Ciprofloxacin Villerton

Mylan Hospital

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml (klar, fri från synliga partiklar)

Antibakteriellt kinolonderivat, fluorokinolon

Aktiv substans: Ciprofloxacin
ATC-kod: J01MA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-11-24.

Indikationer

Ciprofloxacin Villerton infusionsvätska, lösning är indicerad för behandling av följande infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Speciell hänsyn ska tas till tillgänglig information rörande resistens mot ciprofloxacin innan behandling påbörjas.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

Vuxna

 • Nedre luftvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier

 • exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom

 • bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros eller vid bronkiektasi

 • pneumoni

 • Kronisk suppurativ otitis media

 • Akut exacerbation av kronisk sinuit i synnerhet om dessa är orsakade av gramnegativa bakterier

 • Urinvägsinfektioner

 • Epididymoorkit inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae

 • Inflammation i lilla bäckenet inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae
  Vid ovannämnda infektioner i genitala området och när det kan antas eller är fastställt att de är orsakade av Neisseria gonorrhoeae är det särskilt viktigt att ta del av lokal information rörande förekomsten av resistens mot ciprofloxacin och att fastställa känsligheten genom laboratorietester.

 • Infektioner i gastrointestinalkanalen (t.ex. turistdiarré)

 • Intraabdominella infektioner

 • Infektioner i hud och mjukdelar orsakade av gramnegativa bakterier

 • Malign extern otit

 • Infektioner i skelett och leder

 • Behandling av infektioner hos patienter med neutropeni

 • Profylax mot infektioner hos patienter med neutropeni

 • Pulmonell anthrax (post-expositionsprofylax och kurativ behandling)

 • Barn och ungdomar

  • Bronko-pulmonella infektioner vid cystisk fibros orsakade av Pseudomonas aeruginosa

  • Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

  • Pulmonell anthrax (postexpositionsprofylax och kurativ behandling)

  Ciprofloxacin kan även användas för att behandla svåra infektioner hos barn och ungdomar när detta anses nödvändigt.

  Behandlingen ska endast initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik).

  Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra kinoloner eller mot något hjälpämne (se avsnitt Innehåll).

 • Samtidig administrering av ciprofloxacin och tizanidin (se avsnitt Interaktioner).

 • Dosering

  Dosen är beroende av indikationen, infektionens svårighetsgrad och var den sitter, den orsakande organismens känslighet för ciprofloxacin, patientens njurfunktion samt för barn och ungdomar patientens kroppsvikt.

  Behandlingens längd beror på sjukdomens svårighetsgrad och på det kliniska och bakteriologiska förloppet.

  Efter initial intravenös behandling kan behandlingen övergå till oral behandling med tabletter eller suspension om det är kliniskt indikerat efter beslut av läkare. Intravenös behandling ska följas av oral behandling så snart som möjligt.

  I svåra fall eller om patienten inte kan ta tabletter (t.ex. patienter som får enteral nutrition) rekommenderas att behandlingen inleds med intravenöst ciprofloxacin tills det är möjligt att övergå till oral administrering.

  Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (t.ex. Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter eller Staphylococci ) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administrering med andra lämpliga antibakteriella medel.

  Behandling av vissa infektioner (t.ex. inflammation i lilla bäckenet, intraabdominella infektioner, infektioner hos patienter med neutropeni och infektioner i skelett och leder) kan kräva samtidig administrering med andra antibakteriella medel beroende på vilka patogener som är involverade.

  Vuxna

  Indikationer

  Daglig dos i mg

  Total behandlingstid (inklusive övergång till oral behandling så snart som möjligt)

  Infektioner i nedre luftvägarna

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Infektioner i övre luftvägarna

  Akut exacerbation av kronisk sinuit

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Kronisk suppurativ otitis media

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Malign extern otit

  400 mg 3 gånger dagligen

  28 dagar till 3 månader

  Urinvägsinfektioner

  Komplicerad och okomplicerad pyelonefrit

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 21 dagar, kan fortsätta för längre tid än 21 dagar vid vissa speciella tillstånd (såsom abcesser)

  Prostatit

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  2 till 4 veckor (akut).

  Infektioner i

  genitala området

  Epididymoorkit och inflammation i lilla bäckenet

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  Minst 14 dagar

  Infektioner i magtarmkanalen och intraabdominella infektioner

  Diarré orsakad av bakteriella patogener inklusive Shigella spp. andra än Shigella dysenteria typ 1 och empirisk behandling av svår turistdiarré

  400 mg 2 gånger dagligen

  1 dag

  Diarré orsakad av Shigella dysenteriae typ 1

  400 mg 2 gånger dagligen

  5 dagar

  Diarré orsakad av Vibrio cholerae

  400 mg 2 gånger dagligen

  3 dagar

  Tyfoid feber

  400 mg 2 gånger dagligen

  7 dagar

  Intraabdominella infektioner orsakade av gramnegativa bakterier

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  5 till 14 dagar

  Infektioner i huden och mjukdelar

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Skelett- och ledinfektioner

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  Högst 3 månader

  Behandling av infektioner eller profylax mot infektioner hos patienter med svår neutropeni.

  Ciprofloxacin ska ges samtidigt med lämpligt antibakteriellt medel (lämpliga antibakteriella medel) i enlighet med officiella riktlinjer.

  400 mg 2 gånger dagligen till

  400 mg 3 gånger dagligen

  Behandlingen ska pågå under hela neutropeniperioden.

  Pulmonell anthrax postexpositionsprofylax och kurativ behandling för personer som kräver parenteral behandling. Administrering av läkemedel ska inledas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering.

  400 mg 2 gånger dagligen

  60 dagar från bekräftad exponering för Bacillus anthracis

  Barn och ungdomar

  Indikationer

  Daglig dos i mg

  Total behandlingstid (inklusive övergång till oral behandling så snart som möjligt)

  Cystisk fibros

  10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen men högst 400 mg per dos.

  10 till 14 dagar

  Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

  6 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen till

  10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen. Högst 400 mg per dos.

  10 till 21 dagar

  Pulmonell anthrax postexpositionsprofylax och kurativ behandling för personer som kräver parenteral behandling. Administrering av läkemedel ska inledas så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering.

  10 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen till

  15 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen. Högst 400 mg per dos.

  60 dagar från bekräftad exponering för Bacillus anthracis

  Andra svåra infektioner

  10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen. Högst 400 mg per dos

  Ska anpassas till typen av infektion

  Äldre patienter

  Äldre patienter ska få en dos som är anpassad till infektionens svårighetsgrad och patientens kreatininclearence.

  Nedsatt njur- och leverfunktion

  Rekommenderad start- och underhållsdos för patienter med nedsatt njurfunktion:

  Kreatininclearance

  (ml/minut/1,73 m2)

  Serumkreatinin (μmol/l)

  Intravenös dos (mg)

  > 60

  < 124

  Se vanlig dosering

  30-60

  124 till 168

  200-400 mg var 12:e timme

  < 30

  >169

  200-400 mg var 24:e timme

  Patienter med hemodialys

  >169

  200-400 mg var 24:e timme (efter dialys)

  Patienter med peritonealdialys

  >169

  200-400 mg var 24:e timme

  För patienter med nedsatt leverfunktion krävs ingen dosjustering.

  Dosering till barn med nedsatt njur- och/eller leverfunktion har inte studerats.

  Administreringssätt
  Ciprofloxacin Villerton ska kontrolleras visuellt innan användning. Får inte användas om lösningen är grumlig.

  Ciprofloxacin ska ges som intravenös infusion. Till barn ska infusionen ges under 60 minuter.

  Till vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin. Långsam infusion i en stor ven minskar patientens obehag och risken för venös irritation.

  Infusionslösningen kan ges som infusion antingen direkt eller efter blandning med andra kompatibla infusionslösningar (se avsnitt Blandbarhet).

  Varningar och försiktighet

  Svåra infektioner och blandade infektioner med grampositiva och anaeroba patogener
  Ciprofloxacin som monoterapi är inte lämpligt för behandling av svåra infektioner eller infektioner som kan vara orsakade av grampositiva eller anaeroba patogener. Vid sådana infektioner ska ciprofloxacin administreras tillsammans med andra lämpliga antibakteriella ämnen.

  Streptokockinfektioner (inklusive Streptococcus pneumoniae)
  Ciprofloxacin rekommenderas inte för behandling av streptokockinfektioner beroende på otillräcklig effekt.

  Infektioner i genitala området
  Epididymoorkit och inflammationer i lilla bäckenet kan orsakas av fluorokinolon-resistenta Neisseria gonorrhoeae . Ciprofloxacin ska ges tillsammans med ett annat lämpligt antibakteriellt medel om inte ciprofloxacin-resistenta Neisseria gonorrhoeae kan uteslutas. Om inte klinisk förbättring uppnås efter 3 dagar ska behandlingen omprövas.

  Intraabdominella infektioner
  Det finns begränsade data avseende effekten av ciprofloxacin vid behandling av post-kirurgiska intraabdominella infektioner.

  Turistdiarré
  Inför valet av ciprofloxacin ska hänsyn tas till information rörande resistens mot ciprofloxacin hos relevanta patogener i de länder som resan gäller.

  Infektioner i skelett och leder
  Ciprofloxacin ska användas i kombination med andra antibakteriella läkemedel beroende på resultaten av mikrobiologisk dokumentation.

  Pulmonell anthrax
  Användningen på människa är baserad på in vitro -känslighetsdata och på experimentella djurdata tillsammans med begränsade humandata. Behandlande läkare ska ta del av nationella och/eller internationella konsensusdokument med avseende på behandling av anthrax.

  Pediatrisk population
  Användningen av ciprofloxacin på barn och ungdomar ska följa tillgängliga officiella riktlinjer. Ciprofloxacinbehandling ska bara initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar.

  Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka artropati i viktbärande leder under tillväxtfasen hos djur. Säkerhetsdata från en randomiserad dubbel-blind studie rörande användning av ciprofloxacin hos barn (ciprofloxacin: n = 335, medelålder = 6,3 år; jämförande läkemedel: n = 349, medelålder = 6,2 år; åldersfördelning = 1 till 17 år) visar att förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artropati (bedömd från ledrelaterade kliniska tecken och symtom) efter behandlingsdag 42 var 7,2 % respektive 4,6 %. Likaså var förekomsten av läkemedelsrelaterad artropati 9,0 % respektive 5,7 % vid ettårsuppföljningen. Ökningen i förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artropati mellan de olika grupperna mätt över tiden var inte statistiskt signifikant. Behandling ska endast initieras efter noggrann bedömning av risk/nytta, på grund av eventuella biverkningar relaterade till leder och/eller kringliggande vävnad. (Se avsnitt Biverkningar)

  Bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros
  Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 5–17 år. Mer begränsad erfarenhet från behandling av barn mellan 1 och 5 års ålder föreligger.

  Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit
  Ciprofloxacinbehandling av urinvägsinfektioner ska övervägas när annan behandling inte kan användas, och ska baseras på resultaten från den mikrobiologiska dokumentationen.
  Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 1–17 år.

  Andra specifika svåra infektioner
  Andra svåra infektioner som stämmer överens med officiella riktlinjer eller efter noggrann bedömning av risk/nytta när annan behandling inte kan användas eller efter bristande svar på konventionell behandling samt när den mikrobiologiska dokumentationen kan motivera användning av ciprofloxacin.

  Användningen av ciprofloxacin för specifika svåra infektioner andra än de ovan nämnda har inte värderats i kliniska studier och den kliniska erfarenheten är begränsad. Av denna anledning rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med dessa infektioner.

  Överkänslighet
  Överkänslighet och allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi och anafylaktoida reaktioner, kan uppträda efter en engångsdos (se avsnitt Biverkningar) och kan vara livshotande. Om sådan reaktion uppträder, ska ciprofloxacin-behandlingen avslutas och adekvat medicinsk behandling initieras.

  Muskuloskeletala systemet
  Generellt sett ska ciprofloxacin inte användas på patienter som tidigare haft problem med senorna i samband med kinolonbehandling. Efter mikrobiologisk dokumentering av orsakande organism och bedömning av balansen mellan risk och nytta, kan dock ciprofloxacin, i mycket sällsynta fall, förskrivas till dessa patienter för behandling av vissa svåra infektioner, särskilt om standardterapi misslyckats eller vid bakterieresistens, där mikrobiologiska data kan motivera användningen av ciprofloxacin.
  Tendinit och senruptur (speciellt hälsenan), ibland bilateralt, kan uppträda med ciprofloxacin så tidigt som inom behandlingens första 48 timmar. Inflammation och senrupturer kan inträffa även upp till flera månader efter att behandling med ciprofloxacin har upphört. Risken för tendinopati kan öka hos äldre patienter eller hos patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider (se avsnitt Biverkningar).
  Vid tecken på tendinit (t.ex. smärtande svullnad, inflammation) ska behandlingen med ciprofloxacin avslutas. Den skadade extremiteten ska hållas i vila.
  Ciprofloxacin ska användas med försiktighet till patienter med myastenia gravis (se avsnitt Biverkningar).

  Fotosensitivitet
  Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka ljuskänslighetsreaktioner. Patienter som tar ciprofloxacin ska rådas att undvika exponering för antingen direkt starkt solljus eller UV-strålning under behandlingen (se avsnitt Biverkningar).

  Centrala nervsystemet
  Kinoloner är kända för att kunna utlösa krampanfall eller sänka tröskeln för krampanfall. Fall av status epilepticus har rapporterats. Ciprofloxacin ska användas med försiktighet till patienter med CNS-störning vilket kan orsaka ökad risk för krampanfall. Om krampanfall uppträder ska behandlingen med ciprofloxacin avbrytas (se avsnitt Biverkningar). Psykiatriska reaktioner kan uppkomma redan efter den första administreringen av ciprofloxacin. I sällsynta fall kan depression eller psykos leda till ett självskadande beteende som kulminerar i självmordsförsök eller fullbordat självmord. I dessa fall ska ciprofloxacin-behandlingen avslutas.

  Fall med polyneuropati (baserad på neurologiska symtom såsom smärta, brännande känsla, känselstörningar eller muskelsvaghet, ensamma eller i kombination) har rapporterats hos patienter som får ciprofloxacin. Ciprofloxacin ska sättas ut hos patienter som upplever symtom på neuropati, inklusive smärta, brännande känsla, stickningar, känselbortfall och/eller svaghet för att förhindra utveckling av ett irreversibelt tillstånd (se avsnitt Biverkningar).

  Hypoglykemi

  Liksom hos andra kinoloner har hypoglykemi rapporterats mer ofta hos diabetespatienter, främst hos den äldre befolkningen. Hos alla diabetespatienter rekommenderas noggrann övervakning av blodglukos (se avsnitt Biverkningar)

  Gastrointestinalsystemet
  Förekomsten av svår och ihållande diarré under och efter behandling (inklusive flera veckor efter behandlingen) kan indikera en antibiotikaassocierad kolit (livshotande med möjlig dödlig utgång) och kräver omedelbar behandling (se avsnitt Biverkningar). I sådana fall ska ciprofloxacin omedelbart sättas ut och lämplig behandling initieras. I denna situation är läkemedel som hämmar peristaltiken kontraindicerade.

  Njurar och urinvägar
  Kristalluri relaterat till användningen av ciprofloxacin har rapporterats (se avsnitt Biverkningar). Patienter som får ciprofloxacin ska hydreras väl och kraftig alkalisering av urinen ska undvikas.

  Nedsatt njurfunktion
  Eftersom ciprofloxacin till stor del utsöndras i oförändrad form via njurarna krävs dosjustering enligt avsnitt Dosering hos patienter med nedsatt njurfuktion för att undvika en ökning av läkemedelsbiverkningar orsakade av ackumulerat ciprofloxaxin.

  Lever och gallvägar
  Fall av levernekros och livshotande leversvikt har rapporterats med ciprofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Vid tecken eller symtom på leversjukdom (såsom anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller öm buk) ska behandlingen avslutas.

  Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist
  Hemolytiska reaktioner har rapporterats för ciprofloxacin hos patienter med glukos-6-fosfat dehydrogenasbrist. Dessa patienter ska undvika ciprofloxacinanvändning om inte den potentiella nyttan är större än den möjliga risken. I denna situation ska potentiell förekomst av hemolys kontrolleras.

  Resistens
  Under eller efter en behandlingskur med ciprofloxacin kan bakterier som visar resistens mot ciprofloxacin isoleras med eller utan klinisk uppenbar superinfektion. Det kan finnas en särskild risk för val av ciprofloxacin-resistenta bakterier under förlängd behandlingstid, och vid behandling av sjukhusinfektioner och/eller infektioner orsakade av Staphylococcus- och Pseudomonas - stammar.

  Cytokrom P450
  Ciprofloxacin hämmar CYP1A2 och kan därför orsaka ökad serumkoncentration av samtidigt administrerade ämnen som metaboliseras genom detta enzym (t.ex. teofyllin, klozapin, olanzapin, ropinirol, tizanidin, duloxetin, agomelatin). Samtidig administrering av ciprofloxacin och tizanidin är kontraindicerad. Patienter som tar dessa substanser samtidigt med ciprofloxacin ska därför noga övervakas för kliniska tecken på överdos, och bestämning av serumkoncentrationer (t.ex. av teofyllin) kan bli nödvändigt (se avsnitt Interaktioner).

  Metotrexat
  Samtidig användning av ciprofloxacin och metotrexat rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).

  Interaktion med laboratorietester
  Ciprofloxacins in vitro -aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis kan ge falskt negativa bakteriologiska testresultat på prover från patienter är under behandling med ciprofloxacin.

  Reaktion vid injektionsstället
  Lokala reaktioner vid stället för den intravenösa administreringen har rapporterats i samband med intravenös administrering av ciprofloxacin. Dessa reaktioner förekommer mer frekvent då infusionstiden är 30 minuter eller kortare. Reaktionerna kan uppträda i form av lokala hudreaktioner som snabbt försvinner efter avslutad infusion. Fortsatt intravenös administrering är inte kontraindicerad om inte reaktionerna återuppträder eller förvärras.

  Hjärtat
  Försiktighet bör iakttas när fluorokinoloner, inklusive ciprofloxacin används av patienter med kända riskfaktorer för förlängning av QT-intervallet, som till exempel:

 • medfött förlängt QT-syndrom

 • samtidig användning av läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet (t.ex. klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • obehandlad elektrolytrubbning (t.ex. hypokalemi, hypomagnesemi)

 • äldre

 • hjärtsjukdom (t.ex. hjärtsvikt, hjärtinfarkt, bradykardi)

 • (Se avsnitt Dosering Äldre, avsnitt Interaktioner, avsnitt Biverkningar och avsnitt Överdosering).

  Ögon

  Om synen försämras, eller om någon annan påverkan på ögonen noteras, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart.

  Glukosinnehåll i infusionslösningen
  Ciprofloxacin Villerton innehåller 55 mg/ml glukosmonohydrat. Detta ska beaktas hos patienter med diabetes mellitus.

  Interaktioner

  Effekter av andra läkemedel på ciprofloxacin

  Läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet
  Ciprofloxacin, liksom andra fluorokinoloner, ska användas med försiktighet hos patienter som använder läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet (t.ex. klass IA och III antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Probenecid
  Probenecid påverkar den renala sekretionen av ciprofloxacin. Samtidig administrering av probenecid och ciprofloxacin ökar serumkoncentrationerna av ciprofloxacin.

  Metoklopramid
  Metoklopramid påskyndar absorptionen av (oralt) ciprofloxacin vilket resulterar i en kortare tid tills den maximala plasmakoncentrationen uppnås. Ingen effekt på ciprofloxacins biotillgänglighet syntes.

  Omeprazol
  Samtidig administrering av ciprofloxacin och läkemedel som innehåller omeprazol resulterar i en svag minskning i Cmax och AUC för ciprofloxacin.

  Effekter av ciprofloxacin på andra läkemedel

  Tizanidin
  Tizanidin får inte ges samtidigt med ciprofloxacin (se avsnitt Kontraindikationer). I en klinisk studie med friska försökspersoner sågs en ökning av tizanidins serumkoncentrationer (Cmax-ökning: 7-faldig, intervall: 4- till 21-faldigt; AUC-ökning: 10-faldig, intervall: 6- till 24-faldigt) när ciprofloxacin gavs samtidigt.
  Förhöjda tizanidinkoncentrationer associeras med ökad hypotensiv och sedativ effekt.

  Metotrexat
  Renal tubulär transport av metotrexat kan hämmas vid samtidig administrering av ciprofloxacin, vilket kan leda till ökade plasmanivåer av metotrexat och ökad risk för metotrexatrelaterade toxiska reaktioner. Samtidig användning rekommenderas inte (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Teofyllin
  Samtidig administrering av ciprofloxacin och teofyllin kan orsaka en oönskad ökning av serumkoncentrationen av teofyllin. Detta kan leda till teofyllinframkallade biverkningar, som i sällsynta fall kan vara livshotande eller dödliga. Vid kombinerad användning av dessa två läkemedel ska teofyllins serumkoncentrationer kontrolleras och teofyllindosen reduceras efter behov (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Andra xantinderivat
  Vid samtidig administrering av ciprofloxacin och koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) har ökade serumkoncentrationer för dessa xantinderivat rapporterats.

  Fenytoin
  Samtidig administrering av ciprofloxacin och fenytoin kan resultera i ökade eller minskade serumnivåer av fenytoin varför övervakning av läkemedelsnivåerna rekommenderas.

  Ciklosporin
  En övergående ökning av koncentrationen av serumkreatinin observerades när läkemedelsprodukter som innehöll ciprofloxacin och ciklosporin administrerades samtidigt. Därför är det nödvändigt att ofta (två gånger i veckan) kontrollera serumkreatininkoncentrationerna hos dessa patienter.

  Vitamin K-antagonister
  Samtidig administrering av ciprofloxacin med en vitamin K-antagonist kan förstärka dess antikoagulerande verkan. Risken kan variera beroende på den bakomliggande infektionen, ålder och patientens allmäntillstånd vilket gör att ciprofloxacins bidrag till ökningen av INR-värdet (international normalized ratio) är svårt att bedöma. INR-värdet ska kontrolleras ofta under och kort efter samtidig administrering av ciprofloxacin med en vitamin K-antagonist (t.ex. warfarin, acenokumarin, fenprokuomon eller fluindion).

  Glibenklamid
  I särskilda fall kan samtidig administrering av läkemedel innehållande ciprofloxacin och glibenklamid intensifiera effekten av glibenklamid (hypoglykemi).

  Duloxetin
  Kliniska studier har visat att samtidig användning av duloxetin med starka hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, t.ex. fluvoxamin, ökar AUC och Cmax för duloxetin, Trots att det inte finns några kliniska data tillgängliga rörande en möjlig interaktion med ciprofloxacin kan liknande effekter förväntas vid samtidig administrering (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Ropinirol
  Det har visats i en klinisk studie att samtidig användning av ropinirol och ciprofloxacin, en medelstark hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, resulterar i en ökning av Cmax och AUC för ropinirol med 60 % respektive 84 %. Övervakning av ropinirol-relaterade biverkningar och lämplig dosjustering rekommenderas under och kort tid efter samtidig administrering av ciprofloxacin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Lidokain
  Hos friska försökspersoner har det visats att samtidig användning av läkemedel innehållande lidokain och ciprofloxacin, en medelstark hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, sänker clearance för intravenöst lidokain med 22 %. Trots att lidokainbehandlingen tolererades väl kan en möjlig interaktion med ciprofloxacin förknippad med biverkningar uppstå vid samtidig administrering.

  Klozapin
  Efter samtidig administrering av 250 mg ciprofloxacin och klozapin under 7 dagar ökade serumkoncentrationen av klozapin och N-desmetylklozapin med 29 % respektive 31 %. Klinisk övervakning och lämplig justering av klozapindosen under och kort efter samtidig administrering av ciprofloxacin rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Sildenafil
  Hos friska försökspersoner ökade Cmax och AUC för sildenafil ungefär tvåfaldigt efter en oral dos på 50 mg som gavs samtidigt med 500 mg ciprofloxacin. Försiktighet ska därför iakttas när ciprofloxacin förskrivs tillsammans med sildenafil och riskerna och nyttan bör tas i beaktande.

  Agomelatin

  I kliniska studier påvisades att fluvoxamin, som en stark hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, markant inhiberar metabolism av agomelatin vilket resulterar i en 60-faldig ökning av agomelatinexponeringen. Trots att inga kliniska data finns tillgängliga för en möjlig interaktion med ciprofloxacin, en måttlig hämmare av CYP450 1A2, kan liknande effekter förväntas vid samtidig administrering ("Cytochrome P450" i avsnittet "Särskilda varningar och försiktighetsåtgärder vid användning").

  Zolpidem

  Samtidig administrering av ciprofloxacin kan öka blodhalten av zolpidem, samtidig användning rekommenderas inte.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Tillgängliga data för administrering av ciprofloxacin till gravida kvinnor indikerar inte uppkomst av några missbildningar eller feto/neonatal toxicitet av ciprofloxacin. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter med avseende på reproduktionstoxicitet. På unga eller prenatala djur som exponerats för kinoloner har effekter på omoget brosk observerats. Det kan därför inte uteslutas att läkemedlet kan orsaka skada på ledbrosket på humana omogna organismer/foster (se avsnitt Prekliniska uppgifter).
  Som en säkerhetsåtgärd är det att föredra att undvika användningen av ciprofloxacin under graviditet.

  Amning

  Grupp III

  Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk. På grund av den potentiella risken för skada på ledbrosket ska ciprofloxacin inte användas under amningsperioden.

  Trafik

  Beroende på neurologiska effekter kan ciprofloxacin påverka reaktionstiden. Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan därför bli försämrad.

  Biverkningar

  De vanligast förekommande biverkningarna är illamående och diarré.

  Organsystem

  Vanliga

  (≥1/100, <1/10)

  Mindre vanliga

  (≥1/1 000, <1/100)

  Sällsynta

  (≥1/10 000, <1/1 000)

  Mycket sällsynta

  (<1/10 000)

  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Infektioner och infestationer

  mykotiska

  superinfektioner

  Blodet och lymfsystemet

  eosinofili

  leukopeni

  anemi

  neutropeni

  leukocytos trombocytopeni trombocytemi

  hemolytisk anemi

  agranulocytos (livshotande) benmärgsdepression (livshotande)

  Immunsystemet

  allergisk reaktion

  allergiskt ödem/angioödem

  anafylaktisk reaktion

  anafylaktisk chock (livshotande) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  reaktion liknande serumsjuka

  Metabolism och nutrition

  Minskad aptit

  Hyperglykemi

  Hypoglykemi (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Psykiatriska störningar

  psykomotorisk hyperaktivitet

  /agitation

  förvirring och desorientering

  ångestreaktion

  onormala drömmar depression (potentiellt kulminerande i självmordsföreställningar/ tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  hallucinationer

  psykotiska reaktioner (potentiellt kulminerande i självmordsföreställningar/ tankar eller självmordsförsök och fullbordat självmord) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Mani, hypomani

  Centrala och perifera nervsystemet

  huvudvärk

  yrsel sömnstörningar smakförändringar

  par- och dysestesi

  hypoestesi

  tremor

  krampanfall inkl. status epilepticus (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  yrsel

  migrän försämrad koordinationsförmåga gångrubbning störning i luktnerven intrakraniell hypertension och pseudotumor cerebri

  perifer

  neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Ögon

  synrubbning

  förvrängt färgseende

  Öron och balansorgan

  tinnitus

  hörselförlust/ nedsatt hörsel

  Hjärtat

  takykardi

  ventrikulär

  arytmi och

  torsades de pointes

  (rapporterat främst hos patienter med risk för QT-förlängning),

  EKG QT förlängt (se avsnitt Varningar och försiktighet och Överdosering)

  Blodkärl

  vasodilatation

  hypotension

  vaskulit

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  dyspné (inklusive astmatiskt tillstånd)

  Magtarmkanalen

  illamående

  diarré

  kräkning

  smärta i magtarmkanalen och buken

  dyspepsi

  flatulens

  antibiotikaassocierad kolit (i mycket sällsynta fall med möjlig dödlig utgång) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  pankreatit

  Lever och gallvägar

  förhöjt transaminas

  förhöjt bilirubin

  nedsatt leverfunktion

  kolestatisk ikterus

  hepatit

  levernekros (i mycket sällsynta fall övergång till livshotande leversvikt) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hud och subkutan vävnad

  hudutslag

  pruritus

  urtikaria

  ljuskänslighetsreaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  petekier

  erythema multiforme

  erythema nodosum

  Stevens-Johnson syndrom (kan vara livshotande)

  toxisk epidermal nekrolys (kan vara livshotande)

  akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP)

  Läkemedels reaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  muskuloskeletal smärta (t.ex. smärta i extremiterna, ryggsmärta, bröstsmärta)

  artralgi

  myalgi

  artrit

  ökad muskeltonus och kramper

  muskelsvaghet

  tendinit

  senruptur (främst hälsenan)

  (se avsnitt Varningar och försiktighet) exacerbation av symtomen av myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Njurar och urinvägar

  nedsatt njurfunktion

  njursvikt

  hematuri

  krystalluri (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  tubulointerstitial nefrit

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  reaktioner vid injektions- och infusionsstället (endast vid intravenös administrering)

  asteni

  feber

  ödem

  svettning (hyperhidros)

  Undersökningar

  förhöjning av alkaliska fosfatvärden i blodet

  förhöjt amylas

  förhöjt INR (international normalized ratio) (hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister)

  Följande biverkningar har en högre frekvens i den undergrupp patienter som fick intravenös eller sekventiell (intravenös till oral) behandling:

  Vanliga

  kräkning, övergående förhöjt alkaliskt fosfatasvärde, hudutslag

  Mindre vanliga

  trombocytopeni, trombocytemi, förvirring och desorientering, hallucinationer, par- och dysestesi, krampanfall, yrsel, synstörningar, hörselförlust, takykardi, vasodilatation, hypotension, övergående nedsatt leverfunktion, kolestatisk ikterus, njursvikt, ödem

  Sällsynta

  pancytopeni, benmärgsdepression, anafylaktisk chock, psykotiska reaktioner, migrän, störningar i luktnerven, nedsatt hörsel, vaskulit, pankreatit, levernekros, petekier, senruptur.

  Pediatriska patienter
  Förekomsten av artropati vilket nämns ovan hänvisar till data från studier på vuxna. Hos barn är artropati rapporterat som vanligt förekommande (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Överdosering

  I händelse av överdosering, ska symtomatisk behandling ges. EKG-monitorering bör göras på grund av möjligheten för förlängt QT-intervall.

  En överdos på 12 g har rapporterats ge lindriga symtom på toxicitet. En akut överdos på 16 g har rapporterats orsaka akut njursvikt.

  Symtom på överdos: yrsel, tremor, huvudvärk, trötthet, kramper, hallucinationer, förvirring, abdominellt obehag, nedsatt njur- och leverfunktion samt kristalluri och hematuri. Reversibel njurtoxicitet har rapporterats.

  Utöver bedömning av nödsituationen enligt rutin rekommenderas att följa njurfunktionen, inklusive urinens pH och surgöra urinen, om så krävs, för att förhindra kristalluri. Patienterna ska hållas väl hydrerade.

  Endast en liten mängd av ciprofloxacin (<10 %) elimineras genom hemodialys eller peritoneal dialys.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism:

  Som ett fluorokinolon-antibakteriellt ämne är ciprofloxacins baktericida effekt ett resultat av hämningen av både typ II-topoisomeras (DNA-gyras) och topoisomeras IV, vilka krävs för bakteriell DNA-replikering, transkription, reparation och rekombination.

  PK/PD relationen:

  Effekten beror huvudsakligen på relationen mellan högsta koncentrationen i serum (Cmax) och den minsta hämmande effekten (MIC) av ciprofloxacin för en bakteriell patogen samt relationen mellan ytan under kurvan (AUC) och MIC.

  Resistensmekanism:

  In vitro -resistens mot ciprofloxacin kan uppnås genom en stegvis process av mutationer på målställen i både DNA-gyras och topoisomeras IV. Graden av den resulterande korsresistensen mellan ciprofloxacin och andra fluorokinoloner kan variera. Enstaka mutationer behöver inte resultera i klinisk resistens, men multipla mutationer resulterar oftast i klinisk resistens mot många eller alla aktiva substanser i klassen.

  Impermeabilitet och/eller resistenspåverkande effluxpumpmekanismer för en aktiv substans kan ha en varierande effekt på känsligheten för fluorokinoloner, vilken beror på fysiokemiska egenskaper hos olika aktiva substanser inom klassen och affiniteten i transportsystemet hos varje aktiv substans. Alla in vitro -resistansmekanismer är ofta observerade i kliniska isolat. Resistensmekanismer som inaktiverar andra antibiotika såsom permeationsbarriärer (vanligt för Pseudomonas Aeuroginosa) och effluxmekanismer kan påverka känsligheten för ciprofloxacin.

  Plasmidmedierad resistens kodad via qnr-gener har rapporterats.

  Spektrum för antibakteriell aktivitet.

  Brytpunkter separerar skilda känsliga stammar från stammar med intermediär känslighet och de senare från resistenta stammar.

  EUCAST Rekommendationer

  Mikroorganismer

  Känsliga

  Resistenta

  Enterobacteria

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  Pseudomonas

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  Acinetobacter

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Staphylococcus spp.1

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Haemophilus influenzae och

  Moraxella catarrhalis

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  Neisseria gonorrhoeae

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Neisseria meningitidis

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Icke artrelaterade brytpunkter*

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 1 mg/l

  1 Staphylococcus spp.- brytpunkter för ciprofloxacin relateras till högdosterapi.
  *Icke artrelaterade brytpunkter har fastställts huvudsakligen genom PK/PD-data och är oberoende av MIC-fördelningar för specifika arter. De ska endast användas för arter som inte har fått en artspecifik brytpunkt och inte för de arter där känslighetstester inte rekommenderas.

  Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter och lokal information avseende resistens är önskvärd, framför allt vid behandling av svåra infektioner. Expertråd bör vid behov inhämtas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av ämnet vid åtminstone vissa infektioner kan ifrågasättas.

  Indelning i grupper av relevanta arter efter ciprofloxacinkänslighet (för Streptococcus-arter se avsnitt Varningar och försiktighet).

  VANLIGEN KÄNSLIGA ARTER

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Bacillus anthracis (1)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Aeromonas spp.

  Brucella spp.

  Citrobacter koseri

  Francisella tularensis

  Haemophilus ducreyi

  Haemophilus influenzae *

  Legionella spp.

  Moraxella catarrhalis *

  Neisseria meningitidis

  Pasteurella spp.

  Salmonella spp.*

  Shigella spp.*

  Vibrio spp.

  Yersinia pestis

  Anaeroba mikroorganismer

  Mobiluncus

  Andra mikroorganismer

  Chlamydia trachomatis ($)

  Chlamydia pneumoniae ($)

  Mycoplasma hominis ($)

  Mycoplasma pneumoniae ($)

  ARTER FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Enterococcus faecalis ($)

  Staphylococcus spp. *(2)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Acinetobacter baumannii +

  Burkholderia cepacia +*

  Campylobacter spp.+*

  Citrobacter freundii *

  Enterobacter aerogenes

  Enterobacter cloacae *

  Escherichia coli *

  Klebsiella oxytoca

  Klebsiella pneumoniae *

  Morganella morganii *

  Neisseria gonorrhoeae *

  Proteus mirabilis *

  Proteus vulgaris *

  Providencia spp.

  Pseudomonas aeruginosa *

  Pseudomonas fluorescens

  Serratia marcescens *

  Anaeroba mikroorganismer

  Peptostreptococcus spp.

  Propionibacterium acnes

  ORGANISMER MED NEDÄRVD RESISTENS

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Actinomyces

  Enteroccus faecium

  Listeria monocytogenes

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Stenotrophomonas maltophilia

  Anaeroba mikroorganismer

  Undantagna de ovan listade

  Andra mikroorganismer

  Mycoplasma genitalium

  Ureaplasma urealitycum

  *Klinisk effekt har visats för känsliga isolat för godkända kliniska indikationer.
  +Resistensgrad ≥ 50 % i ett eller flera EU-länder.
  ($): Naturlig intermediär känslighet i avsaknad av erhållen resistensmekanism.
  (1): Studier har utförts i experimentella infektioner på djur orsakade av inhalering av Bacillus anthracis - sporer; dessa studier visar att tidig påbörjan med antibiotikabehandling efter exposition gör att sjukdomen kan undvikas om behandlingen anpassas till minskningen av antalet sporer i organismen med den infektiva dosen. Den rekommenderade dosen till människa är i först hand baserad på in vitro känslighet och på djurexperimentella data tillsammans med begränsade humandata. Två månaders behandlingstid för vuxna med oralt ciprofloxacin givet som en dos på 500 mg 2 gånger dagligen, är dock att betrakta som effektivt för att förhindra anthraxinfektion hos människa. Den behandlande läkaren hänvisas till nationella och/eller internationella konsensusdokument rörande behandling av anthrax.
  (2) Meticillinresistenta S.aureus visar oftast samtidig resistens mot fluorokinoloner. Graden av resistens mot meticillin är omkring 20 till 50 % bland alla stafylokockstammar och är vanligtvis högre i sjukhusisolat.

  Farmakokinetik

  Absorption

  Efter en intravenös infusion av ciprofloxacin uppnåddes en genomsnittlig maximal serumkoncentration vid slutet av infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var linjär vid intravenöst administrerade doser upp till 400 mg.

  Jämförelse av farmakokinetiska parametrar för en intravenös doseringsregim med 2 gånger dagligen och en med 3 gånger dagligen visade inga tecken på läkemedelsackumulation av ciprofloxacin och dess metaboliter.

  En intravenös infusion med 200 mg ciprofloxacin under 60 minuter eller oral administrering av 250 mg, båda givna var 12:e timme, gav ekvivalent yta under kurvan för serumkoncentrationen över tiden (AUC).

  En intravenös infusion med 400 mg ciprofloxacin under 60 minuter var 12:e timme var bioekvivalent med en 500 mg oral dos var 12:e timme med avseende på AUC.

  Den intravenösa dosen med 400 mg som administrerades under 60 minuter var 12:e timme resulterade i ett Cmax liknande det som sågs efter en 750 mg oral dos.

  En intravenös infusion med 400 mg ciprofloxacin under 60 minuter var 8:e timme är ekvivalent med avseende på AUC med en 750 mg oral dos given var 12:e timme.

  Distribution

  Proteinbindningen för ciprofloxacin är låg (20-30 %). Ciprofloxacin finns i plasma i stor utsträckning i en ojoniserad form och har en omfattande steady-state-distributionsvolym på 2-3 l/kg kroppsvikt. Ciprofloxacin uppnår höga koncentrationer i flera olika vävnader såsom lungor (epitelvätska, alveolära makrofager, biopsivävnad), bihålorna och inflammerade skador (vätskande kantaridinblåsor) och i det urogenitala området (urin, prostata, endometriet) där totala koncentrationer överstigande koncentrationerna i plasma uppnås.

  Metabolism

  Låga koncentrationer av fyra metaboliter har rapporterats vilka identifierades som:

  Desetylenciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) och formylciprofloxacin (M 4). Metaboliterna visar in vitro antimikrobiell aktivitet men i lägre grad än modersubstansen.
  Det är känt att ciprofloxacin är en måttlig hämmare av CYP 450 1A2 iso-enzymer.

  Eliminering

  Ciprofloxacin utsöndras till stor del oförändrat både renalt och i mindre utsträckning via feces.

  Utsöndring av ciprofloxacin (% av dosen)

  Intravenös administrering

  Urin

  Feces

  Ciprofloxacin

  61,5

  15,2

  Metaboliter (M1-M4)

  9,5

  2,6

  Renal clearance är mellan 180–300 ml/kg/timme och total kroppsclearance är mellan 480–600 ml/kg/timme. Ciprofloxacin genomgår både glomerulär filtration och tubulär sekretion. Svårt nedsatt njurfunktion leder till ökad halveringstid för ciprofloxacin med upp till 12 timmar.

  Icke renal clearance av ciprofloxacin är huvudsakligen beroende på aktiv transintestinal sekretion och metabolisering. 1 % av dosen utsöndras via gallan. Höga koncentrationer av ciprofloxacin förekommer i gallan.

  Barn:

  Farmakokinetiska data för barn är begränsade.

  I en studie med barn var Cmax och AUC inte åldersberoende (över 1 års ålder). Ingen märkbar ökning för Cmax och AUC iakttogs vid upprepad dosering (10 mg/kg tre gånger dagligen).

  Hos 10 barn med svår sepsis var Cmax 6,1 mg/l (intervall 4,6-8,3 mg/l) efter en timmes intravenös infusion av 10 mg/kg hos barn yngre än 1 år, jämfört med 7,2 mg/l (intervall 4,7-11,8 mg/l) hos barn mellan 1 och 5 år. AUC-värdet var 17,4 mg*tim/l (intervall 11,8–32,0 mg*tim/l) och 16,5 mg*tim/l (intervall 11,0-23,8 mg*tim/l) i respektive åldersgrupp.

  Dessa värden är inom de intervall som rapporterats för vuxna vid terapeutiska doser. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser av pediatriska patienter med olika infektioner är den förväntade genomsnittliga halveringstiden hos barn ungefär 4-5 timmar och biotillgängligheten för den orala suspensionen varierar från 50 till 80 %.

  Prekliniska uppgifter

  Icke-kliniska data visar inga särskilda risker för människa baserat på gängse studier avseende toxicitet vid singeldos och upprepad dosering, karcinogenicitet och reproduktionseffekter. Liksom ett antal andra kinoloner är ciprofloxacin fototoxiskt hos djur vid kliniskt relevanta nivåer för exponering. Data på fotomutagenicitet/fotokarcinogenicitet visar en svag fotomutagen eller fototumorigen effekt för ciprofloxacin i in vitro - och i djurexperiment. Denna effekt var jämförbar med den för andra gyrashämmare.

  Artikulära tolerabilitetsstudier.
  Som beskrivits för andra gyrashämmare, orsakar ciprofloxacin skada på större viktbärande leder på växande djur. Omfattningen av broskskadan varierar beroende på ålder, djurart och dos. Skadan kan minskas genom att belastningen på lederna minskas. Studier på vuxna djur (råtta, hund) visar inga bevis på broskskador. I en studie på unga beaglehundar orsakade ciprofloxacin svåra ledförändringar vid terapeutiska doser efter tvåveckors behandling vilka fortfarande kvarstod efter fem månader.

  Innehåll

  Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

  Ciprofloxacinlaktat 2,544 mg/ml motsvarande ciprofloxacin 2 mg/ml.

  Hjälpämne: Glukosmonohydrat 55 mg/ml.

  Förteckning över hjälpämnen

  Mjölksyra
  Glukosmonohydrat
  Vatten för injektionsvätskor

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering. Om inte kompatibilitet med andra lösningar/läkemedel har bekräftats måste infusionen alltid administreras separat. Synliga tecken på inkompatibilitet är t.ex. utfällning, grumling och missfärgning.

  Inkompatibilitet uppstår med alla lösningar/läkemedel för infusion som är fysikaliskt eller kemiskt instabila vid lösningarnas pH-värde (t.ex. penicilliner, heparin-lösningar), särskilt i kombination med lösningar som justerats till ett alkaliskt pH-värde (pH-värde för lösningar av ciprofloxacin: 3.5–4.6).

  Miljöpåverkan

  Ciprofloxacin

  Miljörisk: Användning av ciprofloxacin har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Ciprofloxacin är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Ciprofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras i skydd mot kyla. Får inte frysas.
  Förvara påsen i folien. Ljuskänsligt.

  Inga tillsatser bör göras till infusionslösningen.

  Påsen ska förvaras i den yttre påsen tills den ska användas. Ljuskänsligt.
  Ska användas omedelbart efter att påsen har öppnats. Kassera överblivet innehåll omedelbart efter användning. Använd inte om du noterar synliga försämringar.

  Förpackningsinformation

  Ciprofloxacin Villerton
  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml (klar, fri från synliga partiklar)
  10 x 1 x 100 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
  10 x 1 x 200 milliliter påse (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare

  Liknande preparat inom:

  Ciprofloxacin