immunglobulin, patienter som har bytt från en annan IVIg-produkt till Octagam eller när det har varit ett långt uppehåll sedan föregående infusion bör övervakas under den första infusionen och under en timme efter den första infusionen, för att kunna upptäcka eventuella biverkningar. Alla andra patienter bör övervakas i minst 20 minuter efter administrering.

Om biverkningar uppstår måste antingen infusionshastigheten sänkas eller infusionen stoppas. Vilken behandling som krävs beror på biverkningarnas typ och svårighetsgrad.

Chock behandlas i enlighet med gällande rutin.

För alla patienter krävs följande vid IVIg-administrering:

• adekvat vätsketillförsel innan IVIg-infusion påbörjas

• övervakning av urinutsöndring

• övervakning av serumkreatininnivåer

• att undvika samtidig behandling med loop-diuretika

Detta läkemedel innehåller ej mer än 0,03 mmol (eller 0,69 mg) natrium per ml, vilket bör beaktas av patienter som ordinerats en saltfattig kost.

Överkänslighet

Rena överkänslighetsreaktioner är sällsynta. De kan inträffa vid mycket sällsynta fall av IgA-brist med anti-IgA antikroppar.

IVIg är inte indicerat för patienter med selektiv IgA-brist, där IgA-bristen utgör den enda relevanta abnormiteten.

I sällsynta fall kan humant normalt immunglobulin inducera blodtrycksfall med anafylaktisk reaktion, även hos patienter som har tolererat tidigare behandling med humant normalt immunglobulin.

Tromboembolism

Det finns kliniska bevis på ett samband mellan IVIg-administrering och tromboemboliska händelser som hjärtinfarkt, cerebrovaskulär händelse (inklusive stroke), lungemboli och djupa ventromboser, som antas vara relaterade till en relativ ökning i blodets viskositet på grund av det höga flödet av immunglobulin hos patienter i riskzonen. Försiktighet bör iakttas vid förskrivning och infusion av IVIg till överviktiga patienter och till patienter med preexisterande riskfaktorer för trombotiska händelser (som hög ålder, hypertension, diabetes mellitus och en bakgrund med vaskulär sjukdom eller trombosepisoder, patienter med förvärvad eller nedärvd trombofili, patienter med längre perioder av immobilitet, patienter med allvarlig hypovolemi, patienter med sjukdomar som ökar blodets viskositet).

Hos patienter som löper risk att drabbas av tromboemboliska biverkningar ska IVIg-produkter administreras med minsta möjliga infusionshastighet och dos.

Akut njursvikt

Fall av akut njursvikt har rapporterats hos patienter som fått IVIg-behandling. I de flesta fall har riskfaktorer identifierats, såsom preexisterande njursinsufficiens, diabetes mellitus, hypovolemi, övervikt, samtidigt behandling med nefrotoxiska läkemedel eller ålder över 65.

Om njurfunktionen försämras bör avbrott i behandlingen med IVIg övervägas. Rapporter om renal dysfunktion och akut njursvikt har inkommit i samband med behandling med många av de registrerade IVIg-produkterna, som innehåller hjälpämnen som t ex sackaros, glukos eller maltos, men de som innehåller sackaros som stabilisator stod för en oproportionerligt stor del av det totala antalet. Hos riskpatienter bör behandling med IVIg-produkter som inte innehåller sådana hjälpämnen övervägas. Octagam 100mg/ml innehåller maltos (se hjälpämnen ovan).

Hos patienter med risk för akut njursvikt bör IVIg-produkter administreras med lägsta praktiskt möjliga koncentration och infusionshastighet.

Aseptiskt meningitsyndrom (AMS)

Aseptiskt meningitsyndrom (AMS) har rapporterats förekomma i samband med IVIg-behandling. Utsättning av IVIg-behandling har resulterat i remission av AMS inom loppet av några dagar utan följdverkningar. Syndromet börjar vanligen inom några timmar till 2 dagar efter IVIg-behandling. Studier av cerebrospinalvätska uppvisar frekvent positiva resultat med pleocytos med upp till flera tusen celler per mm3, övervägande från den granulocytiska serien, och förhöjda proteinnivåer med upp till flera hundra mg/dl.

AMS kan förekomma oftare i samband med högdosbehandling med IVIg (2 g/kg).

Hemolytisk anemi

IVIg-produkter kan innehålla blodgruppsantikroppar som kan verka som hemolysiner och inducera immunglobulinbeläggning av erytrocyter in vivo, vilket orsakar en positiv direkt antiglobulinreaktion (Coombs test) och i sällsynta fall hemolys. Hemolytisk anemi kan utvecklas efter IVIg-behandling på grund av förbättrad sekvestrering av röda blodkroppar (RBC). Utveckling av hemolys är förknippat med följande riskfaktorer: höga IVIg-doser administrerade som engångsdos eller i uppdelade doser under flera dagar; annan blodgrupp än grupp 0; bakomliggande inflammatorisk sjukdom. Hemolys har endast sällan observerats hos patienter som får substitutionsbenandling för PID. IVIg-mottagare ska övervakas för kliniska tecken och symtom på hemolys.

Interferens med serologiska tester

Efter injektion av immunglobulin kan den tillfälliga ökningen av passivt överförda antikroppar i patientens blod ge falskt positiva resultat i serologiska tester.

Passiv överföring av antikroppar mot erytrocytantigener, t ex . A, B eller D, kan påverka vissa serologiska tester för allo-antikroppar mot röda blodkroppar, t ex antiglobulintest (Coombs test).

Överförbara smittämnen

Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma innefattar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler med specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus och andra patogener.

De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus såsom HIV, HBV och HCV.

Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom HAV och parvovirus B19.

Det finns övertygande klinisk erfarenhet om att hepatit A och parvovirus B19 inte överförs med immunglobuliner. Det kan också förutsättas att antikroppsinnehållet på ett betydande sätt bidrar till virussäkerheten.

Det rekommenderas bestämt att varje gång Octagam ges till en patient ska produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

Transfusionsorsakad akut lungkomplikation (TRALI)

Fall av icke-kardiogent lungödem [(TRALI) transfusion-related acut lung injury] har rapporterats hos patienter som behandlats med IVIG, och därför kan denna biverkning inte helt och hållet uteslutas för Octagam även om inget fall hittills har observerats i samband med Octagam. TRALI kännetecknas av svåra andningstörningar, lungödem, hypoxemi, normal vänsterkammarfunktion och feber och inträffar vanligen inom 1-6 timmar efter transfusionen.

(Felaktigt) förhöjd erytrocytsedimentationshastighet

Hos patienter som får IVIG-behandling, kan erytrocytsedimentationshastigheten (ESR) bli falskt förhöjd (noninflammatorisk stegring).

Cirkulatorisk överbelastning (volymöverbelastning)

Cirkulatorisk överbelastning (volymöverbelastning) kan inträffa när volymen av infuserad IVIG (eller annan blod- eller plasmahärledd produkt) och andra samtidiga infusioner orsakar akut hypervolemi och akut lungödem.

Lokala reaktioner vid injektionsstället:

Lokala reaktioner vid injektionsstället har identifierats, som kan inkludera extravasering, erytem vid infusionsstället, klåda vid infusionsstället och liknande symptom.

Pediatrisk population

Inga specifika eller kompletterande varningstexter eller försiktighetsåtgärder behöver tillämpas för den pediatriska populationen.

Interaktioner

För att all produkt som kan finnas kvar i infusionsslangarna vid slutet av infusionen ska kunna infunderas, kan infusionsslangen spolas med antingen normal saltlösning eller 5 % dextroslösning.

Levande försvagade virusvacciner

Behandling med immunglobulin kan minska effekten av levande försvagade virusvaccinationer såsom mässling, röda hund, påssjuka och vattkoppor under en period på minst 6 veckor och upp till 3 månader. Efter administrering av denna produkt bör det gå 3 månader innan vaccination med levande försvagade virusvacciner görs. För mässling kan risken för försämrat anslag bestå i upp till 1 år. Därför bör man mäta antikroppsnivån när mässlingvaccination planeras.

Blodglukostester

Vissa blodglukostester (till exempel sådana som är baserade på glukosdehydrogenaspyrrolokinolinkinon (GDH-PQQ) eller oxidoreduktasmetoder för glukosbestämning med färgindikator) tolkar felaktigt maltosen (90 mg/ml) som finns i Octagam 100 mg/ml som glukos. Det kan leda till att glukosnivåerna under en infusion och upp till 15 timmar efter infusionens slut, felaktigt avläses som förhöjda och därmed att felaktiga insulinbehandling ges, vilket kan leda till livshotande eller till och med fatal hypoglykemi. Förekomst av verklig hypoglykemi kan även förbli obehandlad om hypoglykemistatus maskeras av en felaktigt förhöjd glukosavläsning. Det innebär att när Octagam eller andra parenterala maltoshaltiga produkter används ska blodsockret mätas med glukosspecifika metoder.

Läs produktinformationen för blodglukostestet noga – även informationen om testremsorna – för att kunna avgöra om systemet lämpar sig för användning i samband med maltoshaltig parenterala produkter. Om du är osäker ska du kontakta tillverkaren av testsystemet för att fastställa om systemet lämpar sig för användning i samband med maltoshaltiga parenterala produkter.

Pediatrisk population

Inga specifika eller ytterligare biverkningar har noterats hos den pediatriska populationen.

Graviditet

Kategori B:2

Graviditet

Läkemedlets säkerhet vid användning under graviditet har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Det bör därför användas med försiktighet till gravida och ammande kvinnor. IVIg-läkemedel har visats passera placenta och detta i ökad omfattning under den tredje trimestern. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter kan förväntas under graviditeten eller på fostret och det nyfödda barnet.

Amning

Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skydda det nyfödda barnet mot patogener som invaderar via slemhinnan.

Fertilitet

Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder på att inga skadliga effekter på graviditetsförloppet förväntas.

Amning

Grupp II

Läkemedlets säkerhet vid användning under amning har inte fastställts i kontrollerade kliniska prövningar. Det bör därför användas med försiktighet till ammande kvinnor. Klinisk erfarenhet av immunglobuliner tyder inte på att skadliga effekter kan förväntas på det nyfödda barnet. Immunglobuliner utsöndras i bröstmjölken och kan bidra till att skyddande antikroppar överförs till det nyfödda barnet.

Trafik

Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan försämras av vissa biverkningar som har samband med Octagam 100 mg/ml. Patienter som upplever biverkningar under behandlingen bör inte framföra fordon eller använda maskiner förrän dessa gått över.

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningar t.ex. frossa, huvudvärk, yrsel, feber, kräkningar, allergiska reaktioner, illamående, ledvärk, lågt blodtryck och måttliga ländryggsbesvär kan ibland förekomma.

Reaktioner på intravenöst administrerade immunglobuliner brukar vara relaterade till dos och infusionshastighet.

I sällsynta fall kan humana immunglobuliner orsaka plötsligt blodtrycksfall och i enstaka fall anafylaktisk chock, även om patienten inte har visat överkänslighet vid tidigare behandling.

Fall av reversibel aseptisk meningit och sällsynta fall av övergående hudreaktioner (inklusive kutan lupus erythematosus – ingen känd frekvens) har observerats med humant normalt immunglobulin.

Reversibla hemolytiska reaktioner har observerats hos patienter, särskilt personer med blodgrupp A, B och AB. I sällsynta fall kan hemolytisk anemi som kräver transfusion utvecklas efter högdosbehandling med IVIg.

Ökning av serumkreatinin och/eller akut njursvikt har observerats.

I mycket sällsynta fall har tromboemboliska komplikationer, såsom hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och djup ventrombos observerats.

När läkemedel tillverkas av humant blod eller plasma, kan risken för att överföra smittämnen inte helt uteslutas. Detta gäller även alla okända eller nya virus och andra typer av patogener. För säkerheten avseende överförbara agens.

Tabelluppställning över biverkningar

Tabellen som presenteras nedan är upprättad enligt MedDRA-systemets klassificering av organ (SOC och Preferred Term Level).

Frekvenserna har utvärderats med hjälp av följande kriterier: mycket vanliga (≥ 1/10); vanliga (≥ 1/100 till < 1/10); mindre vanliga (≥ 1/1,000 till < 1/100); sällsynta (≥ 1/10,000 till < 1/1,000); mycket sällsynta (< 1/10,000), inga kända (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Frekvensen som anges i tabellen nedan härrör från kliniska studier som har utförts med Octagam (kolumnerna ”vanliga” och ”mindre vanliga”) och från uppföljning efter marknadsföring av Octagam (kolumnen ”mycket sällsynta”).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

MedDRA 17.0 Kodad

Vanliga ≥1/100 till <1/10

Mindre vanliga ≥1/1,000 till <1/100

Mycket sällsynta <1/10,000

Blodet och lymfsystemet

hemolytisk anemi leukopeni;

Immunsystemet

överkänslighet

anafylaktisk chock;
anafylaktisk reaktion;
anafylaktoid reaktion;
angioödem;
ansiktsödem

Metabolism och nutrition

vattenöverskott i kroppen (pseudo)hyponatremi

Psykiska störningar

förvirringstillstånd;

oro;

ångest;

ängslighet

Centrala och perifera nervsystemet

huvudvärk

cerebrovaskulär accident;
aseptisk meningit;


medvetslöshet;

talstörningar; migrän;
yrsel;


hypoestesi;
parestesi; ljuskänslighet; darrningar

Ögon

synnedsättning

Hjärtat

hjärtinfarkt;
angina pectoris;
bradykardi;
takykardi;
palpitationer;
cyanos

Blodkärl

trombos;
circulatorisk kollaps;
störningar i perifera cirkulationssystemet; flebit;
hypotoni;
hypertoni;
blekhet

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

andningssvikt;
lungemboli;
lungödem;
bronchospasm;
hypoxi;
andnöd;
hosta

Magtarmkanalen

illamående

kräkningar;
diarré;
magsmärtor

Hud och subkutan vävnad

eksem

hudfjällning;
nässelfeber;
utslag;
erytematöst utslag;
dermatit;
klåda;
håravfall;
erytem

Muskuloskeletala systemet och bindväv

ryggsmärtor

artralgi;
myalgi;
smärta i extremiteterna;
nacksmärta;
muskelryckningar;
muskelsvaghet;
muskulosketal stelhet

Njurar och urinvägar

akut njursvikt;
njursmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

feber;
trötthet;
reaktioner vid infusionsstället

frossa;
bröstsmärtor

ödem;
influensaliknande sjukdom;

kraftig rodnad;
rodnad;
köldkänsla;
värmekänsla;
svettning;
illamående;
obehag i bröstet;
asteni;
letargi;
brännande känsla

Undersökningar

ökade nivåer av leverenzymer;
blodglukos falskt positiv

Pediatrisk population

Vid kliniska studier med Octagam klassificerades de flesta av de noterade biverkningarna hos barn, som svaga och många av dem svarade på enkla åtgärder, såsom minskning av infusionshastigheten eller temporär utsättning av infusionsbehandlingen. Beträffande typen av biverkningar, var samtliga erkända för IVIG-beredningar. Den oftast noterade biverkningen i den pediatriska populationen var huvudvärk.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Överdosering kan medföra övervätskning och hyperviskositet, särskilt hos riskpatienter, inklusive äldre patienter eller patienter med hjärt- eller njurinsufficiens.

Farmakodynamik

Humant normalt immunglobulin innehåller huvudsakligen immunglobulin G (IgG) med ett brett spektrum av antikroppar mot infektiösa agens.

Humant normalt immunglobulin innehåller de IgG-antikroppar som finns i befolkningen.

Det framställs ur plasmapooler från minst 1000 donationer. Fördelningen av immunglobulin- subklasser motsvarar fördelningen i normal human plasma. Adekvata doser av detta läkemedel kan återställa onormalt låga immunglobulin G nivåer till normalnivån.

Verkningsmekanismen vid andra indikationer än substitutionsbehandling är inte helt klarlagd, men inkluderar immunmodulerande effekter.

Kliniska studier

I en prospektiv, öppen, multicenter, fas III-prövning, studerades effekt och säkerhet av Octagam 100 mg/ml hos patienter med idiopatisk (immun) trombocytopen purpura (ITP). Octagam 100 mg/ml gavs i två på varandra följande dagar i en dos om 1 gram/kg/dag och patienterna observerades under en period om 21 dagar och vid uppföljningsbesök dag 63 efter infusionen. Hematologiska parametrar utvärderades dag 2 till 7, 14 och 21.

Totalt inkluderades 31 försökspersoner i analysen; 15 med kronisk ITP, 15 nydiagnostiserade samt en som inkluderades på felaktiga grunder i studien (hade ej ITP) och som exkluderades från utvärderingen rörande effekt.

Totalt visade 25 personer (83%) ett kliniskt svar. En högre svarsfrekvens sågs i den nydiagnostiserade gruppen (93%) än i gruppen med kronisk ITP (73%). Hos personer som svarade var mediantiden för trombocytsvar 2 dagar, med ett intervall på 1-5 dagar.

Hos 24 personer (77%) gavs Octagam 100 mg/ml med den maximalt tillåtna infusionshastigheten 0,06 mL/kg/minut. Efter ett tillägg till protokollet, fick 2 personer, som ingick i analysen, produkten med en hastighet om 0,08 mL/kg/min. Det fungerade väl i båda fallen. I fortsättningen av denna ännu pågående studie har 22 personer behandlats med en maximalt tillåten infusionshastighet om 0,12 mL/kg/min.

Vid 9 av 62 (14.5%) infusionstillfällen observerades biverkningar relaterade till behandlingen. Den vanligaste biverkningen var huvudvärk, följd av takykardi och feber. Det fanns inga fall med hemolys, relaterade till det studerade läkemedlet. Någon förbehandling för att mildra infusionsrelaterad intolerabilitet gavs ej.

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP)

I en retrospektiv studie ingick data från 46 patienter med kronisk demyelinerande polyneuropati (CIDP), som behandlats med Octagam 50 mg/ml. I effektanalysen ingick 24 patienter, av vilka 11 var obehandlade patienter (grupp 1) och 13 var patienter som inte hade fått några immunglobuliner under 12 veckor före behandlingsstarten med Octagam 50 mg/ml (grupp 2). Grupp 3 bestod av 13 andra patienter som förbehandlats med immunglobuliner (immunglobuliner som administrerats inom 12 veckor före påbörjad administrering av Octagam 50 mg/ml). Behandlingen betraktades som effektiv om ONLS (Overall Neuropathy Limitations Scale) minskade med minst en poäng inom 4 månader från behandlingsstart. I grupp 1 och grupp 2 minskade poängsiffran signifikant hos 41,7% av patienterna (p=0,02). Endast 3 av de 13 patienterna (23,08%) i grupp 3 (som förbehandlats med IVIg) uppvisade en förbättring av ONLS; 10 patienter förblev stabila. Ingen markerad förbättring av ONLS hade förväntats för patienter som förbehandlats med IVIg.

Medelåldern för de undersökta patienterna var 65 år, vilket är äldre än i övriga CIDP-studier. Hos patienter äldre än 65 år var responsgraden lägre än hos yngre patienter. Detta stämmer med publicerade data.

Pediatrisk population

Inga specifika studier på den pediatriska populationen har utförts med Octagam 100 mg/ml.

En prospektiv öppen fas III-prövning utfördes med Octagam 5% på 17 barn- och ungdomspatienter (medianålder 14,0 år, intervall från 10,5 till 16,8) som led av primära immunbristsjukdomar. Patienterna behandlades under en period på 6 månader. Den kliniska effekten var tillfredsställande, liksom antalet dagar med infektioner eller feber. Antalet dagar med skolfrånvaro var få, och infektionernas typ och allvarlighetsgrad kunde jämföras med vad som observerades hos den normala populationen. Inga allvarliga infektioner som ledde till intagning på sjukhus noterades. Värt att notera är också att antalet infektionsepisoder var lägre när plasmanivåerna av IgG låg kring 6 g/L än när plasmanivåerna av IgG låg kring 4 g/L.

Farmakokinetik

Humant normalt immunglobulin är omedelbart och fullt biotillgängligt i mottagarens cirkulation efter intravenös administrering. Det fördelas relativt snabbt mellan plasma och extravaskulär vätska, efter ungefär 3-5 dagar uppnås jämvikt mellan intra- och extravaskulära kompartment.

Humant normalt immunglobulin har en genomsnittlig halveringstid på ungefär 26 - 41 dagar, när den mätts hos patienter med immundefekter. Denna halveringstid kan variera från patient till patient, speciellt vid primär immunbrist. För Octagam 10% har inga formella farmakokinetiska data från patienter med immundefekter samlats in.

IgG och IgG-komplex bryts ner i celler i det retikulo-endoteliala systemet.

Pediatrisk population

Inga specifika studier på den pediatriska populationen har utförts med Octagam 100 mg/ml.

En prospektiv öppen fas III-prövning utfördes med Octagam 5% på 17 barn- och ungdomspatienter (medianålder 14,0 år, intervall från 10,5 till 16,8) som led av primära immunbristsjukdomar. Patienterna behandlades under en period på 6 månader.

Under behandlingsperioden var genomsnittligt Cmax vid steady state 11,1 ± 1,9 g/L; genomsnittlig lägsta nivå var 6,2 ± 1,8 g/L. Den terminala halveringstiden för totalt IgG var 36 ± 11 dagar med ett medianvärde på 34 dagar. Distributionsvolymen för totalt IgG var 3,7 ± 1,4 L och totalt clearance var 0,07 ± 0,02 L/dag.

Prekliniska uppgifter

Immunglobuliner är normala beståndsdelar i människokroppen. Djurstudier av toxicitet efter upprepad dosering, genotoxicitet och reproduktionstoxicitet är svåra att genomföra på grund av induktion av och interferens med antikroppar bildade mot heterologa proteiner. Eftersom klinisk erfarenhet inte har visat på någon karcinogen eller mutagen potential hos immunglobuliner, har inga experimenella studier i heterologa arter genomförts.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Humant normalt immunglobulin (IVIg) 100 mg/ml*

*) motsvarar det totala proteininnehållet varav minst 95 % är humant
immunglobulin G

Fördelning av IgG subklasser:

IgG1 ca 60%

IgG2 ca 32%

IgG3 ca 7%

IgG4 ca 1%

Maximalt IgA-innehåll: 400 mikrogram/ml

Varje flaska om 20 ml innehåller 2 g humant normalt immunglobulin

Varje flaska om 50 ml innehåller 5 g humant normalt immunglobulin

Varje flaska om 60 ml innehåller 6 g humant normalt immunglobulin

Varje flaska om 100 ml innehåller 10 g humant normalt immunglobulin

Varje flaska om 200 ml innehåller 20 g humant normalt immunglobulin

Framställt av blodplasma från humana givare.

Förteckning över hjälpämnen

Maltos
Vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

På grund av frånvaro av kompatibilitetsstudier, får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Immunglobulin, humant normalt, för intravenösadministrering

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

2 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.

Förvara förpackningen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Produkten kan tas ut ur kylskåpet för en sammanhängande period om högst 9 månader (utan att utgångsdatum överskrids) och förvaras vid en temperatur av högst 25º. Vid slutet av denna period ska produkten inte sättas tillbaka i kylskåpet igen utan ska kasseras. Datumet när produkten togs ut ur kylskåpet ska noteras på kartongen.

Särskilda anvisningar för destruktion

Produkten bör ha rums- eller kroppstemperatur före användning

Lösningen ska vara klar till svagt opalescent och färglös till svagt gul.

Använd inte lösning som är grumlig eller har utfällningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

På grund av möjlig bakteriell kontamination ska eventuellt kvarvarande innehåll kasseras.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Förpackningstyp och innehåll

20 ml lösning i en 30 ml-injektionsflaska (typ II-glas) med propp (brombutylgummi)

50 ml lösning i en 70 ml-infusionsflaska (typ II-glas) med propp (brombutylgummi)

100 ml lösning i en 100 ml-infusionsflaska (typ II-glas) med propp (brombutylgummi)

200 ml lösning i en 250 ml-infusionsflaska (typ II-glas) med propp (brombutylgummi)

Förpackningsinformation

Octagam
Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml Klar eller svagt opaliserande, färglös eller gulaktig
20 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
50 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
100 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF
200 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), EF