Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Vinorelbin Actavis

Teva

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml (klar, färglös eller lätt gulfärgad lösning)

Tillhandahålls ej

Cytostatikum

Aktiv substans: Vinorelbin
ATC-kod: L01CA04
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-05-19.

Indikationer

Vinorelbin är avsett för vuxna för behandling av:

 • Icke småcellig lungcancer (stadium 3 eller 4).

 • Som monoterapi till patienter med metastaserad bröstcancer (stadium 4) där behandling med antracyklin- och taxaninnehållande kemoterapi ej givit önskad effekt eller ej är lämplig.

 • Kontraindikationer

 • Intratekal administrering är kontraindicerad.

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller andra vincaalkaloider, eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Antal neutrofila granulocyter <1 500/mm3 eller allvarlig, pågående eller nyligen genomgången infektion (inom 2 veckor).

 • Trombocytantal under 100 000/mm3.

 • Amning ska avbrytas vid behandling med vinorelbin (se avsnitt Graviditet och amning).

 • Fertila kvinnor som inte använder effektivt preventivmedel (se avsnitt Varningar och försiktighet och Graviditet).

  Kombination med vaccin mot gula febern (se avsnitt Interaktioner).

 • Dosering

  Endast för intravenös administrering efter lämplig utspädning

  Intratekal administrering är kontraindicerat och kan vara dödligt.

  För instruktioner angående spädning av produkten före administrering och annan hantering, se avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

  Vinorelbin Actavis ska ges i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikaterapi.

  Dosering

  Icke småcellig lungcancer

  Vid monoterapi är den vanliga dosen 25-30 mg/m2, som administreras en gång i veckan. Vid kombinationsterapi beror behandlingsregimen av protokollet. Den vanliga dosen bibehålls (25-30 mg/m2) medan administreringsfrekvensen minskas till exempelvis dag 1 och 5 var tredje vecka eller dag 1 och 8 var tredje vecka enligt behandlingsprotokoll.

  Avancerad eller metastaserad bröstcancer

  Den vanliga dosen är 25-30 mg/m2, som administreras en gång i veckan.

  Maximal tolererad dos per administreringstillfälle: 35,4 mg/m2 kroppsyta.

  Speciella populationer

  Äldre

  Klinisk erfarenhet har inte visat relevanta skillnader i behandlingssvar hos äldre patienter, men större känslighet hos vissa av dessa patienter kan inte uteslutas. Ålder påverkar inte farmakokinetiken för vinorelbin.

  Patienter med nedsatt leverfunktion

  Farmakokinetiken för vinorelbin ändras inte hos patienter med måttligt till allvarligt nedsatt leverfunktion. Men som en säkerhetsåtgärd bör en dos minskad till 20 mg/m2 ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion och noggrann övervakning av hematologiska parametrar rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmkokinetik).

  Patienter med nedsatt njurfunktion

  Då utsöndringen via njurarna är liten, finns det ingen farmakokinetisk grund för att minska dosen vinorelbin hos patienter med nedsatt njurfunktion.

  Pediatrisk population

  Säkerhet och effekt hos barn har inte fastställts och administrering till barn rekommenderas därför inte.

  Administreringssätt

  Endast för intravenöst bruk.

  Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Vinorelbin Actavis kan ges som en långsam bolusdos (6-10 min) efter utspädning i 20-50 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för injektion eller som en kortvarig infusion (20-30 min) efter utspädning i 125 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för injektion. Efter avslutad administrering ska venen alltid sköljas med minst 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion.

  Varningar och försiktighet

  Endast för intravenös användning. Vinorelbin Actavis bör administreras under överinseende av en läkare med erfarenhet av kemoterapi.

  Behandlingen ska utföras under noggrann hematologisk kontroll (bestämmande av hemoglobinhalt, leukocyt-, neutrofil- och trombocytantal innan varje ny infusion) eftersom hämning av det hematopoetiska systemet är den största risken vid behandling med vinorelbin.

  Den dosbegränsande biverkningen är huvudsakligen neutropeni som är icke-kumulativ och har sin nadir mellan dag 7 och 14 efter administrering, samt är snabbt reversibel inom 5-7 dagar. Om antalet neutrofila granulocyter är under 1 500/mm3 och/eller antalet trombocyter är under 100 000/mm3, bör behandlingen uppskjutas till återhämtning skett.

  Om patienter uppvisar tecken eller symtom på infektion bör en omedelbar utredning ske.

  Interstitiell lungsjukdom har rapporterats oftare hos den japanska befolkningen. Särskild uppmärksamhet bör iakttas för denna specifika befolkning.

  Speciell försiktighet bör iakttas vid behandling av patienter som haft ischemisk hjärtsjukdom (se avsnitt Biverkningar).

  Klinisk relevans av nedsatt metabolisk leverfunktion har inte fastställts. Därför kan ingen exakt doseringsrekommendation ges, men den högsta dos som administrerades till patienter med allvarlig leverdysfunktion i den farmakokinetiska studien var 20 mg/m2 (se avsnitt Farmakokinetik). För patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion rekommenderas därför särskild försiktighet och noggrann övervakning av hematologiska parametrar. Dosreduktion kan vara nödvändig (se avsnitt Dosering).

  Vinorelbin Actavis bör inte administreras samtidigt som patienten strålbehandlas över ett fält omfattande levern.

  Vinorelbin Actavis får ej komma i kontakt med ögat: risk för allvarlig irritation eller t o m ulceration av hornhinnan om läkemedlet påförs under tryck. Om detta skulle inträffa, skölj omedelbart ögat med fysiologisk koksaltlösning och kontakta ögonspecialist.

  Detta läkemedel är speciellt kontraindicerat med gula febern-vaccin, och samtidig användning med andra levande försvagade vacciner rekommenderas inte.

  Starka hämmare eller inducerare av CYP3A4 kan påverka vinorelbinkoncentrationen och försiktighet bör därför iakttagas (se avsnitt Interaktioner, interaktioner specifika för vinorelbin), och dess kombination med fenytoin (liksom alla cytostatika) och med itrakonazol (som alla vincaalkaloider) rekommenderas inte.

  För information om graviditet, amning och fertilitet se avsnitt Graviditet och amning.

  För att undvika risken för bronkospasm, särskilt vid kombinationsbehandling med mitomycin C, bör lämplig förebyggande behandling övervägas. Patienter som inte ligger inlagda ska uppmanas att kontakta läkare vid dyspné.

 • På grund av låg renal utsöndring finns det ingen farmakokinetisk grund för att reducera dosen till patienter med nedsatt njurfunktion, se avsnitt Dosering.

 • Interaktioner

  Interaktioner som är gemensamma för alla cytostatika

  På grund av den ökade risken för trombos vid tumörsjukdom, är samtidig behandling med antikoagulantia vanligt förekommande. Hög intra-individuell variation av koagulationsförmågan vid sjukdom, och risken för interaktion mellan perorala antikoagulantia och kemoterapi kräver, om det är bestämt att patienten ska behandlas med perorala antikoagulantia, att frekvensen av INR (International Normalised Ratio)-mätningarna ökas.

  Samtidig användning kontraindicerad

  Gula febern-vaccin: risk för fatal systemisk vaccinationssjukdom (se avsnitt Kontraindikationer).

  Samtidig användning ej rekommenderad

  Levande, försvagade vacciner (för vaccin mot gula febern, se Samtidig användning kontraindicerad): risk för systemisk, möjligtvis fatal, vaccinationssjukdom. Risken är ökad hos patienter som redan är immunsupprimerade på grund av sin underliggande sjukdom. Använd inaktiverade vacciner när sådana finns (poliomyelit) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Fenytoin: risk för förvärrade kramper till följd av minskad absorption av fenytoin i magtarmkanalen orsakad av cytotoxiskt läkemedel, eller utebliven effekt av det cytotoxiska läkemedlet på grund av att fenytoin orsakar ökad hepatisk metabolism.

  Samtidig användning att ta i beaktande

  Ciklosporin, takrolimus: uttalad immunosuppression med risk för lymfoproliferation.

  Interaktioner specifika för vincaalkaloider

  Samtidig användning ej rekommenderad

  Itrakonazol: ökad neurotoxicitet av vincaalkaloider på grund av minskning av levermetabolismen.

  Samtidig användning att ta i beaktande

  Mitomycin C: ökad risk för bronkospasm och dyspné. I sällsynta fall har interstitiell pneumonit observerats.

  Vincaalkaloider är kända som substrat för P-glykoprotein. I avsaknad av specifika studier, bör försiktighet iakttas vid kombination av Vinorelbin Actavis med starka modulatorer av denna membrantransportör.

  Interaktioner specifika för vinorelbin

  Kombination av vinorelbin med andra läkemedel med känd benmärgstoxicitet kan sannolikt öka de myelosuppressiva biverkningarna.

  CYP3A4 är det huvudsakliga enzymet involverat i metabolismen av vinorelbin, varför kombination med inducerare (såsom fenytoin, fenobarbital, rifampicin, karbamazepin, Hypericum perforatum) eller hämmare (såsom itrakonazol, ketokonazol, HIV-proteashämmare, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, nefadazon) av detta isoenzym kan påverka koncentrationen av vinorelbin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Kombinationen vinorelbin-cisplatin (en mycket vanlig kombination) ger inte upphov till förändring av de farmakologiska parametrarna för vinorelbin. Vinorelbinbehandling i kombination med cisplatin är dock förknippat med en högre incidens av granulocytopeni än vinorelbin i monoterapi.

  Resultaten från en klinisk fas I-studie tyder på en ökad incidens av neutropeni grad 3/4 vid kombination av intravenöst vinorelbin och lapatinib. I denna studie var den rekommenderade dosen av vinorelbin i intravenös form givet i ett 3-veckors schema på dag 1 och dag 8 22,5 mg/m2 i kombination med lapatinib 1 000 mg dagligen. Denna typ av kombination skall ges med försiktighet.

  Graviditet

  Kategori D

  Graviditet

  Otillräckliga data föreligger vid användning av vinorelbin hos gravida kvinnor. Studier på djur har visat embryotoxicitet och teratogenicitet (se avsnitt Prekliniska uppgifter). På grundval av resultaten från djurstudier och läkemedlets farmakologiska verkan, finns det en potentiell risk för embryonala skador och fosterskador.

  Vinorelbin ska därför inte användas under graviditet, såvida inte den individuella förväntade nyttan klart överväger de potentiella riskerna. Om graviditet uppstår under behandling bör patienten informeras om riskerna för det ofödda barnet och följas noggrant. Möjligheten till genetisk rådgivning bör övervägas.

  Amning

  Grupp IVa

  Uppgift saknas om vinorelbin passerar över i modersmjölk. Utsöndringen av vinorelbin i mjölk har inte undersökts i djurstudier. En risk för det ammade barnet kan inte uteslutas, och därför måste amning avslutas innan behandling med vinorelbin påbörjas (se avsnitt Kontraindikationer).

  Trafik

  Inga studier har utförts vad gäller effekterna på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. På grundval av den farmakodynamiska profilen påverkar inte vinorelbin förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Försiktighet skall dock iakttas hos patienter som behandlas med vinorelbin med tanke på vissa av läkemedlets biverkningar.

  Biverkningar

  Biverkningar som rapporterats som mer än enstaka fall är listade nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande:

  mycket vanlig (>1/10), vanlig (>1/100,<1/10), mindre vanlig (>1/1 000, <1/100), sällsynt (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000). Ytterligare biverkningar från erfarenhet efter introduktion på marknaden har lagts till i enlighet med MedDRA:s klassificering med frekvensen Ingen känd frekvens.

  De vanligaste rapporterade läkemedelsbiverkningarna är benmärgsdepression med neutropeni, anemi, neurologiska störningar, gastrointestinal toxicitet med illamående, kräkningar, stomatit och förstoppning, tillfälligt förhöjda leverfunktionsprover, alopeci samt lokal flebit.

  Detaljerad information om biverkningar: Biverkningar beskrivs med hjälp av WHO:s klassificering (grad 1 = G1, grad 2 = G2, grad 3 = G3, grad 4 = G4, grad 1-4 = G1-4, grad 1-2 = G1-2, grad 3-4 = G3-4).

  Infektioner och infestationer

  Vanlig: Bakterie-, virus- eller svampinfektion på olika ställen (luftvägar, urinvägar, magtarmkanalen), lindriga till måttliga och vanligtvis övergående med lämplig behandling

  Mindre vanlig: Svår sepsis med annan organsvikt, septikemi

  Mycket sällsynt: Komplicerad septikemi, letal septikemi

  Ingen känd frekvens: Neutropen sepsis med risk för dödlig utgång

  Blodet och lymfsystemet

  Mycket vanlig: Benmärgsdepression som främst yttrar sig som neutropeni (G3: 24,3 %, G4: 27,8 %), som är övergående inom 5–7 dagar och icke-kumulativ över tidanemi (G3–4: 7,4 %)

  Vanlig: Trombocytopeni (G3–4: 2,5 %) kan uppträda men är sällan allvarlig

  Ingen känd frekvens: Febril neutropeni, pancytopeni

  Immunsystemet

  Ingen känd frekvens: Systemiska allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion eller chock, anafylaktoid reaktion)

  Endokrina systemet

  Ingen känd frekvens: Påverkad sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH)

  Metabolism och nutrition

  Sällsynt: Svår hyponatremi

  Ingen känd frekvens: Anorexi

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mycket vanlig: Neurologiska störningar (G3-4: 2,7 %) inklusive förlust av djupa senreflexer. Svaghet i de nedre extremiteterna har rapporterats efter långvarig kemoterapi.

  Mindre vanlig: Svår parestesi med sensoriska och motoriska symtom. Dessa symtom är i allmänhet övergående.

  Hjärtat

  Sällsynt: Ischemisk hjärtsjukdom (angina pectoris och/eller övergående EKG-förändringar, hjärtinfarkt, ibland med dödlig utgång)

  Mycket sällsynt: Takykardi, palpitationer och hjärtrytmrubbningar

  Blodkärl

  Mindre vanlig: Hypotoni, hypertoni, rodnad och perifer kyla

  Sällsynt: Svår hypotoni, kollaps

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Mindre vanlig: Dyspné och bronkospasm kan förekomma i samband med vinorelbinbehandling liksom med andra vincaalkaloider

  Sällsynt: Interstitiell lungsjukdom, ibland med dödlig utgång, har rapporterats

  Magtarmkanalen

  Mycket vanlig: Stomatit (G1-4: 15 % med vinorelbin i monoterapi). Illamående och kräkningar (G1-2: 30,4 % och G3-4: 2,2 %). Antiemetisk behandling kan reducera förekomsten.

  Förstoppning är det huvudsakliga symtomet (G3-4: 2,7 %) som i sällsynta fall utvecklas till paralytisk ileus med vinorelbin i monoterapi och (G3-4: 4,1 %) i kombination med annan kemoterapi. Esofagit

  Vanlig: Diarré, vanligtvis mild till måttlig, kan förekomma

  Sällsynt: Paralytisk ileus, behandlingen kan återupptas vid återställd normal tarmfunktion, pankreatit

  Lever och gallvägar

  Mycket vanlig: Tillfälligt förhöjda leverfunktionsvärden (G1-2) utan kliniska symtom har rapporterats (ASAT hos 27,6 %, ALAT hos 29,3 %)

  Hud och subkutan vävnad

  Mycket vanlig: Alopeci, vanligtvis mild, kan förekomma (G3–4: 4,1 % med vinorelbin i monoterapi)

  Sällsynt: Allmänna hudreaktioner såsom utslag, klåda (pruritus) och nässelfeber (urtikaria) har rapporterats med vinorelbin

  Ingen känd frekvens: Palmoplantar erytrodysestesi

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Vanlig: Myalgi, artralgi inklusive käksmärta

  Njurar och urinvägar

  Vanlig: Förhöjt kreatinin

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Mycket vanlig: Reaktioner vid injektionsstället kan innefatta erytem, brännande smärta, missfärgning av venen och lokal flebit (G3-4: 3,7 % med vinorelbin i monoterapi)

  Vanlig: Asteni, trötthet, feber, smärta på olika ställen inklusive bröstsmärta och smärta vid tumörstället

  Sällsynt: Lokal nekros vid injektionsstället. Korrekt placering av intravenös kanyl eller kateter och bolusinjektion följt av riklig sköljning av venen kan begränsa dessa effekter.

  Liksom andra vincaalkaloider kan vinorelbin leda till blåsbildning.

  Överdosering

  Symptom

  Överdosering kan leda till kraftig benmärgsdepression med feber och infektion, även paralytisk ileus har rapporterats. Symtomatisk behandling med blodtransfusion och bredspektrumantibiotika rekommenderas. Specifik antidot saknas.

  Åtgärder vid nödsituation

  Eftersom det inte finns någon specifik antidot vid överdosering av intravenöst tillfört vinorelbin, är symtomatiska åtgärder nödvändiga vid en överdos, t ex:

 • Kontinuerlig kontroll av vitala tecken och noggrann övervakning av patienten

 • Daglig kontroll av blodkroppsantal för att upptäcka behov av blodtransfusion,

  tillväxtfaktorer eller intensivvård samt för att minimera risken för infektioner

 • Åtgärder för förebyggande eller behandling av paralytisk ileus

 • Kontroll av blodcirkulation och leverfunktion

 • Behandling med bredspektrumantibiotika kan vara nödvändig vid komplikationer

  beroende på infektion.

 • Antidot

  Det finns ingen känd antidot mot överdosering av vinorelbin.

  Farmakodynamik

  Vinorelbin är ett cytostatikum ur gruppen vincaalkaloider.

  Vinorelbin hämmar polymerisering av tubulin och binder företrädesvis till mitotiska mikrotubuli, och påverkar axonala mikrotubuli endast vid höga koncentrationer. Induktion av spiralisering av tubulin är mindre än den för vinkristin. Vinorelbin blockerar mitosen i fas G2-M och åstadkommer celldöd vid interfas eller vid följande mitos.

  Säkerhet och effekt för vinorelbin för pediatriska patienter har inte fastställts. Kliniska data från två enarmade fas II-studier där vinorelbin administrerades intravenöst till 33 och 46 pediatriska patienter med recidiverande solida tumörer, inklusive rabdomyosarkom, andra sarkom i mjukvävnad, Ewings sarkom, liposarkom, synovialt sarkom, fibrosarkom, cancer i centrala nervsystemet, osteosarkom och neuroblastom med doserna 30 till 33,75 mg/m² på dag 1 och dag 8 var tredje vecka eller en gång i veckan under 6 veckor var åttonde vecka uppvisade ingen betydande klinisk aktivitet. Toxicitetsprofilen var jämförbar med den som rapporterats för vuxna patienter (se avsnitt Dosering).

  Farmakokinetik

  Efter intravenös administrering uppvisar blodkoncentration-tids profilen en trifasisk elimination.

  Den terminala halveringstiden var i medeltal ca 40 timmar. Clearance i blod var hög, närmade sig leverblodflödet, och var i medeltal 0,72 l/tim/kg (intervall: 0,32-1,26 l/tim/kg), medan distributionsvolymen vid steady-state var stor, i medeltal 21,2 l/kg och visade på en stor vävnadsdistribution. Plasmaproteinbindningen är svag (13,5 %) medan däremot bindningen till blodceller är stark och speciellt till trombocyter (78 %). Farmakokinetiken för intravenöst vinorelbin har visats vara linjär upp till dosnivån 45 mg/m2.

  Vinorelbin metaboliseras huvudsakligen av CYP3A4 och den huvudsakliga metaboliten är 4-O-deacetylvinorelbin.

  Den renala utsöndringen är låg (<20 % av dosen) och består mest av modersubstansen. Utsöndring via gallan är den viktigaste eliminationsvägen både för metaboliter och oförändrat vinorelbin. Effekten av nedsatt njurfunktion på vinorelbindispositionen har inte utvärderats, men en dosreduktion är inte nödvändig på grund av den låga renala utsöndringen.

  Hos patienter med levermetastaser sågs en förändring av medelvärdet för vinorelbinclearance först när mer än 75 % av levern var involverad. Hos 6 cancerpatienter med måttlig leverdysfunktion (bilirubin ≤2 x övre normalgränsen och aminotransferaser <5 x övre normalgränsen) som behandlades med upp till 25 mg/m2 och 8 cancerpatienter med allvarlig leverdysfunktion (bilirubin >2 x övre normalgränsen och/eller aminotransferaser >5 x övre normalgränsen) som behandlades med upp till 20 mg/m2 var medelvärdet för totalclearance i de båda grupperna liknande det för patienter med normal leverfunktion. Det är möjligt att dessa data inte är representativa för patienter med reducerad kapacitet för elimination av läkemedel i levern och därför rekommenderas försiktighet hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion. Noggrann monitorering av hematologiska parametrar är nödvändigt (se avsnitt Dosering och 4.4).

  En stark relation mellan exponering i blod och nedgång i leukocyter eller polynukleära leukocyter demonstrerades.

  Prekliniska uppgifter

  Mutagen och karcinogen potential

  I djurstudier inducerar vinorelbin aneuploidi och polyploidi. Det kan antas att vinorelbin kan orsaka genotoxiska effekter (aneuploidi och polyploidi) också i människa. Resultaten från studier av den carcinogena potentialen hos mus och råtta var negativa, men endast låga doser har testats.

  Reproduktionseffekter

  I reproduktionsstudier på djur observerades effekter vid subterapeutiska dosnivåer. Toxiska effekter på embryon och foster registrerades, t ex intrauterin tillväxthämning och försenad benbildning. Teratogenicitet (kotfusion, saknade revben) observerades vid doser toxiska för modern. Därtill kom att spermatogenes och sekretionen från prostata och sädesblåsan var nedsatt, medan fertiliteten hos råtta ej var minskad.

  Säkerhetsfarmakologi

  Studier av säkerhetsfarmakologin hos hund och apa visade inga negativa effekter på hjärtkärlsystemet.

  Innehåll

  1 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 10 mg vinorelbin motsvarande 13,85 mg vinorelbintartrat.

  Varje injektionsflaska à 1 ml innehåller 10 mg vinorelbin (som tartrat).

  Varje injektionsflaska à 5 ml innehåller 50 mg vinorelbin (som tartrat).

  Vatten för injektionsvätskor.

  Blandbarhet

  Vinorelbin Actavis ska ej spädas i alkaliska lösningar (risk för utfällning).

  Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  Miljöpåverkan

  Vinorelbin

  Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av vinorelbin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

  Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att vinorelbin är persistent, då data saknas.

  Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att vinorelbin kan bioackumuleras, då data saknas.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  I obruten förpackning

  3 år.

  Efter öppnande

  Innehållet i injektionsflaskan ska användas omedelbart efter öppnandet.

  Hållbarhet efter spädning

  Kemisk, fysikalisk och mikrobiologisk stabilitet efter spädning med rekommenderade lösningar för infusion har visats för 24 timmar vid 2-8°C och 25°C.

  Från mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  Obruten förpackning

  Förvaras i kylskåp (2-8°C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Får ej frysas.

  Beredning och administrering av cytotoxiska lösningar ska endast göras av kompetent personal som har kännedom om läkemedlet och under förhållanden som garanterar skydd för omgivningen och särskilt skydd för personal som hanterar lösningen. Det krävs en speciell anpassad yta för detta. Det är förbjudet att röka, äta och dricka inom detta område. Personal ska vara försedd med tillbörlig skyddsutrustning såsom långärmad skyddsrock, ansiktsmask, mössa, skyddsglasögon, sterila engångshandskar, skyddsdukar för arbetsområdet och uppsamlingspåsar för avfall.

  Sprutor och infusionsset ska sättas ihop noggrant för att undvika läckage (användande av Luer-Lock-fattning rekommenderas).

  Spill och läckage måste torkas upp.

  Åtgärder ska vidtagas för att undvika att gravid personal exponeras.

  All kontakt med ögat måste undvikas. Om detta ändå inträffar ska ögat omedelbart sköljas med rikligt med fysiologiskt koksaltlösning. Vid irritation ta kontakt med ögonspecialist. Om hud exponeras för lösningen ska hudområdet sköljas med stora mängder vatten.

  Efter avslutad användning ska all exponerad yta rengöras noggrant och händer och ansikte tvättas.

  Det finns ingen interaktion mellan Vinorelbin Actavis och glasflaskor, påsar av PVC, polyeteninjektionsflaskor eller polypropensprutor.

  Vinorelbin Actavis kan ges som långsam bolusdos (6-10 min) efter utspädning i 20-50 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för injektion eller som en kortvarig infusion (20-30 min) efter utspädning i 125 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion eller 50 mg/ml (5 %) glukoslösning för injektion. Efter administrering ska venen alltid sköljas med minst 250 ml av 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridlösning för injektion.

  Vinorelbin Actavis ska endast ges strikt intravenöst. Det är mycket viktigt att försäkra sig om att nålen förs in korrekt i venen innan injektionen påbörjas. Om Vinorelbin Actavis infiltrerar den omgivande vävnaden under den intravenösa tillförseln kan preparatet åstadkomma avsevärd irritation. I sådant fall bör injektionen avbrytas, venen sköljas med koksaltlösning och resterande dos administreras i en annan ven. Vid extravasering kan glukokortikoider ges intravenöst för att minska risken för flebit.

  Avföring och kräkningar ska hanteras med försiktighet.

  Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  Förpackningsinformation

  Vinorelbin Actavis
  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 10 mg/ml klar, färglös eller lätt gulfärgad lösning
  1 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  5 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Vinorelbin