Zoriaxiol

Sandoz AS

Kutan lösning 50 mikrogram/ml (Klar, färglös lösning med lukt av mentol.)

Övriga medel vid psoriasis för lokalt bruk. ATC-kod D05AX02.

Aktiv substans: Kalcipotriol (vattenfri)
ATC-kod: D05AX02
Förmån: Förmån med begränsning
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2014-09-29.

Förmånsbegränsningar

Subventioneras endast för patienter där behandling med kortikosteroid i hårbotten inte är lämplig.

Indikationer

Zoriaxiol är indicerat för lokal behandling av lindrig till måttligt svår psoriasis i hårbotten (psoriasis vulgaris).

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll

 • Patienter med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion

 • Kända störningar i kalciummetabolismen eller behandling med andra läkemedel som ökar serumkalciumnivåerna

 • Hyperkalcemi.

 • Dosering

  Dosering

  Vuxna

  Zoriaxiol bör appliceras på de påverkade områdena två gånger dagligen (morgon och kväll).

  Den maximala veckodosen bör inte överstiga 60 ml.

  Om denna lösning används tillsammans med kräm eller salva som innehåller kalcipotriol bör den totala veckodosen av kalcipotriol inte överstiga 5 mg (t.ex. 60 ml Zoriaxiol och 40 g kräm eller salva, eller 40 ml Zoriaxiol och 60 g kräm eller salva).

  Behandlingens längd bör avgöras av läkaren men bör i normalfallet inte pågå längre än 22 veckor.

  Nedsatt njur-/eller leverfunktion

  Patienter med känd, gravt nedsatt njur- eller leverfunktion bör inte behandlas med kalcipotriol.

  Barn och ungdomar (under 18 år)

  Lösningen rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år på grund av brist på data avseende säkerhet och effekt.

  Varningar och försiktighet

  Zoriaxiol bör inte appliceras i ansiktet.

  Patienterna bör rådas att tvätta händerna efter applicering av lösningen och undvika oavsiktlig överföring tillandra delar av kroppen, särskilt ansiktet.

  Patienter bör uppmanas att inte överskrida maximal veckodos eftersom hyperkalcemi kan inträffa, vilket snabbt går tillbaka vid behandlingens slut.

  Risken för hyperkalcemi är minimal när doseringsrekommendationerna följs.

  Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med andra typer av psoriasis, eftersom hyperkalcemi har rapporterats hos patienter med generaliserad pustulös eller erytrodermisk exfoliativ psoriasis.

  Hyperkalcemi kan uppkomma om den maximala veckodosen (60 ml) överskrids. Serumkalcium normaliseras dock snabbt när behandlingen avbryts.

  Med tanke på möjlig effekt på kalciummetabolismen ska patienterna rådas att inte överskrida den rekommenderade dosen. Dessutom är det inte tillåtet att tillägga penetrationsframkallande substanser (som salicylsyra) till lösningen. Av samma anledning är ocklusion inte önskvärt.

  De kliniska symtomen på hyperkalcemi kan likna de som uppstår vid överdosering av kolekalciferol, d.v.s. hyperkalcemisyndrom eller kalciumförgiftning (se avsnitt Överdosering), beroende på hyperkalcemins intensitet och varaktighet. Ihållande hyperkalcemi kan ge ektopiska avlagringar av kalcium i blodkärlens väggar, ledkapslar, magslemhinnan, kornea och njurparenkym.

  Under behandling med kalcipotriol rekommenderas läkaren att råda sina patienter att begränsa eller undvika överdriven exponering för antingen naturligt eller konstgjort solljus. Lokalt kalcipotriol bör endast användas tillsammans med UV-bestrålning om läkare och patient anser att det potentiella värdet av en sådan behandling uppväger eventuella risker (se avsnitt Kontraindikationer).

  Patienter med känd svår njur- eller leversvikt bör inte behandlas med detta läkemedel på grund av begränsad erfarenhet.

  Pediatrisk population

  Effekten och långtidssäkerheten av denna lösning hos barn har inte fastställts. Därför kan användning av lösningen inte rekommenderas hos denna population.

  Zoriaxiol innehåller propylenglykol (som kan orsaka hudirritation).

  Interaktioner

  Samtidig utvärtes administrering av kalcipotriol och salicylsyra kan leda till inaktivering av kalcipotriol.

  Det finns ingen erfarenhet av samtidig användning med andra medel mot psoriasis som appliceras på samma område samtidigt.

  Graviditet

  Kategori none

  Säkerheten av användning av kalcipotriol under graviditet hos människan har inte fastställts. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter när kalcipotriol administrerades oralt (se avsnitt Kontraindikationer). Vid applicering på huden absorberas en liten mängd kalcipotriol systemiskt, men störningar i kalciumbalansen förväntas inte. Som en försiktighetsåtgärd bör användning av Zoriaxiol helst undvikas under graviditet.

  Amning

  Grupp none

  Det är inte känt om kalcipotriol utsöndras i bröstmjölk.

  Korttidsanvändning på mindre hudområden förväntas inte leda till betydelsefull systemisk absorption och inga effekter på det ammade barnet förväntas heller. I alla andra fall rekommenderas amning inte under behandling med kalcipotriol.

  Trafik

  Kalcipotriol har ingen eller obetydlig effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har utförts.

  Biverkningar

  Enligt klinisk data kan cirka 25 % av alla patienter som behandlas med kalcipotriol få en biverkning. Dessa biverkningar är vanligtvis lindriga.

  De vanligaste rapporterade biverkningarna är olika övergående hudreaktioner, särskilt irritation på eller kring appliceringsstället.

  Biverkningarna listas enligt MedDRA och presenteras inom varje frekvensintervall efter fallande allvarlighetsgrad.

  Organsystem och frekvens

  Biverkningar

  Immunsystemet

  Mycket sällsynta (< 1/10 000)

  överkänslighetsreaktioner (inklusive nässelutslag, svullnad av ansiktet eller periorbital svullnad, angioödem)

  Metabolism och nutrition

  Mycket sällsynta (< 1/10 000)

  hyperkalcemi, hyperkalciuri

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket vanliga (≥ 1/10)

  hudirritation

  Vanliga (≥ 1/100 till < 1/10)

  klåda, svidande hud, stickande känsla i huden, torr hud, rodnad, utslag (inklusive erytematösa, makulopapulösa, pustulära och bullösa reaktioner)

  Mindre vanliga (≥ 1/1000 till < 1/100)

  eksem, kontaktdermatit, försvårad psoriasis

  Mycket sällsynta (< 1/10 000)

  övergående förändringar i pigmenteringen, övergående ljuskänslighet, dermatit i ansiktet och kring munnen

  Överdosering

  Användning utöver den rekommenderade dosen (se avsnitt Dosering) kan orsaka förhöjt serumkalcium vilket snabbt försvinner efter utsättning av behandlingen.

  De kliniska tecknen på hyperkalcemi omfattar anorexia, illamående, kräkningar, förstoppning, hypotoni, kognitiv dysfunktion, depression, letargi, koma och njurdysfunktion.

  Farmakodynamik

  Kalcipotriol är ett vitamin D-derivat. In vitro data visar att kalcipotriol inducerar differentiering och undertrycker proliferering av keratinocyter. Kalcipotriolets effekt vid psoriasis tillskrivs huvudsakligen detta.

  Effekt, först på deskvamation, sedan på inlagring och slutligen på hudrodnad, ses efter 2–4 veckors behandling. Maximal effekt uppnås vanligen efter 6 veckor.

  Farmakokinetik

  Det finns inga tillgängliga data angående absorption av kalcipotriol efter användning av lösning i hårbottnen.

  Data från en enda studie som innehöll 5 utvärderingsbara patienter med psoriasis vilka behandlats med 0,3-1,7 g av en 50 mikrogram/g tritiummärkt kalcipotriolsalva, antydde att mindre än 1% av dosen absorberas. Emellertid återfanns under en 96-timmarsperiod totalt 6,7% till 32,6% av tritiummärkningen, siffror som maximerades av okorrigerad kemiluminiscens. Det fanns inga data avseende 3H-vävnadsdistribution eller utsöndring från lungorna.

  Prekliniska uppgifter

  Effekten på kalciummetabolismen är cirka 100 gånger mindre än den för den hormonellt aktiva formen av vitamin D3.

  En dermal karcinogenicitetsstudie på mus visade inte några indikationer på ökade karcinogena risker för människor.

  Kalcipotriol har visat maternell och fetal toxicitet hos råttor och kaniner när det administrerats oralt i doser på 54 μg/kg/dygn och 12 μg/kg/dygn. Fosteravvikelser som observerades vid samtidig maternell toxicitet omfattade tecken på ofullständig skelettutveckling (ofullständig ossifiering av blygdbenet och fingrar samt förstorade fontaneller) och ökad förekomst av övertaliga revben.

  Risken för människa är okänd.

  I en annan studie där hårlösa albinomöss upprepade gånger exponerades för både ultraviolett (UV) strålning och lokalt administrerat kalcipotriol under 40 veckor vid doser motsvarande 9, 30 och 90 mikrogram/m2/dag (motsvarande 0,25, 0,84 och 2,5 gånger den maximalt rekommenderade dagliga dosen för en vuxen person som väger 60 kg), observerades en minskning av den tid som krävdes för UV-strålningen att påverka uppkomsten av hudtumörer (statistiskt signifikant endast för hanmöss). Detta antyder att kalcipotriol kan öka effekten av UV-strålningens påverkan att framkalla hudtumörer. Den kliniska relevansen av dessa upptäckter är okänd.

  Innehåll

  1 ml lösning innehåller 50 mikrogram kalcipotriol.

  Hjälpämne med känd effekt:

  Propylenglykol 30 mg/ml.

  Förteckning över hjälpämnen:

  Natriumcitrat, hypromellos, propylenglykol, isopropylalkohol, levomentol, vatten (renat).

  Blandbarhet

  Ej relevant.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Före öppnandet: 2 år

  Efter första öppnandet: 3 månader

  Förvaras vid högst 25 ºC.

  Förvara flaskan i ytterkartongen som skydd mot ljus.

  Förvara inte i kylskåp eller frys.

  Förvara inte den kutana lösningen i närheten av öppen eld (alkoholbasen är lättantändlig).

  Inga särskilda anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Zoriaxiol
  Kutan lösning 50 mikrogram/ml Klar, färglös lösning med lukt av mentol.
  1 x 60 milliliter flaska, 253:37, (F)
  1 x 120 milliliter flaska, 456:29, (F)