Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sumatriptan Aurobindo

Orion Pharma

Tablett 50 mg (Vita kapselformade odragerade tabletter med C präglat på ena sidan och 33 på andra sidan.)

Selektiva serotoninagonister

Aktiv substans: Sumatriptan
ATC-kod: N02CC01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-10-03.

Indikationer

Sumatriptan Aurobindo är avsett för akut behandling av migränattacker med eller utan aura.

Kontraindikationer

• Överkänslighet mot sumatriptan eller mot något hjälpämne.

• Sumatriptan skall ej ges till patienter som haft hjärtinfarkt eller har ischemisk hjärtsjukdom, koronarkärlsspasm (Prinzmetals angina), perifer kärlsjukdom, eller har symtom/tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

• Sumatriptan skall ej ges till patienter med anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitorisk ischemisk attack (TIA).

• Sumatriptan skall ej ges till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion.

• Sumatriptan är kontraindicerat till patienter med medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni.

• Samtidig användning av ergotamin, derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxitryptamin (5-HT1) receptoragonist är kontraindicerad (se avsnitt Interaktioner).

• Samtidig behandling med monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) och sumatriptan är kontraindicerad.

• Sumatriptan Aurobindo skall ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

Dosering

Allmänna rekommendationer avseende användning och administrering

Sumatriptan Aurobindo skall ej användas profylaktiskt.

Sumatriptan Aurobindo rekommenderas som monoterapi för akut behandling av migrän och skall ej ges samtidigt med ergotamin eller ergotaminderivat (se avsnitt Kontraindikationer).

Sumatriptan Aurobindo bör tas vid första tecknet på migränhuvudvärk. Effekten är lika god även om Sumatriptan Aurobindo tas senare.

Följande dosrekommendationer för Sumatriptan Aurobindo får inte överskridas:

Vuxna

Den rekommenderade dosen av Sumatriptan Aurobindo är 50 mg. Vissa patienter kan behöva 100 mg.

Trots att den rekommenderade orala sumatriptandosen är 50 mg måste hänsyn tas till att migränattackernas svårighetsgrad varierar, både för den enskilde patienten och mellan patienter. Doser på 25-100 mg har visats vara effektivare än placebo vid kliniska studier. Det är statistiskt belagt att 25 mg är mindre effektivt än 50 mg och 100 mg.

Om effekten av en första dos uteblir skall inte samma attack behandlas med ytterligare en dos. Sumatriptan Aurobindo kan tas vid nästkommande attacker.

Om migränsymtomen avklingar och senare återkommer kan dosen upprepas en gång, i sällsynta fall maximalt två gånger inom 24 timmar förutsatt att inte mer än 300 mg intas under en 24-timmarsperiod. Minst två timmar måste dock ha förflutit mellan doserna.

Sumatriptan Aurobindo finns tillgänglig i styrkorna 50 mg och 100 mg för de olika doseringsregimerna.

Pediatrisk population

Effekt och säkerhet för sumatriptantabletter hos barn under 10 år har inte fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga för denna åldersgrupp.

Effekt och säkerhet för sumatriptantabletter hos barn i åldern 10-17 år har inte kunnat visas i kliniska studier för denna åldersgrupp. Därför rekommenderas inte användning av sumatriptantabletter till barn i åldern 10-17 år (se avsnitt Farmakodynamik).

Äldre (över 65 år)

Erfarenheten är begränsad för användning av Sumatriptan Aurobindo till patienter över 65 år. Farmakokinetiken skiljer sig inte väsentligt från en yngre befolkning, men tills ytterligare kliniska data finns tillgängliga, användning av sumatriptan till patienter över 65 år rekommenderas inte.

Patienter med leverinsufficiens

För patienter med mild till måttlig leverinsufficiens bör låga doser på 25-50 mg sumatriptan övervägas.

Administreringssätt

Tabletterna bör sväljas hela med vatten.

Varningar och försiktighet

Sumatriptan Aurobindo skall endast användas i de fall migrändiagnosen är helt säkerställd.

Sumatriptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.

Liksom vid övrig akut migränbehandling bör andra, potentiellt allvarliga neurologiska tillstånd uteslutas innan man behandlar en patient med nydiagnostiserad migrän eller migränpatienter med atypiska symtom.

Det bör noteras att migränpatienter kan löpa en ökad risk att drabbas av vissa cerebrovaskulära tillstånd (t ex CVA, TIA).

Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma såsom bröstsmärta och trånghetskänsla som kan vara intensiva och stråla upp mot svalget (se avsnitt Biverkningar).Vid misstanke om att sådana symtom kan tyda på ischemisk hjärtsjukdom skall behandlingen med sumatriptan avbrytas och adekvat utredning ombesörjas.

Det föreligger sällsynta fallrapporter som beskriver patienter med serotonergt syndrom (inklusive förändrat sinnestillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan. Seroronergt syndrom har rapporterats vid samtidig behandling med triptaner och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

Om samtidig behandling med sumatriptan och ett SSRI/SNRI-preparat är kliniskt motiverad bör patienten följas upp på lämpligt sätt (se avsnitt Interaktioner).

Sumatriptan skall ges med försiktighet till patienter med kontrollerad hypertoni eftersom övergående blodtrycksstegring och ökad perifer vaskulär resistens har observerats hos ett litet antal patienter.

Försiktighet bör iakttas vid ordination av sumatriptan till patienter med sjukdomstillstånd, som påtagligt kan påverka absorption, metabolism eller utsöndring av sumatriptan, t ex försämrad lever- eller njurfunktion.

Sumatriptan skall ges med försiktighet till patienter med anamnes på epileptiska anfall eller andra riskfaktorer som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan (se avsnitt Biverkningar).

Patienter med känd överkänslighet för sulfonamider kan reagera på sumatriptan med en allergisk reaktion som kan variera från överkänslighet i huden till anafylaxi. Belägg för korsöverkänslighet är begränsad men försiktighet ska ändå iakttas innan sumatriptan ges till dessa patienter.

Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Långvarigt bruk av smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra denna. Om detta tillstånd föreligger eller misstänks, bör patienten söka läkarhjälp och behandlingen avbrytas. Diagnosen LKDH (läkemedelsassocierad kronisk daglig huvudvärk) bör misstänkas hos patienter, som har frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbundet bruk av läkemedel mot huvudvärk.

Den rekommenderade dosen av Sumatriptan Aurobindo skall ej överskridas.

Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive patienter som är storrökare eller använder nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs (se avsnitt Kontraindikationer). Detta bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor, eller män över 40 år med dessa riskfaktorer. Denna utvärdering identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom. Även hos patienter utan underliggande hjärtsjukdom har i mycket sällsynta fall allvarliga kardiovaskulära sjukdomstillstånd inträffat samt även hos ungdomar (se avsnitt Biverkningar).

Interaktioner

Sumatriptan interagerar ej med propranolol, flunarizin, pizotifen eller alkohol.

Endast begränsad information föreligger vad gäller interaktion med läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1 receptoragonist. Samtidig användning är kontraindicerad då det finns en teoretisk ökad risk för spasm i koronarkärlen (se avsnitt Kontraindikationer).

Tiden som bör förflyta mellan bruket av sumatriptan och läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1 receptoragonist är inte känd. Den är både beroende av dosen och vilken typ av produkt som används. Effekten kan vara additiv. Det bör gå minst 24 timmar efter att patienten tagit ett läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5-HT1 receptoragonist innan sumatriptan ges. Omvänt ska ergotaminpreparat ej ges inom 6 timmar efter sumatriptan och efter minst 24 timmar innan annan triptan/5-HT1 receptoragonist ges.

Vid samtidig användning av triptaner och naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Interaktion kan föreligga mellan sumatriptan och MAO-hämmare, varför samtidig användning är kontraindicerad (se avsnitt Kontraindikationer).

Det kan även finnas en risk för serotoninergt syndrom sumatriptan och litium används samtidigt.

Det finns sällsynta rapporter som beskriver patienter med symtom överensstämmande med serotonergt syndrom (inklusive förändrat sinnestillstånd, autonom instabilitet och neuromuskulära symtom) efter intag av SSRI och sumatriptan. Serotonergt syndrom har också rapporterats vid samtidig behandling med triptaner och SNRI (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Graviditet

Kategori B:1

Graviditet

Efter Sumatriptan Aurobindos godkännande finns data från mer än 1000 graviditeter med exposition för sumatriptan under första trimestern tillgängliga. Även om informationen är otillräcklig för definitiva slutsatser pekar den inte på en ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad.

Utvärdering av studier på försöksdjur ger varken hållpunkter för direkt teratogena effekter eller skadliga effekter på den peri- och postnatala utvecklingen. Emellertid kan livsdugligheten hos kaninfoster påverkas (se avsnitt Prekliniska uppgifter).

Behandling med sumatriptan till gravida kvinnor bör endast komma ifråga där man bedömer att den förväntade effekten hos modern överväger eventuell risk hos fostret.

Amning

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering.

För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar skall kasseras.

Amning

Grupp IVb

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering.

För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar skall kasseras.

Trafik

Inga studier har genomförts beträffande effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dåsighet kan drabba en migränpatient på grund av migränattacken eller behandlingen med sumatriptan. Detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga data). En del av symptomen som rapporterats som biverkningar kan vara associerade med migränsymtomen.

Biverkningarna som rapporterats för vuxna har också observerats hos ungdomar. Dessa biverkningar inkluderar mycket sällsynta rapporter om kranskärlsspasm och hjärtinfarkt (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner, som varierar från kutan överkänslighetsreaktion (som t ex urticaria) till anafylaxi.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Yrsel, dåsighet. Känselstörningar såsom parestesi och hypoestesi.

Ingen känd frekvens

Krampanfall. Även om vissa av dessa patienter har antingen anamnes på epileptiska anfall eller organskada som predisponerar för sådana finns det också rapporter om patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer.

Tremor, dystoni, nystagmus, skotom.

Ögon

Ingen känd frekvens

Flimmer, dubbelseende, nedsatt syn. Synbortfall inklusive rapporter om permanenta syndefekter. Emellertid kan själva migränattacken ge upphov till synstörningar.

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Bradykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG-förändringar, spasm i hjärtats koronarkärl, angina,hjärtinfarkt (se avsnitt Kontraindikationer samt Varningar och försiktighet).

Blodkärl

Vanliga

Övergående blodtrycksförhöjning strax efter behandling. Flush.

Ingen känd frekvens

Hypotension, Raynauds fenomen.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Dyspné.

Magtarmkanalen

Vanliga

Illamående och kräkningar har förekommit hos en del patienter men det är oklart om detta är relaterat till sumatriptan eller det underliggande tillståndet.

Ingen känd frekvens

Ischemisk kolit. Diarré

Muskoskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Tyngdkänsla (vanligtvis övergående, kan vara intensiv och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Myalgi.

Ingen känd frekvens

Nackstelhet. Artralgi

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Smärta, känsla av värme eller köld, tryck- eller åtstramningskänsla (dessa är vanligtvis övergående, kan vara intensiva och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget).Känsla av muskelsvaghet, trötthet (båda dessa är vanligtvis milda till måttliga i intensitet och övergående).

Undersökningar

Mycket sällsynta

Mindre förändringar på levervärden har observerats sporadiskt.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Ångest

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hyperhidros

Överdosering

Symtom

Det finns rapporter om enstaka överdoseringsfall.

Patienter har fått upp till 12 mg sumatriptan som subkutan engångsinjektion utan några signifikanta biverkningar. Med subkutana doser som överstiger 16 mg och orala doser som överstiger 400 mg har inga andra biverkningar observerats än de som nämns.

Behandling

Om överdosering inträffar skall patienten övervakas i minst tio timmar samt ges nödvändig symtomatisk behandling. Det finns ingen dokumentation om hur hemodialys eller peritonealdialys påverkar plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

Farmakodynamik

Sumatriptan är en specifik och selektiv 5-hydroxytryptamin-1d receptoragonist och utan påvisad aktivitet på de andra 5HT-receptorerna (5HT 2-5HT 7).

Den vaskulära 5HT 1d-receptorn förekommer företrädelsevis i de kraniala blodkärlen och har en kärlsammandragande effekt. Djurstudier har visat att sumatriptan orsakar kärlsammandragning av arterioler och arteriovenös anastomata på halspulsåderns kärlbädd. Denna kärlbädd tillför blod till extrakraniala och intrakraniala vävnader, t ex hjärn- och ryggmärgshinnorna. Dilatation av dessa artärer och ödembildning anses vara den bakomliggande orsaken till migränattacker hos människa. Dessutom tyder djurexperimentella fynd på att att sumatriptan hämmar aktiviteten i trigeminus-nerven. Båda dessa verkningsmekanismer (kranial kärlsammandragning och hämning av aktiviteten hos trigeminus-nerven) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa.

Klinisk effekt inträder ca 30 minuter efter oral administrering av en dos på 100 mg.

Sumatriptan har effekt även vid akut behandling av menstruationsrelaterad migrän dvs. migrän som inträffar från 3 dagar före och till 5 dagar efter att menstruationen börjat.

Ett antal placebo-kontrollerade kliniska studier utvärderade säkerheten och effekten av oralt intag av sumatriptan för cirka 800 barn och ungdomar med migrän i åldern 10-17 år. Dessa studier kunde inte påvisa relevanta skillnader av huvudvärkslindring under 2 timmar mellan placebo och sumatriptan. Biverkningsprofilen för oralt sumatriptan hos ungdomar i åldern 10-17 år var samma som rapporterna från vuxenstudierna.

Farmakokinetik

Efter oral administrering absorberas sumatriptan snabbt. Maximal koncentration nås efter 2 (0,5-5) timmar. Absolut biotillgänglighet efter oral administrering är i genomsnitt 14 %. Detta beror delvis på presystemisk metabolism och delvis på ofullständig absorption. Hos patienter med leverinsufficiens minskar presystemisk clearance efter oral administrering och ger ökade plasmanivåer för sumatriptan.

Proteinbindningen är låg (14-21 %) och medeldistributionsvolymen är 170 liter. Elimineringens halveringstid är ca 2 timmar. Medelvärdet för totalclearance är 1160 mL/minut och medelvärdet för njurclearance är ca 260 ml/minut. Cirka 80 % av totalclearance utgörs av extrarenal clearance, vilket indikerar att sumatriptan i huvudsak elimineras genom oxidativ metabolism medierad av monoaminoxidas A. Huvudmetaboliten, indolylättiksyra analog med sumatriptan, utsöndras i urinen som syra eller glukuronidkonjugat. Denna metabolit har ingen känd 5HT1- eller 5HT2-aktivitet. Övriga metaboliter har inte identifierats. Farmakokinetiken för oral administrering av sumatriptan verkar inte påverkas av en migränattack.

Farmakokinetik för särskilda grupper:

Äldre:

Kinetiken hos äldre personer har inte studerats tillräckligt för att dra några slutsatser angående möjliga skillnader i kinetik mellan äldre och yngre.

Prekliniska uppgifter

I en fertilitetsstudie på råtta minskade antalet lyckade inseminationer när djuren utsattes för doser över maximala humandoser. Hos kaniner observerades embryonal dödlighet utan påtagliga teratogena effekter.

Sumatriptan gav inte upphov till genotoxisk eller karcinogen aktivitet i in-vitro system, inte heller i djurstudier.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En tablett innehåller 50 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat).

En tablett innehåller 100 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat).

Förteckning över hjälpämnen

Kroskarmellosnatrium (E468)

Polysorbat 80 (E433)

Vattenfri kalciumvätefosfat (E450)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Natriumvätekarbonat (E500)

Magnesiumstearat (E470b)

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet

4 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Sumatriptan Aurobindo
Tablett 50 mg Vita kapselformade odragerade tabletter med C präglat på ena sidan och 33 på andra sidan.
6 tablett(er) blister, 49:70, F
12 tablett(er) blister, 111:65, F
18 tablett(er) blister, 145:52, F
Tablett 100 mg Vita, kapselformade, bikonvexa odragerade tabletter med 'C' präglat på ena sidan och '34' på andra sidan.
18 tablett(er) blister, 154:70, F
6 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Sumatriptan