Clobex

Galderma Nordic

Schampo 500 mikrogram/g (Visköst, halvgenomskinligt, färglöst till svagt gult flytande schampo med alkohollukt)

Glukokortikoider, extra starkt verkande (grupp IV)

Aktiv substans: Klobetasolpropionat
ATC-kod: D07AD01
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-12-04.

Indikationer

Topikal behandling av medelsvår psoriasis i hårbotten hos vuxna.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva sustansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

 • Clobex schampo ska inte användas på hudområden angripna av bakterie-, virus- (varicella, herpes simplex, herpes zoster), svamp- eller parasitinfektioner, ulcerösa sår och specifika hudsjukdomar (hudtuberkulos, hudsjukdomar orsakade av syfilis).

 • Clobex schampo ska inte användas på ögonen eller ögonlocken (risk för glaukom, risk för katarakt).

 • Barn under 2 år.

 • Dosering

  Clobex schampo bör appliceras direkt i torr hårbotten en gång dagligen. Lesionerna ska täckas och masseras noggrant. En mängd motsvarande ungefär en halv matsked (ca 7,5 ml) per applicering är tillräcklig för att täcka hela hårbotten.

  Den totala dosen ska inte överskrida 50 g per vecka.

  Administreringssätt

  Endast för utvärtes användning i hårbotten.

  Efter applicering ska Clobex schampo lämnas kvar i 15 minuter utan att täckas över. Händerna bör tvättas noggrant efter applicering. Efter 15 minuter ska produkten noga sköljas ur med vatten. För att underlätta tvättning av håret kan om nödvändigt ytterligare en mängd vanligt schampo användas. Därefter kan håret torkas som vanligt.

  Behandlingstiden bör begränsas till högst 4 veckor. Så snart kliniska resultat noteras bör Clobex appliceras med längre intervall eller ersättas, om nödvändigt, med alternativ behandling. Om ingen förbättring ses inom fyra veckor, kan en omvärdering av diagnosen vara nödvändig.

  Upprepade behandlingkurer med Clobex schampo kan användas för att kontrollera exacerbationer, förutsatt att patienten är under regelbunden medicinsk tillsyn.

  Särskilda populationer

  Äldre

  Säkerhet och effekt av Clobex schampo hos patienter 65 år och äldre har inte fastställts.

  Nedsatt njurfunktion

  Clobex schampo har inte studerats hos patienter med nedsatt njurfunktion.

  Nedsatt leverfunktion

  Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska behandlas med särskild försiktighet och noga övervakas för biverkningar.

  Pediatrisk population 

  Erfarenhet från barn är begränsad. Clobex schampo rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år. Det är kontraindicerat hos barn under 2 år (se avsnitt Kontraindikationer och Varningar och försiktighet).

  Varningar och försiktighet

  Överkänslighet mot kortikosteroider kan observeras.

  Klobetasolpropionat rekommenderas därför inte till patienter som är överkänsliga mot andra kortikosteroider.

  Långtidsbehandling med kortikosteroider, användning av tättslutande hättor vid appliceringen och behandling av stora områden, i synnerhet hos barn, kan förstärka absorptionen och leda till högre risk för systemiska effekter. I sådana fall ska patienten följas upp oftare och kan behöva utvärderas regelbundet för tecken på HPA-axelsuppression. Systemisk absorption av topikala kortikosteroider som har inducerats av långvarig användning på i synnerhet stora ytor har orsakat reversibel binjuresuppression med risk för glukokortikoid insufficiens, tecken på Cushings syndrom hos vissa patienter. Sådana systemiska effekter går tillbaka när behandlingen avbryts. Att plötsligt avbryta behandlingen kan emellertid leda till akut binjurebarksvikt, i synnerhet hos barn.

  Patienter med svår diabetes ska behandlas med särskild försiktighet och övervakas noga för biverkningar.

  Topikala kortikosteroider ska användas med försiktighet eftersom det kan leda till både tolerans (takyfylaxi) och lokal toxicitet såsom hudatrofi, infektion och telangiektasi i huden.

  Clobex schampo är endast avsett för behandling av psoriasis i hårbotten och ska inte användas för att behandla andra hudområden. Clobex schampo ska i synnerhet inte användas i ansiktet, på intertriginösa områden (armhålorna och genitoanala områden) och andra eroderande hudytor, eftersom detta kan öka risken för biverkningar såsom atrofiska förändringar, telangiektasi, kortikoinducerad dermatit eller sekundär infektion. Ansiktet kan i högre grad än andra områden drabbas av atrofisk förändringar efter långvarig behandling med starka topikala kortikosteroider.

  I sällsynta fall tror man att långvarig och intensiv topikalbehandling av psoriasis med kortikosteroider (eller utsättning) kan ha framkallat generaliserad pustulös psoriasis.

  Clobetasolpropionat rekommenderas inte till patienter med akne, rosacea eller perioral dermatit.

  Det kan finnas en risk för återfall efter avslutad behandling eller då behandlingen med clobetasolpropionat avslutas plötsligt. Medicinsk uppföljning ska därför fortgå efter avslutad behandling.

  Om patienten får Clobex schampo i ögonen ska det sköljas med stora mängder vatten.

  Patienterna ska uppmanas att använda Clobex schampo under kortast möjliga tid som krävs för att uppnå önskat resultat. Om tecken på lokal intolerans uppstår ska användningen upphöra tills symtomen har gått tillbaka. Om tecken på överkänslighet uppstår ska användningen omedelbart avslutas.

  För att undvika interaktioner med hårfärgningsprodukter, såsom ändring av hårfärg, måste clobetasolpropionatschampo sköljas ur noga.

  Pediatrisk population

  I denna åldersgrupp kan även tillväxthämning observeras vid systemisk absorption av topikala kortikosteroider. Clobex schampo bör inte användas på barn och ungdomar mellan 2 och 18 år.

  Om Clobex schampo används på barn och ungdomar yngre än 18 år ska behandlingen utvärderas en gång per vecka.

  Interaktioner

  Inga interaktionsstudier har utförts.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med topikal klobetasolpropionat saknas. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt Farmakokinetik). Risken för människa är okänd.

  Clobex schampo skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

  Amning

  Grupp IVa

  Systemiskt administrerade kortikosteroider passerar över i bröstmjölk. Skador på barnet är hittills inte rapporterade. Adekvata data saknas dock angående möjlig överföring av topikalt klobetasolpropionat till mjölk samt dess biologiska eller kliniska efterverkningar. Clobex schampo ska därför ordineras till ammande kvinnor endast då det är absolut indicerat.

  Trafik

  Clobex schampo har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Sammanfattning av säkerhetsprofilen

  Under den kliniska utvecklingen av Clobex schampo var hudsveda den vanligaste biverkningen hos de totalt 558 patienter som erhöll Clobex schampo. Frekvensen var ca 2,8%. De flesta biverkningarna graderades som milda till måttliga och de påverkades inte av ras eller kön. Kliniska tecken på hudirritation var mindre vanligt (0,2%). Inga allvarliga biverkningar rapporterades under någon av de kliniska prövningarna.

  Tabell över biverkningar

  Biverkningarna klassificeras efter systemorganklass och frekvens enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (≤ 1/10 000) och utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) och rapporterades för Clobex schampoo i kliniska studier och efter marknadsföringen (se tabell 1).

  Tabell 1 – Biverkningar

  Systemorganklass

  Frekvens

  Biverkning

  Endokrina systemet

  Mindre vanliga

  Binjuresuppression

  Cushings syndrom

  Ögon

  Mindre vanliga

  Stickningar/sveda i ögonen

  Ögonirritation

  Synrubbningar

  Glaukom

  Immunsystemet

  Mindre vanliga

  Överkänslighet

  Centrala och perifera nervsystemet

  Mindre vanliga

  Huvudvärk

  Hud och subkutan vävnad

  Vanliga

  Hudsveda

  Follikulit

  Mindre vanliga

  Hudsmärta

  Hudbesvär

  Klåda

  Akne

  Hudödem

  Telangiektasi

  Psoriasis (försämring)

  Alopeci

  Torr hud

  Urtikaria

  Hudatrofi

  Hudirritation

  Hudspänningar

  Allergisk kontaktdermatit

  Rodnad

  Utslag

  Eftersom Clobex schampo endast ska lämnas kvar i 15 minuter före avsköljning, observeras sällan systemisk absorption (se avsnitt Farmakokinetik). Risken för suppression av HPA-axelns funktion är därför mycket låg, jämfört med starka kortikosterioder som inte sköljs av. Om suppression av HPA-axelns funktion skulle uppträda är den troligtvis övergående, med en snabb övergång till normala värden.

  Katarakt har rapporterats när kortikosteroider applicerades i ögonen eller på ögonlocken.

  Immunsuppression och opportunistiska infektioner har i sällsynta fall rapporterats vid långvarig användning av starka topikala kortikosteroider.

  Tillväxthämning kan observeras hos barn vid systemisk absorption av topikala kortikosteroider.

  Även om det inte har observerats vid användning av Clobex schampo kan långvarig och/eller intensiv behandling med starka kortikosteroidpreparat orsaka striae, purpura och generaliserad pustulös psoriasis.

  Återfall kan inträffa efter avslutad behandling

  Vid användning i ansiktet kan extra starka kortikosteroider även framkalla perioral dermatit eller förvärra rosacea.

  Pigmentförändringar, pustulösa utslag och hypertrikos har rapporterats med topikala kortikosteroider.

  Överdosering

  Sannolikheten för att akut överdosering ska inträffa är mycket liten. Vid kronisk överdosering eller felaktig användning kan dock tecken på hyperkortisolism uppträda, och då skall behandlingen avslutas gradvis. På grund av risken för akut suppression av binjurebarkfunktionen bör detta göras under medicinsk övervakning.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism

  Liksom andra topikala kortikosteroider har klobetasolpropionat antiinflammatoriska, klådstillande och vasokontraherande egenskaper. Mekanismen för den antiinflammatoriska aktiviteten är oklar för topikala kortikosteroider generellt. Det är dock troligt att kortikosteroider verkar genom induktion av fosfolipas A2-hämmande proteiner, gemensamt kallade lipokortiner. Det antas att dessa proteiner kontrollerar biosyntesen av potenta inflammatoriska mediatorer såsom prostaglandiner och leukotriener genom att hämma frisättningen av deras gemensamma prekursor arakidonsyra. Arakidonsyra frisätts från fosfolipidmembran av fosfolipas A2.

  Farmakokinetik

  In vitro -studier avseende frigöring och penetration på human hud visade att endast en liten del (0,1%) av den applicerade dosen Clobex schampo kan återfinnas i epidermis (inklusive stratum corneum ) efter applicering i 15 minuter och därefter avsköljning. Den mycket begränsade perkutana absorptionen av klobetasolpropionat från Clobex schampo vid applicering enligt rekommenderad klinisk användning (15 minuter före avsköljning), resulterade i en negligerbar systemisk exponering i djurstudier och i kliniska studier. Tillgängliga kliniska data visade att bara 1 av 126 försökspersoner hade en kvantifierbar plasmakoncentration av klobetasolpropionat (0,43 ng/ml).

  Nuvarande farmakokinetiska data tyder på att systemeffekter efter klinisk behandling med Clobex schampo är högst osannolikt på grund av den låga systemiska exponeringen av klobetasolpropionat efter topikal administrering.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för människa. Karcinogenicitet av klobetasol har inte studerats.

  Hos kanin, var Clobex svagt irriterande på huden och i ögonen, men ingen fördröjd hypersensitivitet sågs på huden hos marsvin.

  I utvecklingstoxikologiska studier på kanin och mus visade sig klobetasolpropionat vara teratogent vid subkutan administrering i låga doser. I en embryotoxicitetsstudie, där relativt låga doser administrerades topikalt till råtta, observerades fosteromognad samt skelett- och visceralmissbildningar. Förutom missbildningar har också andra effekter på avkomman, såsom intrauterin tillväxtshämning, visats i studier på djur som exponerats för höga systemiska nivåer av glukokortikoider under graviditet.

  Den kliniska relevansen av effekterna av klobetasol och andra kortikosteroider i utvecklingsstudier på djur är okänt.

  Innehåll

  Ett gram schampo innehåller 500 mikrogram klobetasolpropionat, etanol, kokobetain, natriumlauretsulfat, polyquaternium-10, natriumcitrat, citronsyramonohydrat och renat vatten.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Hållbarhet efter första öppnandet: 6 månader.

  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Förpackningsinformation

  Clobex
  Schampo 500 mikrogram/g Visköst, halvgenomskinligt, färglöst till svagt gult flytande schampo med alkohollukt
  125 milliliter flaska, 210:11, F, Övriga förskrivare: tandläkare