Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Prolastina®

Grifols Nordic

Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg (Vitt till beige pulver)

Proteinashämmare

Aktiv substans: Alfa-1-proteinashämmare
ATC-kod: B02AB02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-08-28.

Indikationer

Prolastina används vid långtidssubstitutionsterapi hos individer med alfa1-proteinashämmarbrist (fenotyp PiZZ, PiZ(0), Pi(0,0) och PiSZ) vid moderat luftobstruktion (FEV1 35-60%) och efter utvärdering av patientens kliniska tillstånd (funktionssnedsättning).

Kontraindikationer

Prolastina ska inte användas hos patienter med:

 • selektiv IgA-brist som har antikroppar mot IgA, eftersom allvarliga allergiska reaktioner och även anafylaktisk chock kan uppstå,

 • överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet alfa1-proteinashämmare eller mot något hjälpämne.

 • Dosering

  Vuxna, inklusive äldre patienter:

  Om inget annat föreskrivs är en veckodos på 60 mg aktiv substans/kg kroppsvikt (motsvarar 180 ml beredd infusionsvätska, lösning innehållande 25 mg/ml alfa1-proteinashämmare (human) hos en patient som väger 75 kg), givet som korttidsinfusion, vanligen tillräckligt för att hålla serum alfa1-proteinashämmarnivån konstant över 80 mg/dl. Detta motsvarar en pulmonell nivå på 1,3 µM. Denna nivå i serum samt lungepitelvätska beräknas vara miniminivå för att skydda mot ytterligare förvärring av lungemfysemet.

  Barn och ungdomar:

  Det finns ingen erfarenhet från behandling av barn och ungdomar under 18 år.

  Administreringssätt

  Pulvret ska komma i kontakt med och lösas i innehållet i en flaska med 40 ml vatten för injektionsvätskor enligt beskrivning i produktresume och bipacksedel.

  Den färdigberedda lösningen skall vara klar till opaliserande med färglös till svagt gulaktig grön färg.

  Den färdigberedda lösningen ska administreras genom långsam intravenös infusion genom att använda passande infusionsset.

  Infusionshastigheten ska inte överstiga 0,08 ml/kg kroppsvikt per minut (motsvarar 6 ml per minut hos en patient som väger 75 kg). Produkten ska användas inom tre timmar efter beredning.

  Behandlingstidens längd bestäms av den behandlande läkaren. Det finns ingen specifik tidsbegränsning för behandling.

  Läkare med erfarenhet av behandling av patienter med kroniskt obstruktiva lungsjukdomar ska behandla eller övervaka behandlingen av patienter med alfa1-proteinashämmarbrist.

  Varningar och försiktighet

  I händelse av svår överkänslighetsreaktion (med ett blodtrycksfall till <90 mmHg, dyspné, eller till och med anaflylaktisk chock), ska Prolastinabehandlingen omedelbart avbrytas och en lämplig terapi, med behandling av chock om nödvändigt, initieras.

  Eftersom Prolastina kan skapa en övergående blodvolymökning, bör särskild försiktighet iakttas hos patienter med svår hjärtsvikt och hos patienter med risk för cirkulationsöverbelastning.

  Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av tillverknings­processen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.

  De åtgärder som vidtagits anses effektiva mot höljeförsedda virus som humant immunobristvirus (HIV), hepatit B virus (HBV) och hepatit C virus (HCV). Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus som hepatit A och parvovirus B19.

  Parvovirus B19-infektion kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster) och för patienter med immunbrist eller ökad produktion av röda blodkroppar (t.ex. vid hemolytisk anemi).

  Adekvat vaccinering (hepatit A och B) rekommenderas för patienter som regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade proteinashämmare.

  Det rekommenderas bestämt att varje gång Prolastina ges till en patient skall produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling mellan patienten och produktens satsnummer.

  Prolastina innehåller 4,8 mmol natrium per flaska (motsvarar en dos på 21,6 mmol natrium om patienten väger 75 kg). Detta bör beaktas då patienten ordinerats en natriumreducerad kost.

  Rökare kan inte nekas behandling med Prolastina, men eftersom effekten påverkas negativt av tobaksrök, rekommenderas rökstopp å det starkaste.

  Interaktioner

  Det finns inga kända interaktioner mellan Prolastina och andra läkemedel.

  Graviditet

  Kategori B:2

  För Prolastina saknas data från behandling av gravida kvinnor. Djurstudier har inte utförts. Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet.

  Amning

  Grupp IVa

  Det är inte känt om alfa1-proteinashämmare passerar över i modersmjölk. Utsöndringen av alfa1-proteinashämmare i mjölk har inte studerats hos djur. Vid beslut om att fortsätta/avbryta amningen eller fortsätta/avbryta behandlingen med Prolastina ska man beakta nyttan av amning för barnet och nyttan av Prolastinabehandling för modern.

  Trafik

  Det finns ingenting som tyder på att Prolastina försämrar förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Följande biverkningar har observerats vid Prolastinabehandling:

  Organsystem

  Mindre vanliga

  Sällsynta

  Mycket sällsynta

  >1/1000, <1/100

  >1/10 000, <1/1000

  <1/10 000

  Hjärtat

  Takykardi

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

  Frossa feber, influensaliknande symptom, bröstsmärta

  Immunsystemet

  Urtikaria

  Överkänslighets-reaktioner

  Anafylaktisk chock

  Centrala och perifera nervsystemet

  Yrsel, huvudvärk

  Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

  Dyspné

  Hud och subkutan vävnad

  Utslag

  Blodkärl

  Hypotension, hypertension

  Magtarmkanalen

  Illamående

  Muskuloskeletala systemet och bindväv

  Ledsmärta/artralgi

  Ryggsmärta

  Prolastinabehandling kan resultera i kända reaktioner som feber, influensaliknande symptom, dyspné, urtikaria, illamående, etc. Emellertid kan sällsynta eller mycket sällsynta immunologiska reaktioner uppstå liksom vid andra behandlingar med proteiner. Detta inkluderar allergiska reaktioner såsom urtikaria, eller dyspné, artralgi, och i mycket sällsynta fall anafylaxi. Symptom som kan vara av immunologiskt ursprung ska utredas innan behandlingen återupptas.

  För information om virussäkerhet se avsnitt "Varningar och försiktighet"

  Överdosering

  Följderna av överdosering är inte kända.

  Vid överdosering ska patienten observeras noggrant för förekomst av biverkningar och understödjande behandlingsåtgärder finnas tillgängliga efter behov.

  Farmakodynamik

  Alfa1-proteinashämmare är en naturlig beståndsdel i humant blod som hämmar aktiviteten hos flera enzym däribland neutrofilelastas. Alfa1-proteinashämmare har en molekylvikt på 51 kDa och tillhör familjen serinproteinashämmare.

  Patogenesen för emfysemet vid alfa1-proteinashämmarbrist anses bero på en kronisk biokemisk obalans mellan elastas och alfa1-proteinashämmare. Elastas, som syntetiseras av proinflammatoriska celler i de nedre luftvägarna, kan bryta ner bindväv. En av de huvudsakliga elastashämmarna är alfa1-proteinashämmare, vilken saknas vid medfödd alfa1-proteinashämmarbrist. Detta resulterar i att den alveolära strukturen är oskyddad mot det elastas som frisätts av neutrofilerna i de nedre luftvägarna, och blir därför kroniskt exponerad för detta. Detta leder till progressiv nedbrytning av bindvävnaden och när serum-alfa1-antitrypsinnivåerna sjunker under 80 mg/dl är detta förenat med ökad risk för utvecklande av emfysem.

  I två kontrollerade, observationella registerstudier har den mest signifikanta minskningen av försämringshastigheten av FEV1 observerats hos patienter med FEV1 på 35 – 60 % (av förväntat).

  Farmakokinetik

  Efter intravenös administrering är så gott som 100% av alfa1-proteinashämmardosen omedelbart tillgänglig i patientens blodomlopp. I medeltal är återvinningskvoten för substansen in vivo 4,2 mg/dl per kg kroppsvikt.

  Halveringstiden in vivo är uppskattningsvis 4,5 dagar.

  Prekliniska uppgifter

  Den aktiva substansen i Prolastina är alfa1-proteinashämmare vilken utvinns ur human plasma och beter sig som en endogen plasmabeståndsdel. Administrering av en enkeldos Prolastina till olika djurarter, såväl som administrering av dagliga doser under fem på varandra följande dagar till kaniner, visade inga tecken på toxicitet. Prekliniska studier med upprepad dosering (kronisk toxicitet, karcinogenicitet, reproduktioneffekter) har ej genomförts. Dessa studier kan inte på ett användbart sätt genomföras i konventionella djurmodeller eftersom antikroppar förväntas bildas som ett resultat av administrering av heterologa humanproteiner.

  Innehåll

  1 injektionsflaska innehåller:

  1000 mg alfa1-proteinashämmare, human.

  1 ml av den färdigberedda lösningen innehåller 25 mg alfa1-proteinashämmare (human).

  Hjälpämnen: Pulvret till infusionslösningen innehåller 4,8 mmol (eller 110,35 mg) natrium.

  Pulver: Natriumklorid, Natriumdivätefosfat

  Vätska: Vatten för injektionsvätskor

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel eller andra infusionsvätskor.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Den färdigberedda lösningen ska alltid användas inom tre timmar efter beredning.

  Förvaras vid högst 25ºC.

  Får ej frysas. Färdigberedd infusionsvätska, lösning ska ej förvaras i kylskåp. Kassera oanvänd lösning enligt gällande anvisningar.

  Pulvret ska komma i kontakt med och lösas i innehållet i en flaska med 40 ml vatten för injektionsvätskor, enligt beskrivning i bipacksedel och produktresumé.

  Den färdigberedda lösningen skall vara klar till svagt opaliserande och färglös till svagt gulaktig grön färg. Lösningen bör vara fullständigt upplöst inom 5 minuter.

  Förpackningsinformation

  Prolastina®
  Pulver och vätska till infusionsvätska, lösning 1000 mg Vitt till beige pulver
  1000 milligram kombinationsförpackning (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare