Folvidon

Abigo

Tablett 5 mg (Gul, plan tablett med brytskåra, diameter 8 mm.)

Tillhandahålls ej

Folsyra och derivat

Aktiv substans: Folsyra, vattenfri
ATC-kod: B03BB01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-07-16.

Indikationer

Megaloblastiska anemier med folsyrabrist. Alkoholism och hemolytiska anemier med snabb folatomsättning. Malabsorptionstillstånd (celiaki, sprue m.fl). Bristande folatintag. Profylaktiskt inför och under graviditet, särskilt vid förhöjd risk för neuralrörsdefekter. Vid behandling med läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen såsom antiepileptika av typ fenytoin och långtidsbehandling med sulfonamider.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Folsyra kan i dessa doser maskera en perniciös anemi och därigenom fördröja diagnosens ställande. Vid vitamin B12-brist måste vitamin B12 ges i adekvat, individuell dosering.

Dosering

Vuxna:

För remissionsbehandling vid megoblastisk anemi: 1 tablett à 5 mg dagligen i ca 2 veckor.

Underhållsbehandling: 1 tablett à 1 mg dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående folatbrist. Då Folvidon inte möjliggör denna dosering bör annan produkt väljas.

Profylaktiskt inför graviditet med förhöjd risk för neuralrörsdefekt: 1 tablett à 5 mg dagligen minst 4 veckor före konception och minst 12 veckor därefter.

Profylaktiskt inför graviditet: ½ tablett varannan – var tredje dag.

Barn:

Vid folatbrist hos barn 10-18 år ges 1 tablett à 1 mg per dag. Då Folvidon inte möjliggör denna dosering bör annan produkt väljas.

Varningar och försiktighet

Folsyrabehandling kan maskera samtidig vitamin B12-brist eller utvecklingen av sådan med risk för allvarliga neurologiska skador. Vid kobalaminmalabsorption, kobalaminbristvärde eller metylmalonsyrastegring måste vitamin B12 ges i adekvat dos. Då folat kan stimulera celldelning tillråds försiktighet vid behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Folsyratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad malignitet.

Interaktioner

Folatomsättningen eller folatfunktionen kan påverkas av ett antal läkemedel. Mekanism och klinisk relevans är i många fall oklara. Folatbrist eller folatantagonism finns rapporterat vid långtidsbehandling med antiepileptika, fentiaziner, tricykliskt antidepressiva, antikonceptionella medel, biguanider, kolestyramin, tuberkulostatika, levodopa och folsyraantagonister inklusive trimetoprim och sulfonamider.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp II

Passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.

Trafik

Folvidon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna anges i organsystem och frekvens. Frekvens definieras som:

Mycket vanliga ( ≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem/frekvens

Biverkningar

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Pruritus, erytem, urticaria

Överdosering

Den akuta toxiciteten är låg. Överdosering ger i allmänhet inga symtom och symtomatisk behandling av överdosering torde endast krävas i undantagsfall.

Farmakodynamik

Efter upptag i cellerna vid en receptormedierad endocytos fungerar metyltetrafolat som metyldonator till metylkobalamin.Tetrahydrofolat fungerar som bas för bildandet av andra produkter t ex metylen-, formyl- och formimino-tetrahydrofolat som är viktiga för en-kolsförflyttningar, t ex vid syntesen av puriner och pyrimidiner. Folsyrabrist ger megaloblastisk anemi av samma typ som vid vitamin B12-brist. Under långtidsbehandling med folsyra kan en samtidig utveckling av vitamin B12-brist döljas. Då kan trots hematologisk remission neurologiska skador på bas av B12-brist utvecklas, ett förhållande som kan avslöjas av metylmalonsyraanalyser.

Homocystein är en svavelaminosyra som normalt bildas när metionin metaboliseras. Homocystein i sin tur metaboliseras via två vägar, remetylering och transsulfurering. Vid remetyleringen återbildas metionin i en reaktion som katalyseras av metioninsyntas. Vitamin B12 är en essentiell co-faktor för enzymet, N5-metyltetrahydrofolat är metyldonatorn i denna reaktion. N5, N10 metylentetrahydro-folatreduktas fungerar som katalysator vid remetyleringen. Transsulfureringen till cystation katalyseras av det vitamin B6-beroende enzymet cystation-beta-syntetas. Brist på något eller några av dessa essentiella vitaminer kommer att påverka homocysteinomsättningen. Av detta följer att bestämning av homocystein vidgar och förbättrar möjligheterna till diagnostik vid utredning av vitamin B12- och folsyrabrist.

Enzymet metyltetrahydrofolatreduktas kan på grund av genetiska mutationer ha reducerad funktion vilket leder till rubbad homocystein-folsyrametabolism, som dock kan normaliseras vid folsyrabehandling. Mutationerna är vanligare i familjer där neuralrörsmissbildningar uppträtt.

Studier har visat att folsyra i kombination med vitamin B12 normaliserar förhöjda homocysteinvärden. Höga homocysteinvärden har visats vara en av andra faktorer oberoende riskfaktor för bl a hjärt-kärlsjukdomar.

Farmakokinetik

Folsyra absorberas snabbt och effektivt vid peroral tillförsel även vid mucosaskador. Folaterna i den dagliga kosten, cirka 0.2 mg och mest i form av reducerade polyglutamater, hydrolyseras i den proximala tarmens borstbräm av det zinkhaltiga enzymet folatkonjugas till monoglutamat (monofolat), vilket tas upp i mucosacellerna i en specifik process. Enzymet dihydrofolatreduktas reducerar dihydrofolat till tetrahydrofolat och metylering sker också i mucosacellerna. Levern tar emot 5 metyltetrahydrofolat från portablodet för lagring, vidare distribution eller utsöndring via gallan och återupptag i det enterohepatiska kretsloppet.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

1 tablett innehåller: folsyra 5 mg

hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat, povidon och magnesiumstearat.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Folsyra

Miljörisk: Användning av vitaminer bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

3 år.

Förvaras vid högst 25° C

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Folvidon
Tablett 5 mg Gul, plan tablett med brytskåra, diameter 8 mm.
100 tablett(er) burk (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
1000 tablett(er) burk (endast för dosdispensering och sjukhusbruk) (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej