Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sumatriptan Actavis

Teva

Dragerad tablett 100 mg (vita, ovala, bikonvexa tabletter, präglade md SN på den ena sidan och 100 på den andra sidan)

Tillhandahålls ej

Medel mot migrän

Aktiv substans: Sumatriptan
ATC-kod: N02CC01
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-01.

Indikationer

Akut behandling av migrän med eller utan aura.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Anamnes på hjärtinfarkt eller känd koronarsjukdom, Prinzmetals angina/spasm i koronarkärlen, perifer kärlsjukdom eller patienter som har symtom eller visar tecken på ischemisk hjärtsjukdom.

Anamnes på cerebrovaskulär sjukdom (CVA) eller transitoriska ischemiska attacker (TIA).

Kraftigt nedsatt leverfunktion.

Medelsvår eller svår hypertoni samt mild okontrollerad hypertoni.

Samtidig användning av ergotamin eller derivat av ergotamin (inklusive metysergid) eller någon triptan/5-hydroxytryptamine1(5-HT 1)-receptoragonistoch sumatriptan är kontraindicerad (se Interaktioner).

Samtidig behandling med reversibla (t ex moklobemid) eller irreversibla (t ex selegilin) MAO-hämmare (MAOI) och sumatriptan är kontraindicerad. Sumatriptan ska ej ges inom 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare.

Dosering

Sumatriptan Actavis ska ej användas profylaktiskt.

Sumatriptan Actavis rekommenderas som monoterapi för akut behandling av migrän och ska ej ges samtidigt med ergotamin eller ergotaminderivat (inklusive metysergid) (se Kontraindikationer).

Sumatriptan Actavis bör tas så fort som möjligt efter att migränsmärtan har börjat. Effekten av sumatriptan är dock lika god även om läkemedlet tas senare under anfallet. Följande rekommenderade doser bör ej överskridas:

Dosering

Vuxna: Rekommenderad dosering för vuxna är en engångsdos på 50 mg. Vissa patienter kan behöva 100 mg.

Även om den rekommenderade perorala dosen av sumatriptan är 50 mg, måste man ha i åtanke att svårighetsgraden av migränattacker varierar både för den enskilda patienten och mellan patienter.

Om patienten inte svarar på den första sumatriptandosen, ska inte ytterligare en dos administreras för samma attack. Sumatriptan kan tas för behandling av kommande attacker. Om patienten har svarat på den första dosen, men symtomen återkommer kan en andra dose ges under de närmaste 24 timmarna, förutsatt att det finns ett minsta intervall på 2 timmar mellan de två doserna.

Högst 300 mg bör tas under en 24-timmarsperiod.

Effekt och säkerhet av sumatriptan hos barn yngre än 10 år har inte fastställts. Inga kliniska data finns tillgängliga i denna åldersgrupp.

Effekt och säkerhet av sumatriptan hos barn från 10 till 17 års ålder har inte visats i kliniska prövningar som utförs i denna åldersgrupp. Därför bör användningen av sumatriptan hos barn från 10 till 17 års ålder inte rekommenderas.

Barn (under 12 års ålder): Behandling med sumatriptan rekommenderas ej till barn under 12 år, eftersom läkemedlet ej har studerats på barn.

Ungdomar (12-17 år): Effekten av sumatriptan hos ungdomar har inte kunnat visas i kliniska studier hos ungdomar. Därför rekommenderas ej användning i denna åldersgrupp (se Farmakodynamik).

Äldre: Erfarenhet av användning av sumatriptan hos patienter över 65 år är begränsad. Läkemedlets farmakokinetik hos äldre har inte studerats tillräckligt. Användning av sumatriptan hos patienter äldre än 65 år rekommenderas inte, förrän ytterligare kliniska data är tillgängliga.

Leverinsufficiens: Patienter med mild till måttlig leverinsufficiens: låga doser (25–50 mg) bör övervägas till patienter med mild till måttlig leverinsufficiens.

Njurinsufficiens: Se Varningar och försiktighet.

Administreringssätt : Tabletterna bör sväljas hela med vatten. Tabletterna kan krossas och slammas upp i vätska.

Varningar och försiktighet

Sumatriptan Actavis tabletter ska endast användas i de fall där migrändiagnosen är helt säkerställd.

Sumatriptan är inte indicerat vid hemiplegisk, basilar eller oftalmoplegisk migrän.

Som för övriga akuta migränläkemedel bör andra allvarliga, neurologiska tillstånd uteslutas, innan man behandlar en patient med nydiagnostiserad migrän eller migränpatienter med atypiska symtom.

Det bör noteras att migränpatienter kan löpa en ökad risk att drabbas av vissa cerebro­vaskulära tillstånd (t ex CVA, TIA).

Efter intag av sumatriptan kan övergående symtom förekomma, såsom bröstsmärta och trånghetskänsla, som kan vara intensiva och stråla upp mot halsen (se Biverkningar). Vid misstanke om att sådana symtom kan tyda på ischemisk hjärtsjukdom skall behandlingen med sumatriptan avbrytas och adekvat utredning ombesörjas.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med mild kontrollerad hypertoni eftersom övergående ölkningar av blodtryck och perifer vaskulär resistens har observerats i en liten del av patienterna (se avsnitt Kontraindikationer).

Sumatriptan ska inte ges till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom, inklusive storrökare och storkonsumenter av nikotinersättningsmedel, utan att en utvärdering av eventuell kardiovaskulär sjukdom först görs (se Kontraindikationer). Detta bör speciellt beaktas vid förskrivning till postmenopausala kvinnor och män över 40 år, som har dessa riskfaktorer. Denna utvärdering identifierar dock inte alla patienter med hjärtsjukdom. Även hos patienter utan underliggande hjärtsjukdom har i mycket sällsynta fall allvarliga kardiovaskulära sjukdomstillstånd förekommit.

Efter läkemedlets godkännande föreligger sällsynta fallrapporter, som beskriver patienter som vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan drabbats av serotonergt syndrom (inkluderande förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser). Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig användning med triptaner och serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (SNRIs).

Om samtidig behandling med sumatriptan och ett SSRI/SNRI-preparat är kliniskt motiverad, bör patienten följas upp på lämpligt sätt (se Interaktioner).

Försiktighet bör iakttas vid ordination av sumatriptan till patienter med sjukdomstillstånd, som kan påverka absorption, metabolism eller utsöndring av sumatriptan, t ex nedsatt lever- eller njurfunktion.

Sumatriptan ska ges med försiktighet till patienter med anamnes på epileptiska anfall eller andra riskfaktorer, som sänker kramptröskeln, eftersom krampanfall har rapporterats i samband med sumatriptan (se Biverkningar).

Patienter med känd överkänslighet mot sulfonamid kan få allergiska reaktioner efter intag av sumatriptan. Symtomen kan variera från kutan överkänslighetsreaktion till anafylaxi. Det finns endast begränsade belägg för korsallergi. Försiktighet bör dock iakttas vid användning av sumatriptan till dessa patienter.

Vid samtidig användning av triptaner och (traditionellt) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan biverkningar förekomma i ökad utsträckning.

Långvarig behandling med smärtstillande medel mot huvudvärk kan förvärra huvudvärken. Om denna situation är känd eller misstänks bör medicinskt råd ges och behandlingen bör sättas ut. Diagnosen huvudvärk på grund av medicinsk överbehandling bör misstänktas hos patienter med frekvent eller daglig huvudvärk trots (eller på grund av) regelbunden användning av huvudvärksmedicin.

Den rekommenderade dosen av Sumatriptan Actavis bör ej överskridas.

Tabletten innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Det finns inget belägg för interaktioner med propanolol, flunrizin, pizotifen eller alkohol.

Endast begränsad information föreligger vad gäller interaktion med läkemedel innehållande ergotamin eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist. Samtidig användning är kontraindicerad, då det finns en teoretisk, ökad risk för spasm i koronarkärlen.

Tiden som bör förflyta mellan bruket av sumatriptan och läkemedel som innehåller ergotamin eller annan triptan/5HT1-receptoragonist är inte känd. Den är både beroende av dosen och vilken typ av läkemedel som används. Effekterna kan vara additiva. Det bör gå minst 24 timmar efter att patienten tagit ett läkemedel som innehåller ergotamin, eller annan triptan/5-HT1-receptoragonist innan sumatriptan ges. Omvänt ska ergotaminpreparat ej ges inom 6 timmar efter administrering av sumatriptan och man måste vänta minst 24 timmar innan annan triptan/5HT1-receptoragonist ges. (se avsnitt Kontraindikationer).

Interaktion kan föreligga mellan sumatriptan och MAO-hämmare, varför samtidig användning är kontraindicerad (se Kontraindikationer).

Efter läkemedlets godkännande föreligger sällsynta fallrapporter, som beskriver patienter som vid samtidig behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och sumatriptan drabbats av serotonergt syndrom (inkluderande förändrad mental status, autonom instabilitet och neuromuskulära avvikelser). Serotonergt syndrom har rapporterats efter samtidig användning med triptaner och serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (SNRIs) (se Varningar och försiktighet).

Det kan även finnas en risk för serotonergt syndrom om sumatriptan och litium används samtidigt.

Graviditet

Kategori B:3

Efter marknadsintroduktion av sumatriptan finns data från mer än 1000 graviditeter med exposition för sumatriptan under första trimestern. Även om informationen är otillräcklig för definitiva slutsatser, pekar den inte på en ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad.

Utvärdering av studier på försöksdjur ger varken hållpunkter för direkt teratogena effekter eller skadliga effekter på den peri- och postnatala utvecklingen. Emellertid kan livsdugligheten hos kaninfoster påverkas (se Prekliniska uppgifter). Behandling med sumatriptan till gravida kvinnor bör endast komma ifråga, där man bedömer att den förväntade effekten för modern överväger eventuell risk för fostret.

Amning

Grupp IVb

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering. För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar ska kasseras.

Trafik

Det har inte utförts några studier avseende sumatriptans effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Dåsighet kan drabba en migränpatient på grund av en migränattack eller behandlingen med sumatriptan. Detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.

Biverkningar

En del av symtomen som rapporterats som biverkningar kan vara associerade med migränsymtomen.

Immunsystemet

Mycket sällsynta: Överkänslighetsreaktioner, som varierar från kutan överkänslighetsreaktion (som t.ex. urticaria) till anafylaxi.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Sensoriska störningar inklusive parestesi och hypestesi, yrsel, dåsighet.

Mycket sällsynta: Krampanfall. Även om vissa av dessa patienter har antigen anamnes på epileptiska anfall eller organskada som predisponerar för sådana, finns det också rapporter om patienter utan några uppenbara predisponerande faktorer. Nystagmus, skotom, tremor och dystoni.

Ögon

Mycket sällsynta: Flimmer, dubbelseende, nedsatt syn, amblyopi. Synbortfall inklusive rapporter om permanenta syndefekter. Emellertid kan själva migränattacken ge upphov till synstörningar.

Hjärta

Mycket sällsynta: Brakykardi, takykardi, palpitationer, hjärtarytmier, övergående ischemiska EKG-förändringar, spasm i hjärtats kranskärl, angina eller hjärtinfarkt (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

Blodkärl

Vanliga: Övergående blodtrycksförhöjning strax efter behandling. Värmevallningar.

Mycket sällsynta: Hypotension, Raynauds fenomen.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: Dyspné

Magtarmkanalen

Vanliga: Illamående och kräkningar, men sambandet med sumatriptan är inte klarlagt.

Mycket sällsynta: Ischemisk kolit

Ingen känd frekevens: Diarré

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: Tyngdkänsla (vanligtvis övergående, kan vara intensiv och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Myalgi.

Mycket sällsynta: Nackstelhet.

Ingen känd frekvens: Artralgi.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsställe

Vanliga: Smärta, värme-, köld-, tryck- eller åtstramningskänsla (dessa symtom är vanligtvis övergående, kan vara intensiva och ha varierande lokalisation inklusive bröstkorgen och svalget). Känsla av svaghet och trötthet (båda symtomen är oftast milda till måttliga i intensitet samt övergående).

Undersökningar

Mycket sällsynta: Lätt förhöjda levervärden.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens: Ångest

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens: Hyperhidros

Överdosering

Symtom

Patienter har fått upp till 12 mg sumatriptan som subkutan singelinjektion utan några signifikanta biverkningar. Enstaka doser av sumatriptan, mer än 16 mg subkutant och 400 mg peroralt, har ej gett upphov till andra biverkningar än de som räknas upp i Biverknings-avsnittet.

Behandling

Vid överdosering ska patienten övervakas i minst tio timmar samt ges nödvändig symtomatisk behandling.

Det finns ingen dokumentation om hur hemodialys eller peritonealdialys påverkar plasmakoncentrationerna av sumatriptan.

Farmakodynamik

Sumatriptan är en selektiv vaskulär 5-hydroxitryptamin-1-receptoragonist utan effekt på andra subtyper av 5HT-receptorer. Denna typ av receptorer förekommer företrädesvis i kraniella blodkärl. Hos djur kontraherar sumatriptan selektivt blodkärl inom carotiscirkulationen, vilken försörjer de extra- och intrakraniella vävnaderna såsom hjärnhinnorna. Dilatation av dessa blodkärl anses vara den underliggande mekanismen vid migrän hos människa. Dessutom tyder djurexperimentella fynd på att sumatriptan hämmar trigeminusnervens aktivitet. Båda dessa verkningsmekanismer (kraniell kärlkonstriktion och hämning av trigeminusnervens aktivitet) kan bidra till sumatriptans effekt på migrän hos människa. Klinisk effekt inträder cirka 30 minuter efter en peroral dos av 100 mg.

Pedriatisk population

EttI ett antal placebokontrollerade kliniska studier har säkerheten och effektiviteten hos perioral sumatriptan utvärderats för ca 800 migrändrabbade barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Studierna visade inga relevanta skillnader efter 2 timmar vad gäller lindrande av huvudvärk mellan en placebodos och en sumatriptandos. De oönskade effekterna av perioral sumatriptan för ungdomar mellan 10 och 17 år liknade de effekter som rapporterats i samband med studier på den vuxna populationen.

Farmakokinetik

Sumatriptan absorberas snabbt efter oral administrering. 70 % av den maximala plasmakoncentrationen uppnås inom 45 minuter. Efter en dos på 100 mg peroralt är genomsnittsvärdet för maximal plasmakoncentration 54 ng/ml. Genomsnittlig biotillgänglighet efter oral tillförsel är 14 %, delvis beroende på presystemisk metabolism, delvis beroende på ofullständig absorption. Eliminationshalveringstiden är cirka 2 timmar.

Plasmaproteinbindningen är låg (14–21 %), och medeldistributionsvolymen är 170 liter. Medelvärdet för total plasmaclearance är omkring 1160 ml/min och för renal plasmaclearance ungefär 260 ml/min. Cirka 80 % av total clearance utgörs av extrarenal clearance, vilket indikerar att sumatriptan i huvudsak elimineras genom metabolism. Huvudmetaboliten, en indolättik-syra-analog av sumatriptan, utsöndras huvudsakligen i urinen som fri syra och som konjugerad glukuronid. Metaboliten har ingen känd 5HT1- eller 5HT2-aktivitet. Övriga metaboliter har inte identifierats. Sumatriptans farmakokinetik efter peroral administrering förefaller inte påverkas av pågående migränattacker.

Prekliniska uppgifter

I en fertilitetsstudie på råtta minskade antalet lyckade inseminationer, när djuren utsattes för doser som var klart över maximala humandoser. Embryonal letalitet noterades i kaninförsök utan att påtagliga teratogena effekter framkom. Betydelsen av dessa fynd hos människa är oklar.

Sumatriptan gav inte upphov till genotoxisk eller karcinogen aktivitet i in vitro -system, ej heller i djurförsök.

Innehåll

1 tablett innehåller: 50 mg resp. 100 mg sumatriptan (som sumatriptansuccinat), laktosmonohydrat och vattenfri laktos motsv. 176 mg resp. 352 mg vattenfri laktos, kroskarmellosnatrium, cellulosa, mikrokristallin, magnesiumstearat, mannitol, titandioxid (E171), talk och triacetin.

Miljöpåverkan

Sumatriptan

Miljörisk: Användning av sumatriptan har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Nedbrytning: Sumatriptan är potentiellt persistent.

Bioackumulering: Sumatriptan har låg potential att bioackumuleras.

Förpackningsinformation

Sumatriptan Actavis
Dragerad tablett 50 mg vita, ovala, bikonvexa tabletter med skåra på båda sidorna, präglade med SN på den ena sidan och 50 på den andra sidan
2 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF
6 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
18 tablett(er) blister, tillhandahålls för närvarande ej
Dragerad tablett 100 mg vita, ovala, bikonvexa tabletter, präglade md SN på den ena sidan och 100 på den andra sidan
6 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
18 tablett(er) blister (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Sumatriptan