Ciprofloxacin Fresenius Kabi

Fresenius Kabi

Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml (Klar, färglös lösning)

Antibakteriellt kinolonderivat

Aktiv substans: Ciprofloxacin
ATC-kod: J01MA02
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptbelagt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-18.

Indikationer

Ciprofloxacin Fresenius Kabi är indicerat för behandling av följande infektioner (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik). Speciell hänsyn ska tas till tillgänglig information rörande resistens mot ciprofloxacin innan behandling påbörjas.

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

Vuxna

 • Nedre luftvägsinfektioner orsakade av gramnegativa bakterier

 • exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom

 • bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros eller vid bronkiektasi

 • pneumoni

 • Kronisk suppurativ otitis media

 • Akut exacerbation av kronisk sinuit i synnerhet om dessa är orsakade av gramnegativa bakterier

 • Urinvägsinfektioner

 • Epididymoorkit inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae

 • Inflammation i lilla bäckenet inklusive fall orsakade av Neisseria gonorrhoeae

 • Vid ovannämnda infektioner i genitala området och när det kan antas eller att det är fastställt att de är orsakade av Neisseria gonorrhoeae är det särskilt viktigt att ta del av lokal information rörande förekomsten av resistens mot ciprofloxacin och att fastställa känsligheten genom laboratorietester.

  • Infektioner i gastrointestinalkanalen (t.ex. turistdiarré)

  • Intraabdominella infektioner

  • Infektioner i hud och mjukdelar orsakade av gramnegativa bakterier

  • Malign extern otit

  • Infektioner i skelett och leder

  • Behandling av infektioner hos patienter med neutropeni

  • Profylax mot infektioner hos patienter med neutropeni

  • Inhalationsantrax (post-expositionsprofylax och kurativ behandling)

  Barn och ungdomar

  • Bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros orsakade av Pseudomonas aeruginosa

  • Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

  • Inhalationsantrax (post-expositionsprofylax och kurativ behandling)

  Ciprofloxacin kan även användas för att behandla allvarliga infektioner på barn och ungdomar när detta anses nödvändigt.

  Behandlingen ska endast initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar (se avsnitt Varningar och försiktighet och Farmakodynamik)

  Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen, mot andra kinoloner eller mot något hjälpämne (se avsnitt Innehåll).

 • Samtidig administrering av ciprofloxacin och tizanidine (se avsnitt Interaktioner).

 • Dosering

  Dosen är beroende av indikationen, infektionens svårighetsgrad och var den sitter, den orsakande organismens känslighet för ciprofloxacin, patientens njurfunktion samt för barn och ungdomar patientens kroppsvikt.
  Behandlingens längd beror på sjukdomens svårighetsgrad och på den kliniska och bakteriologiska förloppet.

  Efter initial intravenös behandling kan den övergå till oral behandling med tabletter eller suspension om det är kliniskt möjligt efter beslut av läkare. Intravenös behandling ska övergå till oral behandling så snart som möjligt. I allvarliga fall eller om patienten inte kan ta tabletter (t.ex. vid enteral nutrition) rekommenderas det att börja behandlingen med intravenöst ciprofloxacin tills det är möjligt att övergå till oral administrering.

  Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (t.ex. Pseudomonas aeruginosa , Acinetobacter eller Staphylococci ) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administrering med andra lämpliga antibakteriella medel.

  Behandling av vissa infektioner (t.ex. inflammation i lilla bäckenet, intraabdominella infektioner, infektioner hos patienter med neutropeni och infektioner i skelett och leder) kan kräva tillägg av andra antibakteriella medel beroende på vilka patogener som är involverade.

  Vuxna

  Indikationer

  Daglig dos i mg

  Total behandlingstid (inklusive övergång till oral behandling så snart som möjligt)

  Infektioner i nedre luftvägarna

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Infektioner i övre luftvägarna

  Akut exacerbation av kronisk sinuit

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Kronisk suppurativ otitis media

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Malign extern otit

  400 mg 3 gånger dagligen

  28 dagar till 3 månader

  Urinvägs­infektioner

  Komplicerad och okomplicerad pyelonefrit

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 21 dagar, kan fortsätta för längre tid än 21 dagar vid vissa speciella tillstånd (såsom abcesser)

  Prostatit

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  2 till 4 veckor (akut)

  Infektioner i genitala området

  Epididymoorkit och inflammation i lilla bäckenet

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  Minst 14 dagar

  Infektioner i gastrointestinalkanalen och intra­abdominella infektioner

  Diarré orsakad av bakteriella patogener inklusive Shigella spp. andra än Shigella dysenteria typ 1 och empirisk behandling av svår turistdiarré

  400 mg 2 gånger dagligen

  1 dag

  Diarré orsakad av Shigella dysenteriae typ 1

  400 mg 2 gånger dagligen

  5 dagar

  Diarré orsakad av Vibrio cholerae

  200 mg 2 gånger dagligen

  3 dagar

  Tyfoid feber

  400 mg 2 gånger dagligen

  7 dagar

  Intra­abdominella infektioner orsakade av gramnegativa bakterier

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  5 till 14 dagar

  Infektioner i hud- och mjukdelar

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  7 till 14 dagar

  Skelett- och led­infektioner

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  Max. 3 månader

  Infektioner eller profylax för patienter med svår neutropeni.

  Ciprofloxacin ska ges samtidigt med lämpligt anti­bakteriellt medel i enlighet med officiella riktlinjer.

  400 mg 2 gånger dagligen till 400 mg 3 gånger dagligen

  Behandlingen ska pågå under hela neutro­peni­perioden.

  Post-expositions­profylax vid misstänkt pulmonell antrax och behandling

  400 mg 2 gånger dagligen

  60 dagar från bekräftad exponering för Bacillus anthracis

  Pediatrisk population

  Indikationer

  Daglig dos i mg

  Total behandlingstid (inklusive övergång till oral behandling så snart som möjligt)

  Cystisk fibros

  10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen men högst 400 mg per dos

  10 till 14 dagar

  Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit

  6 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen upp till 10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen men högst 400 mg per dos

  10 till 21 dagar

  Post-expositionsprofylax vid misstänkt pulmonell antrax och behandling till personer som kräver parenteral behandling. Läkemedelsbehandling ska starta så snart som möjligt efter misstänkt eller bekräftad exponering

  10 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen upp till 15 mg/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen men högst 400 mg per dos

  60 dagar från bekräftad exponering av Bacillus anthracis

  Andra allvarliga infektioner

  10 mg/kg kroppsvikt 3 gånger dagligen men högst 400 mg per dos

  Ska anpassas till typen av infektion

  Äldre patienter
  Äldre patienter ska erhålla en dos som är anpassad till sjukdomens svårighetsgrad och patientens kreatininclearance.

  Nedsatt njur- och leverfunktion
  Rekommenderad start- och underhållsdos för patienter med nedsatt njurfunktion:

  Kreatininclearance

  (mL/min/1,73 m2)

  Serumkreatinin

  (μmol/L)

  Intravenös dos

  (mg)

  > 60

  <124

  Se vanlig dosering

  30-60

  124-168

  200-400 mg var 12:e timme

  <30

  >169

  200-400 mg var 24:e timme

  Patienter med hemodialys

  >169

  200-400 mg var 24:e timme (efter dialys)

  Patienter med peritonealdialys

  >169

  200-400 mg var 24:e timme

  För patienter med nedsatt leverfunktion krävs ingen dosjustering.

  Dosering till barn med nedsatt njur- och/eller leverfunktion har inte studerats.

  Administreringssätt
  Ciprofloxacin Fresenius Kabi skall kontrolleras visuellt innan användning. Får ej användas om lösningen är grumlig.

  Ciprofloxacin skall ges som intravenös infusion. Till barn skall infusionen ges under 60 minuter. Till vuxna patienter är infusionstiden 60 minuter för 400 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi och 30 minuter för 200 mg Ciprofloxacin Fresenius Kabi. Långsam infusion i stor ven minskar patientens obehag och venös irritation.
  Infusionslösningen kan ges antingen direkt eller tillsammans med andra kompatibla infusionslösningar (se avsnitt Blandbarhet).

  Anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hantering, hållbarhet och förvaring.

  Varningar och försiktighet

  I epidemiologiska studier rapporteras en ökad risk för aortaaneurysm och -dissektion efter intag av fluorokinoloner, i synnerhet hos äldre personer.

  Fluorokinoloner ska därför endast användas efter noggrann bedömning av nytta-risk-förhållandet och efter övervägning av andra behandlingsalternativ för patienter med positiv familjeanamnes av aneurysmsjukdom, eller för patienter som diagnostiserats med befintlig aortaaneurysm och/eller aortadissektion, eller i närvaro av andra riskfaktorer eller tillstånd som predisponerar för aortaaneurysm och -dissektion (t.ex. Marfans syndrom, vaskulärt Ehlers-Danlos syndrom, Takayasus arterit, jättecellsarterit, Behçets sjukdom, hypertoni, känd ateroskleros).

  Vid plötsligt insättande buk-, rygg- eller bröstsmärta ska patienterna rådas att omedelbart kontakta läkare på akutvårdsavdelning.

  Svåra infektioner och blandade infektioner med grampositiva och anaeroba patogener
  Ciprofloxacin som monoterapi är inte lämpligt för behandling av svåra infektioner eller infektioner som kan vara orsakade av grampositiva eller anaeroba patogener. Vid sådana infektioner skall ciprofloxacin kombineras med andra lämpliga läkemedel.

  Streptokockinfektioner (inklusive Streptococcus pneumoniae)
  Ciprofloxacin rekommenderas inte för behandling av streptokockinfektioner i luftvägarna beroende på otillräcklig effekt.

  Infektioner i genitala området
  Epididymoorkit och inflammationer i lilla bäckenet kan ha orsakats av fluorokinolon-resistenta Neisseria gonorrhoeae . Ciprofloxacin skall ges tillsammans med ett annat lämpligt antibakteriellt medel om inte ciprofloxacin-resistenta Neisseria gonorrhoeae kan uteslutas. Om inte klinisk förbättring uppnås efter 3 dagar skall behandlingen omprövas.

  Intraabdominella infektioner
  Det finns begränsade data avseende effekten av ciprofloxacin vid behandling av post-kirurgiska intraabdominella infektioner.

  Turistdiarré
  Inför valet av ciprofloxacin ska hänsyn tas till information rörande resistens mot ciprofloxacin för relevanta patogener i de länder som resan gäller.

  Infektioner i skelett och leder
  Ciprofloxacin ska användas i kombination med andra antibakteriella läkemedel beroende på resultaten av mikrobiologisk dokumentation.

  Inhalational anthrax
  Användningen på människa är baserad på in-vitro känslighetsdata och på experimentell djurdata tillsammans med begränsad humandata. Behandlande läkare ska ta del av nationella och/eller internationella koncensusdokument med avseende på behandling av anthrax.

  Ögon

  Om synen försämras, eller om någon annan påverkan på ögonen noteras, ska en ögonspecialist konsulteras omedelbart.

  Pediatrisk population
  Användningen av ciprofloxacin på barn och ungdomar ska följa officiella riktlinjer. Ciprofloxacinbehandling skall bara initieras av läkare som har erfarenhet av behandling av cystisk fibros och/eller svåra infektioner hos barn och ungdomar.

  Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka artropati i viktbärande leder under tillväxtfasen på djur. Säkerhetsdata från en randomiserad dubbel-blind studie rörande användning av ciprofloxacin på barn (ciprofloxacin: n = 335, medelålder = 6,3 år; jämförande läkemedel: n = 349, medelålder = 6,2 år; åldersfördelning = 1 till 17 år) visar att förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artropati (bedömd från led-relaterade kliniska tecken och symtom) efter behandlingsdag 42 var 7,2 % respektive 4,6 %. Likaså var förekomsten av läkemedelsrelaterad artropati 9,0 % respektive 5,7 % vid ettårsuppföljningen. Skillnaderna i förekomsten av misstänkt läkemedelsrelaterad artropati mellan de olika grupperna mätt över tiden var inte statistiskt signifikanta. Behandling skall bara initieras efter noggrann risk/nytta-bedömning, på grund av risk för biverkningar relaterade till leder och kringliggande vävnader (se avsnitt Biverkningar).

  Bronkopulmonella infektioner vid cystisk fibros
  Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 5‑17 år. Mer begränsad erfarenhet från behandling av barn mellan 1 och 5 års ålder föreligger.

  Komplicerade urinvägsinfektioner och pyelonefrit
  Ciprofloxacinbehandling vid urinvägsinfektioner kan övervägas när annan behandling inte kan användas, och ska baseras på resultat från mikrobiologisk dokumentation.
  Kliniska studier har inkluderat barn och ungdomar i åldern 1‑17 år.

  Andra specifika svåra infektioner
  Andra svåra infektioner som stämmer överrens med officiella riktlinjer eller efter noggrann risk/nytta-bedömning när annan behandling inte kan användas eller efter bristande effekt av konventionell behandling samt när mikrobiologisk dokumentation kan motivera användning av ciprofloxacin. Användningen av ciprofloxacin för specifika svåra infektioner andra än de ovan nämnda har inte värderats i kliniska studier och den kliniska erfarenheten är begränsad. Av denna anledning rekommenderas försiktighet vid behandling av patienter med dessa infektioner.

  Överkänslighet
  Överkänslighet och allergisk reaktion, inklusive anafylaxi och anafylaktoida reaktioner, kan uppkomma efter en engångsdos (se avsnitt Biverkningar) och kan vara livshotande. Om sådan reaktion uppkommer, skall ciprofloxacin-behandlingen avslutas och adekvat medicinsk behandling initieras.

  Muskuloskelettala systemet
  Generellt sett skall ciprofloxacin inte användas på patienter som tidigare haft problem med senorna i samband med kinolonbehandling. Efter mikrobiologisk dokumentering av orsakande organismer och risk/nytta-bedömning, kan dock ciprofloxacin, i mycket sällsynta fall, förskrivas till dessa patienter för behandling av vissa svåra infektioner, särskilt vid tillfällen där standardterapi misslyckats eller bakterieresistens, när mikrobiologiska data motiverar användningen av ciprofloxacin.

  Tendinit och senruptur (speciellt hälsenan), ibland bilateralt, kan uppträda med ciprofloxacin så tidigt som inom behandlingens första 48 timmar. Inflammation och senrupturer kan inträffa ända upp till flera månader efter att behandlingen med ciprofloxacin avslutats. Risken för tendinopati kan öka för äldre patienter eller för patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider (se avsnitt Biverkningar).

  Vid något tecken på tendinit (t.ex. smärtande svullnad, inflammation), skall behandlingen med ciprofloxacin avslutas. Det skadade området ska hållas i vila.

  Ciprofloxacin skall användas med försiktighet till patienter med myastenia gravis (se avsnitt Biverkningar).

  Fotosensitivitet
  Det har visats att ciprofloxacin kan orsaka ljuskänslighetsreaktioner. Patienter som tar ciprofloxacin skall rådas att undvika exponering för antingen direkt starkt solljus eller UV-ljus under behandlingen (se avsnitt Biverkningar).

  Centrala nervsystemet
  Kinoloner är kända för att kunna utlösa kramper och sänka kramptröskeln. Ciprofloxacin skall användas med försiktighet till patienter med CNS-störning vilket kan orsaka ökad risk för kramper. Om kramper uppträder skall behandlingen med ciprofloxacin avbrytas (se avsnitt Biverkningar). Psykiatriska reaktioner kan uppkomma redan efter första dosen av ciprofloxacin. I sällsynta fall kan depression eller psykos leda till självmordstankar, som kulminerar i självmordsförsök eller fullbordat självmord. Om detta inträffar skall ciprofloxacin-behandlingen avslutas. Fall med polyneuropati (baserad på neurologiska symtom såsom smärta, brännande känsla, känselstörning eller muskelsvaghet, ensamt eller i kombination) har rapporterats hos patienter som behandlats med ciprofloxacin. Ciprofloxacin skall sättas ut hos patienter som upplever symtom på neuropati, inklusive smärta, brännande känsla, stickningar, känselbortfall och/eller svaghet för att förhindra utveckling av ett irreversibelt tillstånd (se avsnitt Biverkningar).

  Hjärtsjukdomar
  Försiktighet ska iakttas när fluorokinoloner, inklusive Ciprofloxacin, används till patienter med känd risk för förlängt QT-intervall som, exempelvis:

 • vid kongenital långt QT-syndrom

 • vid samtidig användning av läkemedel som är kända för att förlänga QT-intervallet (dvs klass IA- och III-antiarrytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika)

 • vid obehandlad elektrolytrubbning (dvs hypokalemi, hypomagnesemi)

 • vid hjärtsjukdom (dvs hjärtsvikt, mykardinfarkt, bradykardi)

 • Äldre personer och kvinnor kan vara mer känsliga för läkemedel som kan ge QTc-förlängning. Försiktighet bör därför iakttas under användning av fluorokinoloner, inklusive Ciprofloxacin, för dessa populationer. (Se avsnitt Dosering, Interaktioner, Biverkningar, Överdosering)

  Dysglykemi

  Likt för andra kinoloner har störningar i blodglukosnivån, inklusive hypoglykemi och hyperglykemi rapporterats (se avsnitt Biverkningar), främst hos diabetespatienter vid samtidig behandling med orala blodglukossänkande medel (t.e.x. glibenklamid) eller insulin. Fall av hypoglykemisk koma har rapporterats. För diabetespatienter rekommenderas noggrann monitorering av blodsockret.

  Gastrointestinalsystemet
  Förekomsten av allvarlig och ihållande diarré under och efter behandling (inklusive flera veckor efter behandlingen), kan indikera en antibiotikaassocierad kolit (livshotande med möjlig dödlig utgång) och kräver en omedelbar behandling (se avsnitt Biverkningar). I sådana fall skall behandlingen med ciprofloxacin omedelbart avslutas, en läkare konsulteras och lämplig behandling initieras. I denna situation är läkemedel som hämmar peristaltiken kontraindicerade.

  Njurar och urinvägar
  Kristalluri relaterat till användningen av ciprofloxacin har rapporterats (se avsnitt Biverkningar). Patienter som får Ciprofloxacin Fresenius Kabi skall hydreras väl och kraftig alkalisering av urinen ska undvikas.

  Nedsatt njurfunktion

  Eftersom ciprofloxacin till stor del utsöndras oförändrat via njurarna behövs dosjustering för patienter med försämrad njurfunktion enligt beskrivning i avsnitt Dosering för att undvika ökade biverkningar till följd av ackumulering av ciprofloxacin.

  Lever och gallvägar
  Fall av levernekros och livshotande leversvikt har rapporterats med ciprofloxacin (se avsnitt Biverkningar). Vid tecken eller symtom på leversjukdom (såsom anorexi, gulsot, mörk urin, klåda eller spänd buk) skall behandlingen avslutas.

  Glukos-6-fosfat dehydrogenas-brist
  Hemolytiska reaktioner har rapporterats för ciprofloxacin hos patienter med glukos-6-fosfat dehydrogenas-brist. Dessa patienter ska undvika ciprofloxacinanvändning om inte nyttan är större än den möjliga risken. I denna situation ska potentiell uppkomst av hemolys kontrolleras.

  Resistens
  Under eller efter en behandlingskur med ciprofloxacin kan bakterier som visar resistens mot ciprofloxacin isoleras med eller utan klinisk uppenbar superinfektion. Det kan finnas en risk för uppkomst av ciprofloxacin-resistenta bakterier under förlängd behandlingstid, vid behandling av nosokomiala infektioner och/eller infektioner orsakade av Staphylococcus- och Pseudomonas -stammar.

  Cytokrom P450
  Ciprofloxacin hämmar CYP1A2 och kan därför orsaka ökad serumkoncentration av samtidigt administrerade läkemedel som metaboliseras genom detta enzym (t.ex. teofyllin, klozapin, olanzapin, ropinirole, tizanidin, duloxetin, agomelatin). Samtidig behandling med ciprofloxacin och tizanidin är kontraindicerade. Patienter som tar dessa substanser samtidigt med ciprofloxacin skall därför noga följas för att upptäcka kliniska tecken på överdos, och bestämning av serumkoncentrationer (t.ex. teofyllin) kan bli nödvändigt (se avsnitt Interaktioner).

  Metotrexat
  Samtidig användning av ciprofloxacin och metotrexat rekommenderas inte (se avsnitt Interaktioner).

  Interaktion med laboratorietester
  Ciprofloxacins in-vitro-aktivitet mot Mycobacterium tuberculosis kan ge falskt negativa bakteriologiska testresultat på prover från patienter som behandlas med ciprofloxacin.

  Reaktion vid injektionsstället
  Lokala reaktioner efter intravenös administrering av ciprofloxacin har rapporterats. Dessa reaktioner förekommer mer frekvent då infusionstiden är 30 minuter eller kortare. Reaktionerna kan uppträda i form av lokala hudreaktioner som snabbt försvinner efter avslutad infusion. Fortsatt intravenös administrering är ej kontraindicerad såvida inte reaktionerna återuppträder eller förvärras.

  Natriumkloridinnehåll
  Ciprofloxacin Fresenius Kabi innehåller 15,1 mmol (347 mg) natrium per 100 ml infusionsvätska, lösning. För patienter för vilka natriumintag har medicinsk betydelse (patienter med hjärtsvikt, njursvikt, nefrotiskt syndrom etc.), bör natriuminnehållet tas i beaktande.

  Interaktioner

  Effekter av andra produkter på ciprofloxacin

  Läkemedel som förlänger QT-intervallet

  Ciprofloxacin, liksom andra fluorokinoler, ska användas med försiktighet hos patienter som samtidigt får läkemedel som är kända för att kunna förlänga QT-intervallet (dvs klass IA- och III-antiarytmika, tricykliska antidepressiva, makrolider, antipsykotika) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Probenecid
  Probenecid påverkar den renala sekretionen av ciprofloxacin. Samtidig administrering av probenecid och ciprofloxacin ökar serumkoncentrationerna av ciprofloxacin.

  Metoklopramid

  Metoklopramid accelererar absorbtionen av ciprofloxacin (oralt) vilket leder till att maximal plasmakoncentration uppnås på kortare tid. Ingen effekt sågs på biotillgängligheten av ciprofloxacin.

  Omeprazol

  Samtidig administrering av ciprofloxacin med läkemedel som innehåller omeprazol resulterar i en lätt reducering av Cmax och AUC för ciprofloxacin.

  Effekter av ciprofloxacin på andra läkemedel

  Tizanidin
  Tizanidin skall inte ges samtidigt med ciprofloxacin (se avsnitt Kontraindikationer). I en klinisk studie med friska individer sågs en ökning av tizanidines serumkoncentrationer (Cmax-ökning: 7-faldig, intervall: 4- till 21-faldig; AUC-ökning: 10-faldig, intervall: 6- till 24-faldig) när ciprofloxacin gavs samtidigt. Förhöjda tizanidinkoncentrationer associeras med ökad hypotensiv och sedativ effekt.

  Metotrexat
  Renal tubulär transport av methotrexat kan hämmas vid samtidig administrering av ciprofloxacin, vilket kan medföra ökade plasmanivåer av methotrexat och ökad risk för methotrexat-relaterade toxiska reaktioner. Samtidig användning rekommenderas därför inte (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Teofyllin
  Samtidig administrering av ciprofloxacin och teofyllin kan orsaka en oönskad ökning av serumkoncentrationen av teofyllin. Detta kan leda till teofyllin-framkallade biverkningar, som i sällsynta fall kan vara livshotande eller fatala. Vid samtidig användning av dessa två läkemedel skall teofyllins serumkoncentrationer kontrolleras och teofyllindosen reduceras efter behov (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Andra xantinderivat
  Vid samtidig administrering av ciprofloxacin och koffein eller pentoxifyllin (oxpentifyllin) har ökade serumkoncentrationer för dessa xantinderivat rapporterats.

  Fenytoin
  Samtidig administrering av ciprofloxacin och fenytoin kan resultera i ökade eller minskade serumnivåer av fenytoin varför monitorering av läkemedelsnivåerna rekommenderas.

  Ciklosporin

  En övergående höjning i koncentrationen av serumkreatinin observerades när ciprofloxacin gavs samtidigt som läkemedel innehållande ciklosporin. Därför är det nödvändigt att med jämna mellanrum (två gånger per vecka) kontrollera serumkreatininkoncentrationen hos dessa patienter.

  Vitamin K-antagonister

  Samtidig administrering av ciprofloxacin med en vitamin K-antagonist kan förstärka dess anti-koaguleringseffekt. Risken kan variera beroende på den bakomliggande infektionen, åldern och allmäntillståndet hos patienten vilket gör att fluorokinolonets roll till förhöjningen av INR (International Normalised Ratio) är svår att bedöma.

  INR bör kontrolleras ofta under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin och vitamin K-antagonister (t ex warfarin, acenokumarol, fenprokumon eller fluindion).

  Glibenklamid

  I en del fall kan samtidig administrering av ciprofloxacin med glibenklamid-innehållande läkemedel förstärka effekten av glibenklamid (hypoglykemi).

  Duloxetin

  I kliniska studier visades att samtidig användning av duloxetin med starka hämmare av isoenzymet CYP450 1A2, som t ex fluvoxamin, kan resultera i en ökning av AUC och Cmax av duloxetin. Även om det inte finns några kliniska data tillgängligt för möjliga interaktioner med ciprofloxacin, kan liknande effekter förväntas vid samtidig administrering (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Ropinirol

  Det har visats i en klinisk studie att samtidig användning av ropinirol och ciprofloxacin, en medelstark hämmare av CYP450 1A2-isoenzymet, resulterade i en ökning av Cmax och AUC för ropinirol med 60 % respektive 84 %. Kontroll av ropinirol-relaterade biverkningar och lämplig dosjustering rekommenderas under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Lidokain

  Det har visats på friska frivilliga att samtidig användning av lidokain-innehållande läkemedel och ciprofloxacin, en måttlig hämmare av isoenzymet CYP450 1A2, reducerar clearence av lidokain med 22 %. Även om lidokainbehandlingen tolererades väl, kan en möjlig interaktion med ciprofloxacin och medföljande biverkningar inträffa vid samtidig administrering.

  Klozapin

  Efter samtidig administrering av 250 mg ciprofloxacin och klozapin under 7 dagar ökade serumkoncentrationen av klozapin och N-desmetylklozapin med 29 % respektive 31 %. Klinisk övervakning och lämplig justering av klozapindosen under och kort tid efter samtidig behandling med ciprofloxacin rekommenderas (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Sildenafil

  Cmax och AUC för sildenafil ökade till ungefär det dubbla hos friska försökspersoner efter en oral dos på 50 mg givet samtidigt som 500 mg ciprofloxacin. Därför bör försiktighet iakttas vid förskrivning av ciprofloxacin samtidigt med sildenafil, och risk och nytta beaktas.

  Agomelatin

  I kliniska studier påvisades att fluvoxamin, en kraftig hämmare av isoenzym CYP450 1A2, märkbart hämmade metabolismen av agomelatin, vilket resulterade i en 60-faldig ökning av exponeringen för agomelatin. Även om inga kliniska data finns tillgängliga för möjlig interaktion med ciprofloxacin, en måttlig hämmare av CYP450 1A2, kan liknande effekt förväntas vid samtidig administrering (se”Cytokrom P450” i avsnitt Varningar och försiktighet)

  Zolpidem

  Samtidig administrering med ciprofloxacin kan öka nivåerna av zolpidem i blodet. Samtidig användning rekommenderas ej.

  Graviditet

  Kategori B:3

  Tillgängliga data för administrering av ciprofloxacin till gravida kvinnor indikerar inte uppkomst av några missbildningar eller feto/neonatal toxicitet av ciprofloxacin. Djurstudier indikerar inte några direkta eller indirekta oönskade effekter med avseende på reproduktionstoxicitet. På unga eller prenatala djur exponerade för kinoloner har effekter på omoget brosk observerats. Det kan emellertid inte uteslutas att läkemedlet kan orsaka skada på ledbrosket på humana omogna organismer/foster (se avsnitt Prekliniska uppgifter).
  Som en säkerhetsåtgärd är det att föredra att undvika användningen av ciprofloxacin under graviditet.

  Amning

  Grupp III

  Ciprofloxacin utsöndras i bröstmjölk. På grund av den potentiella risken för skada på ledbrosket skall ciprofloxacin inte användas under amningsperioden.

  Trafik

  Beroende på neurologiska effekter kan ciprofloxacin påverka reaktionstiden. Förmågan att framföra fordon och använda maskiner kan därför bli försämrad.

  Biverkningar

  De vanligast rapporterade biverkningarna är illamående, diarré, kräkningar, övergående ökning av transaminaser, utslag och reaktioner vid injektions- och infusionsstället.

  Biverkningar erhållna från kliniska studier och säkerhetsstudier efter marknadsföring med ciprofloxacin (oral, intravenös och sekventiell terapi) är sorterade efter kategori och frekvens i listan nedan. Frekvensanalysen inkluderar sammanlagda data från oral och intravenös administrering.

  Organ­system

  Vanliga
  ≥1/100 till <1/10

  Mindre vanliga
  ≥1/1000 till <1/100

  Sällsynta
  ≥1/10 000 till <1/1000

  Mycket sällsynta
  <1/10 000

  Frekvens okänd
  (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Infektioner och infestationer

  Mykotiska super­infektioner

  Blodet och lymfsystemet

  Eosinofili

  Leukopeni
  Anemi
  Neutropeni
  Leukocytos
  Trombocytopeni
  Trombocytemi

  Hemolytisk anemi
  Agranulocytos

  (livshotande)
  Pancytopeni (livshotande)
  Benmärgs­depression (livshotande)

  Immun­systemet

  Allergisk reaktion
  Allergiskt ödem / angioödem

  Anafylaktisk reaktion
  Anafylaktisk chock (livshotande) (se avsnitt Varningar och försiktighet)
  Reaktion liknande serumsjuka

  Endokrina systemet

  SIADH (Inadekvat ADH-sekretion)

  Metabolism och nutrition

  Anorexi

  Hyperglykemi, Hypoglykemi (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Psykiatriska störningar

  Psykomotorisk hyper­aktivitet / agitation

  Förvirring och des­orientering

  Oro
  Onormala drömmar
  Depression (med möjlig kulminering i självmords­tankar eller självmords­försök och fullbordat självmord (se avsnitt Varningar och försiktighet)
  Hallucination

  Psykisk reaktion (med möjlig kulminering i självmords­tankar eller självmords­försök och fullbordat självmord) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Mani, hypomani

  Centrala och perifera nerv­systemet

  Huvudvärk

  Ostadighet
  Sömn­störningar
  Smak­förändringar

  Par- och dysestesi
  Hypoestesi
  Tremor
  Kramper (inkl. status epilepticus, se avsnitt Varningar och försiktighet)
  Yrsel

  Migrän
  Försämrad koordinations­förmåga
  Gång­rubbning
  Förändrat luktsinne
  Intrakraniell hypertension och pseudotumör cerebri

  Perifer neuropati (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Ögon

  Synrubbning (t ex diplopi)

  Förvrängt färgseende

  Öron och balansorgan

  Tinnitus
  Hörselförlust / nedsatt hörsel

  Hjärtat

  Takykardi

  Ventrikulär arytmi, QT-förlängning, Torsades de Pointes (främst rapporterat hos patienter med riskfaktorer för QT-förlängning), EKG-QT förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighetoch Överdosering)

  Blodkärl

  Vasodilatation
  Hypotension
  Svimning

  Vaskulit

  Andnings­vägar, bröstkorg och mediastinum

  Dyspné (inklusive astmatiskt tillstånd)

  Magtarm­kanalen

  Illamående
  Diarré

  Kräkning
  Smärta i mag-tarmkanalen och buken
  Dyspepsi
  Flatulens

  Antibiotika­associerad diarré, inkl. pseudo­membranös kolit (i mycket sällsynta fall med dödlig utgång) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Pankreatit

  Lever och gallvägar

  Förhöjt transaminas
  Förhöjt bilirubin

  Nedsatt lever­funktion
  Kolestatisk ikterus
  Hepatit

  Lever­nekros (i mycket sällsynta fall övergång till livshotande leversvikt) (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Hud och subkutan vävnad

  Hudutslag
  Pruritus
  Urtikaria

  Ljus­känslighets­reaktioner (se avsnitt Varningar och försiktighet)

  Petekier
  Erythema multiforme
  Erythema nodosum
  Stevens-Johnson syndrom (kan vara livshotande)
  Toxisk epidermal nekrolys (kan vara livshotande)

  Akut generali-serad exantema-tös pustulos (AGEP),

  Läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

  Muskulo­skeletala systemet och bindväv

  Muskulo­skeletal smärta (t.ex. smärta i extremiteterna, ryggsmärta, bröstsmärta)
  Artralgi

  Myalgi
  Artrit
  Ökad muskeltonus och kramper

  Muskel­svaghet
  Tendinit
  Senruptur (främst hälsenan) (se avsnitt Varningar och försiktighet)
  Exacerbation av symtomen av myasthenia gravis (se avsnitt Varningar och försiktighet

  Njurar och urinvägar

  Nedsatt njur­funktion

  Njursvikt
  Hematuri
  Krystalluri (se avsnitt Varningar och försiktighet)
  Tubulo­interstitial nefrit

  Allmänna symtom och/eller symtom vid administrerings­stället

  Reaktioner vid injektions- och infusions­stället (endast vid intravenös administrering)

  Asteni

  Feber

  Ödem
  Svettning (hyperhidros)

  Under­sökningar

  Förhöjning av alkaliska fosfatvärdet

  Förhöjt amylas

  Förhöjd normaliserad inter-nationell ratio (hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister)

  * Dessa fall rapporterades under perioden efter marknadsföring och observerades huvudsakligen bland patienter med ytterligare riskfaktorer för QT-förlängning (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Följande biverkningar har en högre frekvens i den subgrupp med patienter som fick intravenös eller sekventiell (intravenös och oral) behandling:

  Vanliga

  Kräkning, övergående förhöjning av transaminaser, hudutslag

  Mindre vanliga

  Trombocytopeni, trombocytemi, förvirring och desorientering, hallucinationer, par- och dysestesi, kramper, yrsel, synstörningar, förlorad hörsel, takykari, vasodilatation, hypotension, övergående nedsatt leverfunktion, gulsot, njursvikt, ödem

  Sällsynta

  Pancytopeni, benmärgsdepression, anafylaktisk chock, psykotisk reaktion, migrän, förändrad smak, nedsatt hörsel, vaskulit, pankreatit, levernekros, petekier, senruptur.

  Pediatrisk population
  Förekomsten av artropati vilket nämns ovan hänvisar till data från studier på vuxna. Hos barn är artropati rapporterat som vanligt förekommande (se avsnitt Varningar och försiktighet).

  Överdosering

  En överdos på 12 g har rapporterats ge lindriga symtom på toxicitet. En akut överdos på 16 g har rapporterats orsaka akut njursvikt.

  Symtom

  Symtom på överdos: ostadighet, tremor, huvudvärk, trötthet, kramper, hallucinationer, förvirring, abdominellt obehag, nedsatt njur- och leverfunktion liksom kristalluri och hematuri. Reversibel njurtoxicitet har rapporterats.

  Behandling

  Utöver rutinmässiga åtgärder vid nödsituation, t ex tömning av ventrikeln följt av medicinskt kol, rekommenderas att följa njurfunktionen, inklusive urinens pH och surgöra urinen, om så krävs, för att förhindra kristalluri. Antacida innehållande kalcium eller magnesium kan teoretiskt reducera absorbtionen av ciprofloxacin vid överdos. Endast en liten mängd av ciprofloxacin (<10 %) elimineras genom hemodialys eller peritoneal dialys.

  Vid fall av överdosering ska symptomatisk behandling ges. Eftersom det föreligger risk för förlängt QT-intervall ska EKG-övervakning ske.

  Farmakodynamik

  Verkningsmekanism:
  Som ett fluorokinolon-antibiotikum ger ciprofloxacin baktericid effekt genom hämning av både typ II-topoisomeras (DNA-gyras) och topoisomeras IV, vilka krävs för bakteriell DNA-replikering, transkription, reparation och rekombination.

  Farmakodynamiska effekter:
  Effekten beror huvudsakligen på relationen mellan högsta koncentrationen i serum (Cmax) och den minsta hämmande effekten (MIC) av ciproflxacin för en bakteriell patogen samt relationen mellan ytan under kurvan (AUC) och MIC.

  Resistensmekanism:
  In vitro -resistens mot ciprofloxacin kan erhållas genom process av stegvisa mutationer på målställen i både topoisomeras II (DNA-gyras) och topoisomeras IV. Graden av kors-resistens mellan ciprofloxacin och andra fluorokinoloner kan variera. Enstaka mutationer behöver inte resultera i klinisk resistens, men multipla mutationer resulterar oftast i klinisk resistens mot många eller alla aktiva substanser i klassen. Impermeabilitet och/eller resistens-påverkande effluxpumpmekanismer för en aktiv substans kan ha olika effekter på känsligheten för fluorokinoloner, beroende på fysiokemiska egenskaper hos olika aktiva substanser inom klassen och affiniteten till transportsystemet hos varje aktiv substans. Alla in-vitro-mekanismer är ofta observerade i kliniska isolat. Resistensmekanismer som inaktiverar andra antibiotika såsom permeationsbarriärer (vanligt för Pseudomonas Aeuroginosa) och effluxmekanismer kan påverka känsligheten för ciprofloxacin.

  Plasmidmedierad resistens kodad via qnr-gener har rapporterats.

  Spektrum för antibakteriell aktivitet:
  Brytpunkter separerar känsliga stammar från stammar med intermediär känslighet och de senare från resistenta stammar.

  EUCAST kliniska brytpunkter (V7.1, giltig från 2017-03-10)

  Mikroorganism

  Känsliga

  Resistenta

  Enterobacteria

  S ≤ 0,25 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  Pseudomonas spp.1

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  Acinetobacter spp.1

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Staphylococcus spp.1

  S ≤ 1 mg/l

  R > 1 mg/l

  Haemophilus influenzae

  S ≤ 0,06 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Moraxella catarrhalis

  S ≤ 0,5 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  Neisseria gonorrhoeae

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Neisseria meningitidis

  S ≤ 0,03 mg/l

  R > 0,06 mg/l

  Ej artrelaterade brytpunkter2

  S ≤ 0,25 mg/l

  R > 0,5 mg/l

  1. Brytpunkter baserat på högdosterapi (0,4 g x 3 i.v.).

  2. Brytpunkter gäller endast vid profylax av meningokockinfektion

  Förekomsten av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tid för utvalda arter. Lokal information avseende resistenssituationen är önskvärd, framför allt vid behandling av allvarliga infektioner. Expertråd bör inhämtas när den lokala förekomsten av resistens är sådan att nyttan av läkemedlet vid vissa infektioner kan ifrågasättas.

  Indelning av relevanta arter efter ciprofloxacins känslighet (för Streptococcus-arter se avsnitt Varningar och försiktighet).

  VANLIGEN KÄNSLIGA ARTER

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Bacillus anthracis (1)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Aeromonas spp.

  Brucella spp.

  Citrobacter koseri

  Francisella tularensis

  Haemophilus ducreyi

  Haemophilus influenzae *

  Legionella spp.

  Moraxella catarrhalis *

  Neisseria meningitidis

  Pasteurella spp.

  Salmonella spp.*

  Shigella spp.*

  Vibrio spp.

  Yersinia pestis

  Anaeroba mikroorganismer

  Mobiluncus

  Andra mikroorganismer

  Chlamydia trachomatis ($)

  Chlamydia pneumoniae ($)

  Mycoplasma hominis ($)

  Mycoplasma pneumoniae ($)

  ARTER FÖR VILKA FÖRVÄRVAD RESISTENS KAN VARA ETT PROBLEM

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Enterococcus faecalis ($)

  Staphylococcus spp.* (2)

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Acinetobacter baumannii +

  Burkholderia cepacia +*

  Campylobacter spp.+*

  Citrobacter freundii *

  Enterobacter aerogenes

  Enterobacter cloacae *

  Escherichia coli *

  Klebsiella oxytoca

  Klebsiella pneumoniae *

  Morganella morganii *

  Neisseria gonorrhoeae *

  Proteus mirabilis *

  Proteus vulgaris *

  Providencia spp.

  Pseudomonas aeruginosa *

  Pseudomonas fluorescens

  Serratia marcescens *

  Anaeroba mikroorganismer

  Peptostreptococcus spp.

  Propionibacterium acnes

  ORGANISMER MED NEDÄRVD RESISTENS

  Aeroba grampositiva mikroorganismer

  Actinomyces

  Enteroccus faecium

  Listeria monocytogenes

  Aeroba gramnegativa mikroorganismer

  Stenotrophomonas maltophilia

  Anaeroba mikroorganismer

  Undantagande som listat ovan

  Andra mikroorganismer

  Mycoplasma genitalium

  Ureaplasma urealitycum

  * Klinisk effekt har visats för känsliga isolat för godkända kliniska indikationer.

  + Resistensgrad ≥ 50 % i de flesta EU-länder.

  ($): Naturlig intermediär känslighet i avsaknad av erhållen resistensmekanism.

  (1): Studier har utförts i experimentella infektioner på djur orsakade av inhalering av Bacillus anthracis sporer; dessa studier visar att tidig påbörjan med antibiotikabehandling efter exposition, gör att sjukdomen kan undvikas om behandlingen anpassas till att minska antalet sporer i organismen med den infektiva dosen. Den rekommenderade dosen till människa är baserad primärt på in vitro känslighet och på djurexperimentell data tillsammans med begränsad humandata. Två månaders behandlingstid för vuxna med oralt ciprofloxacin givet med dosen 500 mg 2 gånger dagligen, är dock att betrakta som effektivt för att förhindra antraxinfektion hos människa. Den behandlande läkaren hänvisas till nationella och/eller internationella konsensusdokument rörande behandling av antrax.

  (2): Methicillin-resistenta S.aureus visar oftast samma resistens mot fluorokinoloner. Graden av resistens mot methicillin är omkring 20 till 50 % bland alla stafylokock-stammar, resistens är vanligtvis högre i isolat från sjukhusmiljö.

  Farmakokinetik

  Absorption
  Efter en intravenös infusion av ciprofloxacin uppnåddes en genomsnittlig maximal serumkoncentration vid slutet av infusionen. Ciprofloxacins farmakokinetik var linjär vid intravenösa doser upp till 400 mg.

  Jämförelse av farmakokinetiska parametrar för en doseringsregim med 2 gånger dagligen och en med 3 gånger dagligen visade inga tecken på accumulering av ciprofloxacin och dess metaboliter.

  En intravenös infusion med 200 mg under 60 minuter eller oral administrering av 250 mg, båda givna var 12:e timme, gav ekvivalent yta under kurvan för serumkoncentrationen över tiden (AUC).

  En 400 mg infusion givet under 60 minuter var 12:e timme var bioekvivalent med 500 mg oral dos givet var 12:e timme med avseende på AUC.

  400 mg intravenös dos givet under 60 minuter var 12:e timme visade ett Cmax som liknande den som sågs efter 750 mg oral dos.

  En intravenös infusion under 60-minuter med 400 mg ciprofloxacin var 8:e timme är ekvivalent med avseende på AUC med 750 mg oral dos givet var 12:e timme.

  Distribution
  Proteinbindningen för ciprofloxacin är låg (20-30 %). Ciprofloxacin som finns i plasma är i stor utsträckning i en ojoniserad form och har en omfattande steady-state-distributionsvolym på 2-3 l/kg kroppsvikt. Ciprofloxacin uppnår höga koncentrationer i de flesta vävnader såsom lungor (epitelvätska, alveolära makrofager, biopsivävnad), bihålorna och inflammerade skador (vätskande kantaridinblåsor) och i urogenitala området (urin, prostata, endometriet) där total koncentration överstiger de koncentrationer som uppnås i plasma.

  Metabolism
  Låga koncentrationer av fyra metaboliter har iakttagits vilka har identifierats som: Desetylenciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) och formylciprofloxacin (M 4). Metaboliterna visar in-vitro antimikrobiell aktivitet men i lägre grad än modersubstansen.
  Det är känt att ciprofloxacin är en måttlig hämmare av CYP 450 1A2 iso-enzymer.

  Eliminering
  Ciprofloxacin utsöndras så gott som oförändrat både renalt och i mindre utsträckning via feces. Halveringstiden för eliminering i serum för patienter med normal njurfunktion är mellan 4-7 timmar.

  Utsöndring av ciprofloxacin (% av dosen)

  Intravenös administrering

  Urin

  Feces

  Ciprofloxacin

  61,5

  15,2

  Metaboliter (M1-M4)

  9,5

  2,6

  Renal clearance är mellan 180–300 ml/kg/timme och total kroppsclearance är mellan 480–600 ml/kg/timme. Ciprofloxacin genomgår både glomerulär filtration och tubulär sekretion. Kraftigt nedsatt njurfunktion leder till ökad halveringstid för ciprofloxacin med upp till 12 timmar.
  Icke renal clearance av ciprofloxacin är huvudsakligen beroende på aktiv transintestinal sekretion och metabolisering. 1 % av dosen utsändras via gallan. Höga koncentrationer av ciprofloxacin förekommer i gallan.

  Pediatrisk population:
  Farmakokinetiska data för barn är begränsad.
  I en studie på barn var Cmax och AUC inte åldersberoende (över 1 års ålder). Ingen märkbar ökning för Cmax och AUC iakttogs vid upprepad dosering (10 mg/kg 3 gånger dagligen).

  Vid behandling av 10 barn med allvarlig sepsis var Cmax 6,1 mg/l (intervall 4,6–8,3 mg/l) efter en timmes intravenös infusion med doser på 10 mg/kg hos barn yngre än 1 år jämfört med 7,2 mg/l (intervall 4,7-11,8 mg/l) hos barn mellan 1 och 5 år. AUC-värdet var 17,4 mg*tim/l (intervall 11,8–32,0 mg*tim/l) och 16,5 mg*tim/l (intervall 11,0-23,8 mg*tim/l) i respektive grupp.
  Dessa värden är inom de gränser som redovisats för vuxna vid terapeutiska doser. Baserat på populationsfarmakokinetiska analyser av pediatriska patienter med olika infektioner är den förväntade genomsnittliga halveringstiden hos barn ungefär 4-5 timmar och biotillgängligheten för den orala suspensionen varierar från 50 till 80 %.

  Prekliniska uppgifter

  Gängse studier avseende toxicitet vid singeldos och upprepad dosering, karcinogenicitet och reproduktioneffekter visade inte några särskilda risker för människa. Liksom ett antal andra kinoloner är dock ciprofloxacin fototoxiskt hos djur vid en kliniskt relevant exponering. Data på fotomutagenicitet/fotokarcinogenicitet visar en svag fotomutagen eller fototumorigen effekt för ciprofloxacin i in-vitro och i djurexperiment. Denna effekt var jämförbar med den för andragyrashämmare.

  Artikulära tolerabilitetsstudier.
  Som beskrivits för andra gyrashämmare, orsakar ciprofloxacin skada på större viktbärande leder på växande djur. Omfattningen av broskskadan varierar beroende på ålder, djurart och dos. Skadan kan minskas genom minskad belastning på lederna. Studier på vuxna djur (råtta och hund) visar inga bevis på broskskador. I en studie på unga beaglehundar orsakade ciprofloxacin allvarliga ledförändringar vid terapeutiska doser efter 2 veckors behandling vilka fortfarande kvarstod efter 5 månader.

  Innehåll

  Varje ml infusionsvätska, lösning innehåller 2 mg ciprofloxacin (som vätesulfat), natriumklorid, svavelsyra, natriumhydroxid för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

  Blandbarhet

  Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns under avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

  Om inte kompatibilitet med andra lösningar/läkemedel har bekräftats måste infusionen alltid administreras separat. Synliga tecken på inkompatibilitet är t.ex. utfällning, grumling och missfärgning. Inkompatibilitet uppstår med alla lösningar/läkemedel för infusion som är fysikaliskt eller kemiskt instabila vid lösningarnas pH-värde (t.ex. penicilliner, heparin-lösningar), särskilt i kombination med lösningar som justerats till ett alkaliskt pH-värde (pH-värde för lösningar av ciprofloxacin: 4,0-4,9).

  Miljöpåverkan

  Ciprofloxacin

  Miljörisk: Användning av ciprofloxacin har bedömts medföra hög risk för miljöpåverkan.

  Nedbrytning: Ciprofloxacin är potentiellt persistent.

  Bioackumulering: Ciprofloxacin har låg potential att bioackumuleras.

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Använd endast klara lösningar och oskadade behållare. Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.
  Skall användas omedelbart efter påsens/flaskans öppnande.
  Bered inte blandningar i glasflaskor.

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi är kompatibelt med isoton natriumkloridlösning, Ringer-lösning, Ringer laktat-lösning, 50 mg/ml (5 %) eller 100 mg/ml (10 %) glukoslösning och 50 mg/ml (5 %) glukoslösning med 2,25 mg/ml (0,225 %) eller 4,5 mg/ml (0,45 %) natriumkloridlösning. Kompatibilitet med dessa lösningar har visats i spädningsområdet 1+1 och 1+4, motsvarande ciprofloxacinkoncentrationer på 0,4 till 1 mg/ml. Om kompatibilitet inte är dokumenterad skall infusionslösningen alltid ges separat (se även avsnitt Blandbarhet).

  Den utspädda lösningen bör inspekteras visuellt före administrering med avseende på partikelstorlek och missfärgning. Utspädd lösning är klar och färglös.

  Från mikrobiologisk synvinkel ska lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar.

  Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.
  Förvara infusionspåsen i ytterkartongen tills den ska användas. Ljuskänsligt.
  Förvara infusionsflaskan i ytterkartongen tills den ska användas. Ljuskänsligt.

  Förpackningsinformation

  Ciprofloxacin Fresenius Kabi
  Infusionsvätska, lösning 2 mg/ml Klar, färglös lösning
  10 x 100 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
  10 x 200 milliliter flaska (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: tandläkare
  10 x 100 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  10 x 100 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  10 x 200 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
  10 x 200 milliliter påse (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

  Liknande preparat inom:

  Ciprofloxacin