Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ginsana

Midsona

Kapsel, mjuk (Brun ogenomskinlig avlång mjuk gelatinkapsel)

Tillhandahålls ej

Psykoanaleptika

Aktiv substans: Panax ginseng (ginseng)
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2011-05-02.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

  • Ginsana kapslar innehåller sojaolja och ska inte användas av personer som är allergiska mot jordnötter eller soja.

  • Överkänslighet mot ginseng eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1-2 kapslar dagligen vid frukost/lunch.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

Interaktioner

I en klinisk studie av en annan ginsengart, s k amerikansk ginseng (Panax quinquefolius L.), sågs minskad effekt av antikoagulantia (warfarin). För närvarande finns det inget som tyder på att detta även gäller för extrakt av Panax ginseng, som ingår i Ginsana.

Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontakta läkare innan behandling med Ginsana påbörjas.

Inga interaktionsstudier har utförts med Ginsana.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet. Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats.

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Inga effekter är kända på förmågan att framföra fordon och använda maskiner vid intag av Ginsana kapslar.

Biverkningar

Magbesvär såsom illamående, buksmärtor och diarré. Insomningsproblem. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner såsom hudutslag och klåda förekomma. I litteraturen finns enstaka biverkningsrapporter om påverkan på blodtryck men sambandet med intag av ginseng är inte klarlagt.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Verkningsmekanismen kan ej anses klarlagd. Traditionellt har rot av ginseng använts vid nedsatt fysisk och psykisk förmåga såsom svaghet, utmattning, trötthet och bristande koncentrationsförmåga. Resultat från kliniska prövningar på fysisk och mental prestationsförmåga ger visst stöd för denna användning.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av extrakt av ginseng (G115) har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 kapsel innehåller 100 mg torrt extrakt (G115) av Panax ginseng C A Meyer, radix (ginseng) motsvarande ca 210 mg torkad ginsengrot. Extraktionsmedel: etanol 40 %. Extraktet innehåller 45-70 % hjälpämnen.

Hjälpämnen: Laktosmonohydrat 68 mg, hydrerad sojaolja och partiellt hydrerad sojaolja 44 mg, Anidrisorb 85/70 motsvarande ca 8-14 mg sorbitol (E420), gelatin, rapsolja, lecitin, , glycerol 85 %, gult vax, sojalecitin, svart och röd järnoxid (E172), kolloidal vattenfri kiseldioxid och etylvanillin.

Miljöpåverkan

Panax ginseng (ginseng)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet är 3 år.

Förvaras vid högst 25ºC.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ginsana
Kapsel, mjuk Brun ogenomskinlig avlång mjuk gelatinkapsel
6 x 10 kapsel/kapslar blister, receptfri (fri prissättning), EF