Oxycodone Depot 1A Farma

Sandoz AS

Depottablett 5 mg (Blå, rund, bikonvex depottablett)

Naturliga opiumalkaloider

Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.
Beroendeframkallande medel.
Aktiv substans: Oxikodon
ATC-kod: N02AA05
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt - Särskild receptblankett krävs
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-19.

Indikationer

Svår smärta som endast kan behandlas adekvat med opioidanalgetika.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot oxikodonhydroklorid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Kraftig andningsdepression med hypoxi och/eller hyperkapni.

 • Grav kronisk obstruktiv lungsjukdom.

 • Cor pulmonale.

 • Grav bronkialastma.

 • Paralytisk ileus.

 • Akut buksmärta, fördröjd tömning av magsäcken.

Dosering

Doseringen beror på smärtintensitet och på den enskilde patientens känslighet för behandlingen. Följande allmänna dosrekommendationer gäller:

Vuxna och ungdomar äldre än 12 år

Dostitrering och dosjustering

I allmänhet är startdosen för opiodnaiva patienter 10 mg oxikodonhydroklorid, som ges med 12 timmars intervall. Hos vissa patienter kan det vara en fördel att börja med en startdos på 5 mg för att minimera förekomsten av biverkningar.

Patienter som redan får opioider kan påbörja behandlingen med högre doser, med iakttagande av patientens erfarenhet från tidigare behandling med opioider.

Andra styrkor kan användas för doser som inte är genomförbara/praktiska med denna styrka.

Enligt välkontrollerade kliniska studier motsvarar 10-13 mg oxikodonhydroklorid cirka 20 mg morfinsulfat, båda med beredningsformen depottablett.

På grund av individuella skillnader vad gäller känslighet för olika opioider rekommenderas att patienterna startar försiktigt med Oxycodone Depot 1A Farma depottablett efter byte från andra opioider, dvs med 50-75% av den beräknade oxikodondosen.

Vissa patienter som tar Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter enligt ett bestämt schema har behov av snabbverkande analgetika som akutmedicin för att kontrollera genombrottssmärta. Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter är inte indicerade för behandling av akut smärta och/eller genombrottssmärta. En enkeldos av akutmedicinen bör utgöras av 1/6 av totala dygnsdosen av Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter. Användning av akutmedicin mer än två gånger per dag indikerar att dosen av Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter behöver ökas. Dosen bör inte justeras oftare än en gång varje eller varannan dag tills man uppnår en stabil administrering två gånger dagligen.

Efter en dosökning från 10 mg till 20 mg var 12e timme bör dosjusteringar genomföras i steg om ungefär en tredjedel av den dagliga dosen. Målet är en patientspecifik dosering som, med administrering två gånger dagligen, tillåter adekvat smärtlindring med tolererbara biverkningar och så lite akutmedicin som det är nödvändigt för behandling.

Jämn distribution (samma dos morgon och kväll) enligt ett bestämt schema (var 12e timme) är lämpligt för majoriteten av patienter. För vissa patienter kan det vara en fördel att distribuera doserna ojämnt. I allmänhet bör lägsta effektiva smärtlindrande dos väljas. För behandling av icke-malign smärta är en daglig dos på 40 mg vanligen tillräcklig, men högre doser kan behövas. Patienter med cancerrelaterad smärta kan behöva doser på 80 till 120 mg, vilket i enskilda fall kan ökas upp till 400 mg. Om ännu högre doser behövs ska dosen bestämmas individuellt med avvägning för tolerans och risk för biverkningar.

Adminstreringssätt

Oral användning.

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter bör tas två gånger dagligen baserat på ett fastställt schema med den bestämda dosen.

Depottabletterna kan tas oberoende av måltid tillsammans med tillräcklig mängd vätska. Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter ska sväljas hela, får inte tuggas.

Behandlingens längd

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter bör inte tas längre än nödvändigt. Om långtidsbehandling är nödvändig på grund av sjukdomens typ och allvarlighetsgrad krävs noggrann och regelbunden monitorering för att bestämma om och i vilken omfattning som behandlingen ska pågå.

Behandlingsavbrott

Om patienten inte längre behöver behandling med oxikodon rekommenderas gradvis nedtrappning av dosen för att förhindra utsättningssymtom.

Barn under 12 år

Oxycodone Depot 1A Farma depottablett rekommenderas inte till barn under 12 år.

Äldre

Lägsta dos bör ges med försiktigt titrering av dosen, tills smärtkontroll erhålles.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Behandlingen ska inledas med en försiktig dosering till dessa patienter. Rekommenderad startdos för vuxna ska minskas med 50 % (t.ex. en total daglig dos om 10 mg peroralt till opioidnaiva patienter), och dosen ska för varje patient titreras tills adekvat smärtkontroll uppnåtts med tanke på den kliniska situationen.

Övriga riskpatienter

Riskpatienter, tex patienter med låg kroppsvikt eller långsam metabolism av läkemedel bör initialt ges halva den rekommenderade dosen för vuxna om de är opioidnaiva. Därför är den lägsta rekommenderade dosen i Produktresumén, dvs 10 mg, eventuellt inte lämplig som startdos.

Dostitrering ska genomföras enligt den individuella kliniska situationen.

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter ska inte tas tillsammans med alkohol.

Varningar och försiktighet

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter har inte studerats på barn under 12 år. Säkerhet och effekt hos tabletterna har inte visats och användning till barn under 12 år rekommenderas därför inte.

Försiktighet krävs vid användning hos äldre eller försvagade patienter, hos patienter med gravt nedsatt lung-, lever- eller njurfunktion, myxödem, hypotyreoidism, Addisons sjukdom, binjurebarksinsufficiens, förgiftningspsykos (t.ex. alkohol), prostatahypertrofi, alkoholism, känt opioidberoende, delirium tremens, pankreatit, inflammatoriska tarmsjukdomar, sjukdomar i gallvägarna, flödeshinder i gall- eller urinvägar, tillstånd med ökat tryck i hjärnan, störningar i den cirkulatoriska regleringen (t.ex. hypotoni eller hypovolemi), epilepsi eller kramptendens och hos patienter som står på MAO-hämmare.

Liksom med alla opioidpreparat ska oxikodonprodukter användas med försiktighet efter bukkirurgi eftersom opioider minskar tarmarnas motilitet, och ska inte användas förrän läkaren har försäkrat sig om att tarmfunktionen är normal.

Patienter med gravt nedsatt leverfunktion ska följas noga.

Andningsdepression är den mest signifikanta risken som induceras med opioider och det är störst risk att detta ska inträffa hos äldre eller försvagade patienter. Den andningsnedsättande effekten av oxikodon kan leda till ökade koldioxidkoncentrationer i blodet och således också i cerebrospinalvätskan. Hos predisponerade patienter kan opioider ge kraftig sänkning av blodtrycket.

Långtidsanvändning av Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter kan ge toleransutveckling vilket leder till användning av högre doser för att uppnå önskad smärtlindrande effekt. Det råder korstolerans med andra opioider. Kronisk användning av Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter kan ge fysiskt beroende. Utsättningssymtom kan uppstå efter plötsligt avbrytande av behandlingen. Om behandling med oxikodon inte längre behövs, är rådet att minska den dagliga dosen gradvis för att undvika att utsättningssymtom uppkommer. Utsättningssymtom kan vara gäspningar, mydriasis, tårflöde, rinorré, tremor, hyperhidros, ångest, agitation, kramper och sömnsvårigheter.

Hyperalgesi som inte svarar på ytterligare dosökning av oxikodon kan i mycket sällsynta fall inträffa, särskilt vid höga doser. Oxikodondosen kan behöva ändras alternativt kan byte till annat opioidpreparat behövas.

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter har en primär beroendepotential. Men, när de används enligt riktlinjerna till patienter med kronisk smärta, är risken för att utveckla fysiskt eller psykiskt beroende markant reducerad eller behöver utvärderas på annat sätt. Det finns inga data tillgängliga angående den akuta förekomsten av psykiskt beroende hos kroniska smärtpatienter. Hos patienter med tidigare alkohol- och drogmissbruk ska läkemedlet förskrivas med särskild försiktighet.

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Depottabletterna måste sväljas hela och får inte delas, krossas eller tuggas. Administrering av delade, tuggade eller krossade depottabletter leder till snabb frisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos oxikodon (se avsnitt Överdosering).

Vid missbruk genom parenteral venös injektion kan tablettens hjälpämnen leda till nekros i

lokal vävnad, granulom i lungorna eller andra allvarliga, potentiellt dödliga händelser. För att undvika skada på de kontrollerade frisättningsegenskaperna i tabletten får inte depottabletterna tuggas eller krossas. Administrering av tuggade eller krossade tabletter leder till snabb frisättning och absorption av en potentiellt dödlig dos av oxikodon (se avsnitt Överdosering).

Samtidig användning av alkohol och Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter kan ge ökad risk för biverkningar av Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter; samtidig användning skall undvikas.

Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter rekommenderas inte för preoperativ användning och inte under de första 12-24 timmarna efter operation.

Interaktioner

Centraldämpande medel (t.ex. sedativa, hypnotika, fentiaziner, neuroleptika, anestetika, antidepressiva, muskelrelaxantia, antihistaminer, antiemetika) och andra opioider eller alkohol kan förstärka biverkningarna av oxikodon, särskilt andningsdepression. MAO-hämmare orsakar CNS-excitation eller -depression kopplat till hypertensiv eller hypotensiv kris (se avsnitt Varningar och försiktighet). Oxikodon ska användas med försiktighet till patienter som tar MAO-hämmare eller som har fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Alkohol kan förstärka de farmakodynamiska effekterna hos Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter; samtidig användning skall undvikas.

Antikolinergika (tex neuroleptika, antihistaminer, antiemetika, antiparkinsonläkemedel) kan förstärka de antikolinerga biverkningarna av oxikodon (som förstoppning, muntorrhet eller miktionsstörningar).

Oxikodon metaboliseras främst av CYP3A4, till viss del även av CYP2D6. Aktiviteten hos dessa metabola vägar kan hämmas eller induceras av olika läkemedel eller ämnen i kosten som tas samtidigt.

CYP3A4-hämmare som t.ex. makrolidantibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin och telitromycin), fungicida azolpreparat (t.ex. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol och posakonazol), proteashämmare (t.ex. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir och sakvinavir), cimetidin och grapefruktjuice kan orsaka lägre clearance av oxikodon som skulle kunna leda till ökad plasmakoncentration av oxikodon. Oxikodondosen kan därför behöva justeras.

Några specifika exempel:

 • Itrakonazol, en potent CYP3A4-hämmare, 200 mg peroralt i fem dagar, ökade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 2,4 gånger högre (intervall 1,5-3,4).

 • Vorikonazol, en CYP3A4-hämmare, 200 mg peroralt två gånger dagligen i fyra dagar (400 mg gavs i de första två doserna), ökade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 3,6 gånger högre (intervall 2,7-5,6).

 • Telitromycin, en CYP3A4-hämmare, 800 mg peroralt i fyra dagar, ökade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 1,8 gånger högre (intervall 1,3-2,3).

 • Grapefruktjuice, en CYP3A4-hämmare, 200 ml tre gånger dagligen i fem dagar, ökade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 1,7 ggr högre (intervall 1,1-2,1).

CYP3A4-inducerare som t.ex. rifampicin, karbamazepin, fenytoin och johannesört kan inducera metabolism av oxikodon och orsaka högre clearance av oxikodon som skulle kunna leda till sänkt plasmakoncentration av oxikodon. Oxikodondosen kan därför behöva justeras.

Några specifika exempel:

 • Johannesört, en CYP3A4-inducerare, 300 mg tre gånger dagligen i femton dagar, minskade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 50 % lägre (intervall 37-57 %).

 • Rifampicin, en CYP3A4-inducrare, 600 mg en gång dagligen i sju dagar, minskade AUC för peroralt oxikodon. AUC var i genomsnitt 86 % lägre.

Läkemedel som hämmar aktiviteten hos CYP2D6, t.ex. paroxetin och kinidin, kan orsaka lägre clearance av oxikodon vilket kan leda till en ökad plasmakoncentration av oxikodon.

Kliniskt relevanta förändringar i International Normalized Ratio (INR) i båda riktningar har observerats hos individer om kumarinantikoagulantia ges samtidigt med Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter.

Graviditet

Kategori C

Användning av detta läkemedel ska så långt det är möjligt undvikas till gravida och ammande kvinnor.

Det finns begränsad mängd data från användning av oxikodon hos gravida kvinnor. Spädbarn till mödrar som har fått opioider under de 3-4 sista veckorna före förlossningen ska kontrolleras avseende andningsdepression. Utsättningssymtom kan förekomma hos det nyfödda barnet om modern behandlas med oxikodon.

Amning

Grupp III

Användning av detta läkemedel ska så långt det är möjligt undvikas till gravida och ammande kvinnor.

Oxikodon kan utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka andningsdepression hos det nyfödda barnet. Oxikodon bör därför inte användas av ammande kvinnor.

Trafik

Oxikodon kan sätta ned koncentrations- och reaktionsförmågan i sådan omfattning att förmågan att framföra fordon och användandet av maskiner påverkas eller upphör helt och hållet.

Vid stabil behandling är ett generellt förbud mot att framföra fordon inte nödvändigt. Behandlande läkare måste utvärdera den individuella situationen.

Biverkningar

Oxikodon kan ge andningsdepression, mios, bronkospasm och spasmer i den glatta muskulaturen och kan dämpa hostreflexen.

De biverkningar som möjligen kan anses vara relaterade till behandlingen listas nedan.

Biverkningarna presenteras inom varje systemorganklass och efter absolut frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10)

Vanliga (≥1/100 och <1/10)

Mindre vanliga (≥1/1000 och <1/100)

Sällsynta (≥1/10000 och <1/1000)

Mycket sällsynta (<1/10000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta:

Lymfadenopati

Endokrina systemet

Mindre vanliga:

Syndrom med otillräcklig antidiuretisk hormonutsöndring.

Immunsystemet

Mindre vanliga:

Överkänslighet.

Ingen känd frekvens:

Anafylaktiska reaktioner.

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Nedsatt aptit.

Mindre vanliga:

Dehydrering.

Psykiska störningar

Vanliga:

Ångest, förvirring, depression, nervositet, sömnlöshet, onormala tankar.

Mindre vanliga:

Agitation, känslomässig labilitet, eufori, hallucinationer, nedsatt libido, läkemedelsberoende (se avsnitt Varningar och försiktighet), hyperakusi.

Ingen känd frekvens:

Aggression.

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Somnolens, yrsel, huvudvärk.

Vanliga:

Tremor.

Mindre vanliga:

Amnesi, kramper, hypertoni, såväl ökad som minskad muskeltonus, tremor, ofrivilliga muskelkontraktioner, hypestesi, koordinationssvårigheter, talrubbning, synkope, parestesi, dysgeusi.

Sällsynta:

Muskelspasmer.

Ingen känd frekvens:

Hyperalgesi.

Ögon

Mindre vanliga:

Synnedsättning, mios.

Öron och balansorgan

Mindre vanliga:

Yrsel

Hjärtat

Mindre vanliga:

Palpitationer (i samband med utsättningssyndrom), supraventrikulär takykardi.

Blodkärl

Mindre vanliga:

Vasodilatation.

Sällsynta:

Hypotoni, ortostatisk hypotoni.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga:

Dyspné, bronkospasm.

Mindre vanliga:

Andningsdepression, ökad hosta, faryngit, rinit, röstförändringar.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Förstoppning, illamående, kräkningar.

Vanliga:

Muntorrhet, buksmärtor, diarré, dyspepsi.

Mindre vanliga:

Dysfagi, munsår, gingivit, stomatit, flatulens, rapningar, ileus.

Sällsynta:

Blödande tandkött, ökad aptit, tjärliknande avföring, fläckar och skador på tänderna.

Ingen känd frekvens:

Karies.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga:

Ökad mängd leverenzymer.

Ingen känd frekvens:

Kolestas, hindrat gallflöde.

Hud och subkutan vävnad

Mycket vanliga:

Klåda.

Vanliga:

Hudblåsor med hudutslag, i sällsynta fall ökad ljuskänslighet, i enstaka fall exfoliativ dermatit, hyperhidros.

Mindre vanliga:

Torr hud, herpes simplex.

Sällsynta:

Urtikaria.

Njurar och urinvägar

Vanliga:

Ökat behov av att urinera

Mindre vanliga:

Urinretention.

Sällsynta:

Hematuri.

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanliga:

Erektil dysfunktion.

Ingen känd frekvens:

Amenorré.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Asteni.

Mindre vanliga:

Frossa, olyckor, smärta (t.ex. bröstsmärta), ödem, perifert ödem, migrän, läkemedelsberoende, malaise, läkemedelstolerans, törst.

Sällsynta:

Viktförändringar (ökning eller minskning), cellulit.


Överdosering

Symtom och förgiftning

Mios, andningsdepression, somnolens, minskad skelettmuskeltonus och blodtrycksfall. I grava fall kan

cirkulatorisk kollaps, stupor, koma, bradykardi och icke-kardiogent lungödem uppstå. Missbruk av höga doser av starka opioider såsom oxikodon kan vara dödligt.

Behandling vid förgiftning

I första hand ska uppmärksamhet riktas mot upprättande av fria luftvägar och insättning av assisterad eller kontrollerad ventilering.

Vid intravenös överdosering kan administrering av en opioidantagonist (tex 0,4-2 mg naloxon intravenöst) vara indicerat. Administrering av engångsdoser måste upprepas beroende på den kliniska situationen i intervaller om 2 till 3 minuter. Intravenös infusion av 2 mg naloxon i 500 ml isoton koksaltlösning eller 5% dextroslösning (motsvarande 0,004 mg naloxon/ml) är möjlig. Infusionshastigheten bör justeras efter tidigare boosterinjektion och efter patientsvar.

Ventrikelsköljning kan övervägas. Överväg aktivt kol (50 g för vuxna, 10-15 g för barn) om en avsevärd mängd har intagits inom 1 timme, förutsatt att luftvägen kan skyddas. Det är rimligt att anta att sen administrering av aktivt kol kan vara en fördel för preparat med fördröjd frisättning, men det finns inga bevis som stödjer detta.

För att påskynda passagen kan ett lämpligt laxermedel (tex en PEG-baserad lösning) vara till hjälp.

Stödjande åtgärder (konstgjord andning, syretillförsel, administrering av vasopressorer och infusionsterapi) bör appliceras vid behov i behandlingen av den åtföljande cirkulatoriska chocken. Vid hjärtstillestånd eller hjärtarytmier kan hjärtmassage eller defibrillering vara indicerat. Vid behov assisterad ventilering liksom upprätthållande av vatten- och elektrolytbalans.

Farmakodynamik

Oxikodon visar affinitet till kappa-, my- och deltaopioidreceptorer i hjärnan och ryggmärgen. Det verkar vid dessa receptorer som en opioidagonist utan antagonistisk effekt. Den terapeutiska effekten är främst analgetisk och sedativ. Jämfört med snabbt frisättande oxikodon, givet ensamt eller i kombination med andra substanser, ger depottabletterna smärtlindring under markant längre tid utan ökad förekomst av biverkningar.

Farmakokinetik

Absorption:

Den relativa biotillgängligheten för Oxycodone Depot 1A Farma depottabletter är jämförbar med den för snabbt frisättande oxikodon med maximala plasmakoncentrationer som uppnås efter cirka 3 timmar efter intag av depottabletterna, jämfört med 1 till 1,5 timmar. Maximala plasmakoncentrationer och svängningar i

koncentrationen av oxikodon från depottablett och snabbt frisättande former är jämförbara när de ges vid samma dagliga dos med intervaller på 12 respektive 6 timmar.

En stor fettrik måltid före tablettintag påverkar inte den maximala koncentrationen eller omfattningen av absorptionen av oxikodon.

Tabletterna får inte krossas eller tuggas eftersom detta leder till snabb frisättning av oxikodon på grund av att de fördröjda frisättningsegenskaperna skadas.

Distribution:

Den absoluta biotillgängligheten för oxikodon är cirka två tredjedelar jämfört med parenteral administrering. Vid steady-state uppgår distributionsvolymen för oxikodon till 2,6 l/kg, plasmaproteinbindningen till 38- 45%, elimineringshalveringstiden till 4 till 6 timmar och plasma clearance till 0,8 l/min. Elimineringshalveringstiden hos oxikodon från depottabletter är 4-5 timmar med steady-state värden som uppnås efter i genomsnitt 1 dag.

Metabolism:

Oxikodon metaboliseras i tarm och lever via P450 cytokromsystemet till noroxikodon och oximorfon liksom till flera glukuronidkonjugat. In vitro studier antyder att terapeutiska doser av cimetidin antagligen inte har någon relevant effekt på bildandet av noroxikodon. Hos människa minskar kinidin produktionen av oxikodon medan de farmakodynamiska egenskaperna hos oxikodon förblir i stort sett oförändrade. Bidraget från metaboliterna till den övergripande farmakodynamiska effekten är irrelevant.

Elimination:

Oxikodon och dess metaboliter utsöndras via urin och feces. Oxikodon passerar placenta och återfinns i bröstmjölk.

Linjäritet/icke-linjäritet:

5mg, 10 mg och 20 mg depottabletterna är bioekvivalenta på ett dosproportionellt sätt med avseende på mängd aktiv substans som absorberas samt är jämförbara med avseende på absorptionshastighet.

Prekliniska uppgifter

I studier på djur hade oxikodon ingen effekt på fertiliteten och tidig embryoutveckling hos han- eller honråttor vid doser upp till 8 mg/kg kroppsvikt och orsakade inte missbildningar hos råttor vid doser upp till 8 mg/kg och hos kaniner vid doser upp till 125 mg/kg kroppsvikt. Hos kaniner observerades dock, när individuella foster användes för statistisk utvärdering, en dosrelaterad ökning av variationer i utvecklingen (ökad incidens av 27 presakrala ryggkotor, extra par revben). När dessa parametrar utvärderades statistiskt med hjälp av kullar ökade bara incidensen för 27 presakrala ryggkotor, och endast i gruppen som fick 125 mg/kg, en dosnivå som hade allvarliga farmakotoxiska effekter på de dräktiga djuren. I en studie på pre- och postnatal utveckling hos råttor var F1-kroppsvikterna lägre vid 6 mg/kg/d jämfört med kroppsvikterna i kontrollgruppen vid doser som reducerade moderns vikt och födointag (NOAEL 2 mg/kg kroppsvikt). Det fanns varken effekter på parametrar för fysisk, reflexologisk eller sensorisk utveckling eller på beteende eller reproduktion.

Inga långvariga studier på karcinogenicitet har utförts.

Oxikodon visar en klastrogen potential i in vitro-analyser. Inga liknande effekter observerades dock under in vivo-förhållanden, inte ens vid toxiska doser. Resultaten tyder på att man med tillräcklig säkerhet kan utesluta att Oxycodone Depot 1A Farma är förenat med en mutagen risk för människa vid terapeutiska koncentrationer.

Innehåll

Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg depottablett

En depottablett innehåller 5 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 4,5 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

En depottablett innehåller 34 mg laktos.

Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg depottablett

En depottablett innehåller 10 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 9,0 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

En depottablett innehåller 67,9 mg laktos.

Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg depottablett

En depottablett innehåller 20 mg oxikodonhydroklorid motsvarande 17,9 mg oxikodon.

Hjälpämne med känd effekt:

En depottablett innehåller 60,3 mg laktos.

Förteckning över hjälpämnen:

Tablettkärna:

Hydrogeniserad ricinolja, kopovidon, behenoyl polyoxyglycerider, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, triglycerider (medellånga kedjor).

Tablettöverdrag:

Oxycodone Depot 1A Farma 5 mg depottabletter:

Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171), indigokarmin aluminiumsalt.

Oxycodone Depot 1A Farma 10 mg depottabletter:

Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171).

Oxycodone Depot 1A Farma 20 mg depottabletter:

Mikrokristallin cellulosa, hypromellos, stearinsyra, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

5 år

Tablettburk av HDPE: Hållbarhet efter första öppnandet är 6 månader.

Särskilda förvaringsanvisningar

5 mg PVC/PE/PVDC aluminiumblisterförpackning

Förvaras vid högts 30 °C.

5 mg tablettburk med skruvlock

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

10 mg och 20 mg

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Oxycodone Depot 1A Farma
Depottablett 5 mg Blå, rund, bikonvex depottablett
30 tablett(er) blister, 86:16, F
100 tablett(er) burk (endast för dosdispensering), 145:13, F
Depottablett 10 mg Vit, rund, bikonvex depottablett
30 tablett(er) blister, 127:79, F
50 tablett(er) blister, 158:23, F
100 tablett(er) blister, 288:59, F
100 tablett(er) burk (endast för dosdispensering), 259:72, F
Depottablett 20 mg Rosa, rund, bikonvex depottablett
30 tablett(er) blister, 194:47, F
50 tablett(er) blister, 205:23, F
100 tablett(er) blister, 352:89, F
100 tablett(er) burk (endast för dosdispensering), 352:89, F

Liknande preparat inom:

Oxikodon