Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ginsana

Midsona

Oral lösning (Brun vätska, klar till lätt grumlig, med aromatisk och alkoholhaltig lukt och bitter aromatisk smak)

Tillhandahålls ej

Psykoanaleptika

Aktiv substans: Panax ginseng (ginseng)
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2011-05-02.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot ginseng eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

10 ml 1-2 gånger dagligen vid frukost/lunch. Omskakas väl.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel innehåller 12 volymprocent etanol (alkohol) d.v.s. upp till 0,95 g per dos (10 ml), motsvarande 24 ml 5% öl eller 10 ml 12% vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Interaktioner

I en klinisk studie av en annan ginsengart, s k amerikansk ginseng (Panax quinquefolius L.), sågs minskad effekt av antikoagulantia (warfarin). För närvarande finns det inget som tyder på att detta även gäller för extrakt av Panax ginseng, som ingår i Ginsana.

Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontakta läkare innan behandling med Ginsana påbörjas.

Inga interaktionsstudier har utförts med Ginsana.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet. Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats.

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Ginsana oral lösning innehåller alkohol. Den rekommenderade dosen (10 ml) motsvarar 55 ml 2,2% lättöl, 24 ml 5% öl eller 10 ml 12% vin. Förare och personer som hanterar maskiner kan överväga att använda Ginsana kapslar i stället.

Biverkningar

Magbesvär såsom illamående, buksmärtor och diarré. Insomningsproblem. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner såsom hudutslag och klåda förekomma. I litteraturen finns enstaka biverkningsrapporter om påverkan på blodtryck men sambandet med intag av ginseng är inte klarlagt.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen kan ej anses klarlagd. Traditionellt har rot av ginseng använts vid nedsatt fysisk och psykisk förmåga såsom svaghet, utmattning, trötthet och bristande koncentrationsförmåga. Resultat från kliniska prövningar på fysisk och mental prestationsförmåga ger visst stöd för denna användning.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av extrakt av ginseng (G115) har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 ml innehåller 9,3 mg torrt extrakt (G115) av Panax ginseng C A Meyer, radix (ginseng) motsvarande ca 22 mg torkad ginseng rot. Extraktionsmedel: etanol 40%. Extraktet innehåller 45-70 % hjälpämnen.

Hjälpämnen: Etanol 12% motsvarande 95 mg/ml, sackaros ca 200 mg/ml, apelsinsmakämne, sockerkulör E150, polysorbat 20, ammoniumglycyrrhizat, natriumhydroxid, renat vatten.

Miljöpåverkan

Panax ginseng (ginseng)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet 2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 3 veckor.

Förvaras vid högst 25ºC.

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Förpackningsinformation

Ginsana
Oral lösning Brun vätska, klar till lätt grumlig, med aromatisk och alkoholhaltig lukt och bitter aromatisk smak
250 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF