Novopulmon® Novolizer®

Meda

Inhalationspulver 400 mikrogram/dos (Inhalationspulver, vitt pulver)

Glukokortikoid. Inflammationshämmande läkemedel för inhalation vid astma.

Aktiv substans: Budesonid
ATC-kod: R03BA02
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-02.

Indikationer

Underhållsbehandling av astma.

Observera: Budesonid är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen budesonid eller hjälpämnet laktosmonohydrat (som innehåller små mängder mjölkprotein).

Dosering

Dosering

Om en patient byter till Novopulmon Novolizer från en annan inhalator skall dosen kontrolleras och vid behov justeras på individuell basis. Aktiv substans, doseringsregim och administreringssätt bör övervägas.

Steroidnaiva patienter och patienter som tidigare behandlats med inhalationssteroider:

Vuxna (inklusive äldre) och barn/ungdomar över 12 år : Rekommenderad initial dos: 200–400 mikrogram en eller två gånger dagligen

Rekommenderad maximal dos: 800 mikrogram två gånger dagligen

Barn 5–12 år: Rekommenderad initial dos: 200 mikrogram två gånger dagligen eller 200–400 mikrogram en gång dagligen

Rekommenderad maximal dos: 400 mikrogram två gånger dagligen

Barn under 5 år: Novopulmon Novolizer rekommenderas inte till barn under 5 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

Observera: För doser om 200 mikrogram finns en styrka på 200 mikrogram tillgänglig

Dosen bör anpassas till behoven hos varje individ, sjukdomens svårighetsgrad och patientens kliniska svar. Dosen bör justeras tills kontroll uppnås och den bör därefter titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv astmakontroll bibehålls.

Doseringsgränser:

Vuxna (inklusive äldre) och barn/ungdomar över 12 år: 200–1600 mikrogram dagligen

Barn 5–12 år: 200–800 mikrogram dagligen

Dosering två gånger dagligen hos barn och vuxna, inklusive äldre, skall användas när behandlingen påbörjas, under perioder med svår astma och vid reducering eller avbrott i behandling med orala glukokortikosteroider.

Dosering en gång dagligen upp till 800 mikrogram kan användas hos vuxna, inklusive äldre och barn/ungdomar över 12 år, med lätt till måttlig astma som redan kontrolleras med inhalerade glukokortikosteroider (antingen budesonid eller beklometasondipropionat) som administreras två gånger dagligen.

Dosering en gång dagligen av upp till 400 mikrogram kan användas hos barn mellan 5 och 12 år med lätt till måttlig astma som redan kontrolleras med inhalerade glukokortikosteroider (antingen budesonid eller beklometasondipropionat) som administreras två gånger dagligen.

Om en patient byter från dosering två gånger dagligen till dosering en gång dagligen, bör det ske med motsvarande total daglig dos (med beaktande av den aktiva substansen och administreringssättet) och dosen ska därefter reduceras till den minsta dos som krävs för att bibehålla effektiv astmakontroll. Dosering en gång dagligen kan bara övervägas när astmasymtomen är under kontroll. Vid dosering en gång dagligen ska dosen tas på kvällen.

Vid försämrad astmakontroll (kännetecknas av t ex ihållande respiratoriska symtom, ökad användning av inhalerad bronkdilaterare) bör dosen av den inhalerade steroiden ökas. De patienter som får dosering en gång dagligen skall rådas att dubblera dosen inhalerad kortikosteroid, så att dosen en gång dagligen administreras två gånger dagligen. Vid försämrad astmakontroll skall patienten söka läkare så snart som möjligt.

En kortverkande inhalerad beta-2-agonist bör alltid finnas tillgänglig för att lindra akuta astmasymtom.

Astma

Novopulmon Novolizer kan möjliggöra utbyte eller signifikant reduktion av dosen av orala glukokortikosteroider samtidigt som astmakontrollen upprätthålls. När överföringen från orala steroider till Novopulmon Novolizer påbörjas, ska patienten befinna sig i en relativt stabil fas. En hög dos av Novopulmon Novolizer ges sedan i kombination med den tidigare använda orala steroiddosen i omkring 10 dagar.

Därefter ska den orala steroiddosen gradvis reduceras (med till exempel 2,5 milligram prednisolon, eller motsvarande, varje månad) till lägsta möjliga nivå. I många fall är det möjligt att helt byta ut den orala steroiden mot Novopulmon Novolizer. För ytterligare information om utsättning av kortikosteroider, se Varningar och försiktighet.

Behandlingssätt och varaktighet:

Novopulmon Novolizer är avsett för långtidsbehandling. Det bör administreras regelbundet enligt rekommenderat schema även när patienten är asymtomatisk.

Astmakontrollen kan förbättras inom 24 timmar, även om 1–2 veckors ytterligare behandlingsperiod kan krävas för en maximal effekt.

Administreringssätt

För inhalation

För att säkerställa att den aktiva substansen på ett optimalt sätt når avsett behandlingsområde, är det nödvändigt att inhalera stabilt, djupt och så snabbt som möjligt (till maximal inhalation). Ett tydligt klickljud och en färgförändring i kontrollfönstret från grönt till rött indikerar att inhalationen har utförts på rätt sätt. Om ett klickljud inte hörs och färgen i kontrollfönstret inte ändras, bör inhalationen upprepas. Inhalatorn är låst tills inhalationen har utförts på rätt sätt.

För att minska risken för oral candidainfektion och heshet rekommenderas att patienten inhalerar innan måltid och sköljer munnen med vatten eller borstar tänderna efter varje inhalation.

Användning och hantering av pulverinhalatorn (=Novolizer)

Bild1

Påfyllning

 • Tryck lätt ihop de räfflade ytorna på båda sidor om locket, skjut locket framåt och lyft av det.

 • Ta bort den skyddande aluminiumfolien från kassettbehållaren och ta ut den nya kassetten.

 • Placera kassetten i pulverinhalatorn (= Novolizern) med dosräknaren mot munstycket.

 • Sätt tillbaka locket i sidospåren ovanifrån och tryck ned det helt mot knappen tills ett klick hörs. Kassetten kan sitta kvar i pulverinhalatorn (= Novolizern) tills den har förbrukats eller i upp till 6 månader efter den satts i.

Observera: Novopulmon Novolizer 400 mikrogram/dos kassetter får endast användas i Novolizer pulverinhalator.

Användning

 • Håll alltid pulverinhalatorn (= Novolizer) horisontellt när den används. Ta först bort skyddshylsan.

 • Tryck ned den färgade doseringsknappen helt. Ett högt dubbelklick hörs och färgen i kontrollfönstret (undre) ändras från rött till grönt. Släpp sedan den färgade doseringsknappen. Den gröna färgen i fönstret anger att pulverinhalatorn (= Novolizer) är klar att använda.

 • Andas ut så mycket som möjligt (men inte i pulverinhalatorn).

 • Placera läpparna runt munstycket. Andas in pulvret så stabilt, djupt och snabbt som möjligt (till maximal inhalation) med ett djupt andetag. Under detta andetag ska ett högt klick höras, vilket anger en korrekt inhalation. Håll andan i ett par sekunder och fortsätt sedan andas normalt.

  Observera: Om patienten behöver inhalera mer än en gång vid samma tillfälle ska steg 2–4 upprepas.

 • Sätt tillbaka skyddshylsan på munstycket – doseringsproceduren är nu slutförd.

 • Siffran i dosräknarens fönster anger det antal inhalationer som finns kvar.

Observera: Den färgade doseringsknappen ska endast tryckas ner precis innan inhalationen.

Det är inte möjligt att göra en dubbelinhalation av misstag med pulverinhalatorn (= Novolizer). Klickljudet och färgändringen i kontrollfönstret anger att inhalationen har utförts korrekt. Om färgen i kontrollfönstret inte ändras ska inhalationen upprepas. Om inhalationen inte genomförs korrekt trots flera försök ska patienten kontakta läkare.

Rengöring

Pulverinhalatorn (= Novolizer) ska rengöras regelbundet men minst varje gång kassetten byts. Instruktioner om hur pulverinhalatorn (= Novolizer) rengörs finns i den bruksanvisning som utgör en del av bipacksedeln.

Observera: För att säkerställa korrekt användning av inhalatorn ska säkerställas ska patienten få noggranna anvisningar om hur pulverinhalatorn (= Novolizer) används. Barn ska endast använda denna produkt under överinseende av en vuxen.

Varningar och försiktighet

Budesonid är inte indicerat för behandling av akut dyspné eller status asthmaticus. Dessa tillstånd bör behandlas på normalt sätt.

Behandling av akuta exacerbationer av astma och astmasymtom kan innebära att dosen budesonid måste ökas. Patienten bör rådas att använda en kortverkande inhalerad bronkdilaterare som räddningsmedicin för att minska de akuta astmasymtomen.

Noggrann kontroll och särskild omsorg krävs både hos patienter med aktiv och inaktiv lungtuberkulos. Patienter med aktiv lungtuberkulos får bara använda budesonid om de samtidigt behandlas med effektiva tuberkulostatika. Likaledes kan patienter med svamp- och virusinfektioner eller andra infektioner i luftvägarna kräva noggrann observation och särskild omsorg, och de bör endast använda budesonid om de samtidigt får adekvat behandling av sådana infektioner.

Patienter som upprepade gånger misslyckas att utföra inhalationen på rätt sätt bör kontakta läkare.

Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion kan behandling med budesonid – i likhet med behandling med andra glukokortikosteroider – leda till nedsatt elimineringshastighet och en ökning av systemisk tillgänglighet. Eventuella systemiska effekter bör uppmärksammas. Därför bör HPA-axelns (hypotalamus-hypofys-binjurebark-axeln) funktion hos dessa patienter kontrolleras regelbundet.

Långtidsbehandling med höga doser inhalerade kortikosteroider, särskilt om de överstiger rekommenderade doser, kan leda till kliniskt signifikant binjurebarkssuppression. Dessa patienter kan eventuellt uppvisa tecken och symtom på binjureinsufficiens då de utsätts för olika stressituationer. Behandling med ytterligare systemisk kortikosteroid bör övervägas under perioder av stress eller vid elektiv kirurgi.

Systempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med kortikosteroider, särskilt vid höga doser under längre behandlingsperioder. Det är mindre troligt att denna påverkan uppträder vid inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt. Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar, minskad bentäthet, katarakt, glaukom, och mer sällsynt en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression (särskilt hos barn). Det är därför angeläget att dosen av kortikosteroid i inhalation titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll av astman uppnås.

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Samtidig behandling med itrakonazol, ritonavir eller andra potenta CYP3A4- hämmande läkemedel bör undvikas. Om så ej är möjligt bör tidsintervallet mellan administreringarna av läkemedlen vara så långt som möjligt (se Interaktioner).

Oral candidiasis kan förekomma vid behandling med inhalerade kortikosteroider. Denna infektion kan behöva behandlas med lämplig antifungal terapi och hos vissa patienter kan behandlingen med kortikosteroiden behöva avbrytas (se Dosering).

Som vid annan inhalationsterapi kan paradoxal bronkospasm inträffa med ökad väsande andning och andnöd omedelbart efter dosering. Om patienten upplever paradoxal bronkospasm ska Novopulmon Novolizer 400 mikrogram/dos sättas ut omedelbart, behandlingen omvärderas och alternativ terapi ges om det är nödvändigt.

Det rekommenderas att längden hos barn som får långvarig behandling med inhalerade kortikosteroider regelbundet kontrolleras. Om tillväxten avtar, ska behandlingen utvärderas på nytt med målsättning att minska dosen inhalerad kortikosteroid. Fördelarna med kortikosteroidbehandling och den möjliga risken för tillväxthämning måste noggrant övervägas. Dessutom ska remittering av patienten till en pediatrisk lungspecialist övervägas.

Försiktighetsåtgärder för patienter som inte tidigare behandlats med kortikosteroider:

När budesonid används regelbundet enligt anvisningar, bör patienter som tidigare aldrig eller bara enstaka gånger fått kortvarig behandling med kortikosteroider, uppleva förbättrad andningsförmåga efter 1–2 veckor. Emellertid kan extrem ansamling av slem och inflammatoriska processer obstruera luftrören i sådan omfattning att budesonid inte till fullo kan utöva sina lokala effekter. I sådana fall ska inhalationsbehandling med budesonid kompletteras med en kort kur av systemiska kortikosteroider. De inhalerade doserna fortsätter att tas efter successiv reducering av dosen systemiska kortikosteroider.

Försiktighetsåtgärder för patienter som byter från systemiska aktiva kortikosteroider till inhalationsbehandling:

Patienter som får systemisk behandling med kortikosteroider bör byta till Novopulmon Novolizer vid en tidpunkt när deras symtom är under kontroll. Hos dessa patienter, som vanligtvis har en nedsatt binjurebarksfunktion, får inte systemisk behandling med kortikosteroider avbrytas tvärt. I början av bytet bör en hög dos Novopulmon Novolizer ges som tillägg till systemiska kortikosteroider i cirka 7–10 dagar. Därefter, beroende på patientens svar och ursprunglig dos systemisk steroid, kan den dagliga dosen systemisk kortikosteroid minskas successivt (t ex 1 milligram prednisolon eller motsvarande varje vecka eller 2,5 milligram prednisolon eller motsvarande varje månad). Den orala steroiden bör reduceras till lägsta möjliga nivå och det kan vara möjligt att helt ersätta den orala steroiden med inhalerat budesonid.

De första månaderna efter byte från systemisk administrering av kortikosteroider till inhalationsbehandling kan det vara nödvändigt att återuppta administreringen av systemiska kortikosteroider under stressiga perioder eller vid akuta situationer (t ex svåra infektioner, skador, operationer). Detta gäller även patienter som fått långtidsbehandling med höga doser av inhalerade kortikosteroider. De kan också ha nedsatt binjurebarksfunktion och kan behöva behandling med systemiska kortikosteroider under stressiga perioder.

Återhämtning från nedsatt binjurebarksfunktion kan ta avsevärd tid. HPA-axelns funktion bör kontrolleras regelbundet.

Patienten kan må allmänt dåligt på ett ospecifikt sätt vid utsättande av systemiska kortikosteroider trots bibehållen eller till och med förbättring i andningsfunktion. Patienten bör uppmuntras att fortsätta ta inhalerat budesonid och sätta ut orala steroider om det inte finns kliniska tecken som kan indikera binjurebarksinsufficiens.

Efter att patienten har bytt till inhalationsbehandling kan symtom som tidigare dämpats med systemisk behandling med glukokortikosteroider bli mer påtagliga, t ex allergisk rinit, allergiskt eksem, muskel- och ledsmärta. Lämpliga läkemedel bör administreras samtidigt för att behandla dessa symtom.

Behandling med inhalerat budesonid skall inte avbrytas tvärt.

Exacerbation av kliniska symtom på grund av akuta luftvägsinfektioner:

Om kliniska symtom förvärras av akuta luftvägsinfektioner, bör behandling med lämpliga antibiotika övervägas. Dosen budesonid kan justeras efter behov och, i vissa fall, kan systemisk behandling med glukokortikosteroider vara indicerad.

Om ingen förbättring av symtomen eller adekvat astmakontroll uppnås inom 14 dagar, bör läkare kontaktas för antingen dosjustering eller förtydligande om korrekt inhalationsprocedur.

Försiktighetsåtgärder vid byte från Novopulmon Novolizer 200 mikrogram till Novopulmon Novolizer 400 mikrogram:

Patienter som inte kan producera flödeshastigheter som överstiger 60 l/min och barn kräver noggrann kontroll när de påbörjar behandling med samma dos, men byter från Novopulmon Novolizer 200 mikrogram till Novopulmon Novolizer 400 mikrogram.

Laktos kan innehålla mjölkprotein. Den mängd laktos som finns Novopulmon Novolizer orsakar vanligtvis inga problem hos patienter med laktosintolerans.

Hos patienter med uttalad enzymbrist har dock laktosintolerans i mycket sällsynta fall rapporterats efter inhalation av pulver innehållande laktos.

Interaktioner

Budesonid metaboliseras primärt genom CYP3A4. Emellertid kan potenta CYP3A4 hämmare (t.ex. itrakonazol, ketokonazol, HIV proteas inhibitorer och läkemedel som innehåller kobicistat) kraftigt öka plasmanivåerna av budesonid (se Varningar och försiktighet). Eftersom data saknas för att ge doseringsrekommendationer bör samtidig användning undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider. Om samtidig administrering inte kan undvikas, bör tidsintervallet mellan administrering av CYP3A4 hämmare och budesonid vara så långt som möjligt, och en reduktion av budesoniddosen skall övervägas.

Begränsade data för interaktionen av höga doser inhalerad budesonid tyder på att markanta ökningar av plasmanivåerna (i genomsnitt fyra gånger) kan förekomma om itrakonazol, 200 mg en gång dagligen, administreras samtidigt som inhalerad budesonid (en singeldos på 1 000 µg).

Förhöjda plasma koncentrationer och ökad effekt av kortikosteroider har observerats hos kvinnor som samtidigt behandlats med östrogen eller steroidinnehållande preventivmedel men ingen effekt har observerats med budesonid och samtidig administration med orala låg dos preventivmedel.

Då den adrenala funktion kan vara nedsatt så kan ACTH stimulations test för att diagnostisera hypofysinsufficiens visa felaktigt resultat (lägre värden).

Graviditet

Kategori A

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

De flesta resultat från prospektiva epidemiologiska studier och data från marknadsföring över hela världen har inte kunnat påvisa ökad risk för biverkningar för fostret och det nyfödda barnet vid användning av inhalerad budesonid under graviditet. Det är viktigt för både fostret och modern att upprätthålla en adekvat astmabehandling under graviditet. I likhet med andra läkemedel som ges under graviditet bör budesonids fördelar för mamman vägas mot riskerna för fostret.

Amning

Grupp II

Budesonid passerar över i modersmjölk. Emellertid så förväntas inga effekter på det ammade barnet vid terapeutiska doser. Novopulmon Novolizer 400 mikrogram/dos kan användas under amning.

Underhållsbehandling med budesonid (200 eller 400 mikrogram två gånger dagligen) hos ammande kvinnor med astma resulterade i försumbar systemisk exponering av budesonid hos spädbarnet.

I en farmakokinetisk studie var den beräknade dagliga dosen hos spädbarnen 0.3% av den dagliga dosen hos mamman, och den genomsnittliga plasma koncentrationen hos spädbarnen beräknades till 1/600 av mammans plasma koncentration, förutsatt komplett oral biotillgänglighet hos spädbarnet. Koncentrationen av budesonid i plasma prover hos spädbarnen var alla lägre än kvantifieringsgränsen.

Exponeringen för det ammade barnet förväntas vara låg baserat på data från inhalerad budesonid samt det faktum att budesonid uppvisar linjära PK egenskaper inom det terapeutiska dos intervallet efter nasal, inhalerad, oral och rektal administration, vid terapeutiska doser av budesonid.

Trafik

Budesonid har ingen påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar anges nedan efter organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Klassificering av

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanlig

Candidainfektion i munhåla och svalg

Immunsystemet

Sällsynt

Omedelbar eller fördröjd överkänslighetsreaktion, t ex dermatit, angioödem och anafylaktisk reaktion

Endokrina systemet

Sällsynt

Tecken och symtom av systemiska kortikosteroida effekter, inklusive

binjurebarkssuppression och hämmad längdtillväxt *

Psykiska störningar

Mindre vanlig

Depression, oro

Sällsynt

Rastlöshet, nervositet, beteendestörning (främst hos barn)

Ingen känd frekvens

Sömnstörningar, psykomotorisk hyperaktivitet och aggression

Centrala nervsystemet

Mindre vanlig

Tremor

Ögon

Mindre vanlig

Katarakt

Dimsyn (se även avsnitt Varningar och försiktighet)

Ingen känd frekvens

Glaukom

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanlig

Halsirritation, hosta och heshet

Sällsynt

Bronkospasm

Dysfoni

Heshet**

Magtarmkanalen

Vanlig

Munslemhinneirritation

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt

Hudreaktioner, nässelutslag, utslag, dermatit, klåda, hudrodnad och blåmärken

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mindre vanlig

Muskelspasm

Mycket sällsynt

Minskad bentäthet

* hos barn och ungdomar, se nedan

** sällsynt hos barn

Tecken eller symptom på systemiska glukokortikosteroid-biverkningar kan inträffa

vid inhalering av glukokortikosteroider, förmodligen beroende på dos, exponeringstid, samtidig och tidigare kortikosteroidexponering, och individuell känslighet.


Beskrivning av utvalda biverkningar
Data från kliniska prövningar på 13 119 patienter som fått inhalerad budesonid och 7 278 patienter som fick placebo har slagits samman. Frekvensen för oro var 0,52% för inhalerad budesonid och 0,63% för placebo, frekvensen för depression var 0,67% för inhalerad budesonid och 1,15% för placebo.


I placebokontrollerade studier har ovanliga fall av katarakt rapporterats även i placebogruppen.


Mild slemhinneirritation följd av halsirritation, heshet och hosta kan ofta inträffa.

Känsligheten för infektioner kan vara förhöjd. Förmågan att anpassa sig till stress kan vara nedsatt.

Det föreligger förhöjd risk för pneumoni hos patienter med nydiagnostiserad KOL som påbörjar behandling med inhalerade kortikosteroider. En viktad utvärdering av 8 poolade kliniska studier med 4 643 KOL patienter som behandlats med budesonid samt 3 643 patienter randomiserade till annan behandling än inhalerade kortikosteroider visade dock ingen förhöjd risk för pneumoni. En metaanalys över resultatet från de första 7 av dessa 8 studier har publicerats.

Laktosmonohydrat innehåller små mängder mjölkprotein och kan därför orsaka allergiska reaktioner.

Barn

På grund av risk för hämmad tillväxt skall tillväxten hos barn kontrolleras (se Varningar och försiktighet)

Överdosering

Akut överdosering med Novopulmon Novolizer 400 mikrogram, även i höga doser, förväntas inte medföra några kliniska problem.

När det används kroniskt i höga doser kan binjuresuppression uppkomma. Glukokortikosteroiders vanliga systemiska effekter såsom ökad mottaglighet för infektion kan förekomma. Förmågan att anpassa sig till stress kan vara nedsatt.

Farmakodynamik

Budesonid är en syntetisk glukokortikoid. Efter oral inhalation har den en lokal antiinflammatorisk effekt på bronkialslemhinnan.

Budesonid penetrerar cellmembran och binder till ett cytoplasmatiskt receptorprotein. Detta komplex tränger in i kärnan och inducerar biosyntesen av specifika proteiner, som makrokortin (lipokortin). De hormonliknande effekterna inträffar efter en viss latensperiod (30–60 min) och leder till en hämning av fosfolipas A2. Det är också möjligt att den terapeutiskt effektiva dosen av budesonid (precis som andra antiinflammatoriska glukokortikosteroider) hämmar cytokininducerat COX 2-uttryck.

Kliniskt leder den antiinflammatoriska effekten t ex till förbättring av symtomen, som dyspné. Luftvägarnas hyperreaktivitet mot yttre faktorer är minskad.

Klinisk säkerhet

Pediatrisk population

Utvärderingar med spaltlampa genomfördes hos 157 barn (5-16 år gamla), som behandlats med en genomsnittlig daglig dos på 504 μg under 3-6 år. Resultaten jämfördes med 111 åldersmatchade astmatiska barn. Inhalerat budesonid var inte förknippat med ökad förekomst av bakre subkapsulär katarakt.

Påverkan på plasmakortisolkoncentration

I studier hos friska frivilliga behandlade med inhalerad budesonid har dosrelaterad suppression av plasma- och urinkortisol observerats. Vid rekommenderade doser orsakar inhalerad budesonid signifikant lägre effekt på binjurefunktionen än prednisolon 10 mg, visat via ACTH-tester.

Farmakokinetik

Absorption

Maximala plasmanivåer nås cirka 30 minuter efter inhalation.

Systemisk biotillgänglighet efter inhalation är upp till 73 % och koncentrationen i human plasma efter inhalation av en engångsdos på 1 600 mikrogram är 0,63 nmol/l.

Det utlösande tröskelvärdet för pulverinhalatorn (= Novolizer) som måste överskridas för lyckad inhalation finns vid inspiratoriska flöden genom inhalatorn på 35–50 liter/min. Doslinjäritet för byte från budesonid Novolizer 200 µg till budesonid Novolizer 400 µg sågs vid flödeshastigheter på 60 liter/min och uppåt.

Andelen fina partiklar (partiklar < 5 µm) uppmätta in vitro i det kliniska relevanta intervallet är cirka 20–50 %. Hos friska personer går cirka 20–30 % av den avgivna dosen budesonid över till lungorna. Resten deponeras i mun, näsa och hals och en stor del sväljs.

Distribution

Budesonid har en distributionsvolym på cirka 3 l/kg. Plasmaproteinbindningen är i genomsnitt 85–90%.

Metabolism

Budesonid genomgår en omfattande (ca 90 %) första-passage-metabolism i levern till metaboliter med låg glukokortikosteroid aktivitet. Glukokortikosteroidaktiviteten för huvudmetaboliterna, 6-beta-hydroxibudesonid och 16-alfa-hydroxyprednisolon, är mindre än 1 % av den för budesonid. Metabolismen av budesonid medieras främst av CYP3A, en subfamilj av cytokrom P450.

Eliminering

Budesonids metaboliter utsöndras oförändrade eller i konjugerad form, främst via njurarna. Inget oförändrat budesonid har detekterats i urin. Budesonid har högt systemiskt clearance (ca 1,2 liter/min) hos friska vuxna och den terminala halveringstiden för budesonid efter intravenös dosering uppgår i medeltal till 2-3 timmar.

Linjäritet/icke linjäritet

Budesonids kinetik är dosproportionell vid kliniskt relevanta doser.

Farmakokinetiska/farmakodynamiska förhållanden

Pediatrisk population

Budesonid har en systemisk clearance på ungefär 0,5 liter/min hos astmatiska barn i åldern 4-6 år. Clearance per kilo kroppsvikt hos barn är ungefär 50 % högre än hos vuxna. Budesonids terminala halveringstid efter inhalation är ungefär 2,3 timmar hos astmatiska barn. Detta är ungefär samma som hos vuxna.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, genotoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa i det terapeutiska dosområdet.

Glukokortikosteroider, inklusive budesonid, har visat teratogena effekter i djurstudier, däribland gomspalt och skelettmissbildningar. Det anses osannolikt att liknande effekter kan inträffa hos människa vid terapeutiska doser.

Innehåll

En avgiven dos innehåller 400 mikrogram budesonid, 10,5 mg laktosmonohydrat.

Den avgivna dosen är den dos som är tillgänglig för patienten efter att den passerat munstycket.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Läkemedel (budesonid i kassett förpackad i en behållare)

Hållbarhet efter att behållaren öppnats: 6 månader

Inhalator (pulverinhalator = Novolizer)

Hållbarhet under användning: 1 år

Att observera : Funktionen hos pulverinhalatorn (= Novolizer) har visats i tester med 2 000 avgivna doser. Således kan maximalt 40 kassetter innehållande 50 avgivna doser eller 20 kassetter innehållande 100 avgivna doser användas med inhalatorn (inom ett år) innan den byts ut. Förvaras i originalförpackningen. Förvaring under användning: Tillslut Novolizerinhalatorn väl. Fuktkänsligt.

Förpackningsinformation

Novopulmon® Novolizer®
Inhalationspulver 400 mikrogram/dos Inhalationspulver, vitt pulver
2 x 100 dos(er) cylinderampull, kassett, 438:44, F
2 x 100 dos(er) inhalator, 488:42, F

Liknande preparat inom:

Budesonid