Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Imogaze

McNeil

Kapsel, mjuk 240 mg (Äggformad genomskinlig mjuk kapsel. 7,0 x 10,0 mm)

Övriga medel vid funktionella tarmsymtom

Aktiv substans: Simetikon
ATC-kod: A03AX13
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2016-09-15.

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism (flatulens) hos vuxna och ungdomar (från 15 års ålder).

Kontraindikationer

Överkänslighet mot simetikon eller mot något hjälpämne som anges under Innehåll.

Dosering

För oral användning. Ska endast användas av vuxna (från 15 års ålder). En kapsel efter varje huvudmåltid tillsammans med ett glas vatten. Ta inte fler än 3 kapslar om dagen. Behandlingstiden bör begränsas till 10 dagar.

Varningar och försiktighet

Patienten bör kontakta läkare vid bestående eller försämrade symtom eller vid långvarig förstoppning.

Simetikon rekommenderas inte för behandling av spädbarnskolik på grund av begränsad information om dess säkerhet hos spädbarn och barn.

Interaktioner

Interaktionsstudier har inte utförts.

Graviditet

Kategori A

För simetikon saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier är otillräckliga vad gäller reproduktionstoxikologiska effekter (se Prekliniska uppgifter). Inga effekter föräntas under graviditet eftersom systemexponering av simetikon är försumbar. Imogaze kan användas under graviditet.

Amning

Grupp I

Inga effekter förväntas på ammande nyfödda/spädbarn eftersom systemexponering hos den ammande kvinnan av simetikon är försumbar. Imogaze kan användas under amning.

Trafik

Simetikon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Biverkningar

Tabellen nedan listar de biverkningar som har rapporterats med simetikon baserat på erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Frekvenskategorierna baseras på följande konvention: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Överkänslighetsreaktioner såsom ansiktsödem och dyspné

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Illamående

Kräkningar

Förstoppning

Magsmärta

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hudutslag

Klåda

Angioödem

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

Simetikon är en fysiologiskt inert substans och därför farmakologiskt inaktiv. Simetikon verkar genom att ändra ytspänningen på gasbubblorna så att de brister.

Farmakokinetik

Simetikon absorberas inte efter oral administrering och passerar magtarmkanalen innan det utsöndras i oförändrad form.

Biotillgänglighet: Simetikon absorberas inte.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för den kliniska säkerhetsbedömningen utöver vad som beaktats i övriga avsnitt. Simetikon är kemiskt inert och absorberas inte systemiskt. Systemiska toxiska effekter är därför inte sannolikt.

Innehåll

En kapsel, mjuk 240 mg innehåller: Simetikon, gelatin, glycerol.

Blandbarhet

Ej relevant.

Miljöpåverkan

Simetikon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.

Förpackningsinformation

Imogaze
Kapsel, mjuk 240 mg Äggformad genomskinlig mjuk kapsel. 7,0 x 10,0 mm
30 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska